Wethouder niet op koers richting Schiphol

Wethouder Bart Kabout aan het woord geflankeerd door mede-CDA'er Eppo Buskermolen en D66'er Judith Keessen

Een dag voor de Raadsvergadering kregen de raadsleden een mailtje dat op vrijdag 19 juni de wethouders van Schipholgemeenten zouden overleggen over hinderbeperkende maatregelen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Een paar dagen voor de klankbordgroep Schiphol deze maandag bij elkaar komt. Wat heeft dat dan nog voor zin, vroeg Ronald Fransen van GroenLinks zich af. Je kunt voor die ORS bijeenkomst geen vragen opstellen waarvan je met elkaar vindt dat de wethouder die moet stellen. De enige manier om toch nog iets onder de aandacht te brengen was het Vragenkwartier tijdens de Raadsvergadering afgelopen donderdag, en dat deed Fransen. Aangezien dat geen uitnodiging is voor een debat maar wel voor het stellen van een duidelijke vraag, werd de schriftelijke aanvraag ingeleid door een heldere overweging.

Herstel balans
De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) en bewonersorganisaties roepen op om de balans tussen Schiphol en de omgeving blijvend te herstellen. In mei heeft de MNH samen met de ORS-bewonersvertegenwoordigers consultaties gehouden onder raadsleden, statenleden, wethouders en deskundige bewonersorganisaties. Hieruit kwamen de volgende maatregelen naar voren:

 • Een verbod op nachtvluchten vluchten tussen 23:00 en 07:00 uur.
 • Stillere landingsprocedures door het invoeren van glijvluchten, ook overdag.
 • Hoger aanvliegen tijdens landen.
 • Absolute beperkingen op de inzet van de secundaire banen.
 • Creëren van rustperioden (langer dan 2 uur) bij de primaire banen.
 • Altijd starten vanaf het begin van de baan. Daardoor kunnen vliegtuigen eerder omhoog.
 • De trein een aantrekkelijk alternatief maken.
 • Verder onderzoek en het invoeren van economisch aanvaardbare krimpscenario’s.

Waarom nu?
Het zal tot minstens 2023 duren voor de vraag naar vluchten terug is op het oude niveau. Uit de concept luchtvaartnota blijkt dat het kabinet daarna stuurt op een groei van Schiphol naar 560.000 vliegbewegingen in 2030 en 780.000 in 2050 – een situatie die wonen rondom Schiphol ronduit ongezond maakt. Dit terwijl uit onderzoek van Werkgroep Toekomst Luchtvaart blijkt dat Schiphol ‘over-verbonden’ is, 89.000 vluchten kunnen worden geschrapt zonder grote economische schade.

Coronacrisis
Uit onderzoek dat To70 heeft uitgevoerd blijkt dat geluidshinder tijdens de coronacrisis bijna is verdwenen. De geluidsoverlast uitgedrukt in het aantal vliegtuigpassages nam af met 40-60 procent onder de primaire en tot 100 procent onder de secundaire banen. Hierdoor is het aantal ernstig gehinderden gedaald van 112.500 naar 1.800; een daling van 98 procent. Bovendien namen de luchtvervuiling en CO2 uitstoot flink af. Er werd in de onderzoeksperiode 72 procent minder CO2, 74 procent minder stikstof en 83 procent minder fijnstof uitgestoten.

Vraag
De vraag die door Fransen (foto) gesteld werd was als volgt: “Wat is de inzet van de portefeuillehouder tijdens het overleg met de overige wethouders Schiphol morgen?”

Hinderreductie
Alsof er sinds de coronacrisis niets was veranderd, greep Bart Kabout in zijn antwoord terug op de periode Robbert-Jan van Duijn. Dat wat toen was vastgesteld, was voor hem het uitgangspunt: er moest hinderreductie komen. Veelzeggend was wel dat hij niet op de beschouwing van GroenLinks inging, maar wel het ‘Uitvoeringsplan Hinderreductie’ noemde dat door Schiphol samen met sectorpartijen is opgesteld.

Voor Fransen alsnog de mogelijkheid om Kabout enigszins onder druk te zetten. “Ik hoor u zeggen dat er hinderreductie moet komen en dan denk ik, dat is in Aalsmeer alleen maar mogelijk wanneer er minder wordt gevlogen. Ik ga ervanuit dat uw inzet krimp is.”

Naïef
Het antwoord van Kabout liet zich raden, qua uitgangspunt gaf hij aan op dezelfde lijn te zitten als Fransen, verschil is wel dat hij, anders dan zijn voorganger Van Duijn, wat naïef overkomt en het volste vertrouwen in de plannen van Schiphol lijkt te hebben.

Klankbordgroep gepasseerd
Fransen had het passeren van de klankbordgroep al aangegeven. Voor Greta Holtrop van AA was dat aanleiding om te vragen waarom de klankbordgroep niet was ingelicht en waarom er niet wordt ingegaan op de huidige ontwikkelingen. Judith Keessen van D66 stelde min af meer dezelfde vraag: had de klankbordgroep niet eerder bij elkaar moeten komen om vragen op te stellen voor de wethouder? Ja, dat was inderdaad beter geweest, in het vervolg zal hij daar rekening mee houden, gaf Kabout aan.

Tekst Joop Kok, foto’s Arjen Vos

 

2 reacties

 1. Machtige partijen, zoals Schiphol en groot-aandeelhouder Centrale Overheid zijn, zoals bekend, in staat om mensen die in feite ‘in hun zak’ zitten, op voor hen belangrijke posities te krijgen.
  Ondertussen merken we in de gezondheidszorg dat met name rond Schiphol meer kanker voorkomt dan elders in het land, meer dan 1 op de 3 mensen krijgt kanker, dus nog net niet maar bijna de helft van alle mensen die hier wonen en leven. Daarnaast staat Nederland in zijn geheel, als een van de landen met per hoofd van de bevolking de meeste vliegbewegingen ter wereld, wat het aantal kankergevallen betreft op kop in Europa. Het is niet zozeer de CO2 en stikstof, maar vooral de enorme massa fijnstof die met name opstijgende vliegtuigen uitstoten die kankerverwekkend is. In feite gaat het bij deze uitstoot om wat in de wetenschap ultra fijnstof wordt genoemd, een vorm van fijnstof die volgens onderzoeken die in Amerikaanse zijn uitgevoerd, nog kankerverwekkender dan gewoon fijnstof. Om een idee van de onvoorstelbaar grote massa’s uitstoot te krijgen: een middelgroot vliegtuig met 4 motoren verbruikt bij het opstijgen, ca. 500 liter kerosine per minuut; het duurt gemiddeld 10 minuten om op kruishoogte te komen, daarmee kost het opstijgen dus 5000 liter kerosine. Vergelijk het eens met hoe ver en hoe lang uw auto met 5000 liter brandstof rijdt. Dat verbruikt een gemiddeld vliegtuig alleen al in de eerste 10 minuten van een vlucht. Met een enorme hoeveelheid schadelijke uitstoot van o.a. kankerverwekkend ultra fijnstof, overal maar gedurende de eerste minuten dus vooral bij en rond Schiphol. Als je dan nagaat dat er gemiddeld zo’n 1350 vliegtuigen per dag vanaf Schiphol opstijgen, dan wordt er in de eerste 10 minuten vliegtijd rond Schiphol dus 1350 x 5000 = 6,75 miljoen liter kerosine verbrand en worden dus de schadelijke verbrandingsstoffen, waaronder kankerverwekkend ultra fijnstof van 6,75 miljoen liter kerosine per dag over de omgeving van Schiphol uitgestoten. Per dag! Per jaar wordt er door van Schiphol opstijgende vliegtuigen 365 x 6,75 miljoen = bijna 2,5 miljard liter kerosine verbrand, met als resultaat onvoorstelbare hoeveelheden CO2, stikstof en… kankerverwekkend ultra fijnstof in de lucht die wij inademen. Uitbreidingsplannen voor Schiphol zijn ronduit misdadig, Schiphol moet krimpen, geleidelijk, net zo als de aftrekbaarheid van de hypotheekrente aftrek.

 2. Jammer dat zijn Schipholambtenaar de wethouder hier niet even voor gewaarschuwd heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel