Wie bepaalt locatie tweede supermarkt Kudelstaart?

Plattegrond van Hoofdweg-Zuid met supermarkt rechts vooraan

Door: Joop Kok. (Beschouwing) Toen vorige week in de raadscommissie het agendapunt startnotitie Hoofdweg-Zuid werd behandeld, drong zich meer en meer de vraag op van: Wie bepaalt dat juist daar een tweede supermarkt moet komen? De winkeliers van het winkelcentrum? Nee, die voelden zich gepasseerd. De politiek? Ja en nee, VVD en CDA conformeerden zich aan het beleid van het college en de overige partijen voelden zich net als de winkeliers buiten spel gezet.

Inspreker Martijn van Berkel, die mede namens alle winkeliers van het centrum sprak, betreurde het dat men niet in een vroeger stadium van het proces bij de plannen was betrokken. Het verbaasde hem dat hij via de Nieuwe Meerbode moest vernemen dat de optie voor een mogelijke tweede supermarkt in Kudelstaart Zuid, zoals gepresenteerd in mei, in november definitief bleek te zijn. Hoe je het wendt of keert, zo’n beslissing heeft invloed op het bestaande winkelcentrum. Maar ja, om alle ins en outs te kunnen overzien en mede gezien de veranderingen in retailland, ontbrak hem en zijn medewinkeliers de tijd om op zo’n korte termijn een visie te geven op de voorliggende plannen. Hij pleitte voor meer tijd.

Gelopen koers
Winkelier en bewoner Paul van Leeuwen ging nog wat verder in zijn stellingname, hij gaf aan dat hij graag in gesprek was gegaan met de vastgoedontwikkelaar en de supermarkteigenaar over wat het beste voor het dorp zou zijn, maar niet op het laatste moment. Op 4 november werden hem de stukken toegestuurd maar ja, 257 pagina’s, ga er maar aanstaan. Bovendien, vroeg hij zich af of ze wel serieus werden genomen. Op het moment dat het plan in juni werd gepresenteerd was op de website van één van de ontwikkelaars al te lezen dat in Kudelstaart een woonwijk met supermarkt zou worden gerealiseerd. Was dit al niet bij voorbaat een gelopen koers? Om daar achter te komen had hij een WOB (wet Openbaarheid Bestuur) verzoek ingediend. Het had even geduurd maar verslagen waren inmiddels binnen en veel daarvan was zwart gekleurd. Ter verduidelijking, gaf hij aan, hij was niet anti-politiek maar wilde wel weten of hij serieus werd genomen.

Omgevingstafel
Willem Kikkert van D66 vond het stuitend dat de winkeliers niet mee genomen waren in het proces. Participatie zag hij meer als een aanpak à la een omgevingstafel waar alle belanghebbenden met elkaar aan tafel gaan zitten en belangen met elkaar uitwisselen om zo uiteindelijk tot keuzes komen. Jan Bouwmeester van de VVD zag dat anders, hij zag de startnotitie als een zeer goede verantwoording van alle vragen die ook door de insprekers genoemd waren. Tegelijkertijd gaf hij aan begrip te hebben voor de insprekers die wat meer tijd wensten. Richard Buskermolen van het CDA probeerde de discussie te omzeilen door over iets heel anders te beginnen: “Of de wethouder iets meer weet over de N231.”

Facilitair
Portefeuillehouder Bart Kabout had duidelijk een heel ander beeld over wat participatie inhoudt dan Willem Kikkert. Voor hem betekent participatie dat je een compleet beeld hebt van wat er precies leeft bij alle relevante doelgroepen, dat je alle argumenten voor en tegen op een rijtje zet en dat je de keuze die je maakt zo goed mogelijk beargumenteert. Waar bij Kikkert alle partijen op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan, opteert Kabout voor een meer paternalistische houding; het college heeft goed geluisterd en weet wat goed is. “Bovendien, voert het college een facilitair grondbeleid en kan,” aldus Kabout, “de eigenaar van die grond daar bouwen conform de door de raad vastgestelde woonagenda. Vanaf de allereerste gesprekken heeft het college zelfs aangegeven dat als er een supermarkt komt er daar bovenop starterswoningen moeten worden gerealiseerd.”

Corebusiness
Het verzoek van Sunny Lakerveld om met ‘onze’ ondernemers aan tafel te gaan zitten en hun opnieuw de kans te geven om mee te denken, wees Kabout resoluut af. “Meedenken over een andere locatie, is niet meer opportuun.” Kikkert was het daar niet mee eens: “We gaan voldoende tijd inruimen voor een goed participatieproces en dat is niet een formele procedure afdraaien met een bestaande uitkomst.” Kuin van AA sloot zich bij deze woorden aan. Jan Bouwmeester probeerde op creatieve wijze de wethouder te steunen. Inhoudelijk gezien, was er volgens hem niks aan de hand, op alle mogelijk te stellen vragen was antwoord gegeven, het probleem was alleen de procedure, die had beter gemoeten. Kuin was het daar niet mee eens: “Ook over de inhoud valt het één en ander op te merken, kijk naar wie de eigenaar is van de grond, dat is Vomar. Niet zo gek toch dat ze daar een supermarkt willen hebben, dat is hun corebusiness. Moeten wij onze oren laten hangen naar een eigenaar van een stuk grond?”

Synergie
Daar lijkt het wel op, in december 2016 had de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om ‘een onafhankelijk en uitgebreid onderzoek uit te laten voeren naar geschikte locaties voor een tweede supermarkt in Kudelstaart’. Daarin werd het volgende gesteld: Een relevant aspect is de synergiewerking, die kan optreden tussen de beoogde supermarkt en het overig aanbod. Een tweede supermarkt zal zorgen voor minder afvloeiing en meer toevloeiing. Die synergiewerking is groter naarmate de supermarkt dichter bij de andere voorzieningen ligt dan wanneer de supermarkt solitair ligt. Resumerend heeft een centrale vestiging de voorkeur boven een solitaire vestiging.

Jammer dat het geheugen zo kort is en er door het college niet voor werd gekozen om met de raad eerst een discussie aan te gaan of men wel een supermarkt op die plek wilde, alvorens met plannen te komen. Net als de winkeliers zijn ook raadsleden overdonderd door de plannen. Wel hebben de insprekers ervoor gezorgd dat ze wat meer tijd krijgen om de plannen te bekijken, in januari wordt het opnieuw in een commissievergadering besproken.

Afbeeldingen: ontwikkelaar, foto archief AV/Arjen Vos

Lees vorig bericht

De meester van toen: Stef Holling

Lees volgend bericht

Vomar ontvangt klanten met open armen


11 Reacties

 • De geschiedenis herhaalt zich. Zie hoofdpijndossier Lidl Aalsmeer destijds.

 • Het draait uiteindelijk altijd om geld. Geld = macht. De grond is van de 2e supermarkt . Grond = geld, geld = macht.
  Dus het eerder uitgevoerde onderzoek , notabene door het college zelf, over een locatie voor tweede supermarkt , wordt genegeerd.
  En met de ondernemers van het centrum is niet gesproken , net zoals dat de participatie met omwonenden inwoners niet meer was dan een digitale bijeenkomst om vragen te stellen. En deze zijn afgedaan en klaar !!
  Participatie is veel meer dan een bijeenkomst met informatie en vervolgens vragen afhandelen. Dan neem je mensen niet serieus . Kun je net zo goed niets aan participatie doen.
  En de verantwoordelijk wethouder ? Die woont pas heel kort in het dorp en weet niet wat er speelt en heeft daarom geen gevoel bij dergelijke beslissingen.

 • Is dit overmoedigheid of arrogantie van het CDA en VVD? Maar ja een bevolking krijgt ook het bestuur wat ze zelf gekozen hebben. In maart zijn er verkiezingen; maak gebruik daarvan zodat jouw visie gehoord wordt!

 • Een “feest” van herkenning deze opstelling van “de gemeente”. D66 heeft een dik pak boter op het hoofd. Toen de Stichting Wergroep Fort Kudelstaart ooit vroeg om een burgerinitiatief was het toch de heer Kikkert die overliep van begrip maar “ het proces was nu toch al zo ver, doe maar geen burger initiatief. Van de VVD verwacht je toch ook wel meer begrip voor ondernemers? Het zijn deze ondernemers die leven brengen in een dorp.. die moet je koesteren en zelfs pamperen… gemiste kans. Maar heee beste mensen, de verkiezingen komen er aan….. het moment om te laten zien hoe je over dit soort zaken denkt. De rest van de vier jaar luisteren ze toch niet naar je.

 • Onbegrijpelijk, dat de gemeente geen rekening houd met de belangen van de ondernemers van het winkelcentrum Kudelstaart. Er zijn diverse dure rapporten gemaakt door de gemeente Aalsmeer, waaruit blijkt dat een 2e supermarkt alleen wenselijk in de nabijheid van het bestaande winkelcentrum. Nu haal je de loop uit het winkelcentrum, waardoor de ondernemers belangrijke omzet gaan verliezen. Blijkbaar heeft de Vomar zoveel macht/geld dat je de indruk krijgt dat de gemeente bewust dit project stilzwijgend er doorheen probeert te jassen.
  Ga aub weer terug aan tafel met de ondernemers om deze grove fout te herstellen, dan kunnen er nog meer woningen worden gerealiseerd op de plek waar nu een supermarkt dreigt te komen. Win/win

 • Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon of een groep die deelneemt (het subject) en datgene waaraan zij deelnemen (het object).

  Deelname aan publieke besluitvorming
  Participatie in deze betekenis kwam eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de 20e eeuw op. Participatie is de historische opvolger van het begrip inspraak. Deze vorm van participatie kan betrekking hebben op allerlei groepen. Datgene waar men inspraak op eiste was de publieke besluitvorming.

  De overheid, daartoe genoodzaakt door onder andere de gevolgen van de hippie- en provo-beweging, kwam in eerste instantie met het toenmalige toverwoord inspraak. Burgers kregen “inspraak” in ambtelijke procedures, en werden gehoord door de overheid. In de praktijk kwam dat veelal erop neer, dat overheidsdiensten de wettelijk verplichte inspraakronde hielden, waarbij zij de burger aanhoorden, zonder dat zij op enige wijze verplicht waren ook daadwerkelijk consequenties eraan te verbinden. Daarop werd de term participatie gelanceerd: mensen wilden structureel actief meedoen, niet slechts een recht om verbale kanttekeningen te mogen plaatsen, waartoe veel inspraakprocedures al snel waren verworden.

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Participatie

 • Het is al heel lang bekent dat de bewoners geen of haast geen inspraak hebben. ONZE gemeente houdt niet van inspraak en verkondigen dat er wel participatie is. Nou vergeet het maar. Wordt eens wakker Gemeente Aalsmeer.

 • Een 2e supermarkt is niet zo gek gezien het aantal inwoners. De manier waarop de gemeente omgaat met betrokkenen is wel gek, een beetje respectloos. Zo zie je maar weer hoe belangrijk communicatie is. De lokale specialisten blijven wij steunen omdat daar winkelen nu eenmaal lekkerder, prettiger en leuker is dan bij de supermarkt.

 • Teleurstellend hoe in een klein dorp waar iedereen elkaar kent een dergelijk project niet met participatie van de belanghebbenden wordt uitgevoerd.
  Een alternatief dat naar mijn mening te beperkt onderzocht is betreft een tweede supermarkt op de plek van de proosdijhal met daarboven startersappartementen. De sporthal kan dan verplaatst worden naar de plek waar alle sportverenigingen zitten aan de Wim Kan Dreef. Volgens mij een win-win situatie.

 • Professor Bob Smalhout leerde ons al dat, waar de politiek spreekt van ’transparantie’, zij
  ‘geslotenheid’ praktiseren.

 • Sterk stuk van Joop. Ook hier blijkt weer dat dit college geen inspraak wil in projecten, zoals zovele projecten hier in Aalsmeer.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *