Moeizame weg naar Westeinderhage

Door: Joop Kok. (Beschouwing) Afgelopen dinsdag was er een oordeelsvormende commissievergadering waar het bestemmingsplan Kudelstaart – Westeinderhage werd besproken. Een vergadering waarin verwacht wordt dat de raadsleden met elkaar in dicussie gaan. De bedoeling is dat ze standpunten uitwisselen en proberen elkaar te beïnvloeden. Aangezien Westeinderhage al meerdere malen is besproken biedt dit een unieke gelegenheid om met een terugblik te kijken hoe nu de besluitvorming van zo’n plan tot stand komt. Het accent ligt vooral op het verkeer, want juist dat onderwerp riep vragen op.

Op 22 mei 2019 werd afgesproken dat het plan moest voldoen aan het door de Raad vastgestelde woningbouwprogramma met het accent op woningen voor starters, jongeren en ouderen. Over de woondichtheid, percentages groen en water, hadden met name D66 en Groen Links hun vragen. Wethouder van Duijn (CDA) zegde toe om in de zomer hierover een sessie te organiseren. Ook werd afgesproken dat voor de vaststelling van het bestemmingsplan de verkeersmaatregelen moesten zijn genomen. Dat om te voorkomen dat bij de uitvoering van het plan al zoveel was bepaald dat er geen goede oplossing meer mogelijk zou zijn, aldus Erik Abbenhues (VVD). Bijgevoegd was een indicatieve verkavelingsschets met drie ontsluitingen op de Bilderdam. De meest noordelijke lag op de plek waar nu het ‘groene (Verburg) huisje’ staat. (afbeelding)

Op 16 mei en 26 september vonden de sessies plaats met als resultaat iets meer groen en water, minder grondgebonden woningen en meer appartementen. Tevens was de eis dat het plan kwaliteit en karakter moest uitstralen en dat er geen sprake mocht zijn van standaardoplossingen.

Ontsluiting tegenover Gr. Aleidstraat
In de startnotitie die op 26 november in een commissie werd behandeld en op 12 december werd goedgekeurd, was te lezen: Bij de verdere planuitwerking wordt voorgesteld de aansluitpunten van Westeinderhage op de Bilderdammerweg zodanig vorm te geven dat sprake is van een volwaardige kruising in plaats van de nu in de startnotitie aangegeven T-ontsluitingen relatief kort op elkaar. Een volwaardig kruispunt bevordert de verkeersveiligheid. De Dorpsraad pleitte in haar inspraakreactie voor een ontsluiting tegenover de Gr. Aleidstraat, een grondruil met Eigen Haard was dan wel nodig.

Deze keer was het Willem Kikkert van D66 die stelde dat er pas een schop de grond in ging nadat er een bevredigende oplossing voor het verkeer was gevonden

Opgeschoven naar Geerland
Op 15 september 2020 werd de raad via een brief geïnformeerd hoe de opmerkingen en wensen uit de raadsbehandeling en een tweetal sessies, stedenbouwkundig waren vertaald. Helaas was de suggestie van de Dorpsraad niet overgenomen, op een bijgevoegd kaartbeeld was te zien dat de meest noordelijke ontsluiting van het plangebied niet was opgeschoven naar de Gr. Aleidstraat maar naar Geerland. Een beslissing die veel tijd, energie en ergernis met zich mee zou brengen. Verder was de watergang die een buffer vormde tussen  de nieuwbouw en Herenweg terreinen, verplaatst en was in het çentrum van het gebied een wat hogere bebouwing gekomen. (afbeelding)

Eerst verkeer dan bouwen
In een beeldvormende commissie op 30 augustus 2022 kregen bewoners de kans om in te spreken. Zij maakten zich zorgen, met name over de verkeersveiligheid. Zonder daarin gekend te zijn, was de hoofdontsluiting van Westeinderhage verplaatst naar het kruispunt Bilderdammerweg – Geerland, onaanvaardbaar vond men. (afbeelding)

Sunny Lakerveld van GroenLinks gaf aan de zorgen van de insprekers over de verkeersveiligheid van de Bilderdammerweg te begrijpen, ook zij maakte zich zorgen. Alvorens met de bouw te starten wilde ze eerst een verkeersplan laten opstellen waar de omwonenden zich in konden vinden. Judith Keessen van AA was lichtelijk geschrokken bij het doornemen van de beantwoording van de gemeente op de zienswijzen van de bewoners. Ook zij had net als de bewoners de indruk dat hun zorgen niet serieus werden genomen. “We hebben eerder met elkaar afgesproken dat er eerst een verkeersplan zou komen voordat er gebouwd zou worden. Ik hoor het meneer Buskermolen (CDA) nog zeggen: Eerst verkeer en dan bouwen”.

Buskermolen voelde zich aangesproken en stelde voor om in plaats van een kruispunt een rotonde aan te leggen. Jan Bouwmeester van de VVD steunde zijn woorden en vroeg de wethouder de suggestie voor een rotonde nader te onderzoeken. Frits Nisters van de PvdA sloot zich aan bij AA en GroenLinks. Refererend aan de woorden van minister Hugo de Jonge dat er minimaal 30 procent sociale huur moet worden gebouwd en dat Westeinderhage nauwelijks de 25 procent haalt, wilde hij weten wat de wethouder daar aan ging doen. Voor de insprekers was het een wat teleurstellende avond: “Het maakt niet uit wat je zegt, geluisterd wordt er toch niet,” was een uitspraak die na afloop van de vergadering was te horen.

Een kruispunt of toch een rotonde
In de oordeelsvormende commissie van 13 september 2022 ging het vooral over de vraag hoe Westeinderhage zou aansluiten op Geerland. Door middel van een kruispunt of toch een rotonde. In een brief had wethouder Kabout geprobeerd uit te leggen dat er voor een rotonde geen ruimte was. Helaas was daar geen tekening bij gevoegd waarop dat duidelijk was te zien. Een gemis met veel verlies aan tijd, energie en ergernis als gevolg. Alleen voor partijgenoot Winkels was de informatie toereikend, die wilde zo snel mogelijk gaan bouwen. Judith Keessen van AA maakte zich druk over zijn woorden, van participatie was weinig sprake geweest en om dan ook nog eens te horen: ‘Maar er moet wel worden gebouwd’, dat ging haar te ver. Bouwmeester van de VVD reageerde laconiek: “Wij vinden het een belangrijk punt en zo lang hoeft het allemaal niet te duren, maar ja, als Winkels snelheid van besluiten boven verkeersveiligheid stelt?” Besloten werd om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten.

‘Het groene huis’ (Foto archief AV/Arjen Vos)

Zo veel mogelijk spreiding
‘De Bilderdammerweg wordt te druk en een rotonde is niet mogelijk’. Dat was de eindconclusie van het in december verschenen onderzoek van De Baan Advies. Op 21 maart kregen de bewoners opnieuw de mogelijkheid om hun bezwaren toe te lichten. Nogmaals werd de wens geuit om de ontsluiting naar de Gravin Aleidstraat of het ‘groene huis’ te verplaatsen en om het verkeer ook via de Herenweg te laten lopen. Zo veel mogelijk spreiding van het verkeer om concentratie van overlast te voorkomen. Voorafgaand aan de bespreking gaven de opstellers van de verkeersonderzoeken, De Baan Verkeersadvies en Goudappel Coffeng, een toelichting. Pikant was wel dat, geheel tegen de afspraak van onafhankelijkheid in, de berekeningen van Baan Advies, wegens het ontbreken van een bepaald computerprogramma, door Goudappel Coffeng waren gefinetuned. De uitkomst bleek nu minder ongunstig te zijn. De zin van het inhuren van De Baan werd hierdoor zinloos. Het heeft wel weer veel tijd, geld en energie gekost.

Verkeerscirculatieplan als smeerolie
In de oordeelsvormende vergadering van afgelopen dinsdag was duidelijk te merken dat er veel overleg was geweest. Dat had resultaat, vooral de omschakeling van Judith Keessen van AA was opvallend. Ineens moest het duidelijk zijn dat het om het bouwen van woningen gaat, vond ze dat het verkeersplan thuis hoort in het verkeerscirculatieplan en dat er naar een oplossing gekeken moet worden als blijkt dat het fout gaat. Jeffrie van der Tol van D66 uitte zich met soortgelijke woorden, ook hem was waarschijnlijk het verkeerscirculatieplan als smeerolie aangereikt. Buskermolen van het CDA vond het volgende: “De onderzoeken wijzen uit dat de ontsluitingen goed geregeld zijn. We hebben drie ontsluitingen uit dit plan vandaan, dat is al zeldzaam, één van de weinigen van Kudelstaart. Wat ons betreft is dat voldoende.” Wat hij hiermee bedoelde was onduidelijk, alle drie de ontsluitingen komen uit op de Bilderdammerweg en de verkeersberekeningen baarden zorgen. Jan Bouwmeester van de VVD was genuanceerder, die vroeg om, in overleg met de bewoners, toch nog eens na te gaan of het plan niet op nog meer punten valt te ontsluiten om zo de druk op het kruispunt te verminderen. En als er gebouwd is, vroeg hij om te monitoren en te zoeken naar een oplossing als er problemen waren. Hierbij de woorden vergetend die partijgenoot Erik Abbenhues vier jaar eerder als waarschuwing had geuit. Fransen van GroenLinks had hier wel oog voor. “Van de gekozen verkeersoplossing zeggen: daar komen we later wel op terug en dan constateren dat de verkeersproblemen vaak niet meer op te lossen zijn, dat is wel echt Aalsmeers. Hoe kijken we dan naar onszelf terwijl we dat nu kunnen voorkomen.” Hij pleitte ervoor om terug te gaan naar de oplossing uit de startnotitie, dan spreid je het verkeer en kom je tegemoet aan de wens van de insprekers.

Een ander probleem waar Fransen mee worstelde was het niet bij de stukken voegen van het onderzoek van De Baan. Volgens hem zou dat, mocht het aan de Raad van State worden voorgelegd, wel eens negatief kunnen uitpakken. Net als Fransen vroeg Buisma van de PvdA zich af hoe het toch kwam dat na goedkeuring van de startnotitie de verkeersontsluiting zonder verdere goedkeuring of inspraak, was gewijzigd. Een niet geheel terechte opmerking, in het geciteerde tekstje uit de startnotitie hierboven, was al op te maken dat en waarom er een wijziging zou komen. Het aantal sociale woningen van nog geen 25 procent, vond hij veel te laag. Uit de wens om vooral veel te bouwen stelde hij de algemene vraag hoe dat te realiseren. Hoe zorg je ervoor dat er toch gebouwd wordt op Kudelstaart Zuid en hoe help je een lokale grondeigenaar die mede met Westeinderhage wil bouwen? Zowel Fransen als Buisma overwogen moties in te dienen bij de behandeling van de stukken in de eerstvolgende raadsvergadering op 20 april.

Laatste woord over Westeinderhage nog niet gezegd 22 mei 2019
Westeinderhage, eisen zonder garantie 8 december 2019
Memo schept duidelijkheid over Westeinderhage 23 december 2019
Gemis aan duidelijkheid en inleving roept irritatie op 3 september 2022
Verkeersafwikkeling Westeinderhage belangrijkste item 19 september 2022
Geen rotonde op steeds drukkere Bilderdammerweg 23 december 2022

Eén reactie

  1. Mooi overzichtsartikel van Joop Kok van de 5 jaar dat er nu al over Westeinderhage gesproken wordt in de Gemeenteraad. Lezenswaardig voor alle raadsleden die de ontstaansgeschiedenis van dit bestemmingsplan niet vanaf het begin hebben meegemaakt. Het zal de besluitvorming in de Gemeenteraad van 20 april ten goede komen. Opmerkelijk detail: in de laatste alinea van de Raadsbrief van 5 december 2019, waarin de afspraken uit de besloten sessies met de Raad worden opgesomd, wordt reeds gesproken over het aanpassen van de kruising Bilderdammerweg-ontsluiting Westeinderhage t.o. Geerland. Een gemiste kans dat toen niemand (Raad noch College) bedacht heeft dit te bespreken met de omwonenden. Het had veel rumoer en vertraging kunnen voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin