Burgemeester zet het liefst alle afspraken over Schiphol opzij

(Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: Joop Kok (Beschouwing) Bij behandeling in de beeldvormende vergadering van 12 oktober van het agendapunt Luchtvaartzaken, bleek al snel dat de nieuwe portefeuillehouder, burgemeester Oude Kotte, er zo zijn eigen gedachten over had. De door het CDA gestelde vragen gebruikte hij als opzet om ruimte te creëren om Schiphol op een andere manier aan te vliegen. Anders dan in het raadsprogramma 2022 – 2026 was vastgelegd en ook anders dan het coalitieakkoord van juni 2023, dat was opgesteld nadat AA uit de coalitie was gezet.

Gido Oude Kotte

Opmerkelijk bij het stellen van de eerste vraag door Peter van den Nouland van het CDA was wel dat hij deed voorkomen alsof het Schipholdossier een jaar had stil gelegen. Dat was toch echt niet het geval, op 21 februari was er nog een ‘dramatisch’ verlopen oordeelsvormende vergadering geweest. Onderwerp was het opstellen van een ‘position paper Schiphol’ dat als leidraad en kader zou moeten dienen voor de omgang met Schiphol. Afspraak was toen dat in de tweede helft van maart het onderwerp weer op de agenda zou staan. Dat is toen niet gebeurd, voordat het zover kon komen, was verantwoordelijk wethouder Kuin door de raad naar huis gestuurd. Je zou verwachten dat van den Nouland dat weer op zou pakken met de vraag: “Position paper Schiphol, hoe staat het daarmee?” Dat deed hij niet, in plaats daarvan vroeg hij naar de stand van zaken over de in het coalitieakkoord geuite wens om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het instellen van een afzonderlijke commissie voor Schiphol.

Peter van den Nouland

Verdiepen in dossier
De burgemeester antwoordde dat hij, nadat het college besloten had om de portefeuille Schiphol bij hem onder te brengen, zich is gaan verdiepen in het dossier. Hij had gesproken met Ruud Sondag directeur Schiphol, met vertegenwoordigers van het ministerie van I&W (Infrastructuur & Waterstaat), bewoners, leden en bestuur van de BRS (Bestuurlijk Regie Schiphol) en een delegatie van het ondernemingsleven. Zijn conclusie was of de route die ze hadden ingeslagen wel de juiste was. Er was gesproken over een lobbyist, er waren versterkingsgelden aan de BWA (Behoud Woongenot Aalsmeer) gegeven en er zou een position paper moeten komen.

Minder goed middel
Hij zou echter het liefst aan de slag gaan met een technische commissie die een paar keer per jaar bij elkaar komt en die naast bewoners en de BWA ook die partijen kan uitnodigen waar hij, en hij noemde er een aantal, toevallig ook gesprekken mee had gevoerd. Een position paper zag hij niet zitten, dat vond hij strategisch gezien een minder goed middel. De ander weet dan wat je wil en denkt, en gaf hij aan, het is te statisch om op veranderingen in te kunnen spelen.

Ander gesprek
Op de vraag van wat het college er van vond dat de minister eind september een milieuvergunning aan Schiphol heeft verleend waarbij een groei tot 500.000 vliegbewegingen mogelijk wordt gemaakt, gaf hij aan van ja, dat is een gegeven. Net zoals het een gegeven is, dat dit jaar wordt afgesloten met 450.000 vluchten. Op de vraag of het college, van een gemeente die zoveel overlast heeft van Schiphol, daar geen bezwaar tegen moet maken stelde hij dat de raad zelf het standpunt had ingenomen niet zelf te gaan procederen maar dat over te laten aan de BWA. “Overigens, zo verdedigde hij zich, of je voert het gesprek met de staat Schiphol via de rechter, of je zit bij ze aan tafel en je hebt een ander gesprek.”

Sybrand de Vries

Verkapt pleidooi
Sybrand de Vries van D66 wilde meer duidelijkheid en vroeg zich af of de burgemeester, net zoals vele Aalsmeerders, het er mee eens was dat een toegestaan aantal van rond de 450.000 vluchten, eigenlijk lager zou moeten zijn. Nou, dat lag toch wat ingewikkelder, antwoordde Oude Kotte, met het beperken van de nachtvluchten was het aantal slots op cargo ook flink afgenomen. Voor Royal Floral Holland hield dat in dat ze per dag 30 vluchten minder op Schiphol kregen en dat de vracht nu in Luik werd overgeladen in vrachtwagens die vervolgens voor overlast zorgden bij de buurgemeenten. Kortom een pleidooi om, alvorens tot uitspraken te komen, eerst alle betrokken partijen aan het woord te laten.

Jelle Buisma van de PvdA zag het anders, voor hem was het een verkapt pleidooi om rekening te houden met het economisch belang van Schiphol. Oude Kotte antwoordde getergd dat hem woorden in de mond werden gelegd en daar was hij niet van gediend.

Paard van Troje
Formeel gezien klopte de reactie van Oude Kotte, hij is juridisch geschoold en handig genoeg om zijn betoog te larderen met uitspraken als “de keuze is aan u als raad” om hem ervan te kunnen betichten dat hij het economische belang van Schiphol dient. Wel kun je stellen dat hij door het schrappen van een position paper, een soort van geloofsbrief van hoe als raad te handelen, alle ruimte heeft vrij gemaakt om ook belangen te dienen die louter economisch gericht zijn. Bij de wens om aan alle partijen het woord te geven, is er ook ruimte aan de onderhandelingstafel vrij gemaakt voor lobbyisten die vooral economisch georiënteerd kunnen zijn. In hoeverre kan de raad dit aan? Wordt met het uitvoeren van de plannen van burgemeester Gido Oude Kotte niet het paard van Troje binnen gehaald? Wordt vervolgd in een oordeelsvormende vergadering op 31 oktober.

Gepeperde brief aan Harbers over hinder Schiphol

(Foto’s archief AV/Arjen Vos)

3 reacties

 1. Wat een onduidelijk, slecht geschreven stuk. Geen touw aan vast te knopen. Kom niet voorbij de eerste zinnen.

 2. Valse start van de kersverse portefeuillehouder

  Dat de heer Gido Oude Kotte zich als portefeuillehouder Schipholzaken grondig laat informeren over dit complexe dossier valt te prijzen. Jammer dat hij de bewoners – en hun belang bij een gezonde leefomgeving – zo goed als links heeft laten liggen.
  -1- Er is kennelijk wel met een delegatie van ondernemers gesproken (prima), maar zeker niet met een delegatie van bewoners: bij geen van de drie Aalsmeers bewonersverenigingen heeft de heer Oude Kotte zijn neus laten zien (Behoud Woongenot Aalsmeerbaan, Vliegtuighinder Westeindergebied en Leefgenot Westeinderplassengebied).
  -2- Ook anderszins is sprake van een valse start. Geen woord over ‘De mensen achter de cijfers’ uit 2018. Of de sindsdien aangenomen moties ‘Genoeg is Genoeg’. Of de in opdracht van de gemeente uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyse van CE Delft (juli 2021). Of de rapportages van Sensornet, waaruit telkenjare de bovenmatige geluidsbelasting blijkt die de inwoners van Aalsmeer hebben te dulden. Of de mogelijke effecten op de gezondheid van omwonenden door ultrafijn stof van vliegtuigen (juni 2022). Of de erkenning door minister Harbers dat er geen zicht/grip is op de hoeveelheden Zeer Zorgwekkende Stoffen (waaronder kankerverwekkende) die vliegtuigen de lucht in slingeren (maart 2023).
  De heer Oude Kotte heeft echt geen enkel nieuw feit genoemd, dat rechtvaardigt dat we opnieuw moeten beginnen met te ontdekken waarom de gezonde leefomgeving van de omwonenden op één moet staan.
  -3- De heer Oude Kotte doet wel (oncontroleerbare) beweringen over een reductie van 30 vrachtvluchten vanwege krimp van het aantal nachtvluchten. De heer Oude Kotte meldt niet dat (volgens de GGD) 40% van de inwoners van Aalsmeer ernstig gehinderd is en 25% ernstig slaapverstoord.
  -4- De heer Oude Kotte meldt en passant met betrekking tot de voorgenomen maximering op 452.500 vluchten ‘zij aan zij op te trekken met RBV’, terwijl dat aantoonbaar onjuist is.

  Het goede nieuws is dat de portefeuillehouder er uiteindelijk niet over gaat: onze hoop is erop gevestigd dat de fracties in de Raad een beter geheugen hebben en geen kostbare tijd verloren laten gaan om erachter te komen dat in zo’n beetje de zwaarst door vliegverkeer gehinderde gemeente, een gezonde leefomgeving voorlopig op één moet staan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin