Officiële mededelingen 10 maart 2022

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 10 2022

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) – 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
 • VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten
  De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Karbowski L.J. 16-02-1983 28-02-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VOERTUIG
Op de volgende locatie staan al geruime tijd de onderstaande auto: Sportlaan 43B, op het parkeerterrein van Atletiek vereniging Aalsmeer. Het gaat om een zwarte Ford Focus uit het jaar 2003 met het kenteken 04-NK-JP. Gelet op artikel 5.4 en 5.5. (defecte voertuigen, voertuigwrakken) van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden dit voertuig op de weg te plaatsen of te hebben. De eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare Buitenruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen, telefoon 020 – 540 4911. De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 tot en met 5.31 van de Algemene Wet Be-stuursrecht (AWB) bestuursdwang toe te passen, door dit voertuig op maandag 23 maart 2022 van de openbare weg mee te voeren, op te slaan en zo nodig te verkopen of vernietigen. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object van de openbare weg te verwijderen en wel tot en met maandag 22 maart 2022. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team HOR van de gemeente Amstelveen telefoon 020 – 540 49 11.

GEMEENTE AALSMEER – ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING RECONSTRUCTIE MACHINEWEG (Z21-025925)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. De gemeente wil de Machineweg in fases reconstrueren met als doel om de weg en de kruispunten veiliger in te richten voor alle weggebruikers. De ontwerp omgevingsvergunning ziet op de 1e fase van de reconstructie, die in hoofdlijnen als volgt kan worden samengevat:

 • Op de kruising met de Catharina-Amalialaan en de Middenweg wordt een rotonde met een apart fiets- en voetpad aangelegd. Hiervoor moet de bestaande brug worden verbreed.
 • Tussen de Hornweg en de Japanlaan komt een vrijliggend fietspad en een voetpad. De rotonde bij de Hornweg blijft behouden, maar wordt aangepast.
 • De vrijliggende fietspaden langs de Machineweg worden geasfalteerd.
 • Het gedeelte tussen Japanlaan en Legmeerdijk wordt beter ingericht als 30 km/uur-gebied, wordt versmald en krijgt een apart trottoir.
 • Op diverse wegvakken van de Machineweg wordt het asfalt vernieuwd.

De reconstructie is op onderdelen in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen en kan mogelijk worden gemaakt via een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

TER INZAGE
Met ingang van 11 maart 2022 ligt de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  IMRO.0358.OIAVHB03xG-OW01, en
 • bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient voor inzage van de stukken eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient voor inzage van de stukken eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

ZIENSWIJZE
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning reconstructie Machineweg, Z21-025925”. Eventueel kunt u uw reactie mondeling naar voren brengen. Hiervoor kunt u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Uiterweg 127 ws6, 1431 AD, (Z22-017153), het plaatsen van twee schuifpuien, het vervangen van de regengoot en het houtwerk van
het terras

– Willem-Alexanderstraat 33, 1432 HK, (Z22-017142), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Aletta Jacobsstraat 32, 1433 PE, (Z22-016573), het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping aan de achtergevel

– Kudelstaartseweg achter nr. 150 (kad.perc. D 6088), (Z22-016503), het bouwen van een woning

– Uiterweg 395 (kad. perc. H. nrs. 2182, 2423, 2426 en 3412), 1431 AL, (Z22-016333), het verplaatsen van de bestaande kassen
en het bouwen van drie bedrijfsgebouwen

– Hortensialaan 94, 1431 VD, (Z22-015877), het plaatsen van een dakopbouw

– Oosteinderweg naast nr. 398 (kad. perc. B nr. 4465), (Z22-014949), het plaatsen van een keet unit t.b.v. de kadeophoging

– Ophelialaan 124, 1431 HN, (Z22-014753), het vervangen van een condensor en het plaatsen van een WTW-unit op het dak

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Marktstraat 1, 1431 BD, (Z22-011715), het plaatsen van een puincontainer op de stoep voor de woning van 18 tot en met
21 februari 2022. Verzonden: 04 maart 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Uiterweg 127 ws19, 1431 AD, (Z22-005307), het wijzigen van de gevelbekleding en het gedeeltelijk uitbreiden van de woonboot
aan de rechterzijde. Verzonden: 04 maart 2022

– Braziliëlaan (kad. perc. B 10495, 10497 en 6955), (Z21-092973), het bouwen van een distributiecentrum met bijgebouw, het
plaatsen van een erfafscheiding en vlaggenmasten en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 03 maart 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Dorpsstraat 44, 1431 CD, (Z21-089768), het vervangen en vergroten van de huidige aanbouw. Verzonden: 01 maart 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-073170), het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes aan de gevel van de
kerktoren (gemeentelijk monument). Verzonden: 04 maart 2022

– Oosteinderweg 563, 1432 BL, (Z21-084091), het maken van een aanbouw met een kap en een dakkapel en het plaatsen van
twee dakkapellen en een nieuwe entreedeur aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 04 maart 2022

– Zuid-Afrikaweg 2A t/m 2F, 4A t/m 4H, 6A t/m 6H, 8A t/m 8H en 10A t/m 10F (Sectie B, nr. 10372, 10375, 10381, 10386, 10392,
10394 en 10397), (Z21-085793), het bouwen van drie bedrijfsverzamelgebouwen, het aanbrengen van handelsreclame en het
aanleggen van in- en uitritten. Verzonden: 28 februari 2022

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Reconstructie – Machineweg
 • WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl . Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Zijdstraat 51 (Z22-016354) Fashion Paas Event op 2 april 2022, ontvangen 3 maart 2022
 • Dreef 7, op parkeerterrein (Z22-016373), Kermis Aalsmeer op 24 mei tot 29 mei 2022, ontvangen 3 maart 2022.

  EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Legmeerdijk 313, Bloemenveiling Royal FloraHolland (Z22-010829) Spring Fair op 6 en 7 april 2022, verzonden 3 maart 2022COLLECTES
  Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

 • Dorpsstraat 15/ Het terrein achter Hotel het Wapen van Aalsmeer (Z22-014674) Voorjaars Fair op 2 april 2022, ingetrokken 2 maart 2022.GELUIDHINDER ONTHEFFING***
  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd:
 • In het kader van sloopwerkzaamheden op 23 en 24 april 2022, op het perceel Ophelialaan 124 (Z22-016168), ontvangen d.d. 3 maart 2022.Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend:

 • In het kader van nachtelijke werkzaamheden in de periode van 28 maart t/m 3 mei 2022, op het perceel Burgemeester Kasteleinweg (Z22-012489) verzonden d.d. 4 maart 2022.

Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE: t/m 15 april 2022: De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. de (nieuw)bouw van een woning op het perceel Herenweg 78e in Kudelstaart (Z20-061559).

t/m 22 april 2022: ontwerp omgevingsvergunning reconstructie machineweg omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH AalsmeerPostbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer

Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297

Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

GroenLinks: ‘Er moet een nachtvluchtverbod komen’

Lees volgend bericht

Gedichtenmiddag in Bacchus 


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *