Officiële mededelingen 11 maart 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 10 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
  SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur

Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.

Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Evripidou C. 06-09-1963 01-03-2021

 

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Evripidou C. 06-09-1963 01-03-2021
  Poppr J. 10-05-1966 05-03-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Woensdag 17 maart
De balies in het gemeentehuis sluiten woensdag 17 maart om 12 uur in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. Er is ook geen avondopenstelling. Excuses voor het ongemak. Donderdag 18 maart zijn we u graag weer van dienst.

Snoeiboot 27 maart
Op zaterdag 27 maart vaart de snoeiboot weer uit voor eilandeigenaren op de Westeinderplassen. Snoeiafval kan worden ingeleverd: 09.00 uur – 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 13.00 uur – 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

Gemeente Aalsmeer – Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde (Z21- 0019796)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 12 maart 2021 tot en met 22 april 2021 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg 223-225” met bijbehorende stukken. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder, voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor beide in het bestemminsplan geprojecteerde woningen. Dit ontwerpbesluit ligt gelijktijdig ter inzage.

Doelstelling
Het nieuwe bestemmingsplan maakt de herinrichting van de percelen Uiterweg 223 en 225 ten behoeve van wonen mogelijk. De van oudsher aanwezige kwekerij en woning aan de Uiterweg worden gesloopt en zullen plaatsmaken voor twee vrijstaande woningen. Het achterste deel van het perceel wordt als eiland hersteld en ingericht als natuur.

Plangebied
Het plangebied betreft een voormalige kwekerij aan de Uiterweg 223 en 225 te Aalsmeer. Het terrein strekt zich vanaf de Uiterweg uit tot aan de Kleine Poel.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, waaronder het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde (die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen) liggen met ingang van 12 maart 2021 tot en met 22 april 2021 op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AM-OW01, en
 • in digitale vorm via de gemeentelijke website, link: https://0358.ropubliceer.nl/;
 • de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1.
 • de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.

Zienswijzen
Op het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Op het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde kan enkel een belanghebbende gedurende de bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen, onder vermelding van ons kenmerk Z21-089465 worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze/ inspraakreactie kunt u via telefoonnummer 020 540 4600 een afspraak maken.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT RECTIFICATIE
– F.A. Wentstraat 4, 1431 KZ, (Z21-013633), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het wijzigen en uitbreiden van
het bestaande bedrijfsgebouw  . Toelichting: Tijdens het behandelen van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving
zoals eerder gepubliceerd niet juist was

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderweg 215, 1432 AS, (Z21-019379), het plaatsen van 16 zonnepanelen op de schuur achter de woning

– Maarse & Kroon Hof 47, 1431 PC, (Z21-019354), het maken van een dakopbouw

– Westeinderplassen, kad. perc. H 458, (Z21-019091), het plaatsen van een blokhut op een recreatie-eiland

– Helling 24, 1431 BS, (Z21-018801), het legaliseren van een reeds geplaatst hekwerk als erfafscheiding

– Helling 27, 1431 BR, (Z21-018800), het plaatsen van een bouwcontainer nabij de woning tot en met 30 mei 2021

– Roerdomplaan 34, 1431 WK, (Z21-018601), het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats nabij de woning van
13 maart tot en met 13 april 2021

– Azaleastraat 3, 1431 SH, (Z21-018362), het maken van een dakopbouw met aan weerszijden een dakkapel

– Alexiastraat 11, 1432 HL, (Z21-018382), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Uiterweg 306, 1431 AW, (Z21-018373), het deels ontgraven van de tuin t. b.v. het creëren van water

– Oosteinderweg 59a (kad.perc. G 6537), 1432 AD, (Z21-017731), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van
tijdelijke units voor eigen bewoning i.v.m. bouw woning voor een periode van maximaal 1 jaar

– Stommeerweg 72 (kad. perc. H 2610), (Z21-017440), het verplaatsen van de woonark en het wijzigen van de tenaamstelling

– Stommeerweg 72 ws14, 1431 EX, (Z21-017438), het verplaatsen van de woonark en het wijzigen van de tenaamstelling

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Vlinderweg 326, 1432 MX, (Z21-015417), het maken van een uitbouw op de begane grond aan de achterzijde van de woning.
Verzonden: 05 maart 2021

– Karperstraat 168, 1432 PC, (Z21-012994), het plaatsen van een overkapping met een tuinhuisje aan de achterzijde van de
woning. Verzonden: 04 maart 2021

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
– Uiterweg 263A, 1431 AH, (Z20-089012), het vervangen van de bestaande terreinverharding door gefundeerde betonverharding.
Verzonden: 08 maart 2021

– Uiterweg 120 en 122 (kad. percelen H 3115 en H 3116, 1431 AR, (Z20-087897), het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning
met onderheid terras. Verzonden: 04 maart 2021

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Chrysantenstraat 43 (kad.perceel G 3093), 1431 BM, (Z20-082751), het legaliseren van een reeds aangebrachte overkapping
voor meubelopslag behorend bij de lunchroom het besluit is vergunningvrij. Verzonden: 04 maart 2021

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Kudelstaartseweg 73 (voorheen Kudelstaartseweg naast nr. 75), (Z20-090048), het bouwen van een woning. Verzonden:
05 maart 2021

– Snoekbaarsstraat 38, 1432 PE, (Z21-013334), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
08 maart 2021

– Machineweg 41 A t/m 41 H (Machineweg 41-43), 1432 EL, (Z20-066331), het transformeren van het bestaande winkel/woonpand
naar 8 appartementen en het legaliseren van het bestaande dakterras. Verzonden: 05 maart 2021

– Linnaeuslaan 80, 1431 JW, (Z21-000792), het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Verzonden: 05 maart 2021

– Kudelstaartseweg 67 (voorheen Kudelstaartseweg naast 69), (Z20-090050), het bouwen van een woning. Verzonden: 05 maart
2021

– Kudelstaartseweg 69, 1433 GB, (Z20-090049), het bouwen van een woning   Verzonden: 05 maart 2021

– Burgemeester Brouwerweg t.h.v. kad. perceel B nr 6071  en Oosteinderweg t.h.v. kad. perceel B nr. 4938, (Z20-086101), het
kappen van 3 bomen i.v.m. dijkverbetering Hogedijk. Verzonden: 05 maart 2021

– Tartinihof 5, 1431 ZS, (Z20-080971), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden:
05 maart 2021

– Hadleystraat 44 a, 44 b en 44 c, 1431 SN, (Z20-059057), het transformeren van het huidige pand naar 3 appartementen door
diverse interne aanpassingen. Verzonden: 02 maart 2021

– Uiterweg 348, 1431 AX, (Z20-086089), het plaatsen van een puincontainer van 2 januari tot en met 2 april 2021. Verzonden:
03 maart 2021

– Haya van Somerenstraat 60, 1433 PH, (Z20-081978), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 02 maart 2021

Geweigerde omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z20-062446), het herbouwen van een reeds gesloopte schuur. Verzonden: 02 maart 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:

 • t/m 11 maart 2021:

het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ met de daarop betrekking hebbende stukken

(Z20-069090)

 • t/m 12 maart 2021:

ontwerpomgevingsvergunning Andorraweg 1 Aalsmeer (Z20-029478) met de daarbij behorende stukken

 • t/m 19 maart 2021:

ontwerp omgevingsvergunning Verlengde Molenvlietweg Aalsmeer en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8,10 en 14 met de daarbij behorende stukken (Z20 – 002569)

 • t/m 22 april 2021
  Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde met bij behorende stukken
  (Z21- 0019796
  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Lees vorig bericht

Aalsmeer weer drie jaar ‘gezonde jeugd gemeente’

Lees volgend bericht

Ombouw lege winkels maakt wonen mogelijk


1 Reactie

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *