Officiële mededelingen 22 december 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen 22 december 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout. maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Groot E.M. 06-11-2004 13-12-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Raadhuis 2e kerstdag gesloten
Maandag 26 december is het raadhuis gesloten.

KLANT CONTACT CENTRUM VANAF 6 JANUARI OP VRIJDAGMIDDAG NA 12.30 UUR GESLOTEN
Met ingang van vrijdag 6 januari 2023 is het Klant Contact Centrum op vrijdagmiddag na 12.30 uur gesloten. Voor het antwoord op uw vraag verwijzen wij u buiten onze openingstijden graag naar onze website aalsmeer.nl. Hier kunt u ook veel gemeentelijke zaken online regelen of een afspraak maken. Meldingen over situaties in de buitenruimte kunt u het doorgeven op fixi.nl of in de fixi-app. Voor een spoedmelding in de buitenruimte kunt bellen naar ons hoofdnummer. (keuze 1) Op maandag is het Klant Contact Centrum u vanaf 8.30 uur graag weer van dienst.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING MIDDENWEG AALSMEER (Z22-031175)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg (deelgebied 5, Ecuadorlaan 1) te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z22-031175. Omdat de ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) niet past binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 en de beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

Ter inzage
Met ingang van 23 december 2022 ligt de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAH-OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

 Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Middenweg, Z22 – 031175”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN OOSTEINDEDRIEHOEK, -EXPLOITATIEPLAN, -BESLUIT WET GELUIDHINDER, M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT EN CONCEPT BEELDKWALITEITPLAN (Z22-011581)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de volgende stukken met betrekking tot de gebiedsontwikkeling ‘Oosteindedriehoek’ ter inzage liggen met ingang van 23 december 2022 tot en met 2 februari 2023:

 • ontwerpbestemmingsplan;
 • ontwerpexploitatieplan;
 • ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder;
 • concept beeldkwaliteitplan.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door:

 • aan de zuidoostzijde: de Legmeerdijk en de eigendomsgrenzen van de bestaande bebouwing langs de Legmeerdijk tussen de huisnummers 140-168;
 • aan de zuidwestzijde: de woonwijk Nieuw Oosteinde;
 • aan de noordwestzijde: de eigendomsgrenzen van de bestaande bebouwing langs de Aalsmeerderweg tussen de huisnummers 340-388;
 • aan de noordoostzijde: de eigendomsgrenzen van de bestaande bebouwing van de aldaar gevestigde (agrarische) bedrijven.

Ontwerpbestemmingsplan
Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de transformatie van (voormalig) agrarisch gebied tot een nieuwe woonwijk met maximaal 853 woningen en een Integraal Kindcentrum. Met deze ontwikkeling wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de invulling van de lokale behoefte aan woningen. De bouw van de woningen zal gefaseerd plaatsvinden gedurende een periode van ca. 10 jaar.

Crisis- en herstelwet
Het ontwerpbestemmingsplan valt onder categorie 3.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet (Chw). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Ontwerpexploitatieplan
De gemeente is op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht een exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het verhalen van de door de gemeente te maken kosten van de grondexploitatie, indien het kostenverhaal niet anderszins verzekerd is. Aangezien de ontwikkelende partij noch de gemeente Aalsmeer alle gronden, die zijn gelegen binnen het bestemmingsplangebied, in eigendom hebben en niet met alle eigenaren een koopovereenkomst of een anterieure overeenkomst is gesloten, dient ter zekerstelling van het gemeentelijke kostenverhaal een exploitatieplan te worden vastgesteld.

m.e.r.-beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan, omdat er geen significant negatieve milieueffecten optreden als gevolg van de realisatie van dit plan. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Een ieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Het besluit is opgenomen als bijlage 19 in de toelichting van het bestemmingsplan.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder
Het plangebied ligt binnen de geluidzone van het industrieterrein Schiphol­Oost. De geluidbelasting vanwege dit industrieterrein wordt bepaald door het proefdraaien van vliegtuigmotoren op verschillende locaties op het terrein. Het plangebied ligt buiten de 55 dB(A) contouren, zoals die zijn vastgelegd in de verschillende vergunningen voor het proefdraaien van vliegtuigen. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A). De geluidbelasting binnen het plan bedraagt, afhankelijk van de locatie, minimaal 51 dB(A) en maximaal 53 dB(A). Via een hogere waarde procedure kan onder voorwaarden ontheffing worden verleend tot een maximum van 55 dB(A). Voor het gehele plangebied wordt een hogere grenswaarde vastgesteld van 53 dB(A). De woningen en het schoolgebouw moeten voldoen aan het binnenniveau van 35 dB(A).

Ten gevolge van wegverkeer, met name op de Aalsmeerderweg en de Legmeerdijk, wordt op een aantal locaties de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden, zodat ontheffing kan worden verleend. In de regels van het bestemmingsplan is geborgd dat bij de aanvraag om de afgifte van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst of aan de norm voor het binnenniveau wordt voldaan. Het ontwerpbesluit is opgenomen als bijlage 15 in de toelichting van het bestemmingsplan.

Concept beeldkwaliteitplan
In het beeldkwaliteitplan is de beoogde beeldkwaliteit voor de verschillende buurten van het stedenbouwkundig plan beschreven en vertaald in welstandscriteria. Deze criteria zijn enerzijds een inspiratiebron voor de architecten van de woningen en de ontwerpers van de openbare ruimte en anderzijds het toetsingskader voor de aan te vragen omgevingsvergunningen voor de concrete bouwplannen. Het beeldkwaliteitplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. Dit plan doet onder andere uitspraken over de verschijningsvorm, kleurstellingen en materialisering van de nieuwe bebouwing binnen het bestemmingsplan. Beoogd wordt om de gewenste uitstraling in sfeer en karakter van het gebied veilig te stellen door het geven van richtlijnen voor de typologie van de nieuwe bebouwing en voor de inrichting van de buitenruimte. Het beeldkwaliteitplan vormt na vaststelling door de gemeenteraad het toetsingskader voor welstand. Het concept beeldkwaliteitplan is opgenomen als bijlage 3 in de toelichting van het bestemmingsplan.

Ter inzage
Met ingang van 23 december 2022 liggen de stukken gedurende 6 weken, met de daarbij behorende bijlagen, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode NL.IMRO.0358.02X-OW01 voor het ontwerp bestemmingsplan en NL.IMRO.0358.02XEX-OW01 voor het ontwerpexploitatieplan;
 • bij de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak tel.
  0297-387575);
 • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak via tel. 020-5404911).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan: een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan naar voren brengen; een belanghebbende een zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder; een ieder een inspraakreactie naar voren brengen over het concept beeldkwaliteitsplan.

Zienswijzen die betrekking hebben op het bestemmingsplan en/of exploitatieplan en inspraakreacties die betrekking hebben op het beeldkwaliteitplan kunnen naar keuze schriftelijk naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl.

Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen naar keuze schriftelijk naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl.

Zienswijzen of inspraakreacties kunnen desgewenst ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge reactie dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

 • P. Thijsselaan nabij nr. 15 (Sectie C, nr. 5368), (Z22-098352), het plaatsen van drie bouwketen en twee opslagcontainers t.b.v. tijdelijke huisvesting van toezichthouders
 • Oosteinderweg 509 (Sectie A, nr. 3264), 1432 BK, (Z22-098236), het plaatsen van een damwand met leuning (legalisatie)
 • Oosteinderweg 468 (Sectie B, nr. 10608), 1432 BP, (Z22-098063), het bouwen van een woning, het kappen van drie bomen en het aanleggen van een in- en uitrit.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

–           Jac. P. Thijsselaan nabij nr. 15 (Sectie C, nr. 5368), (Z22-092793), het plaatsen van drie bouwketen t.b.v. tijdelijke huisvesting van toezichthouders voor een periode van 9 jaar. Verzonden: 16 december 2022

–           Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z22-076424), het plaatsen van aanvullende handelsreclame. Verzonden: 19 december 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

–           Hornweg 170, 1432 GS, (Z22-088881),  het maken van een opbouw op de bestaande berging. Verzonden: 19 december 2022

–           Aalsmeerderweg 459, 1432 ED, (Z22-086400),   het bouwen van een garage/berging, het bestaand metselwerk voorzien van stucwerk, het vervangen/vergroten van de dakkapel en het plaatsen van een hekwerk met poort aan de voorzijde. Verzonden: 19 december 2022

–           Rietwijkeroordweg naast 67 (sectie A, nrs. 3445 en 3655), (Z22-082897), het aanleggen van een in- en uitrit ten behoeve van de bereikbaarheid van een parkeerterrein. Verzonden: 12 december 2022.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 276, 1431 AW, (Z22-077141), het gedeeltelijk verwijderen van een constructieve wand ter plaatse van de keuken.
Verzonden: 19 december 2022
– Aalsmeerderweg 39, 1432 CG, (Z22-047509), het uitbreiden van de woning op de verdieping aan de achterzijde.
Verzonden: 15 december 2022
– Maarse & Kroon Hof 22, 1431 PB, (Z22-068343), het dichtmaken van het dakterras. Verzonden: 14 december 2022
– Ophelialaan 161, 1431 HD, (Z22-083667), het plaatsen van een rookkanaal voor een open haard aan de buitenmuur van de woning. Verzonden: 12 december 2022.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

 • Dreef 7A , 1431 WC, (Z22-066343), brandveilig gebruik KDV Kindkoers. Verzonden: 15 december 2022
 • Machineweg 12, 1432 ET, (Z22-066111), brandveilig gebruik kinderopvang Solidoe voor de duur van 5 jaar. Verzonden: 15 december 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Kudelstaartseweg 239 Start optocht (Z22-098174) Grote Carnavalsoptocht Kudelstaart op 19 februari 2023, ontvangen
  15 december 2022
 • Kudelstaartseweg 239 Start Kinderoptocht (Z22-098182) Kleine kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2023, ontvangen
  15 december 2022

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

 • van Cleeffkade 15 (Z22-098727) Event city Aalsmeer, ontvangen 19 december 2022

TER INZAGE: t/m 2 februari 2023: ontwerp omgevingsvergunning Middenweg Aalsmeer (z22-031175) met bijbehorende stukken

t/m 2 februari 2023: ontwerpbestemmingsplan Oosteindedriehoek, -exploitatieplan, -besluit Wet geluidhinder, M.E.R.-beoordelingsbesluit en concept beeldkwaliteitsplan (Z22-011581)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin