Officiële mededelingen 13 juni 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 24 2024

RECTIFICATIE WOONVISIE 2024 – 2030 (TER INZAGELEGGING)
In de vorige editie van de officiële mededelingen is de ter inzagelegging van de Woonvisie 2024 – 2030 gepubliceerd. Hierin is ten onrechte omschreven dat het college de visie heeft vastgesteld. Dit is onjuist, het college heeft de woonvisie slechts vrijgegeven voor inspraak. Naar aanleiding van de ter inzagelegging kan de visie nog wijzigen. In het najaar wordt het visiedocument inclusief eventuele aanpassingen aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP DINSDAG 18 JUNI 2024, 20.00 UUR

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Actieve informatie uit het college
  4. Mededelingen vanuit de fracties
    BEELDVORMEND
20.05 5. Tweede voortgangspresentatie zwembad
    OORDEELSVORMEND
21.00 6. Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027
21.30 7. Vaststellen bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 4
22.00 8. Regionale samenwerking
22.05 9. Vragenkwartier
22.20 10. Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 20 JUNI 2024, 20.00 UUR
OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

TIJD AGENDAPUNT ONDERWERP
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Actieve informatie uit het college
  4. Mededelingen uit de fracties
20.05 5. Jaarstukken 2023
20.35 6. 1e Bestuursrapportage 2024
21.05 7. Kadernota 2025
22.05 8. Regionale samenwerking
22.15 9. Vragenkwartier
22.30 10. Sluiting

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING HORNWEG 246 TE AALSMEER (Z2023-00002943)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ een omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel aan de Hornweg naast nummer 244 (246) te Aalsmeer. De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan welke onderdeel uitmaakt van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken wordt ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken eveneens bekend dat het college heeft besloten hogere grenswaarden geluid vast te stellen in verband met het voornoemde besluit omgevingsvergunning en dat het besluit hogere grenswaarden geluid ter inzage wordt gelegd.

TER INZAGE
Met ingang van 14 juni 2024 tot met 25 juli 2024 ligt de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm op de website van het Omgevingsloket via ‘Regels op de kaart’ onder planidentificatiecode
  NL.IMRO.0358.OIAVHB02xAA-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te
  worden gemaakt via tel. 0297-387 575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-540 4911.

BEROEPSMOGELIJKHEID
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 15 juni 2024 tot en met 26 juli 2024. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

INWERKINGTREDING
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

AANVRAGEN ONTVANGEN
– Zijdstraat 26, het plaatsen van een eco-toilet van 24/6 t/m 19/7/24
– De Muzen 7, het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats van 1/8 t/m 8/9/24
– Rietwijkeroordweg 52, het verplaatsen van een bestaande inrit en dam
– Andorraweg 2, het plaatsen van 15 vlaggenmasten
– IJsvogelstraat t.h.v. Roerdomplaan, het plaatsen van 2 puincontainers van 21/6 t/m 6/7/24
– Oosteinderweg 344, het verbouwen en uitbreiden van de woning
– Rozenstraat 19, het maken van brandscheidingen in wooncomplex Rozenstraat/Chrysantenstraat
– Touwslagerlaan 20, het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning
– Machineweg 159, het maken van een elektrische toegangspoort in het voorerfgebied
– Ringvaartzijde 3, het vervangen van 2 garagedeuren door 2 openslaande deuren en een houten paneel met ramen
– Hadleystraat 66, het vervangen en verplaatsen van een bijgebouw

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Middenweg-Machineweg t.h.v. nr. 143, AMR03 B 5063, het tijdelijk plaatsen van een hulpbrug voor voetgangers en
fietsers

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Oosteinderweg 247B, het bouwen van een datacenter. De omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend.
– Rietgorsstraat t/o nr. 21, het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats van 17 t/m 26 juni 2024
– Kudelstaartseweg 255, het plaatsen van een elektrische poort
– Hellendaalstraat t.h.v. Haydnstraat, het maken van een materiaalopslag op 3 parkeerplaatsen van 1/7 t/m 20/12/2024
– Koningstraat, naast Snoekbaarsstraat 2, het plaatsen van een puincontainer van 4 tot en met 7 juli 2024
– Ophelialaan 183, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak
– naast Zwarteweg 119, op een parkeerplaats, het plaatsen van een puincontainer van 2 juni tot en met 25 juni 2024
– Seringenstraat 20, het plaatsen van een puincontainer van 3 juni tot en met 10 juli 2024

BESLUIT VERGUNNINGVRIJ
– Schweitzerstraat 29, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Dorpscentrum van Aalsmeer (Z2024-00001919), Bandjesavond Aalsmeer op 29 juni 2024; ontvangen 28 mei 2024
 • Schoolstraat 15 (Z2024-00002077), Eindfeest OBS Samen Eén 5 juli 2024; ontvangen 6 juni 2024
 • Helling Westeinderplassen, Zwarteweg 1 (Z2024-00002111), Amphib Amsterdam op 1 augustus 2024, ontvangen 9 juni
  2024

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Sportlaan 43A (Z2024-00001538) 40+ Tennis Toernooi op 14 juni 2024, verzonden 7 juni 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Parkeerplaats van Café op de Hoek (Z2024-00001607) plaatsen van 2 tappunten tijdens Foodtruckfestival op 14 juni
  2024, verzonden 6 juni 2024

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Wim Kan dreef 2 (Z2024-00002010), slotweekend mix toernooi met aansluitend BBQ op 22 juni 2024

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
– t/m 5 juli 2024: verlening omgevingsvergunning Andorraweg 3 Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z2023-00003681)
– t/m 5 juli 2024: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘landelijk gebied oost’ voor het
legaliseren van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a en het gebruik van de bebouwing aan de Aalsmeerderweg 83a
ten behoeve van perifere detailhandel. (hz_wabo-2019-3500) (met bijbehorende stukken)
– t/m 11 juli 2024: vastgesteld bestemmingsplan ‘Waterfront’, wijziging begrenzing beschermd dorpsgezicht (Z23-005162)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘veeg- en herstelplan Aalsmeer 2024’ met bijbehorende stukken
(Z23-102101)
– t/m 19 juli 2024: vaststelling bestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024’
met bijbehorende stukken (Z23-102096)
– t/m 19 juli 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
permanent overkluizen van een watergang op Oosteinderweg 357a te Aalsmeer met bijbehorende stukken
(HZ_WABO-2023-0445)
– t/m 17 juli 2024: concept-woonvisie 2024 – 2030 (Z24-060597)
– t/m 25 juli 2024: verleende omgevingsvergunning Hornweg 246 te Aalsmeer (Z2023-00002943) en het besluit hogere
grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukke

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde Omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.
Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Al-Odaini A.H.Q.A. 01-09-1993 06-06-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BESLUIT OM BIJ HOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Ukbamariam Habtom Gebreselasse   01-07-2001 06-06-2024

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.  U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN RAADHUIS AALSMEER

Op donderdag 13 juni is het Klant Contact Centrum telefonisch bereikbaar tot 15.30 uur.
Gebruikt u eventueel het contactformulier op de website voor het stellen van uw vraag. Vrijdag 14 juni zijn wij zoals gewoonlijk bereikbaar van 8.30-12.30 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin