Officiële mededelingen 30 november 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 48 2023

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP WOENSDAG 6 DECEMBER 2023, 20.00 UUR

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte,
de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Vaststellen bestemmingsplan Zijdstraat
20.30 6. Motie Watertappunten
20.40 7. Regionale samenwerking
20.50 8. Vragenkwartier
21.05 9. Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG
7 DECEMBER 2023, 20.00 UUR
 

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur,

mevrouw G. Holtrop

20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen uit de fracties
20.05 5. Nota ‘Omzien naar elkaar, verbinden en versterken, Strategienota Sociaal

Domein 2024-2027’

20.35 6. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
21.00 7. Luchtvaartzaken
21.15 8. Regionale samenwerking
21.25 9. Vragenkwartier
21.40 10. Sluiting

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VERZAMELPLAN LINTWONINGEN’ (Z23-093348)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 1 december tot en met donderdag 11 januari 2024 het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan lintwoningen’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door meerdere locaties gelegen aan de:

 • Aalsmeerderweg 339a.
 • Aalsmeerderweg 339b.
 • Uiterweg achter nummer 90a.
 • Uiterweg 128a.
 • Oosteinderweg 207 WS1 en WS2.
 • Oosteinderweg 276b.
 • Herenweg 32a.

Doelstelling
Met dit bestemmingsplan worden onder andere zes bestaande gebouwen gewijzigd naar het gebruik wonen. Deze panden zijn al jaren in gebruik als woning en worden met dit bestemmingsplan aangepast aan de feitelijke situatie. Uit (legalisatie)onderzoek is gebleken dat de strijdige situaties gelegaliseerd kunnen worden. Daarnaast wordt in een bestaande woonark het gebruik door 2 afzonderlijke huishoudens mogelijk gemaakt.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 1 december tot en met 11 januari 2024.

Ontwerpbestemmingsplan
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.VP01-OW01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan  (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan lintwoningen’. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “OOSTEINDERWEG 357WS, 359WS, 365 WS 1 EN 365WS2”, ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WOONARKEN OOSTEINDERWEG 365WS1 EN 365WS2” (Z23-098081)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365ws1 en 365ws2” in procedure wordt gebracht. Het ontwerp bestemmingsplan (IDN: NL.IMRO.0358.14E-OW01) wordt, met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken, vanaf 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024, ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken eveneens bekend dat het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Oosteinderweg 365ws1 en Oosteinderweg 365ws2  in procedure wordt gebracht, in verband met voornoemd ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerpbesluit wordt gedurende zes weken, tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan van 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024, ter inzage gelegd.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Het genoemde bestemmingsplan beoogt te voorzien in het juridisch-planologisch kader voor de verplaatsing van twee bestaande ligplaatsen aan de Oosteinderweg 357ws en Oosteinderweg 359ws. Op het naburige perceel achter Oosteinderweg 365 worden twee nieuwe ligplaatsen gerealiseerd. De bestaande ligplaatsen worden van de planverbeelding verwijderd.

Alvorens het bestemmingsplan kan worden vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN GELUID
Voor de nieuwe ligplaatsen zijn vanwege de geluidsbelasting vanwege industrieterrein Schiphol-Oost hogere (grens)waarden benodigd. Op grond van de Wet geluidhinder kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen. Alvorens de hogere grenswaarden worden vastgesteld wordt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Oosteinderweg 365ws1 en Oosteinderweg 365ws2  ter inzage gelegd met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

TERINZAGELEGGING
Het ontwerp bestemmingsplan “Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365ws1 en 365ws2” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid “Oosteinderweg 365ws1 en Oosteinderweg 365ws2”  met bijbehorende stukken, liggen gedurende zes weken ter inzage met ingang van 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecodes:

  NL.IMRO.0358.14E-OW01  (ontwerp bestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid);

 • via de gemeentelijke website http://0358.ropubliceer.nl ;
 • in papieren vorm, de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  0297-387575);
 • in papieren vorm, de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 (alleen
  mogelijk op afspraak: 020-5404911).

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

ZIENSWIJZEN
Gedurende voornoemde termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, betreffende het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer.

Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer). De zienswijze dient ten minste te zijn voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Eventueel kan een zienswijze mondeling naar voren worden gebracht, waarvoor via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak kan worden gemaakt.

GEMEENTE AALSMEER – HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN ‘UITERWEG-PLASOEVERS 2021’ (Z19-006733)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 1 december 2023 tot en met donderdag 11 januari 2024 het op 16 november 2023 door de gemeenteraad vastgestelde herstelbesluit bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ (planid: NL.IMRO.0358.19-VG02) met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt. Dit herstelbesluit heeft betrekking op de een aantal planregelingen en motiveringen die van toepassing zijn op het perceel Uiterweg 419 te Aalsmeer. Hiermee geeft de gemeenteraad toepassing aan de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 202200983/1R3) het geconstateerde gebrek te herstellen.

PLANGEBIED
Het plangebied ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ van dit plan beslaat de gronden aan weerszijde van de Uiterweg, de Westeinderplas inclusief de eilanden en de oevers van de Westeinderplas langs de Stommeerweg, Kudelstaartseweg en Herenweg. Het herstelbesluit heeft betrekking bestemmingen ‘Water  – 2’ en ‘Recreatie – Jachthaven 2’ die o.a. van toepassing zijn op het perceel Uiterweg 419.

BESTUURLIJKE LUS
Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om met inachtneming van de overwegingen van de Afdeling binnen een gegeven termijn een nieuw besluit te nemen, zonder dat daarbij (opnieuw) toepassing hoeft te worden geven aan afdeling 3.4 van de Awb. De gehele bestemmingsplanprocedure behoeft daarom niet opnieuw te worden gedaan. De gemeenteraad heeft op 16 november 2023 uitvoering gegeven aan deze opdracht. Hierna zal de Raad van State een einduitspraak doen over de herstelde onderdelen.

WIJZIGINGEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN
PLANVERBEELDING
Ten westen van het eiland met het havengebouw op Uiterweg 419 is aan de bestemming ‘Water – 2’ de aanduiding ‘jachthaven’ toegevoegd.

PLANREGELS
Wijzigen van artikel 15.2.1 (bedrijfsgebouwen binnen bestemming ‘Recreatie – Jachthaven 2’) en artikel 15.2.7 (aanduiding tenthuis binnen ‘Recreatie – Jachthaven 2’). Motivering met betrekking tot toegestane horeca binnen jachthavens is toegevoegd aan de plantoelichting.

INZAGE
Voornoemde bestemmingsplan ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.19-VG02;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

BEROEP
Het instellen van beroep tegen het herstelbesluit om het bestemmingsplan vast te stellen voor zover dit  betrekking heeft op de beschreven wijzigingen is mogelijk t/m 12 januari 2023. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE AALSMEER 2024” (IDN: NL.IMRO.0358.PP05-OW01)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024” met bijbehorende stukken (IDN: NL.IMRO.0358.PP05-OW01). Middels dit bestemmingsplan wordt een juridisch-planologisch kader geboden voor het gemeentelijk archeologisch beleid van de gemeente Aalsmeer.

TER INZAGE
Met ingang van 1 december 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024” met bijbehorende stukken gedurende 6 weken op volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.PP05-OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden
  gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een
  afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

ZIENSWIJZE
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze over de inhoud van de stukken naar voren brengen. U kunt uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

WABO AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Hekelstraat 6, 1431 DM, (Z2023-00003309), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Mendelstraat 21, 1431 KK, (Z2023-00003304), het aanbouwen van een erker aan de voorzijde van de woning

– Bilderdammerweg/ Bilderdammerdijk, AMR03 D 3051, (Z2023-00003303), het aanleggen van een dam met duiker

– Wissel 36, 1431 LP, (Z2023-00003301), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Rietwijkerdwarsweg 2D, 1432 JD, (Z2023-00003299), het wijzigen van de gevels en het toevoegen van een kantoorruimte
met verdiepingsvloer (legalisatie)

– Thailandlaan 13, 1432 DJ, (Z2023-00003289), het uitbreiden van het bedrijfspand met een magazijn

– Hortensialaan 34, 1431 VC, (Z2023-00003256), het plaatsen van een container i.v.m. het ontruimen van de woning tot
29/12/2023

– Kudelstaartseweg 255, 1433 GH, (Z2023-00003243), het uitbreiden en verlengen van de hoofdkap van de woning

– Citroenvlinderstraat 99, 1432 MC, (Z2023-00003232), het plaatsen van een airco-buitenunit aan de gevel

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Baanvak 99, 1431 LJ, (Z2023-00001515), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verzonden: 21 november 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Kudelstaartseweg 20, 1431 GA, (Z2023-00002451), het plaatsen van een opslagruimte voor Windsurf Club Aalsmeer voor
een periode van 10 jaar. Verzonden: 23 november 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Hortensialaan 34, 1431 VC, (Z2023-00002737), het plaatsen van een container voor de woning tot 01-04-2024.

  Verzonden: 22 november 2023

– Werven 51, 1431 CP, (Z2023-00002139), het plaatsen van een buitenunit warmtepomp op het platte zijdak van de woning.
Verzonden: 21 november 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Aalsmeerderweg 239A, 1432 CM, (Z2023-00002437), het plaatsen van een woon- en vergaderunit en opslagcontainer
voor een periode van 2 jaar. Verzonden: 22 november 2023

– Zwitserlandstraat 4, 1432 DC, (Z2023-00002741), het uitbreiden van de bedrijfsruimte. Verzonden: 21 november 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • van Cleeffkade 15 (Z2023-00003242) plaatsen 1 tappunt in pianobar en 1 tappunt in Big apple i.v.m. feest in Event
  City van 28 november t/m 1 december 2023, verzonden 27 november 2023
 • Molenplein en Zijdstraat (Z2023-00003230) Het plaatsen van drie tappunten t.b.v. Wintermarkt op 16 december
  2023, verzonden 28 november 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Surfeiland (Z2023-00003153), Nieuwjaarsduik op 1 januari 2024, ontvangen 14 november 2023
 • Zijdstraat en Molenplein (Z2023-00003096) Wintermarkt Aalsmeer Centrum op 16 december 2023, ontvangen
  10 november 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

geluidhinder ontheffing*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is verleend. In het kader van het Asfalt herstelwerkzaamheden van 4 t/m 9 december 2023 op het perceel van Legmeerdijk 268 tot Legmeerdijk 141 (Z2023-00003152) verzonden 23 november 2023. Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:

 • t/m 8 december 2023: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291A te Aalsmeer
 • t/m 28 december 2023: ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ met de bijbehorende stukken
 • t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan en beeldkwaliteitsplan De Hoeksteen (Z23-021697)
 • t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z23-055649)
 • t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan ‘verzamelplan lintwoningen’ met bijbehorende stukken (Z23-093348)
 • t/m 11 januari 2024: ontwerpbestemmingsplan “Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365 ws 1 en 365ws2”, ontwerpbesluit hogere grenswaarden woonarken Oosteinderweg 365ws1 en 365ws2” met bijbehorende stukken (Z23-098081)
 • t/m 11 januari 2024: vastgestelde herstelbesluit bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ (planid: NL.IMRO.0358.19-VG02) met bijbehorende stukken
 • t/m 11 januari 2024: ontwerp bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan archeologie en cultuurhistorie Aalsmeer 2024” (IDN: NL.IMRO.0358.PP05-OW01)

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl 

  Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
  Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

  Openingstijden raadhuis           
  ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
  Woensdag                08.30 – 19.30 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
  Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

  Telefonische bereikbaarheid
  ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

  Calamiteitentelefoon
  Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

  Plan uw afspraak
  Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

  Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

  AFVAL
  Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
  zaterdag:                            09.00-16.00 uur
  Meer informatie: www.meerlanden.nl

  SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
  Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

  WIJKINFORMATIE
  Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

  AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

  INSPREKEN IN DE COMMISSIE
  Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

  De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

  WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
  De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

  * Bezwaar
  Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

  ** Beroep
  De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

  Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

  *** Zienswijze
  Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

  BEKENDMAKINGEN
  Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

  U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

  VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
  Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

  GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  de Moor M.C.J. 04-06-1943 24-11-2023

  Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

  Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

  INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
  Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten.
  Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur:

  Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer.
  Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

 

Eén reactie

 1. Er staat bij alle kennisgevingen van ontwerpbestemmingsplannen, paraplubestemmingsplannen, hogere grenswaardes dat deze zijn in te zien in het raadhuis in Aalsmeer (op afspraak). Dat is helaas niet het geval. Een afspraak is alleen mogelijk op momenten dat het ambtelijk apparaat dat vindt schikken, niet of het de burger schikt. Bovendien is inzage in het raadhuis in Aalsmeer NIET mogelijk. Er werd mij verteld dat dat al jaren niet goed is vermeld in de krant en op de sites. Intussen dan toch maar digitaal gaan zoeken. Helaas is op de de vermelde sites van een aantal plannen niets te vinden. Dus maar weer bellen en dan toch maar verlof opnemen en maar naar Amstelveen rijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin