Raadhuisplein krijgt upgrade, rotonde van de baan

Toch geen rotonde op de Stationsweg?

Door: redactie. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 mei de Kadernota 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Opvallende aanbevelingen daarin zijn het schrappen van de rotonde aan het begin van de Stationsweg en het feit dat er geld gereserveerd wordt voor aanpassingen aan de Burgemeester Kasteleinweg. Op 4 juli staat de Kadernota op de agenda van de gemeenteraad.

De gemeente staat dit jaar voor grote investeringsbeslissingen zoals bijvoorbeeld een nieuw zwembad, investeringen in de brandweerkazerne, vijf kunstgrasvelden bij FC Aalsmeer en RKDES en er wordt geld gereserveerd voor aanpassing van de Burgemeester Kasteleinweg en de knip. Tegelijk moet er bespaard worden omdat er minder geld binnenkomt van de Rijksoverheid.

Uiterweg
De gemeenteraad heeft in een motie aangeven dat de hele Uiterweg (fase 3) vernieuwd moet worden. Het blijkt dat de ondergrondse infrastructuur en de fundering van de weg nog in goede staat zijn. Daarom stelt het college voor om geen grote reconstructie te doen maar alleen herstel van het wegdek en het trottoir.

Upgrade voor Raadhuisplein 

Upgrade Raadhuisplein
Voor de plannen voor de herinrichting van het Raadhuisplein inclusief rotonde stelt het college voor om deze niet uit te voeren maar wel het Raadhuisplein een upgrade te geven. Dat wil zij doen door het op te hogen, meer te vergroenen en de realisatie van laadpunten voor elektrische auto’s. Hiermee wordt veel geld bespaard maar worden wel de belangrijkste herstelmaatregelen en extra vergroening uitgevoerd. Onduidelijk is

Waterverblijfsbelasting
Het college stelt voor in overeenstemming met de eerdere wens van de gemeenteraad de verhoging van de waterverblijfsbelasting voor recreanten, die geen inwoner zijn van Aalsmeer, uit te voeren. De waterverblijfsbelasting wordt daarmee gelijkgetrokken met de ‘normale’ toeristenbelasting.

Hondenbelasting afschaffen
Ook adviseert het college de gemeenteraad om de hondenbelasting af te schaffen en voor deze gemiste inkomsten de Onroerend Zaak Belasting (OZB) te verhogen. Verder stelt het college voor om het gebruikersdeel van de OZB voor niet-woningen (zoals bedrijfspanden) geleidelijk af te schaffen en gelijktijdig het eigenarendeel budgetneutraal te verhogen. Daarnaast stelt het college voor besparingen door te voeren.

Hondenbelasting wordt afgeschaft

Minder geld van Rijk
De taken die de Rijksoverheid bij gemeenten heeft ondergebracht zonder daar een passende vergoeding tegenover te stellen (Jeugdzorg, WMO, Omgevingswet), zorgen voor tekorten in de op te stellen begroting 2025. Daarbovenop komt de korting door de Rijksoverheid op de gemeente-inkomsten vanaf 2026 (‘financieel ravijnjaar’). Voor Aalsmeer betekent dit dat zij circa 2,5 miljoen euro per jaar minder krijgt. Dit is ongeveer 5 procent van het geld dat de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is namens alle gemeenten al een paar jaar in gesprek met het Rijk over een uitvoerbare en adequate financiering van de gemeenten. Tot nu toe heeft het Rijk dit voor een beperkt deel gecompenseerd met incidentele bijdragen en staan gemeenten voor grote financiële beslissingen. Het recent afgesloten regeerakkoord geeft op dit moment nog geen duidelijkheid waar gemeenten langere termijn op mogen rekenen.

‘Zonder knaken geen taken’
In lijn met de unaniem aangenomen motie van de raad ‘Zonder knaken geen taken’ beoordeelt de gemeente de komende periode voor welke taken die zij in opdracht van de Rijksoverheid uitvoert (medebewindstaken) onvoldoende geld ontvangt. Taken waarvoor onvoldoende geld beschikbaar wordt gesteld, zullen aan de gemeenteraad voorgesteld worden om bijvoorbeeld deels of geheel niet meer uit te voeren in lijn met het advies van de VNG. 

Compleet financieel beeld
Op de agenda voor de gemeenteraad op 4 juli staan ook andere financiële stukken zodat de gemeenteraad een volledig beeld krijgt over de financiële zaken van de gemeente. Met de Jaarstukken 2023 legt het college verantwoording af over de resultaten van het gevoerde beleid, zowel financieel als qua doelstelling. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van circa 12 miljoen euro. Dit positieve resultaat is vooral het gevolg van incidentele middelen waarover het Rijk pas laat in het jaar heeft gecommuniceerd. Over wat het college in 2023 heeft gedaan komt de gemeente binnenkort met een ‘Jaarrekening in één oogopslag’. In de eerste Bestuursrapportage 2024 geeft het college aan of de uitvoering van plannen voor dit jaar nog op koers ligt of dat bijstelling op gebied van prioriteiten of financiën nodig is.

(Foto’s: archief AV/Arjen Vos) 

2 reacties

  1. Voorgaande reacties zijn verwijderd vanwege fictieve dan wel incomplete namen. Onze regels schrijven voor dat er altijd een kloppende achternaam ingevuld dient te worden.

  2. Dus de verkeersproblemen op het kruispunt Uiterweg, van Cleeffkade, Stationsweg wordt niet opgelost??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *





banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin