Westeinderhage in commissievergadering

Door: redactie. Op dinsdagavond 30 augustus 2022 vergadert de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Aalsmeer. Op donderdag 1 september vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur. Hieronder leest u de punten die besproken worden. Inspreken is mogelijk na aanmelding bij de Griffie.

Bestemmingsplan Kudelstaart-Westeinderhage en beeldkwaliteitsplan
Voor de westzijde van Kudelstaart wordt het woningbouwplan ‘Westeinderhage’ opgesteld. Met het bouwen van 267 woningen kan er voorzien worden in de grote behoefte aan woningen in de gemeente Aalsmeer. Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch- planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw van deze woningen en bijbehorende voorzieningen.

Ontwikkelingen Greenpark
Er staan twee punten op de agenda die te maken hebben met de verdere ontwikkeling van het Greenpark Aalsmeer. Allereerst wordt een aanvulling op de Structuurvisie uit 2016 behandeld: dit voorstel beoogt het planologisch beleidskader aan te passen om de Green Square verder te bevorderen tot een hoogwaardig centrumgebied.

Daarna staat het bestemmingsplan Greenpark Aalsmeer deelgebied 2 West op de agenda van de commissie. Door het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de westelijke helft van deelgebied 2 van Green Park mogelijk gemaakt.

Ondergrondse Infrastructuren
Tot slot wordt er op de commissievergadering van dinsdag 30 augustus een voorstel besproken om de regels voor de aanleg, instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen in en op de openbare grond te actualiseren.

Afvalstoffenverordening
Op de commissievergadering van donderdag 1 september 2022 staat de afvalstoffenverordening 2022 geagendeerd. Het doel van dit voorstel is om de gemeentelijke regelgeving over de inzameling van afval aan te laten sluiten bij het in 2021 vastgestelde afvalbeleid van Aalsmeer.

Luchtvaartzaken Schiphol
Een nieuw onderdeel van deze commissie is het agendapunt ‘luchtvaartzaken’. Indien over dit onderwerp iets te melden of te bespreken is door college- of commissieleden, zal dat bij dit agendapunt aan de orde komen.

Volledige agenda’s en invloed uitoefenen
De volledige agenda’s inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de vergaderkalender. Hier kunt u ook de vergaderingen vanaf 20.00 uur rechtstreeks volgen of achteraf terugkijken.

Als u de commissie overwegingen wilt meegeven over onderwerpen die op de agenda’s staan, kunt u contact opnemen met de griffie om in te spreken. De griffie is bereikbaar via griffie@aalsmeer.nl of 06 4456 6183.

Foto archief AV

Eén reactie

  1. In de rubriek ‘LEZERSPOST’ van de Nieuwe Meerbode pagina 17 d.d. 6 december 2018 – zie https://www.meerbode.nl/news_am/news_am_wk49_2018.pdf – heeft Dick Kuin als fractievoorzitter van Absoluut Aalsmeer zijn visie geschreven over eventuele toekomstige bebouwing:

    ‘Misschien moeten we met z’n allen constateren dat Aalsmeer en Kudelstaart ‘vol’ beginnen te raken. Misschien hier en daar nog een klein stukje bebouwing achter de linten, maar daar moet het dan wel bij blijven.’

    Dit jaar is Dick Kuin wethouder van Absoluut Aalsmeer geworden. Dit neemt niet weg dat hij in hart en nieren architect BNA is. Zijn gegeven visie over kleine stukjes bebouwing achter de linten zal hij niet loslaten. Daar is immers geen enkele aanleiding voor. Hij heeft nu de kans de wethouder aan te spreken die de woningbouwplannen op Westeinderhage verwezenlijkt wil zien en hem daarin tegen te houden. Grijp die kans!
    Ik neem de visie van Dick Kuin graag over. Hier en daar op Westeinderhage een klein stukje bebouwing. En.., daar moet het bij blijven. Ergo: bij lange na geen 267 woningen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin