Pierre’s Pennenstreken: ‘Mijn Aalsmeer’

Door: Pierre Tuning. Pennenstreek 433. Een nieuwe Raad, een nieuw geluid. Maar, is die pas gekozen gemeenteraad wel zo nieuw…? Er valt veel aan te pakken in Aalsmeer, veel meer dan ooit. Ik beschrijf enkele voorbeelden: Na deze coronacrisis zal de Raad eindelijk gebruik kunnen maken van de voor één miljoen euro verbouwde raadzaal. In míjn gemeentehuis…

Bij sommige commerciële bedrijven en kantoren is er soms nog een portier of een gastheer (of -vrouw) die je op weg helpt – in ziekenhuizen ook wel een ‘informatievrijwilliger’; de overheid heeft hooguit een baliewerker die je verwijst naar een loketnummer – persoonlijk contact (een gezellig zitje en een kopje koffie!) uitgesloten. Nooit ofte nimmer zal een afdelingschef, burgemeester, wethouder of zelfs een gemeenteraadslid langskomen om een ‘klantvriendelijk’ gesprek te beginnen. Tenzij er verkiezingen zijn.

Mijn gemeenteraad is gekozen, niks meer aan te doen: met deze mensen moeten we vier jaar doorkomen. Hoewel, je weet ‘t nooit, er zijn partijen (ik denk aan AB en AA), die wel een duiventil lijken, van in- en uitvliegende raadsleden – zolang die partijen bestaan, natuurlijk.

Van mijn huis is de helft van de bank; de inboedel zal weinig opleveren. Mijn Ophelialaan is van de gemeente, inclusief het asfalt, de stoeptegels – die je beter struikeltegels kunt noemen – en het riool eronder. De ondergrondse leidingen zijn van Liander en het Provinciaal Waterleidingnet. De prutsloot achter het huis staat onder toezicht van Rijnland – ik heb er nog nooit iemand gezien…

Mijn gemeente Aalsmeer regelt een heleboel – en na de verkiezingen gaat men ervan uit dat dat met mijn instemming gebeurt. Als dat niet zo is, is het mijn democratisch recht, van mij te laten horen…!

Mijn Nederland is een rechtsstaat met een vrije pers, een democratie met een gekozen parlement en regering – en een grondwet die bepaalt dat alle Nederlanders gelijk behandeld moeten worden. Mijn Europa laat grenzen wegvallen en bevordert welvaart en mensenrechten.

Mijn Nederland is geen land van neprechters, van nepparlement, bedreigingen, fake nieuws en onderdrukking van minderheden. Dat is het Nederland dat van sommige partijen ‘weer van ons’ moet worden.

Eenzaamheid
De eenzaamheid neemt toe. Meer dan de helft van de ouderen voelt zich eenzaam – en het ministerie van VWS wil daar wat aan doen, met nieuwe wetgeving en ambtelijke buurtverbinders. Symptoombestrijding! Vaak is eenzaamheid juist het gevolg van overheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het besluit dat ouderen zo lang mogelijk ‘zelfstandig’ moeten blijven wonen – en dus bejaardentehuizen op te heffen. Dat ‘zelfstandig’ betekent vaak ‘afhankelijk’ in je ‘oude huis’ zitten – bejaardenwoningen zijn niet te betalen. Afhankelijk van sociale diensten, zorgverleners, verpleeghulp, huishoudelijke hulp etc. En – in eenzaamheid – wachten tot er iemand langskomt.

Het besluit om samenwonende mensen te korten op hun uitkering, heeft ook een eenzaamheidseffect. Boete op samenwonen – terwijl daar eigenlijk een beloning op zou moeten staan. Want hoe meer de mensen samenwonen, hoe meer ze elkaar in de gaten houden en… kunnen mantelzorgen! Dat bespaart enorm veel – dure – ‘zorgvraag’. Bovendien draagt dit beleid ertoe bij dat de woningmarkt op slot zit.

Ook verslechtering van het openbaar vervoer heeft gevolgen. Opheffen van lijnen en haltes, en vaker moeten overstappen zorgen ervoor dat mensen elkaar onderweg minder ontmoeten; degenen die van het OV afhankelijk zijn, kunnen geen kant op. Je kunt je niet eens laten wegbrengen naar de nieuwe snelle bushaltes: geen parkeerplaatsen, geen ‘Park & Ride’, zelfs geen ‘Kiss & Ride’.

Bouwplannen
Er wordt ‘voortvarend’ gebouwd. In 2010 vroeg Eigen Haard bij de gemeente toestemming om het oude complex van 44 huurwoningen aan de Machineweg te slopen. ‘Je zou denken dat dan de nieuwbouwplannen klaar liggen,’ schreef ik heel naïef op 15 april 2019. ‘De bestemming blijft natuurlijk “Wonen”, een “omgevingsvergunning” is niet nodig en de eigenaar blijft Eigen Haard.’ Dat had je gedacht! Het plan moest weer helemaal door de ‘gemeentelijke molen’.

‘Ten behoeve van de planontwikkeling is een Nota van Uitgangspunten opgesteld, waarover in 2013 met bewoners en omwonenden is geparticipeerd. Mede aan de hand van de uitkomst uit de participatie is vervolgens een verkavelingsplan en Programma van Eisen vastgesteld. Ook is er ten behoeve van het initiatief een beeldkwaliteitsplan opgesteld, die nader is vertaald in specifieke welstandscriteria voor het plangebied.’ Bijgevoegd is het ‘Programma van eisen’ van veertig pagina’s (5 Mb), ook weer met diverse bijlagen.

Het is maar een voorbeeld van wat een gemeenteraad voor zijn kiezen krijgt, als er bouwplannen worden behandeld. En als je het van de kant van een woningstichting of een andere bouwonderneming bekijkt, zijn die verplicht om voor een omgevingsvergunning / bestemmingsplan de volgende stukken aan te leveren: Aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen op hoofdlijnen:

 • Gevels
 • Kleuren- en materiaalstaat
 • Plattegronden
 • Doorsneden
 • Details
 • Situatietekening
 • Veiligheid- en Gezondheidsplan in ontwerpfase
 • Bouwveiligheidsplan
 • Energie Prestatie Coëfficiënt berekening, tegenwoordig Bijna Energie Neutraal Gebouw berekening
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
 • Constructieberekeningen
 • Constructietekeningen

Benodigd voor (wijziging) Bestemmingsplan:

 • Sonderingsrapporten
 • Paaldraagvermogenadvies
 • Geschiktheidsverklaring bodem
 • Verkennend bodemonderzoek
 • Eventueel nadere bodemonderzoeken (als er iets in de bodem is gevonden en dat is bijna altijd het geval)
 • Asbest in bodem onderzoek
 • Asbest in gebouw? (onderzoek als er gesloopt moet worden)
 • Flora- en fauna-onderzoek
 • Archeologisch onderzoek
 • Akoestisch onderzoek
 • Vliegtuiglawaai
 • Wegverkeerslawaai
 • Beoordeling woon- en leefklimaat bij overschrijding lawaainorm
 • Onderzoek externe veiligheid
 • KLIC melding (kabels en leidingen)

Als het bouwbedrijf daarbij infrastructuur aanlegt:

 • Alle tekeningen
 • Zettingsberekening
 • Bodemrapporten
 • Rioleringsberekening
 • Lichtberekening openbare verlichting
 • Verhardingsberekening

Daarbij komt dan nog het overleg met de nutsbedrijven, met de daarbij behorende coördinatieproblemen. Zulke plannen, met bijlagen die weer naar bijlagen verwijzen etc., krijgen onze democratisch gekozen bestuurders ter goedkeuring voorgelegd. Vaak durven zij geen beslissing te nemen en wordt er gevraagd om ‘een nader onderzoek’. Dan wordt een onderzoeksbureau ingeschakeld, dat na lange tijd komt met een ingewikkeld en kostbaar advies dat schoorvoetend wordt opgevolgd. Heel ‘voortvarend’!

Wethouders
Het kiezen van de wethouders wordt straks een flinke klus. Een machtsgreep van twee partijen zoals acht jaar geleden, toen CDA en AB met één stem meerderheid de buit verdeelden, zit er nu zeker niet in. Voor een gemeente met de grootte van Aalsmeer is het ‘wettelijk minimum aantal wethouders’: twee, het ‘maximum aantal voltijdse wethouders’: vijf, en het ‘maximum aantal voltijdse plus deeltijd wethouders’: zes. ‘Totale tijdsbesteding voltijdse wethouders’: vijf-komma-vijf. Bedoeling van de invoering van het ‘dualisme’ was, dat de wethouders grotere afstand tot de Raad zouden hebben, omdat ze geen raadslid meer zijn. Maar in Aalsmeer komen alle wethouders altijd uit de gemeenteraad en blijven ze de fractievergaderingen gewoon bijwonen. Veel wethouders betekent dus grotere fracties. Daarom zouden we wel eens een afspiegelingscollege van zes wethouders kunnen krijgen. Dat kost een paar centen, maar het is in het belang van alle partijen.

Het dualisme maakt het mogelijk om wethouders van buiten te kiezen op grond van hun deskundigheid. Zoiets komt zelden voor. Ook in de landelijke politiek. Ministers als Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers hebben we nog nooit meegemaakt. En op lokaal gebied zal je zoiets helemaal niet meemaken – zeker niet in Aalsmeer, als weer een partijtijger tot wethouder wordt benoemd.

Pierre Tuning is journalist. Vele jaren redacteur bij het NOS Journaal. Was gerespecteerd raadslid van D66, later PACT, inmiddels geen raadslid meer maar lijstduwer van D66. Liefhebber van jazz, steekt dat niet onder stoelen of banken.

(advertentie)

Lees vorig bericht

Pierre’s Pennenstreken: ‘Uitslachtpartij’

Lees volgend bericht

Absoluut Aalsmeer de grootste, CDA en VVD leveren in


1 Reactie

 • Ik noem het een doorgeslagen regelgeving. De verantwoordelijken willen hun baantje behouden en het liefst uitbreiden met meer medewerkers. Je ziet de toegenomen regelgeving ook bij o.a. huisartsen en het onderwijs. Bureaucratie is een inktvlek het heeft de neiging steeds groter te worden.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *