Officiële mededelingen 19 oktober 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 42 2023

WABO AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Japanlaan, AMR03 B 9923, 10309, ged.: 9926, 9928, 9931, 9932, 1009, 10307, 10308, 9128, (Z2023-00002666), het
bouwen van een bedrijfsgebouw (B) en het aanleggen van een in- en uitrit

– Thailandlaan, AMR03 B 9926, 9928, 9931, 9932, 1009, 10307, 10308, 9128, 10255, 10699, 10256, (Z2023-00002664),
het bouwen van een bedrijfsgebouw (A) en het aanleggen van een in- en uitrit

– Meervalstraat, AMR03 C 7890, (Z2023-00002663), het plaatsen van een bouwkeet t.b.v. bouw ‘De Tuinen van Hornmeer’
tot eind 2025

– Hornweg naast nr. 314, AMR03 B 10645 en 10647, (Z2023-00002656), het bouwen van een woning

– Oosteinderweg 66, 1432 AM, (Z2023-00002654), het vervangen en verbreden van de brug en het aanleggen van een
onderheid pad

– Zijdstraat thv nrs. 71 en 73, 1431 EB, (Z2023-00002637), het plaatsen van een steiger, toilet en container i.v.m.
dakrenovatie tot 8/12/23

– Oosteinderweg 21, 1432 AC, (Z2023-00002627), het verlengen van een dakvlak

– Hogedijk t/o Oosteinderweg 302, AMR03 B 8960, (Z2023-00002623), het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

– Oosteinderweg 547a, 1432 BL, (Z2023-00002594), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. vestigen van
hondenopvang (legalisatie)

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Hornweg 261, 1432 GL, (Z2023-00002351), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. verkaveling van 1 woonkavel in 4
kavels. Verzonden: 16 oktober 2023

– Samoaweg, AMR03 B 44029, (Z2023-00002440), het bouwen van een dubbel bedrijfspand met erfafscheiding en 4 in- en
uitritten. Verzonden: 13 oktober 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Apollostraat 30, 1431 WS, (Z2023-00001989), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning.
Verzonden: 16 oktober 2023

– Mr. Jac. Takkade 15A, 1432 CA, (Z2023-00001848), het vervangen van de bestaande bebouwing door twee
bedrijfspanden. Verzonden: 12 oktober 2023

– Uiterweg 21a, 1431 AA, (Z2023-00000133), het vervangen van de bestaande woning. Verzonden: 12 oktober 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Uiterweg 21a, 1431 AA, (Z2023-00000133), het vervangen van de bestaande woning. Verzonden: 16 oktober 2023

– Zonnedauwlaan 33, 1433 WB, (Z2023-00002257), het plaatsen van containers in parkeervakken voor de woning tot
09-12-2023. Verzonden: 12 oktober 2023

– Meervalstraat 9, 1431 WE, (Z2023-00002167), het plaatsen van een dakkapel en verhogen van de borstwering aan de
voorzijde. Verzonden: 11 oktober 2023

– Hornweg/Machineweg, AMR03 B 5066, (Z2023-00000218), het aanleggen van een rotonde, twee uitwegen een
geluidsscherm en hekwerk en het verlengen van een duiker ter plaatse van de kruising. Verzonden: 11 oktober 2023

– Legmeerdijk 313, (sectie B nrs. 5013, 4432 en 4978 en sectie C nr. 4352), 1431 GB, (Z2023-00001079), het bouwen van
een voetgangersbrug. Verzonden: 11 oktober 2023

– Legmeerdijk 324 (AMR03 C 4061, 4062 en 4063), 1431 GC, (Z2023-00002093), het plaatsen van een prijzenbord bij het
tankstation in afwijking van de verleende omgevingsvergunning. Verzonden: 10 oktober 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Sportlaan 44 (Z2023-00002421) Optreden van een band op 28 oktober 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:

 • t/m 19 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Zijdstraat” (Z23-026854) met bijbehorende stukken, planidentificatiecode NL.IMRO.0358.16E-OW01
 • t/m 26 oktober 2023: ontwerpbestemmingsplan “Green Park Aalsmeer DG2 Oost’ met bijbehorende stukken en ontwerpbesluit hogere grenswaarde
 • t/m 26 oktober 2023: wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’ en besluit Wet geluidhinder
  (Z23-007375)
 • t/m 3 november 2023: omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2021’ voor het maken van beschoeiing en het realiseren van een waterlichaam aan de Uiterweg 311 (HZ_WABO-2022-3935) met bijbehorende stukken
 • t/m 9 november 2023: geweigerde omgevingsvergunning Mr. JAC. TAKKADE 40 (HZ_WABO-2022-2524 (voorheen Z22-044030))
 • t/m 9 november 2023: ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Aalsmeerderweg 237 en 239 Aalsmeer (HZ_WABO-2022-1979)
 • t/m 24 november 2023: omgevingsvergunning voet- en fietspad Bilderdammerweg (met bijbehorende stukken) (HZ_WABO-2022-2408)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH AalsmeerPostbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout

maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin