Officiële mededelingen 16 februari 2023

(Foto archief AV)

Officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 7 2023

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis.

Openingstijden raadhuis                 
ma, di, do 08.30 – 14.00 uur, woensdag 08.30 – 19.30 uur, vrijdag 08.30 – 12.30 uur. Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do  08.30 – 17.00 uur vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur, zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE GECOMBINEERDE COMMISSIE RUIMTE EN MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DINSDAG 21 FEBRUARI 2023, 20.00 UUR

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het college
20.05 4. Startnotitie De Hoeksteen
20.50 5. Motie Watertappunten (PvdA)
21.25 6. Luchtvaartzaken
21.55 7. Vragenkwartier
22.10 8. Sluiting

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN ROYAL FLORAHOLLAND CENTRUM, OOST EN OLV (Z23-005851)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 17 februari tot en met donderdag 30 maart 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied
Het plangebied komt overeen met het plangebied van het vigerende bestemmingsplan ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ en wordt globaal begrensd door;

 • in het noorden: de Hornweg;
 • in het oosten: de Burgemeester Brouwerweg
 • in het zuiden: de Sierteeltweg en een deel van de bestaande bebouwing aan de Sierteeltweg;
 • in het westen: de Veilingboulevard.

Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is om het geldende bestemmingsplan op enkele onderdelen te actualiseren en te herzien zodat het bestemmingsplan in overeenstemming is met de verleende omgevingsvergunning en daarnaast zijn enkele technische verbeteringen doorgevoerd.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van
17 februari 2023 tot en met 30 maart 2023.

Ontwerpbestemmingsplan
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op
  afspraak: 020-5404911).
 • digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.05AG-OW01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

GEMEENTE AALSMEER – VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING MIDDENWEG AALSMEER (Z22-031175)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij besloten heeft de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg (deelgebied 5, Ecuadorlaan 1) te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z22-031175. Omdat de ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) niet past binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 en de beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken.

Ter inzage
Met ingang van 17 februari 2023 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAH-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak
  te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst
  een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 18 februari 2023 tot en met 31 maart 2023. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Mr. Jac. Takkade 33, 1432 CB, (Z23-014033), het bouwen van een  twee-onder-een-kapwoning

– Hornweg t.h.v. nr. 51 (Sectie B, nrs. 10619 en 10620), (Z23-013434), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een uitbreiding
van de fust- en karrenopslag

– Hornweg t.h.v. nr. 51 (Sectie B, nrs. 10619 en 10620), (Z23-012941), het uitbreiden van de opslagplaats voor fust door het
plaatsen van legioblokken

– Uiterweg 358 en 358A (Sectie H, nrs. 3647, 3648 en 3649), 1431 AX, (Z23-012775), het wijzigen van de bestemming Bedrijf naar
Wonen-Lintbebouwing

– Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z23-012749), het omzetten van een tijdelijke vergunning voor het overkluizen van water in een
sloot naar een permanente vergunning

– Oosteinderweg 359 ws, 1432 AX, (Z23-012602), het inkorten van de bestaande woonark

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z23-010546),  het omzetten van een tijdelijke vergunning voor het overkluizen van water in een
sloot naar een permanente vergunning. Verzonden: 14 februari 2023

– Uiterweg 358 en 358A (Sectie H, nrs. 3647, 3648 en 3649), 1431 AX, (Z23-012775), het wijzigen van de bestemming Bedrijf naar
Wonen – Lintbebouwing. Verzonden: 13 februari 2023

– Oosteinderweg 468 (Sectie B, nr. 10608), 1432 BP, (Z22-098063), het bouwen van een woning. Toelichting: het betreft een
gedeeltelijke intrekking van de aanvraag; op verzoek van de aanvrager/gemachtigde zullen de eerder aangevraagde activiteiten
‘het maken van een uitweg’ en ‘het vellen of te doen vellen van een houtopstand’ niet verder behandeld worden. De aanvraag
betreft nu “het bouwen van een woning”. Verzonden: 10 februari 2023

– Uiterweg 358 (kad. perc. H nrs. 3647, 3648 en 3649), 1431 AX, (Z22-017802), het wijzigen van de bestemming van Bedrijf naar
Wonen – Lintbebouwing. Verzonden: 10 februari 2023

– Uiterweg 255 ws1 (Sectie H, nr. 4000), 1431 AG, (Z22-098975), het plaatsen van een zwembad. Verzonden: 09 februari 2023

– Ophelialaan 186a, 1431 HR, (Z23-009379), het plaatsen van een bouwcontainer i.v.m. het leeghalen van de woning. Verzonden:
09 februari 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Oosteinderweg 417 (Sectie A, nr. 3137), 1432 BH, (Z22-095456), het uitbreiden van de voorgevel/entree. Verzonden: 07 februari
2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Beethovenlaan 28, 1431 WX, (Z23-010362), het plaatsen van een opslagcontainer op een parkeervak voor de woning tot 1 juni
2023. Verzonden: 13 februari 2023

– Oosteinderweg 195 ws (sectie G, nrs. 6723 en 6381), 1432 AK, (Z22-100404), het afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van het gebruik van de gronden als tuin behorende bij de woonark (legalisatie). Verzonden: 10 februari 2023

– Dreef 28, 1431 WD, (Z22-100000), het realiseren van een interne muurdoorbraak d.m.v. het plaatsen van een staalconstructie.
Verzonden: 07 februari 2023

– Aalsmeerderweg 459, 1432 ED, (Z22-086400), het uitbreiden van de woning aan de voorzijde, het bouwen van een garage met
berging, het bestaand metselwerk voorzien van stucwerk, het vervangen en vergroten van de dakkapel en het plaatsen van een
hekwerk met poort aan de voorzijde. Verzonden: 07 februari 2023

– Uiterweg 56, 1431 AP, (Z22-089687), het vervangen van de bestaande kas door een nieuw bijgebouw. Verzonden: 07 februari
2023

– Oosteinderweg 123C, 1432 AH, (Z22-032369), het uitbreiden van de bedrijfsruimte. Dit besluit is een wijziging op de van
rechtswege verleende omgevingsvergunning die op 30 november 2022 is bekendgemaakt. De wijziging ziet op een verlaging van
de goot- en bouwhoogte van het bouwplan en het terugbrengen van de entree tot de eerste bouwlaag. Verzonden: 07 februari
2023

GEMEENTE AALSMEER – HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN ‘OOSTEINDERWEG 2020’ (OOSTEINDERWEG 66A)
(Z-2017/052407)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 17 februari 2023 tot en met donderdag 30 maart 2023 het op 2 februari 2023 door de gemeenteraad vastgestelde herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt. Dit herstelbesluit heeft betrekking op de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – dierenopvang’ op het perceel Oosteinderweg 66a te Aalsmeer.

PLANGEBIED
Het plangebied ‘Oosteinderweg 2020’ van dit plan beslaat het Bovenland van de Oosteinderweg en is gelegen tussen de Oude Spoordijk in het westen, de Ringvaart in het noorden, de Mr. Jac. Takkade in het oosten en de Hoge Dijk in het zuiden. Het herstelbesluit heeft betrekking op het perceel Oosteinderweg 66a.

DOELSTELLING
Het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ zoals dat door de gemeenteraad op 4 maart 2021 is vastgesteld, uitgezonderd de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – dierenopvang’ op het perceel Oosteinderweg 66a, is bij uitspraak van de Raad van State op 13 juli 2021 onherroepelijk geworden. De Raad van State gaf de gemeenteraad opdracht dit door het gegronde beroep vernietigde onderdeel te herstellen. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2023 uitvoering gegeven aan deze opdracht.

INZAGE
Voornoemde bestemmingsplan ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen ontwerpbestemmingsplan op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.14-VG03;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

BEROEP
Het instellen van beroep tegen het herstelbesluit om het bestemmingsplan vast te stellen voor zover dit betrekking heeft op de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – dierenopvang’ op het perceel Oosteinderweg 66a is mogelijk t/m 31 maart 2023. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

INWERKINGTREDING
Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan voor zover dit betrekking heeft op de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – dierenopvang’ op het perceel Oosteinderweg 66a treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • op WV Schiphol (het haven terrein) en op het water (de grote poel, ter hoogte van het start eiland) zal een wedstrijd
  gezeild worden (Z23-012023) 6-uurs van de Westeinder (Zeilwedstrijd) op 10 juni 2023, ontvangen 6 februari 2023

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u elders op deze pagina.

 • diverse straten door Kudelstaart (Z22-098182) Kleine kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2023, verzonden 8 februari 2023
 • diverse straten Kudelstaart (Z22-098174) Grote Carnavalsoptocht Kudelstaart op 19 februari 2023, verzonden 8 februari 2023

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Hoek Weteringstraat/ Chrysantenstraat (Z23-005039) Koningsdag met springkussens, dj en zanger(es) op 27 april
  2023, verzonden 9 februari 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:

 • van Cleeffkade 15 (Z23-012206) Event City Aalsmeer, ontvangen 6 februari 2023

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Chrysantenstraat 43 (Z23-001872) Koningsdag 2023, verleend 14 februari 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Hornweg 177A (Z23-012495), Indiaas concert met sitar en tabla, 19 maart 2023; gemeld 7 februari 2023

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend. In het kader van Bouwwerkzaamheden van 20 februari t/m 22 februari 2023 en van 14 maart t/m 17 maart 2023, op het perceel de kruising van de Uiterweg en de Grundelweg (Z23-004864) verzonden 8 februari 2023. Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

 • Route door Aalsmeer (Z23-008772 ) De 22ste Venniper Koninginnerit op 23 april 2023, verzonden 14 februari
  2023

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Nieuw-Vennep neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag.

INZAGE
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.

BEZWAAR/BEROEP
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

TER INZAGE:

 • t/m 23 februari 2023: ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid Dorpsstraat 133, Aalsmeer (Z22-030843)
 • t/m 23 februari 2023: verzoek tot geluidhinder ontheffing (met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van het Straatwerk van 28 februari t/m 3 maart 2023, op het perceel de kruising van de Uiterweg en de Grundelweg (Z23-004864), ontvangen 12 januari 2023.
 • t/m 30 maart 2023: ontwerpbestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Royal Floraholland centrum, oost en olv (Z23-005851)
 • t/m 30 maart 2023: omgevingsvergunning Middenweg Aalsmeer (Z22-031175) met bijbehorende stukken
 • t/m 30 maart 2023: herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ (Oosteinderweg 66a) (Z-2017/052407) met bijbehorende stukken

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin