Officiële mededelingen 25 februari 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van week 8 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19 Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

 

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Bianchi M. 05-02-1988 16-02-2021
  Bugeard D.S.C. 24-05-1974 16-02-2021
  Ghasemi Fasarani S. 14-11-2000 16-02-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Uitnodiging voor het bijwonen van de digitale Raadsvergadering op donderdag 4 maart 2021. Aanvang 20.00 uur. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer. DE VOORZITTER VAN DE RAAD, mr. G.E. Oude Kotte

RAAD
Digitaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 21 januari 2021

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Bekrachtigen geheimhouding

6.     Mededelingen van het college

    BEHANDELSTUKKEN
20.05 R-2 Borgstelling leningen Eigen Haard middels het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
20.25 R-3 Wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aalsmeer
20.45 R-4 Agenda en actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer 2021-2026
21.15 R-5 Vaststellen bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’
22.00 R-6 Vaststellen bestemmingsplan Parkmeer, aanvullende welstandscriteria
22.30 R-7 Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer
22.55 R-8 Motie Vreemd aan de orde van de dag
23.05 R-9 Vragenkwartier
                                             SLUITING  

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Meervalstraat 5, 1431 WE, (Z21-015010), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Oosteinderweg 51a, 1432 AD, (Z21-014922), het verbreden van de bestaande in- en uitrit

– Ecuadorlaan 41 (kad.perc. B 9270), 1432 DH, (Z21-014700), het uitbreiden van bestaand ketelhuis

– Hornweg 132, 1432 GP, (Z21-014294), het legaliseren van een reeds geplaatste extra dakkapel

– Kudelstaartseweg 63, 1433 GB, (Z21-013639), het vergroten van de dakkaper

– Kastanjelaan 21, 1431 JB, (Z21-013838), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

– Bachlaan (kad. perc. C 7392), (Z21-013702), het aanleggen van een parkeerstrook

– F.A. Wentstraat 4, 1431 KZ, (Z21-013633), het bouwen van een woning

– Snoekbaarsstraat 38, 1432 PE, (Z21-013334), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Stationsweg 3, 1431 EG, (Z21-013115), het vernieuwen van een winkelpui

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Oosteinderweg 287, 1432 AW, (Z20-090046), het graven van water en het aanleggen van steigers met ligplaatsen. Verzonden:17 februari 2021

– Tuin 18, 1431 LW, (Z20-089064), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning   Verzonden: 12 februari 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Linnaeuslaan 80, 1431 JW, (Z21-000792), het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Verzonden: 22 februari 2021

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z20-086209), het bouwen van een bijgebouw en het verplaatsen en aanvullen van het bestaande hekwerk. Verzonden: 19 februari 2021

– Giekstraat 1, 1433 SH, (Z20-087103), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 19 februari 2021

– Kudelstaartseweg naast nr. 75 (kad.perceel D7514 en 7516), (Z20-090048), het bouwen van een woning. Verzonden: 19 februari 2021

– Kudelstaartseweg 69, 1433 GB, (Z20-090049), het bouwen van een woning. Verzonden: 19 februari 2021

– Kudelstaartseweg naast nr. 69 (kad.perceel D 7622), (Z20-090050), het bouwen van een woning. Verzonden: 19 februari 2021

– Pijlkruidhof 2, 1433 WL, (Z20-083457), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18 februari 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z20-080691), het onderhouden van het groen en het kappen en herplanten van bomen rondom
Fort Kudelstaart. Verzonden: 18 februari 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Aalsmeerderweg 154, 1432 CV, (Z20-065742), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het maken van een terras.
Verzonden: 19 januari 2021

– Vrouwentroostpad 4, 1433 GW, (Z20-084303), het plaatsen van twee dakkapellen aan de zijkant, een uitbouw aan de achterzijde
van de woning en het vervangen van de garagedeur door een vast paneel met deur. De omgevingsvergunning is van rechtswege
toegekend. Verzonden: 19 februari 2021

– Dotterbloemweg 14, 1433 WC, (Z21-002838), het plaatsen van een airco-buitenunit aan de zijgevel van de woning. Verzonden: 19 februari 2021

– Hornweg 92, 1432 GN, (Z21-004761), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18 februari 2021

– Fuutlaan 1, 1431 VN, (Z20-080366), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18 februari 2021

– Mijnsherenweg 50, 1433 AT, (Z20-073209), het maken van een uitbouw en terrasoverkapping aan de woning. Verzonden: 17 februari 2021

– Herenweg 3, 1433 GS, (Z20-080972), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 17 februari 2021

– Azaleastraat 23, 1431 SJ, (Z20-090218), het plaatsen van een container op de weg van 28 december tot en met 31 december 2020 t.b.v. het afvoeren van grond. Verzonden: 17 februari 2021

– Pieter van Lisselaan 18-40 (even), Pieter van Lisselaan 25-37 (oneven), Claes Stierpweg 1 t/m 8 en Nicolaas Walensdreef 23 t/m 26 (Project Stommeerhoff (Polderzoom fase 2, bouwnummers 49 t/m 79), (Z20-067004), het bouwen van  31 eengezinswoningen. Verzonden: 12 februari 2021

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Opheffen eenrichtingsverkeer – 2e J.C. Mensinglaan
 • Herinrichting – Burgemeester Kasteleinweg

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:

 • t/m 26 februari 2021: bestemmingsplan Fort Kudelstaart met daarop betrekking hebbende stukken (Z20-029892)
 • t/m 5 maart 2021: de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK (Z20-078270)
 • t/m 11 maart 2021: het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ met de daarop betrekking hebbende stukken (Z20-069090)
 • t/m 12 maart 2021: ontwerpomgevingsvergunning Andorraweg 1 Aalsmeer (Z20-029478) met de daarbij behorende stukken
 • t/m 19 maart 2021: ontwerp omgevingsvergunning Verlengde Molenvlietweg Aalsmeer en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8,10 en 14 met de daarbij behorende stukken (Z20 – 002569

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Eén reactie

 1. Geen wonder dat niemand ze leest – bij de gemeente ook niet! Nog steeds worden die ‘officiële mededelingen’ blind gekopieerd. Kijk maar onder AFVAL: Het is dit jaar NIET: dinsdag 24 maart, maar woensdag! En VORIG JAAR werden ‘maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat Meerlanden’; dat is allang niet meer zo. Wie neemt die ‘mededelingen’ nog serieus? Zie:
  https://aalsmeervandaag.nl/columns/pennenstreken/pierres-pennenstreken-inzagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel