College zet in op herstel van vertrouwen

Wethouder Dick Kuin overhandigt het collegeprogramma aan Dirk van Willegen

(Gemeentelijk persbericht) Luisteren naar inwoners en ondernemers, voortvarend verder met uitvoering van bereikbaarheidsplannen en woningbouw en niemand in de kou laten staan die het moeilijk heeft. Dat is in het kort de ‘opdracht’ die het college zichzelf stelt voor de komende periode van vier jaar. Samenwerken is daarbij de sleutel.

De gemeenteraad heeft dit college als uitgangspunt voor hun werk meegegeven dat alles om mensen draait. De gemeente is er immers voor inwoners en ondernemers en niet andersom. “Dat betekent niet dat we niets van inwoners en ondernemers verwachten,” zegt burgemeester Gido Oude Kotte, “het zou mooi zijn als we veel constructieve, positief kritische bijdragen aan nieuwe plannen mogen ontvangen. En een open, flexibele en geduldige houding als we die plannen tot uitvoering willen brengen”.

Prettig leefklimaat voor iedereen
Er wordt daar waar mogelijk gebouwd voor elke doelgroep. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en (economische) daklozen. Het college streeft naar een prettig leefklimaat voor iedereen. Daar horen goede zorg en voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur bij. 

Vertrouwen in lokale overheid
Het college wil graag dat het vertrouwen in de lokale overheid toeneemt. Begin 2023 wordt daarom als ‘nulmeting’ gevraagd aan de inwoners hoe zij aankijken tegen het gemeentelijk beleid en participatie. Deze vraag wordt eind 2025 opnieuw gesteld, waarbij het streven is dat dit ‘rapportcijfer’ is gestegen. “Wij willen zoveel mogelijk luisteren naar onze inwoners en ondernemers,” zegt participatiewethouder Willem Kikkert. “Ideeën ophalen over hoe mensen zelf vinden dat ze prettig kunnen leven in hun wijk, buurt en straat. Bij de afweging van belangen speelt dan natuurlijk altijd het algemeen belang een rol. En dat is het belang dat de gemeenteraad behartigt.”

Bereikbaar Aalsmeer
Naast de bestaande wijkoverleggen worden ook nieuwe vormen van participatie onderzocht. Eén van die nieuwe vormen is de Denktank Verkeer die bestaat uit 43 betrokken inwoners. De denktank gaat zich buigen over alle verkeersstromen en verkeerssituaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Het is de eerste uitwerking van de wijze van werken die dit college nastreeft. “Informatie ophalen bij de inwoners en ondernemers, suggesties, opmerkingen en ideeën meenemen in onze plannen,” zegt wethouder Dick Kuin, “dat doen we nu als eerste met het verkeer in onze gemeente. Een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft en waar iedereen iets van vindt. We gaan ondervinden hoe dit werkt. Zelfs als we  maar één gevaarlijke situatie creatief op kunnen lossen is deze Denktank Verkeer wat mij betreft een succes. Maar ik ga er van uit dat er meer resultaat uit kan komen dat we vervolgens kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.”

Toekomstplan voor hele gemeente
De komende twee jaar wordt een omgevingsvisie opgesteld. “We maken een toekomstplan voor de hele gemeente,” zegt wethouder ruimtelijke ordening Bart Kabout. “dat doen we in samenspraak met onze inwoners en met de provincie zodat we provinciaal en gemeentelijk beleid goed op elkaar kunnen afstemmen. Er zal goed worden gekeken naar de samenhang tussen voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur. Multifunctioneel gebruik van de beperkte ruimte die we hebben is daarbij ook een speerpunt.”

Veilig Aalsmeer
Het college wil de komende jaren in gesprek met inwoners en ondernemers maar wil mensen en bedrijven die zich niet aan de regels willen houden hard aanpakken. Er wordt stevig ingezet op het tegengaan van ondermijning en overlast. “De aanpak van ondermijnende activiteiten in de sierteelt en mensenhandel gaan we intensiveren,” zegt burgemeester Oude Kotte, “we merken dat onze aanpak resultaat oplevert. Ook de toenemende recreatie en de toename van het aantal evenementen vraagt om een slimme en meer preventieve aanpak van overlast.”

Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor dit college een thema waarop in alle plannen en werkwijzen wordt ingezet. Er wordt gestreefd naar een gezonde en duurzame leefomgeving. Er komt een Masterplan Energie en een Duurzaamheidsagenda Aalsmeer op wijk- en buurtniveau.

Financiën
De ambities van het college staan beschreven in de collegeagenda 2022-2026 die op www. aalsmeer.nl is in te zien. Ook het financiële plaatje dat bij de ambities hoort is daarin te vinden. “Wij denken dat we met een goed doordacht en financieel goed onderbouwd programma richting gemeenteraad gaan,” zegt wethouder financiën Robert van Rijn. “Wij gaan met elkaar, de gemeenteraad, de inwoners en de ondernemers de komende vier jaar graag aan de slag voor Aalsmeer.”

Foto’s Jaap Maars

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin