Wonen ‘achter het lint’ blijft nog bij praten

De stof die was opgewaaid tijdens een commissievergadering bij de behandeling van het agendapunt ‘Ontwikkeling visie Bovenlanden,’ was nog niet gedaald toen het in de laatste raadsvergadering werd besproken. Het zicht op waar het nu in feite om ging was in eerste instantie niet zichtbaar. Voor Dick Kuin van AA leek het helder: er waren in de Raad nog steeds geen afspraken gemaakt over het wonen en bouwen achter het lint en dat zou nu maar eens moeten gebeuren.

Op de raadstafel lag een door AA ingediend amendement: ‘Parallel aan de sessie van de gebiedstafels en het opstellen van de gebiedspaspoorten vindt een discussie met de gemeenteraad plaats over wonen en bouwen achter het lint in de gebieden Bovenlanden – Oosteinderweg en de uitkomsten van deze discussies worden verwerkt in een ontwerpvisie.’

Visie inwoners en ondernemers
Portefeuillehouder Van Duijn haalde Jelle Buisma aan van de PvdA: “We gaan in dit gebied cocreëren.” Eén van de punten die bespreekbaar is betreft het wonen achter het lint; wel met de restrictie dat per deelgebied wordt bekeken of en op welke wijze er achter het lint gebouwd kan worden op zo’n manier dat de kwaliteit van het lint behouden blijft. Het is de bedoeling dat binnen de gegeven kaders inwoners en ondernemers zelf ideeën aandragen. Om dan als Raad tegelijkertijd aan de slag te gaan en nog voordat de resultaten binnen zijn al een standpunt bepalen, leek hem niet de juiste weg.

Tussentijdse informatie
Nadat de resultaten van de participatie verwerkt zijn tot een conceptvisie, wordt deze ter bespreking voorgelegd in een Informatief Overleg. Er is dan nog de mogelijkheid om als Raad te zeggen of het wel of niet wenselijk is dat hier wel of niet achter het lint gebouwd kan worden, aldus Van Duijn.

Kuin bleef volhardend, bij genoemde uitgangspunten had hij graag een discussie over ‘wonen en bouwen achter het lint’ vermeld gezien. 

Participatieladder
In de discussie die daarop volgde wees Kikkert van D66 op de veranderende rol van de Raad naarmate je steeds hoger op de ladder komt. Hij verwees naar de Ferenc van Damme sessies en stelde voor om het daar een keer over te hebben. 

Kuin raakte in verwarring en Fransen van GroenLinks verwoordde het verschil in visies als volgt: 

“Het amendement zou je zo kunnen lezen dat de discussie over wonen achter het lint even niet voor participatie vrij staat omdat de Raad het daar eerst over moet hebben en volgens mij is dat niet de bedoeling.” 

“Ja dat is een goeie” was het antwoord van Kuin, “maar ik zit nog wel met een onbevredigend gevoel van dat er geen datum wordt vastgesteld en dat ik wel wil weten wanneer we het er over gaan hebben.”

De rol van de Raad
Burgemeester Nobel stelde voor om in de komende sessies over de participatieladder dit onderwerp als casus mee te nemen om te zien wat de rol en positie van de gemeenteraad is. ”Het gaat er nu om wanneer we als Raad weer aan zet zijn en wanneer we er weer over praten. Ik denk dat we dat moeten doen in het kader van de eerste stappen die we hebben genomen naar een nieuwe vorm van hoe betrekken we de inwoners en bedrijven bij de ontwikkelingen die gaande zijn in hun directe woonomgeving. Kunt u dat volgen mijnheer Kuin.” 

Op de huid
“Ik kan alles volgen want ik kan twee dingen tegelijk, dat weet u. Ik denk dat het uiteindelijk de enige weg is die openstaat op dit moment. Wij trekken dit amendement in en ik kan u beloven dat ik u op de huid blijf zitten om een datum gedaan te krijgen om hierover te kunnen praten.”

De burgemeester bedankte met name Kikkert en met algemene stemmen werd de visie aanvaard.

Tekst Joop Kok

(advertentie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin