Gemis aan duidelijkheid en inleving roept irritatie op

Door: Joop Kok. (Beschouwing) Het gemor van veel bezoekers na afloop van de voor het eerst gehouden beoordelingscommissie over het bestemmingsplan Westeinderhage afgelopen dinsdag, was niet van de lucht. “Ik ben hier voor het eerst in het gemeentehuis, maar ik kan je zeggen ook voor het laatst”. “Wat teleurstellend, het maakt niet uit wat je zegt, geluisterd wordt er toch niet,” waren geluiden die ik na afloop van de vergadering opving.

Eerst verkeer en dan bouwen
Ondanks de opdracht aan de raadsleden om het vooral objectief te houden, een beoordelings-commissie is vooral bedoeld om informatie in te winnen, lukte het een aantal commissieleden toch om, tussen de regels door, duidelijk hun mening te geven over de gang van zaken. Sunny Lakerveld van GroenLinks gaf aan de zorgen van de insprekers over de verkeersveiligheid van de Bilderdammerweg te begrijpen, ook zij maakte zich zorgen. Alvorens met de bouw te starten wilde ze eerst een verkeersplan laten opstellen waar de omwonenden zich in konden vinden. Judith Keessen van AA was lichtelijk geschrokken bij het doornemen van de beantwoording van de gemeente op de zienswijzen van de bewoners. Ook zij had net als de bewoners de indruk dat hun zorgen niet serieus werden genomen. Net als mevrouw Lakerveld maakte ook zij zich zorgen over het verkeer. “We hebben eerder met elkaar afgesproken dat er eerst een verkeersplan zou komen voordat er gebouwd zou worden. Ik hoor het meneer Buskermolen (CDA) nog zeggen: Eerst verkeer en dan bouwen”. Dat liet Buskermolen zich niet zeggen. “Wij hebben altijd gezegd dat voordat de eerste sleutel omgedraaid wordt, het geregeld moet zijn.  AA heeft altijd gezegd voordat de eerste schop in de grond gaat, moet het fietspad af zijn! Daar zit twee jaar tussen.”

Verkeersoplossingen
Een door Buskermolen nogal gekleurde weergave van zaken. In het letterlijke verslag van de startnotitie Westeinderhage dd 16 mei 2019, waren zijn woorden: “Voordat de eerste huissleutel van de huizen Westeinderhage worden afgegeven wil het CDA eerst goede gedragen oplossingen voor de verkeersafwikkeling.” In diezelfde vergadering stelde AA bij monde van René Martijn: “Wanneer kunnen wij de keuzes ontvangen die gemaakt worden voor de ontsluiting van de wijk, fiets, voetpaden en wegen.” Willem Kikkert (D66), inmiddels wethouder, stelde toen: “Wat wij in ieder geval moeten voorkomen is dat er straks een wijk in ontwikkeling is terwijl de verkeersafwikkeling niet goed geregeld is. Dus wij vragen het college snel te beginnen met de uitvoering van de verkeersplannen.”

Het weiland waar Westeinderhage staat gepland

Woordvoerder Abbenhues van de VVD dacht er toen het volgende van: “Voordat wij nog verdere stappen nemen met een concept bestemmingsplan zouden wij absoluut eerst de oplossingen willen zien van de gemeente inzake de verkeersoplossingen.” De toenmalig verantwoordelijke wethouder Robbert-Jan van Duijn (CDA!) deed toen de volgende toezegging: “Een voorstelling voor de verkeersafwikkeling zou in het najaar kunnen komen. Ik kan wel toezeggen dat ik u in september dan al bij kan praten over de vorderingen daarin. Dan kunnen we ook wat meer zien van de richting waar we naar toe gaan. Maar wat blijft staan is dat voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, die verkeersmaatregelen genomen moeten zijn en dat heb ik net toegezegd en dat herhaal ik dan bij deze.”

Bilderdammerweg

Voorstellen Goudappel
Wat betreft de te nemen verkeersmaatregelen doelt men op de voorstellen die door het bureau Goudappel Coffeng in het rapport ‘Verkeersonderzoek Kudelstaart’ zijn gedaan om de totale verkeersstructuur en verkeersafwikkeling te verbeteren. Eén daarvan is een vrijliggend fietspad aangezien de verkeersintensiteiten op, met name het noordelijke stuk van de Bilderdammerweg, te hoog worden. Een andere maatregel, het Robend aansluiten op de Hoofdweg, leidt tot een afname van het verkeer in het centrum. Het direct aansluiten van Geerland op de Hoofdweg, tot een afname van het  verkeer op de Mijnsherenweg, Bilderdammerweg, Robend, Edisonstraat en de Daltonstraat. Het kruist dan wel een groene fietsverbinding langs de Hoofdweg en voert langs woningen waar nu geen verkeer langs komt.

Conceptverkavelingsschets 
In september 2019 verschijnt een indicatieve conceptverkavelingsschets. De wijk wordt op drie plaatsen ontsloten, ééntje dichtbij het hoekpunt Bilderdammerweg –  Robend en twee gebruikmakend van de bestaande wegen Spiegelstraat en Spilstraat. Vooral die eerste lijkt strategisch gezien goed gekozen. Je belast hierdoor zo min mogelijk de Bilderdammerweg en bent, bij het doortrekken van het Robend naar de Hoofdweg, zo snel mogelijk uit het dorp. Wat verder opvalt is een ‘natuurlijke’ scheiding van water tussen de bestaande woningen aan de Herenweg en de nieuwe woningen op Westeinderhage.

Rotonde
En dan ineens, zonder participatie van de bewoners, ligt er een ander plan. De meest noordelijke ontsluiting van het plangebied is opgeschoven naar Geerland, de watergang die eerst achter de nieuwbouwwoningen lag, is nu voor de woningen geplaatst en in het çentrum van het gebied is een wat hogere bebouwing gekomen. Bewoners van Geerland vrezen het ergste, namelijk dat naast de Bilderdammerweg ook Geerland een ontsluitingsweg wordt. Bewoners van Geerland dienen een bezwaar in en een  aantal wenst op het kruispunt van wegen een rotonde. Een Herenweg bewoner maakt bezwaar dat zijn tuin in plaats van op het water nu aansluit op de tuin van een nieuwkomer. Ook de hoogbouw in het plan ziet hij, met verwijzing naar de opmerkingen van de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening, niet zitten.

Tegenover en niet via Geerland                
Jaap Overbeek die namens de Dorpsraad Kudelstaart sprak, gaf aan dat ondanks de bezwaren tegen de onveilige fietsoversteek bij het Stichtse Pad, de Dorpsraad zich neerlegt bij het vastgestelde fietstracé. Tegelijkertijd gaf hij aan dat de hoofdontsluiting van Westeinderhage tegenover Geerland en niet via Geerland verloopt zoals in het Raadsvoorstel op enkele plaatsen, volgens hem, nog wordt aangegeven. Twee wensen die hij niet met elkaar in verband bracht. De wens voor een zo veilig mogelijke oversteekplaats voor fietsers houdt in dat de Bilderdammerweg zo min mogelijk met autoverkeer wordt belast. Dat is alleen mogelijk als het verkeer via Geerland naar de Hoofdweg wordt afgevoerd. Als bijvangst komt er dan minder verkeer op de Mijnsherenweg, het Robend, Edisonstraat en de Daltonstraat. Als Dorpsraad dien je ook met die bewoners rekening te houden en niet alleen met die van Geerland. Pikant is wel dat de heer Overbeek een bewoner is van Geerland.

Robend

Doortrekken Geerland onbespreekbaar
Terug naar de beoordelingscommissie waar Buskermolen stelde dat het volgens het CDA beter is om op het kruispunt van Geerland en Bilderdammerweg een rotonde aan te leggen. Zonder argumentatie gaf hij aan dat het doortrekken van Geerland naar de Hoofdweg onbespreekbaar is.

Sociale huur
Frits Nisters van de PvdA sloot zich wat betreft de verkeersafwikkeling aan bij de woorden van AA en GroenLinks. Hij had gelezen dat het doortrekken van Geerland naar de Hoofdwerg vooralsnog geen optie is. “Betekent dat voor nu en voor later misschien anders,” vroeg hij. Refererend aan de woorden van minister Hugo de Jonge dat er minimaal 30 procent sociale huur moet worden gebouwd en Westeinderhage nauwelijks de 25 procent haalt, wilde hij weten wat de wethouder daaraan ging doen.

Jan Bouwmeester van de VVD maakte zich eveneens zorgen over de verkeersveiligheid en vroeg of de wethouder de suggestie voor een rotonde nader wilde laten onderzoeken.

Vrijliggend fietspad
In zijn beantwoording gaf portefeuillehouder Bart Kabout (CDA) aan dat Goudappel Coffeng diverse oplossingsrichtingen had genoemd, maar dat er maar één noodzakelijk was op het moment dat het bestemmingsplan zou worden vastgesteld en dat betrof Bilderdammerweg Noord. Het wordt daar zo druk dat er een vrijliggend fietspad moet worden aangelegd. Daarnaast worden er ook plateaus aangebracht op de kruisingen van wegen zodat ook de weg geschikt wordt ingericht als een 30km zone. “Wat betreft het al of niet aanleggen van een rotonde, kan ik u zeggen dat we daar naar gekeken hebben en de uitkomst daarvan is dat we die niet nodig hebben. We zullen dit punt op papier specifiek uiteenzetten.” De angst van veel bewoners dat Geerland zou worden doorgetrokken naar de Hoofdweg ontzenuwde hij met de uitspraak dat het college dat geenszins van plan is. Keurige antwoorden en ook nog deels tegemoetkomend aan wat de bewoners van Geerland wensen. Maar wat ontbrak was een gemis aan inleving. Met antwoorden als: ‘Ja zo gaat dat nu eenmaal’ of ‘Wat het college betreft een goede oplossing’, mis je als indiener van een bezwaar het gevoel dat er naar je geluisterd is.

Waar de klucht begint
En daar waar het wat de verkeersveiligheid betreft eigenlijk om had moeten gaan, juist daar is niet over gesproken, namelijk: het aanleggen van een vrijliggend fietspad. Hoe komt dat er uit te zien? Met name ter hoogte van het Stichtse Pad waar de ‘klucht’ begint? De bewoners daar willen geen grond aan de gemeente verkopen. Wat nu? Oversteken naar het Stichtse Pad of de weg vervolgen op met rode verf gemarkeerde fietsstroken op de rijweg? Hoe het ook zij, er moet worden overgestoken en het fietspad is niet vrijliggend en dat op het drukste en minst overzichtelijk deel van de gehele Bilderdammerweg. Is dat wel acceptabel of wachten op de eerste slachtoffers? Schreeuwt dat niet om het doortrekken van Geerland naar de Hoofdweg om zo de verkeersdrukte te verminderen? Riekt het toezeggen van het college dat Geerland niet wordt doorgetrokken niet naar een al te sterk ‘ons kent ons’ gedrag? Volop vragen, hopelijk brengt de behandeling in de commissievergadering helderheid.

Foto’s archief AV

6 reacties

  1. Joop kan dan wel bijvoorbeeld de uitspraak van bewoners van Geerland pikant vinden, maar hij vergeet zelf ook even te vermelden dat zijn broertje aan de Bilderdammerweg woont. Hoe neutraal staat Joop hier zelf in?
    Zullen we gewoon eens gaan bouwen?

  2. Wat een gemeenschapsgeld wordt hier verkwanselt met al dat praten her en der. Het volk hoest het wel weer op, toch?

    “NIÉT LULLEN MAAR PUTZEN”

  3. De gemeenteraad moet zich niet in de luren laten leggen door projectontwikkelaars en Amstelveense ambtenaren. Wettelijk minimum is 30% sociale huur, maar daar kunnen de projectontwikkelaars niet aan verdienen zeggen ze, maar als gemeente ben jij opdrachtgever dus laat je niet door deze geldwolven klem zetten. Zij maken dan maar minder winst, want winst is winst. Laat ze nu eens iets terug doen voor de bevolking door betaalbare woningen met tuin voor de gewone man, maar nee de gewone man moet in blokkendozen wonen die maximaal 35m2 zijn. Schande dat dit plaats vind in onze gemeente. Voor jongeren is dit wel een optie, maar voor een startend gezin niet. Veel wijsheid toegewenst in deze.

  4. Wat betreft de verbinding van Robend-Hoofdweg zal m.i. alleen maar meer verkeer het centrum insturen. Er zit immers 200 meter verderop al een ontsluiting en mede door de nieuwe scherpe bocht wordt nu het (verdwaalde) vrachtverkeer gelukkig voor een groot deel geweerd. Ondanks alle drempels, oversteekplaatsen en onoverzichtelijke uitritten wordt er in het hele centrum van Kudelstaart ontzettend hard gereden en een veilige fietsroute door alle wijken is dan ook echt een pré. Wellicht kan er overwogen worden om in bepaalde gebieden eenrichtingsverkeer of ‘auto te gast’ in te stellen, en daarbij -vloeken in de kerk- niet de gehele inrichting van nieuwe wijken te laten bepalen door overmatig autoverkeer.

  5. Gebabbel Gebabbel als er niks wordt besloten en iedereen maar zijn mening geeft wordt er over 5 jaar nog niet gebouwd. De laatste nieuwbouw in Kudelstaart is alweer 10 jaar geleden Als we nu geen stappen nemen vertrekken de jongeren naar andere plaatsen en zal Kudelstaart langzaam aan gaan vergrijzen. Wees allemaal een beetje lief voor elkaar , laten we beslissingen nemen en geef de jeugd perspectief en toekomst

  6. als ik even heel ver in het verleden duik van wat ik mij kan herinneren bij de bouw van de wijk achter mij Aletta Jacobsstrat/Joke Smitstraat(ik woon zelf op het Robend ) is, dat het destijds (ongeveer 40 jar geleden) al gesproken werd over wel of niet een extra ontsluitingsweg vanuit de toen te bouwen wijk/ cq Geerland. Dat vond de provincie en de toenmalige gemeente raad niet nodig. De bewoners van Geerland toen, hebben dat tegen kunnen houden. ik vind het een gevaarlijke situatie dat in de wijk achter mij alleen een ontsluiting is via het Robend. Een ontsluiting d.m.v. een T splitsing in het Robend richting de Hoofdweg zou de verkeersstroom beter reguleren. En mocht de ontsluiting toch via het Geerland gaan richting Schoutweg, dan zou dit een 30 km route worden denk ik, om de bewoners enigzins tegemoet te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin