Officiële mededelingen 17 maart 2022

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van 17 maart 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag:08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.

Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Huseen W. 01-07-1979 10-03-2022
  Kasrioui S. 18-08-1997 10-03-2022
  Marica R. 09-01-1985 10-03-2022
  Neagu E. 13-10-1977 10-03-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

MONITORINGSONDERZOEK UIT NAAR DE VERKEERSVEILIGHEID OP VIJF HERINGERICHTE ROTONDES OP DE BURGEMEESTER KASTELEINWEG.
In opdracht van de gemeente Aalsmeer voert adviesbureau DTV Consultants momenteel een monitoringsonderzoek  uit naar de verkeersveiligheid op vijf heringerichte rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg. Om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid van de rotondes en hoe de rotondes worden gebruikt, worden van donderdag  17 maart op de volgende drie rotondes een camera geplaatst en van 18 t/m 24 maart zal gefilmd gaan worden:

 • Burgemeester Kasteleinweg – Dorpsstraat
 • Burgemeester Kasteleinweg – Van Cleeffkade
 • Burgemeester Kasteleinweg – Zwarteweg

De beelden worden behandeld volgens de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op geen enkele manier verhandeld of gepubliceerd. Dit houdt in dat de beelden alleen gebruikt worden voor het onderzoek en ze na het afronden hiervan verwijderd worden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Lindy van Scharrenburg van DTV Consultants, telefoonnummer: 06 82303368, e-mailadres: l.v.scharrenburg@dtvconsultants.nl. Alleen bereikbaar tijdens kantooruren.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERP EXPLOITATIEPLAN ‘GREEN PARK AALSMEER DG2 WEST’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE (Z21-086390)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 18 maart tot en met donderdag 28 april 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ ,  ontwerp exploitatieplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door;

 • in het noorden: de Hoge Dijk;
 • in het oosten: de westelijke grenzen van de kadastrale percelen B5701 (Oosteinderweg
 • B5702 (Aalsmeerderweg 183);
 • in het zuiden: de buitenste rand van het woonlint ten noorden van de Aalsmeerderweg
 • in het westen: de watergang ten oosten van de Burgemeester Brouwersweg (N201).

Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is om de beoogde herontwikkeling van de westelijke helft van deelgebied 2 planologisch mogelijk te maken en, daar waar nodig, flexibiliteit toe te passen. Voor het aangrenzende lint langs de Aalsmeerderweg gaat het in dit bestemmingsplan om het conserveren en beheren van de bestaande situatie en eventueel consolideren van het bestaande juridisch-planologisch kader. Het gemeentelijk beleid is erop gericht toe te werken naar grotere uniformiteit en daardoor meer rechtsgelijkheid van de bestemmingsplannen.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp exploitatieplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 18 maart 2022 tot en met 28 april 2022.

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp exploitatieplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (zie voor openingstijden balie: www.amstelveen.nl);

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan, ontwerp exploitatieplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ of ontwerp exploitatieplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’. Schriftelijke reacties op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden dienen te worden gericht aan het college (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene telefoonnummer 0297-387575.

Beoordeling milieueffect
Op grond van de aanmeldnotitie m.e.r. is door burgemeester en wethouders beoordeeld of, voorafgaand aan de besluitvorming het plan, een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Omdat uit de aanmeldnotitie blijkt dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden is op 28 februari 2022 besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Dit M.e.r. – beoordelingsbesluit ligt ter inzage bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’.

TER INZAGE LEGGING ONTWERP ADDENDUM STRUCTUURVISIE GREEN PARK AALSMEER 2016
Op 8 maart 2022 hebben Burgemeester en wethouders van Aalsmeer het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat iedereen met ingang van vrijdag 18 maart 2022 tot en met 28 april 2022 het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 kan inzien. Dit is tevens de reactietermijn.

Doelstelling
Om het Green Square gebied te kunnen ontwikkelen tot een toekomstbesteding, hoogwaardig centrumgebied is de structuurvisie 2016 niet toereikend. Het addendum, als aanvulling op de structuurvisie 2016, zorgt ervoor dat het planologisch beleidskader actueel is en overeenkomt met de gemeentelijke toekomstvisie van het Green Square gebied.

Procedure
Op de voorbereiding van het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat de ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 vanaf 18 maart 2022 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Op grond van afdeling 3.4 Awb en de Algemene Inspraak-  en participatieverordening Aalsmeer 2010 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om over de ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 een zienswijze naar voren te brengen. Voor de omgeving zal eind maart/begin april 2022 een inloopavond worden georganiseerd om de plannen nader toe te lichten.

Ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016
Voornoemde ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • digitaal raadplegen op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.SVadGPAALSM2016-OW01;
 • via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 (alleen mogelijk op
  afspraak: 020-5404911).

Indienen zienswijze ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze betreffende dit ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016’. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Haydnstraat 11, 1431 ZA, (Z22-018993), het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak

– Rietwijkeroordweg 45 en 45 kwek, 1432 JG, (Z22-018524), het aanleggen van een dam met duiker aan de achterzijde, een weg
op de gedempte sloot, een in- en uitrit en het deels verplaatsen van de bestaande dam met duiker aan de voorzijde van het
perceel

– Ophelialaan 28, 1431 HJ, (Z22-018444), het splitsen van de woning in drie studio’s (legalisatie)

– Kerkweg 50, 1432 EJ, (Z22-018225), het vervangen van de erker aan de voorzijde van de woning

– Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z22-018015), het verplaatsen van de mantelzorgwoning naar de definitieve plek in de tuin

– Karperstraat 49, 1432 PC, (Z22-018003), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Uiterweg 358 (kad. perc. H nrs. 3647, 3648 en 3649), 1431 AX, (Z22-017802), het wijzigen van het bestemmingsplan van
Bedrijfsbestemming in Wonen

– Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-017696), het plaatsen van een container voor het afvoeren van gesloopt materiaal op een
parkeerplaats t.h.v. de woning van 4 april tot 13 mei 2022

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-010346), het bouwen van magazijnstellingen in het nieuw te betrekken bedrijfspand   Verzonden: 11 maart 2022

– Rietwijkeroordweg 60 kwek, 1432 JE, (Z20-046895), het verbouwen en aanpassen van het kassencomplex   Verzonden: 10 maart 2022

– Weteringstraat 50, 1431 BC, (Z22-011846), het plaatsen van een vuilcontainer op de parkeerplaats voor de woning tot en met 25 februari 2022  Verzonden: 08 maart 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Rietwijkerdwarsweg 2 kwek, 1432 JD, (Z21-092668), het uitbreiden van de bedrijfsruimte van een handelskwekerij. Verzonden:
11 maart 2022

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-005202), het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van het pand van BSO naar KDV. Verzonden:
10 maart 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Ecuadorlaan 11 (Sectie B, nr. 6546, 9274, 9275, 9276, 9277, 9278 en 9280), (Z21-093091), het bouwen van een logistiekcentrum
met kantoor, het plaatsen van een erfafscheiding en handelsreclame en het aanleggen van twee in- en uitritten. Verzonden:
14 maart 2022

– Uiterweg 127 ws19, 1431 AD, (Z22-005307), het wijzigen van de gevelbekleding en het gedeeltelijk uitbreiden van de woonboot
aan de rechterzijde. Verzonden: 11 maart 2022

– Sierteeltstraat 29, 1431 GM, (Z21-093150), het wijzigen van de indeling van het kantoor en de postitie van de brandscheidingen.
Verzonden: 09 maart 2022

– Zijdstraat 3, 1431 EA, (Z21-090877), het plaatsen van een afvoerpijp op het platte dak ten behoeve van een restaurant.
Verzonden: 10 maart 2022

– Catharina-Amalialaan, t.h.v. nr. 66, (Z22-008576), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. werkzaamheden basisschool Mikado tot
1 april 2022. Verzonden: 08 maart 2022

– Veilingboulevard (kad. perc. B 10545), (Z21-093593), het realiseren van een onderdoorgang ten behoeve van de Ongestoorde
Logistieke Verbinding van en naar de bloemenveiling. Verzonden: 07 maart 2022

– Kudelstaartseweg 223, 1433 GG, (Z22-006055), het kappen van een waardevolle boom (Betula pendula). Verzonden: 07 maart
2022

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Burggravenambacht, noordwestelijk deel
 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Ketelhuis, noordoostelijk deel

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl . Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Op en nabij de Westeinderplassen en bij de watertoren (Z22-018076) Vuur en Licht op het Water Aalsmeer op 3 september
  2022, ontvangen op 10 maart 2022
 • Zonnedauwlaan 59 (Z22-017631) Avondvierdaagse Kudelstaart van 30 mei t/m 3 juni 2022, ontvangen 8 maart 2022
 • Parkeerplaats voor raadhuis en Zijdstraat (Z22-019275) Geraniummarkt en Braderie op 7 mei 2022, ontvangen 11 maart
  2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Dreef 7 (Z21-094491) Verenigingsdag op 10 april 2022, verleend 15 maart 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:
t/m 15 april 2022: De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. de (nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e in Kudelstaart (Z20-061559).

t/m 22 april 2022: ontwerp omgevingsvergunning reconstructie machineweg omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken

t/m 28 april 2022: het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ ,  ontwerp exploitatieplan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde

t/m 28 april 2022: het ontwerp Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Lees vorig bericht

Fietser botst met bus

Lees volgend bericht

Vacature: Professionele tuinmedewerker Historische Tuin


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *