Officiële mededelingen 29 december 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 52 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING. Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
Meldingen over de situaties in de buitenruimte kunt u doorgeven op fixi.nl of in de fixi-app. Overige vragen kunt u mailen naar info@aalsmeer.nl.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERZOEK AAN DE EIGENAAR RECHTHEBBENDE STALEN KAJUITBOOT TER HOOGTE  VAN DE HELLING NUM.68 AALSMEER
De gemeente Aalsmeer constateert al enige jaren dat er gedurende de wintermaanden steeds meer kajuitboten (motorboten en zeilboten) in het prachtige plassengebied onbeheerd blijven liggen aan diverse eilanden en oevers. Op grond van artikel 5:26a van de APV is het ook voor rechthebbenden van de oever in de periode van 15 oktober tot 1 april verboden om met kajuitboten langer dan 48 uur achtereenvolgens aan of nabij de oevers ligplaats in te nemen, of te doen innemen, of toe te laten dat ligplaats wordt ingenomen. Dit verbod geldt niet voor kajuitboten die ligplaats hebben in jachthavens en jachtwerven gedurende die periode. Voor rechthebbenden van de oever waaraan de kajuitboot ligt geldt dit verbod eveneens niet in de periode van 1 april tot 15 oktober. Daarbuiten wel.

Handhaving
De gemeentelijke handhavers zijn gestart met een controletraject op te lang afgemeerde kajuitboten. In eerste instantie delen zij waarschuwingen uit, die door middel van een brief op de boten wordt achtergelaten. De booteigenaren wordt dan de gelegenheid gegeven om hun boot weg te halen en af te meren op een legale plek. Mocht bij een tweede controle blijken dat de boot er nog ligt of op een andere illegale plek afgemeerd ligt, wordt een voornemen tot last onder dwangsom opgesteld. Mocht dat nog niet voldoende blijken, zal de last onder dwangsom opgesteld worden. Voor meer informatie over dit handhavingstraject voor te lang afgemeerde kajuitboten kunt u, bij voorkeur per email, contact opnemen met handhaving.buitenruimte@amstelveen.nl email: handhaving.buitenruimte@amstelveen.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Aalsmeer 0297-387575. Indien de eigenaar rechthebbende niet binnen twee weken reageert op het artikel op AalsmeerVandaag zal de gemeente Aalsmeer de onvoldoende technische staat verkeerde vaartuig verwijderen op de aangetroffen locatie. En vernietigen aangezien de opslag kosten en de in bewaringstelling de waarde van dit vaartuig ruim overstijgen

Aangetroffen kajuitboot ter hoogte van de Helling num.68 Aalsmeer deze boot is op dag datum tijdstip voorzien van een waarschuwing in het kader 5:26a.
Op donderdag 22-12-22 heb ik wederom geconstateerd dat dit betreffende vaartuig nog op de zelfde wijze lag aangemeerd op genoemde locatie.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

KLANT CONTACT CENTRUM VANAF 6 JANUARI OP VRIJDAGMIDDAG NA 12.30 UUR GESLOTEN
Met ingang van vrijdag 6 januari 2023 is het Klant Contact Centrum op vrijdagmiddag na 12.30 uur gesloten. Voor het antwoord op uw vraag verwijzen wij u buiten onze openingstijden graag naar onze website aalsmeer.nl. Hier kunt u ook veel gemeentelijke zaken online regelen of een afspraak maken.

Meldingen over situaties in de buitenruimte kunt u het doorgeven op fixi.nl of in de fixi-app. Voor een spoedmelding in de buitenruimte kunt bellen naar ons hoofdnummer. (keuze 1) Op maandag is het Klant Contact Centrum u vanaf 8.30 uur graag weer van dienst.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN CO2 TRANSPORTLEIDING ‘DE KWAKEL’, AALSMEER’ (Z21-051983)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 30 december 2022 tot en met donderdag 9 februari 2023 het op 15 december 2022 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied
Het plangebied betreft een tracé dat loopt door;

 • het westelijk deel van de Westeinderplas, tussen de Ringvaart en de Herenweg;
 • het agrarisch gebied ten westen van de Ambachtsheerweg;
 • gedeeltelijk het perceel kadastraal bekend: D5194, hoek Ambachtsheerweg-Bilderdammerweg

Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is de aanleg van een CO2-transportleiding tussen glastuinbouwgebied PrimA4a (Gemeente Haarlemmermeer) en De Kwakel (Gemeente Uithoorn) met een reduceerstation op de hoek Ambachtsheerweg en Bilderdammerweg. Het geheel staat ten dienste van de verduurzaming van de glastuinbouw in het zuidelijke deel van de Greenport Aalsmeer.  Het bestemmingsplan voorziet tevens in een belemmeringenstrook aan weerszijde van de leiding.

Inzage
Voornoemde bestemmingsplan ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.PP03-VG01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen is mogelijk t/m 10 februari 2023. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden en eenieder die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WMO VERVOER IN 2023
De personeelsproblemen in de vervoerssector zijn nog altijd actueel. Om het vervoer beter en efficiënter te laten verlopen wordt in 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd: Reserveer een rit minimaal 2 uur van te voren

Nu is dat minimaal een uur van te voren. Voor vervoer naar een huwelijk, uitvaart, examen of theater/bioscoop moet u minimaal 3 uur van te voren reserveren (in plaats van 2) Eigen bijdrage betalen als u de rit niet afzegt

U dient een rit minimaal één uur te voren af te zeggen. Doet u dat niet, en komt de chauffeur voor niets voorrijden, dan zal vanaf 2023 de eigen bijdrage voor de gereserveerde rit in rekening gebracht worden
Vervoer buiten de regio? Maak dan gebruik dan Valys. U kan alleen nog in rit buiten het vervoersgebied reserveren als dit past in de planning van de vervoerder.

Tarieven 2023 Wmo-tarief Medereiziger Medisch begeleider

Kinderen tot 4 jaar

Opstaptarief € 0,71

 

€ 1,08 gratis
Tarief per km € 0,131

 

€ 0,198 gratis
Tarief per km buiten vervoersgebied € 2,29 € 2,29 gratis

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

–             Dreef 28, 1431 WD, (Z22-100000), het realiseren van een interne muurdoorbraak d.m.v. het plaatsen van een staalconstructie

–             Legmeerdijk 318, 1431 GC, (Z22-099999), het vervangen van het hekwerk rondom het terrein van het onderstation Aalsmeer Bloemenveiling (Liander)

–             Hornweg 134 en 136 (Sectie B, nr. 9243), 1432 GP, (Z22-099993), het vervangen van de bestaande brug door twee nieuwe opritten (bruggen)

–             Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-099390), het uitbreiden en verbouwen van de woning

–             Oosteinderweg 301, 1432 AW, (Z22-099240), het vervangen van een bestaand zomerhuisje door een kantoor-vergaderruimte met kelder behorend bij het bedrijfsgebouw

–           Stommeerkade naast nr. 82 (Sectie C, nr. 7573), (Z22-099236), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit

–           Primulastraat 48a, 1431 TJ, (Z22-098978), het verhogen van de kap, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het aanleggen van een in- en uitrit

–             Uiterweg 255 ws1 (Sectie H, nr. 4000), 1431 AG, (Z22-098975), het plaatsen van een zwembad

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

–           Brazaliëlaan nabij nr. 22 (sectie B, nrs. 10494 en 10496), (Z22-082638), het bouwen van een bedrijfsgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding en handelsreclame en het aanleggen van een in- en uitrit   Verzonden: 22 december 2022

–           Zijdstraat 79a, 1431 EB, (Z22-078002), het realiseren van een appartement (legalisatie)   Verzonden: 21 december 2022

–           Zijdstraat 79, 1431 EB, (Z22-078017), het verplaatsen van een interne deur (legalisatie)  Toelichting: uit de ingediende gegevens blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het adres Zijdstraat 79 i.p.v. Zijdstraat 79a Verzonden: 21 december 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

–             Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-084543), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde over drie bouwlagen   Verzonden: 21 december 2022VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

–             Herenweg 78c c, (Z22-047220), het bouwen van een woning   Verzonden: 22 december 2022

–           Punterstraat 1a t/m 1g (voorheen Zijdstraat 46A), 1431 ED, (Z22-028645), het transformeren van een kantoorgebouw naar 7 woningen   Verzonden: 16 december 2022

–           Rietwijkeroordweg naast 67 kwek (Sectie A, nrs. 3445 en 3735), (Z22-082897), het aanleggen van een in- en uitrit ten behoeve van de bereikbaarheid van een parkeerterrein   Verzonden: 22 december 2022

–           Uiterweg tussen nr. 9 en 24 (sectie G, nr. 6892), (Z22-087269), het verlengen van een stalen damwand langs de oostzijde van de weg  Verzonden: 22 december 2022

–           Dorpsstraat 11, 1431 CA, (Z22-080880), het kappen van een zieke, monumentale rode beuk op het zijerf van de Dorpskerk   Verzonden: 20 december 2022

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

–             Jupiterstraat 30, 1431 XB, (Z22-070630), het aanleggen van een in- en uitrit   Verzonden: 20 december 2022

–           Pieter van Lisselaan 4, 1431 MM, (Z22-073267), het plaatsen van een grondkering aan de achter-/tuinzijde van de woning. Verzonden: 20 december 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Route door Aalsmeer (Z22-099712) Omloop van Zandvoort op 26 maart 2023, ontvangen 22 december 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • Zijdstraat 77 (Z22-059180) Dreamkebab3 Aalsmeer, buitenbehandeling gesteld 20 december 2022

     TER INZAGE: t/m 2 februari 2023: ontwerp omgevingsvergunning Middenweg Aalsmeer (z22-031175) met bijbehorende stukken

t/m 2 februari 2023: ontwerpbestemmingsplan Oosteindedriekhoek, -exploitatieplan, -besluit Wet geluidhinder, M.E.R.-beoordelingsbesluit en concept beeldkwaliteitsplan (Z22-011581)

t/m 9 februari 2023: vastgesteld bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan co2 transportleiding ‘De Kwakel’, Aalsmeer’ (z21-051983) met
bijbehorende stukken.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin