Officiële mededelingen 9 december 2021

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van week 49 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19 Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nlAFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.

Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Gans M.G.A. 12-03-1966 02-12-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

OPRUIMEN HERFSTBLADEREN
Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor gladheid. De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens bladrondes. De tweede vindt plaats in de week van 6 en 13 december 2021. De rondes kunnen langer duren als er veel blad op de straten ligt. Voor urgente meldingen en informatie kunt u contact opnemen met Meerlanden via telefoonnummer (0297) – 38 17 17. U kunt ook een melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

COLLECTIEVE ACTIE VLOER-, BODEM EN SPOUWMUURISOLATIE
De gemeente Aalsmeer en het Regionaal Energieloket zijn gestart met een collectieve isolatieactie voor vloer-, bodem en spouwmuurisolatie. Op maandag 13 december 2021 kunt u deelnemen aan een online informatieavond over de isolatieactie. U kunt zich aanmelden via de website van het Regionaal Energieloket: www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer: Isolatieactie Aalsmeer.

TER INZAGE LEGGING VASTGESTELD PARAPUBESTEMMINGSPLAN KAMERVERHUURBEDRIJF AALSMEER  (Z21-020283)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering van 2 december 2021 gewijzigd heeft vastgesteld het paraplubestemmingsplan “Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer” (IDN: NL.IMRO.0358.PP02-VG01).

Doelstelling en plangebied
Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op de gehele gemeente Aalsmeer. In de huidige regels en begripsbepalingen van bestemmingsplannen zijn geen handvatten om grootschalige kamerverhuurbedrijven tegen te gaan. Op 17 september 2020 heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit “kamerverhuurbedrijf/tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten” vastgesteld. Dit paraplubestemmingsplan is een ruimtelijke uitwerking van het voorbereidingsbesluit. Door een begrenzing op te leggen van maximaal 250 bedden en personen per locatie zullen grootschalige complexen niet mogelijk zijn wat beter past binnen het dorpse karakter van de gemeente Aalsmeer.

Wijzigingen
Het paraplubestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. In paragraaf 2.2, 2.3 en 3.2 van de toelichting zijn de teksten aangepast ten opzichte van het ontwerp paraplubestemmingsplan.

Ter inzage
Het vastgesteld paraplubestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage, vanaf 10 december 2021, en is op de volgende wijze voor een ieder in te zien:

 • in digitale vorm via de website ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.PP02-VG01 en
 • via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  0297 – 38 75 75);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak: 020 – 540 49 11).

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 11 december 2021 tot en met 21 januari 2022. Een ieder die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Machineweg 304A, 1432 EV, (Z21-089407), het bouwen van een woning met garage/berging

– Herenweg 60, 1433 HB, (Z21-088601), het bouwen van een overkapping voor het stallen van auto’s

– Geniedijk 26 kwek, 1433 HC, (Z21-088599), het vervangen van drie verouderde kassen door één nieuwe kasconstructie

– Willem-Alexanderstraat 33, 1432 HK, (Z21-088555), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

– Braziliëlaan 23, (Z21-088443), het maken van 2 extra docks en vergroten van de bijbehorende laadkuil

– 1e J.C. Mensinglaan 26, 1431 RW, (Z21-088136), het verbouwen van de garage

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Aalsmeerderweg 390, 1432 EG, (Z21-065157), het bouwen van een erker aan de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan
de zijgevel. Verzonden: 06 december 2021

– van Cleeffkade 3, 1431 BA, (Z21-071895), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een locatie van Happy
Bodies voor een periode van 5 jaar. Verzonden: 06 december 2021

– Uiterweg 24, 1431 AN, (Z21-073218), het plaatsen van twee dakkapellen aan de rechterzijgevel van de woning. Verzonden:
30 november 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Lakenblekerstraat 31, 1431 GE, (Z21-074134), het wijzigen van de zijgevel door het toepassen van twee overheaddeuren en een
loopdeur met behoud van bestemming daarvan tot opslagruimte. Verzonden: 03 december 2021

– Kerkweg 34, 1432 EJ, (Z21-069567), het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande uitbouw. Verzonden: 03 december 2021

– Oosteinderweg 109 ws2, 1432 AG, (Z21-062114), het vervangen van een bestaande woonark door een nieuwe waterwoning.
Verzonden: 01 december 2021

– Rietwijkeroordweg achter nr. 64 (kad. perc. A. 3679), (Z21-011308), het bouwen van een opslagruimte. Verzonden: 02 december
2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Raadhuisplein(Z21-087922) Verkoop van verse en gegrilde kipproducten van 2 december 2021 tot 2 december 2026,
  ontvangen 1 december 2021

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Hornweg 187(Z21-047676) Sporthal de Bloemhof, verzonden 6 december 2021

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Hornweg 187 (Z21-047682) Sporthal De Bloemhof, verzonden 6 december 2021

INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

 • Wijkgebouw Irene naast de dorpskerk (Z21-081951) Kerstmarkt op 11 december 2021, verzonden 1 december 2021

TER INZAGE:

t/m 23 december 2021: verleende omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 333 AALSMEER (Z20-063772) met de daarbij behorende stukken

t/m 23 december 2021: ontwerp omgevingsvergunning Dorpsstraat naast 135 AALSMEER (Z21-042638) met de daarbij behorende stukken

t/m 6 januari 2022: verzoek tot ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het perceel Kudelstaartseweg.

t/m 6 januari 2022:  verzoek tot ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het perceel Ophelialaan.

t/m 6 januari 2022: verzoek tot ontheffing, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het kader van het plaatsen van verkeersmaatregelen; – frezen asfaltverharding; – aanbrengen van een nieuw laag asfalt op 8 t/m 10 december 2021, op het perceel Stommeerweg.

t/m 14 januari 2022: vastgesteld parapubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer met de bijbehorende stukken (Z21-020283)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Lees vorig bericht

Yuverta Mavo geschokt na overlijden schoolleider

Lees volgend bericht

Escape room ‘Fort K’ mix van Big Brother en Wie is de Mol


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *