Lezerspost: ‘Reactie D66 op verklaring AA’

Sybrand de Vries (Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: redactie. Na enkele weken stilte kwam Absoluut Aalsmeer donderdagavond met een verklaring over hoe werd aangekeken tegen de ontwikkelingen rondom het ontslag van Dick Kuin, de afsplitsing van fractievoorzitter Judith Keessen en raadslid Dirk Biesheuvel en daarmee de uitsluiting van AA als coalitiepartij én het daardoor niet kunnen benoemen van Greta Holtrop als wethouder.

Gisteravond maakte geen van de partijen gebruik van de gelegenheid om er iets over te zeggen. AalsmeerVandaag vroeg coalitiepartijen CDA, VVD en D66 wat ze vonden van de verklaring en vroegen hen in het kader van wederhoor te reageren op het door Koster verwoorde statement. Hij beschuldigde VVD, CDA en D66 van een ‘kwaadaardig 1-2tje’ om wethouder Kuin er uit te werken. Plus dat deze drie partijen aan de fractie van AA niet kenbaar hadden gemaakt dat er problemen waren tussen Kuin en Van Rijn. D66 bijt middels Sybrand de Vries het spits af.

Door Sybrand de Vries. De woorden van de heer Koster van AA waren uitdrukkelijk de visie van die partij op al dat hen overkomen is de afgelopen tijd. Wij vonden het daarom geheel en al op zijn plaats en terecht dat AA de ruimte pakte om publiekelijk hun visie op het gebeuren te geven en aan te geven dat ze ook in de toekomst de samenwerking blijven zoeken en de ambitie hebben om de grootste en beste lokale partij te zijn. De woorden waren hun woorden en strookten niet met de constateringen en conclusies die de fractie van D66 heeft gepleegd en getrokken.

Er zijn wat ons betreft – vanuit onze visie – een hoop woorden toe te voegen aan het relaas van AA. De meeste daarvan gaan direct in, met name waar het de feitelijke constateringen en interpretaties betreft. Omdat we geen media-oorlog willen voeren hou ik me op deze plek echter verre van een al te gedetailleerde tegenspraak. We hebben onze mening al eerder kenbaar gemaakt, en zullen dat mogelijk op een gepast moment ook binnenkort nog eens doen, 

De gemeenteraad zal volgende week donderdag samenzitten om nogmaals – en hopelijk finaal – over dit onderwerp met elkaar in discussie te gaan. We hebben dit met alle partijen uit de raad inmiddels al een paar keer gedaan in de beslotenheid van fractievoorzitters overleggen, maar we waren het allemaal eens dat over zo een belangrijk en fundamenteel onderwerp ook met alle raadsleden tezamen gesproken moet worden. Dit om de lucht te klaren, stoom af te blazen en ieder de gelegenheid te geven om in een veilige omgeving toch eens uitdrukkelijk met elkaar van gedachten te wisselen.

Komende donderdag kent daarom eerst een besloten deel van de vergadering met bovenstaande in het achterhoofd, en opvolgend een openbaar deel waarin de bevindingen en de lessen van de afgelopen tijd publiekelijk gedeeld worden. Dit laatste met name om zo veel mogelijk weg te nemen dat er zaken ‘onder de pet’ worden gehouden. Ongetwijfeld zal dit niet de scepsis van iedereen kunnen wegnemen, maar waar het over personen gaat moet men ook kunnen waarderen dat niet alles in de openbaarheid kan worden gebracht en bediscussieerd…

Er is een uitgebreid onderzoek geweest door zowel onafhankelijke buitenstaanders als door de raad met alle partijen die een zo getrouw mogelijke weergave van de gebeurtenissen hebben opgeleverd. Die uitkomsten stroken niet met de conclusies zoals die gisteren door AA naar voren zijn gebracht en daarom waren er verschillende momenten dat wij ons verbaasden tijdens het uitspreken van deze woorden. Mogelijk donderdag meer hierover.

De twee zaken die je specifiek aanhaalt zijn het ‘kwaadaardig 1-2tje’ om de heer Kuin ‘eruit te werken’ en de constatering dat de drie overige partijen AA in het luchtledige hadden laten zweven over de problemen die speelden tussen Kuin en Van Rijn.

Wat dat eerste betreft hebben de drie partijen CDA, VVD en D66 nu juist de vorm gekozen die gekozen werd om de heer Kuin zo min mogelijk te beschadigen. Deze discussie gaat op z’n minst over de zogenaamde ‘schijn van belangenverstrengeling’ en is een van de ernstigste die tegen een bestuurder kan worden ingebracht. Door de heer Kuin de wacht aan te zeggen onder de evenzo staatsrechtelijke relevantie van ‘verstoorde verhoudingen binnen het college’ en de opvolgende procedure die daar in het algemeen het gevolg van is, dachten we, na het aftreden van de heer Van Rijn, de heer Kuin een relatief ‘schone’ uitweg te bieden uit de puinhoop waarin hij voor een belangrijk deel verantwoordelijk was.

Op het moment dat de heer. Kuin aangaf dat hij niet van deze route gebruik wenste te maken en aankondigde er een bloedige strijd van te maken, restte de drie partijen niets anders dan op de minst schadelijke manier de stekker uit het contact te trekken. Op deze manier lieten we in het midden, in hoeverre er sprake was van niet integer handelen van partijen en was dit nog steeds de manier om de heer Kuin het minst te beschadigen en op hem op die manier nog enigszins tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Dit wordt kennelijk nog steeds niet gewaardeerd, noch door de heer Kuin en, afgaande op de woorden van gisteren, noch door de huidige fractie van AA.

Het ‘kwaadaardig 1-2tje’ was daarmee niet ‘kwaadaardig’ maar goedbedoeld en er was geen sprake van een ‘1-2tje’ maar een zoektocht naar een zo elegant mogelijke oplossing voor een modderig en vuil probleem.

Wat betreft de problemen tussen de heer Kuin en de heer Van Rijn; hiervan was ook de fractie van D66 niet op de hoogte totdat de bom barstte bij de aankondiging van het aftreden van de heer Van Rijn. De overige partijen, AA, CDA en D66, werden op dat moment op de hoogte gebracht dat de fractievoorzitter van de VVD al wel eerder in vertrouwlijkheid op de hoogte was gesteld van de problemen tussen beide heren, maar dat hij gezien de vertrouwelijkheid niet altijd zijn eigen fractie op de hoogte kon stellen en zeker niet de drie coalitiepartners.

Wel veronderstelde het VVD duo dat de heer Kuin eenzelfde type gesprek ook met zijn eigen fractie-voorzitter dan wel fractie zou hebben. Achteraf is gebleken dat hij dit niet gedaan heeft (voor zover wij nu weten).

Het is dus niet waar dat CDA, VVD en D66 AA niet op de hoogte heeft gebracht van de spanningen – zij wisten er zelf immers ook niet van.

Na de aankondiging van het aftreden van de heer Van Rijn zijn alle coalitiepartners, AA, CDA, VVD en D66 gelijkelijk op de hoogte gebracht van alle details die een rol speelde in het opvolgende proces, in ieder geval via de betrokken fractievoorzitters. Later die week zijn ook GroenLinks en de PvdA van precies dezelfde details op de hoogte gebracht.

In hoeverre de fractievoorzitters deze informatie met hun fracties hebben gedeeld is niet bekend. De informatie die de fractievoorzitters kregen was uitdrukkelijk bedoeld om -in vertrouwen- met hun fracties te bespreken zodat iedereen op de hoogte was van de laatste feiten. Binnen de D66 fractie heeft dit plaats gevonden. En ik weet dat dit ook het geval is geweest bij CDA en VVD. Hoe dat is gelopen bij de andere fracties is mij niet bekend.

Wat de informatieachterstand betreft moet AA dus niet naar CDA, VVD en D66 wijzen. Alle partijen zijn door de burgemeester en het college tegelijkertijd, op dezelfde manier van dezelfde informatie op de hoogte gebracht – sterker nog; dit heeft wat de coalitiepartijen AA, CDA, VVD en D66 betreft, altijd in gezelschap plaats gevonden. De vier coalitiepartijen hebben in de opvolgende weken ook steeds met z’n vieren samen gezeten en zijn steeds met z’n vieren actief geweest om tot de minst slechte afloop te komen.

De opmerking van AA van gisterenavond hoorde we niet voor de eerste keer, maar we hebben hen al vaker van de bovenstaande geschiedenis op de hoogte gebracht. CDA, VVD en D66 zijn niet verantwoordelijk voor de kennelijk gebrekkige interne informatieoverdracht bij AA destijds.

Eén reactie

  1. Euh: “Omdat we geen media-oorlog willen voeren hou ik me op deze plek echter verre van een al te gedetailleerde tegenspraak.”
    Dat is niet erg gelukt Sybrand!
    Dorpspomppolitiek in Aalsmeer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin