Officiële mededelingen 24 december 2020

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van 24 december 2020

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19

Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag  08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Veerhuis R. 02-11-1959 18-12-2020

 

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN LET op: door de feestdagen kan de levertijd van reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn. Klant Contact Center: 8.30-16.00 uur Receptie: 8.30 – 14.00 uur Balies: 8.30-14.00 uur (alleen op afspraak)

1e en 2e kerstdag
Het gemeentehuis is op vrijdag 25 december 2020 gesloten.
Op 24 en 31 december zijn wij telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.

1 januari 2021
Op vrijdag 1 januari is het raadhuis gesloten.

Vanwege onderhoud niet mogelijk legitimatiebewijs aan te vragen
Op woensdag 30 december vanaf 15.00 uur en donderdag 31 december 2020 (gehele dag) is het vanwege
onderhoud NIET mogelijk een nationaal paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aan te vragen.

Wensbomenactie
De kaarten voor de wensactie voor de zorg kunnen ingeleverd worden tot 29 december bij de kerstbomen op het Raadhuisplein, Poldermeesterplein, Ophelialaan en bij Winkelcentrum Kudelstaart. Wij bezorgen jullie wensen in het nieuwe jaar bij de zorginstellingen in onze gemeente.

Cadeaubon voor kleine energiemaatregelen
Wij willen onze inwoners helpen met het besparen van energie. Daarom delen we cadeaubonnen uit voor kleine energiebesparende maatregelen. U kunt een gratis cadeaubon aanvragen ter waarde van €44,-. Met de cadeaubon kunt u online producten bestellen die u helpen bij het besparen van energie. U kunt kiezen uit onder andere ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips. Voor meer informatie:www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer.

Afwijkende inzameldagen afval
Valt Kerst of nieuwjaarsdag op een inzameldag? Bekijk de afwijkende inzameldagen in de digitale kalender in de Meerlandenapp of op afvalkalenders.meerlanden.nl.

Ophalen kerstbomen
Meerlanden haalt op 7 en 8 januari 2021 (echte) kerstbomen op aan huis. De boom kan op deze dagen voor 7.30 uur neergelegd worden op de ophaalplek van uw container. In verband met COVID-19 gaat de gebruikelijke inzamelactie dit jaar helaas niet door.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Tuin 18, 1431 LW, (Z20-089064), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

– Hornweg naast nr. 244 (kad.perceel B 10215), (Z20-089013), het bouwen van een woning en het aanleggen van een
in- en uitrit

– Uiterweg 263A, 1431 AH, (Z20-089012), het vervangen van de bestaande terreinverharding door gefundeerde
betonverharding

– Vrouwentroostpad 1, 1433 GW, (Z20-088659), het wijzigen van de voorgevel en het verplaatsen van de voordeur

– Oosteinderweg achter nrs. 545A-545C (kad. percelen A 3470 en A 3551) in Aalsmeer, (Z20-088530), het uitbreiden
van bestaande bedrijfsgebouwen

– Clusiusstraat t.h.v. nr. 11, 1431 KR, (Z20-088371), het plaatsen van een eco-toilet op het gras gedurende de
schilderwerkzaamheden tot en met 12 maart 2021

– Mastweg 2, 1433 SG, (Z20-088270), het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning

– Uiterweg 120 en 122 (kad. percelen H 3115 en H 3116, 1431 AR, (Z20-087897), het bouwen van een
twee-onder-een-kapwoning met onderheid terras

– Hornweg 252, 1432 GT, (Z20-087804), het bouwen van een bijgebouw

– Oosteinderweg naast nr. 519 (kad. perceel  A 3648), (Z20-087800), het bouwen van een woning en het aanleggen
van een in- en uitrit

– Uiterweg 93 ws5 (kad. perceel H 4434), (Z20-087454), het bouwen van een nieuwe recreatie-ark

– Diverse locaties binnen Aalsmeer en Kudelstaart, (Z20-087426), het kappen van 19 risicobomen op diverse locaties
in de gemeente

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.

DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Oosteinderweg 28a, 1432 AL, (Z20-070089), het intern verbouwen van de woning, het verhogen van de nok en
plaatsen van dakkappellen aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 21 december 2020

– Uiterweg 419, 1431 AM, (Z20-073981), het renoveren van het hoofdgebouw, het aanbrengen van nieuwe
gevelbekleding en het uitbreiden van het gebouw aan één zijde. Verzonden: 16 december 2020

– Fuutlaan 1, 1431 VN, (Z20-080366), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
14 december 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 106 ws1, 1431 AR, (Z20-072284), het afgraven van een deel van het eiland t.b.v. het ingraven van een
grotere woonark. Verzonden: 18 december 2020

– Burg. Kasteleinweg t.h.v. Legmeerdijk in Aalsmeer (sectie C nr. 4427), (Z20-070178), het verwijderen van een buiten
gebruik gestelde DPO-leiding (project HOVASZ-TE20185)  Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat
de locatie, zoals eerder gepubliceerd, niet juist was. Verzonden: 17 december 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Fuutlaan 13, 1431 VN, (Z20-085367), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
17 december 2020

– Vuurdoornstraat 11, 1431 RM, (Z20-065641), het verbreden van de doorgang (corridor). Verzonden: 17 december
2020

– Kamperfoeliestraat 6, 1431 RP, (Z20-034116), het maken van wanddoorbraken, het maken van een dakopbouw en
dakuitbouw en het wijzigen van de kozijnen aan de voorgevel. Verzonden: 17 december 2020

– Hornweg 331, 1432 GL, (Z20-071621),  het plaatsen van een elektrische schuifpoort aan het begin van de oprit en
het plaatsen van een erfafscheiding. Verzonden: 17 december 2020

– Kudelstaartseweg, t.h.v. nr.  22 (kad. perceel D nr. 6824), (Z20-069601), het verwijderen van stortstenen en het
aanleggen van een pierverlenging (Waterfront). Verzonden: 17 december 2020

– Legmeerdijk naast 316 traf (kad. perceel C 1204, voorheen Legmeerdijk 322), 1431 GC, (Z20-080890), het dempen
van een greppel en het plaatsen van een erfafscheiding. Verzonden: 16 december 2020

– Mr. Jac. Takkade 11, 1432 CA, (Z20-077010), het plaatsen van een toegangspoort. Verzonden: 15 december 2020

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 61 ws2, 1432 AE, (Z20-078486), het vervangen van de bestaande ark. Verzonden: 21 december
2020

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Karperstraat 3, 1432 PB, (Z20-080360), het plaatsen van een glazen veranda

– Oosteinderweg 408, 1432 BN, (Z20-065670), het uitbreiden van de woning

MELDINGEN AKKOORD

 • Ophelialaan 108, 1431 HM (Z20-088932), het exploiteren van een eettent genaamd ‘De Ophelia’ plus het
  installeren van 2 vetafscheiders

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Aanwijzing parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen – Twijnderlaan, noordelijk deel

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl
Ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

 • parkeerterrein bij zwembad De Waterlelie (Z20-076245) Kermis Aalsmeer van 17 t/m 21 februari 2021, verzonden 17 december 2020

Geluidhinder ontheffing***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van wegwerkzaamheden van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg – Van Cleeffkade.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:

 • t/m 21 januari 2021:
  Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a – Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen)
 • t/m 28 januari 2021:

aanvraag geluidhinderontheffting: in het kader van het vlinderen van een vloer in de periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oosteinderweg tegenover 545

 • t/m 28 januari 2021:

aanvraag geluidhinderontheffing: in het kader van werkzaamheden Project Waterfront Aalsmeer van
7 december 2020 tot 1 mei 2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg

 • t/m 3 februari 2021:
  verzoek om ontheffing van de geluidshinder (met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van wegwerkzaamheden van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg – Van Cleeffkade.Officiële mededelingen 23 december 2020

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Lees vorig bericht

Foto 325: verzin en win

Lees volgend bericht

Met kerst naar de kerk


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *