Waterfront, van Droomvariant naar Plusvariant?

Uitzicht vanaf de watertoren van onder meer de Roerdomplaan. (Foto: Nico Boink)

Door: Joop Kok. Bij de behandeling in de raadscommissie vorige week dinsdag en donderdag van het agendapunt Definitief ontwerp Waterfront, was er een zevental insprekers. Drie van hen wonen in de Roerdomplaan. In het rijtje woningen dat op de foto achter het Flower Art Museum is gesitueerd.

Gerard Zelen, contactpersoon van de Werkgroep Waterfront Aalsmeer (WWA), deed een oproep aan de politiek: “Parkeer uw problemen van het Waterfront project niet in de Hornmeer, want wat voor u een droom is, wordt voor de bewoners een nachtmerrie.” Berry Nijmeijer, woonachtig in de Venusstraat direct onder aan de dijk, vroeg de Raad en het College om, vanwege de parkeerproblematiek, te kiezen voor een kleinschaliger optie. Wel stelde hij voor om het strand een stuk door te trekken aan de binnenkant van de pier zodat er meer speel- en ligruimte ontstaat. Voormalig PACT wethouder Rik Rolleman had al eerder ingesproken. Hij had het toen over de parkeerproblematiek in de wijk en gaf aan niet te accepteren dat de overlast nog meer toe zou nemen. Bij Aquapalooza (met 30 graden) moest hij zich terugtrekken in zijn woning met de schuifpui dicht omdat men elkaar in de tuin niet meer kon verstaan. Hij wilde dat niet tien maal in de twee zomermaanden accepteren. Nu deed hij, inmiddels namens de WWA, een morele oproep aan vooral de VVD en het CDA om rekening te houden met de minderheid om te voorkomen dat zij zo in verdrukking komen dat de meerderheid hier ook slachtoffer van wordt. Daarnaast stelde hij dat de totale jaarlijkse extra kosten voor de gemeente geen 15.000 maar 160.000 euro per jaar bedragen.  Ja, hij is best voor verbetering van het Waterfront, denkt graag mee in oplossingen, wil de jaarlijkse beheerkosten laag houden en stelt een oplossing voor die ‘dicht’ tegen de droomvariant aan ligt: de Plusvariant.

Voorgedragen ‘Plusvariant’ van het Waterfront (Bewerking Joop Kok)

Strand niet vergroot
Bij de Plusvariant, blijft het strand hetzelfde. Met iets andere bewoordingen, maar met eenzelfde strekking pleitte ook Roerdomplaanbewoner Ben Schoenmaker voor eenzelfde oplossing. Aan de hand van een door de werkgroep gehouden enquête trok de in dezelfde straat wonende Henk Heijerman de conclusie dat de berekeningen betreffende het aantal te verwachten parkeerplaatsen niet kloppen en pleitte ook hij voor de Plusvariant. “De WWA staat niet ver van de gemeente af,” aldus de bewoner van het woonhuis naast de watertoren. Hij vond dat de gemeente, anders dan in de gebiedsvisie vermeldt, voor grootschalige elementen kiest en heeft zijn twijfels of degenen die inspraken wel Aalsmeerders waren. Hij wil graag participeren op basis van de Plusvariant.

Perfecte inspraakprocedure
Wim Rietveld die namens de bewoners Stommeerweg 117 tm 135 sprak, was, in tegenstelling tot de vorige sprekers, vol lof over de inspraakprocedure: “Hij was tijdig, juist en volledig geweest. We hebben als bewoners op alle mogelijke manieren onze bijdrage kunnen leveren. Kortom een perfect participatieproject op basis waarvan het College in februari 2019 een voorkeursvariant heeft aangemerkt: de Droomvariant. We zijn enorm enthousiast over het hele project. We zien dagelijks wat de aantrekkingskracht is van het waterfront bij mooi en minder mooi weer. Hondenbezitters, watersporters, zwemmers, recreanten, wandelaars, fietsers, iedereen zou moeten kunnen genieten van dit mooie stukje Aalsmeer.” Ook hij heeft zorgen over de parkeeroverlast, in tegenstelling tot de vorige sprekers gaat hij er vanuit dat er een oplossing voor te vinden is.

Inspreker namens WWA tijdens de Commissievergadering (Foto Arjen Vos)

Vooringenomenheid
Gezien het feit dat de werkgroep pas nu van zich laat horen verwacht je daar als toeschouwer wel een vraag over. Hebben jullie wel geparticipeerd toen daar de ruimte voor was of zijn jullie wat laat wakker geworden? Niemand die het vroeg. Jullie willen alsnog participeren, is alleen de  Plusvariant bespreekbaar? En wat vinden jullie er dan van dat honderden mensen alle moeite hebben genomen om gezamenlijk tot de keuze van de droomvariant te komen? Niemand die het vroeg. De stellingen waren bij voorbaat ingenomen. Nee anders dan u denkt. Het was niet de PvdA die pleitte, zoals in de jaren twintig op het gebied van de woningbouw, voor een strand met allure voor Jan en Alleman. Het was niet GroenLinks die pleitte voor recreatieve mogelijkheden voor een ieder dicht bij huis. Het waren met name de VVD en het CDA die oog bleven houden voor wat een grote groep van mensen tijdens het participatieproces hadden besloten.

De inbreng van mensen
Het meest in het oog springend was wel de houding van Willem Kikkert van D66. Die stelde aan portefeuillehouder Bart Kabout de vraag wat, naar aanleiding van het betoog van de insprekers, dit met zijn gevoel deed. Toen de wethouder daar zorgvuldig en uitgebreid op inging kreeg hij het verwijt dat hij een rationeel antwoord gaf. Meestal is precies het omgekeerde het geval, verwijt hij juist de ander te veel gevoel en te weinig ratio. In zijn ogen ontbrak een schakel, waar was het misgegaan in het participatieproces? Nee hij hoefde geen antwoord op de vraag of dat nu aan het College of aan de aanwonenden lag. De fout was gemakkelijk te herstellen, het College moest maar met de aanwonenden om tafel gaan zitten en met een beter plan komen. Totaal geen oog voor waar het eigenlijk om gaat. Het College wenst, geheel conform de uitslag van  het participatietraject, uitbreiding van het strand waar Jan en Alleman gebruik van kan maken. De aanwonenden willen dat het strand zo blijft. Daar is geen compromis mogelijk. Daarbij is hij de wijze woorden vergeten die voormalig wethouder Van Duijn in de raadsvergadering van 12 december 2019 sprak: “Het participatieproject rond het waterfront gaan we niet opnieuw doen want dat doet geen recht aan de inbreng die mensen daar gehad hebben.”

Droomvariant, tot stand gekomen na inspraakprocedure (Bewerking Joop Kok)

Individueel of groepsbelang
Nieuwsgierig naar het wonen aan de Roerdomplaan, drie mensen hadden ingesproken, ging uw verslaggever de situatie ter plekke bekijken. De straat zelf ligt te ver van het Waterfront om overlast te hebben van ongewenste parkeerders. Wat is de reden dat men zich daar zo druk maakt? De geluidsoverlast waar Rolleman over sprak? Op de foto is te zien dat er tussen de woningen aan de Roerdomplaan en de Westeinderplas prachtige (geluid) schermen van bomen en struiken staan en dat de uitspraak van de heer Rolleman dat het strand midden in een woonwijk zou liggen, onzin is. En wat geluidslast betreft, ook in het centrum van het dorp heeft men daarmee te maken. Tijdens braderieën, de feestweek, bandjesavond, Koningsdag en Sinterklaasintocht. Niemand die klaagt, men heeft het over voor de cohesie van het dorp en degene die de feestweek echt niet trekt, die gaat zonder klagen op vakantie. Misschien wringt daar de schoen, waar heb je oog voor, voor het individuele of het groepsbelang?

Mooi plekje aan de Westeinder
De portefeuillehouder maakte in alles kenbaar dat hij alles wil doen om de nadelen van de keuze voor de droomvariant op te lossen. Zestig extra parkeerplaatsen in de Bachlaan, 250 extra parkeerplekken voor fietsen, het inschakelen van een pendeldienst, goede bebording en in overleg met de bewoners mogelijk het instellen van een parkeervergunningsstelsel. Wat stelt de Werkgroep Waterfront Aalsmeer voor om de nadelen van de keuze voor de Plusvariant op te lossen? Het vertrouwen van honderden insprekers wordt geschaad, de gedachte dat vooral de geprivilegieerden het voor het zeggen hebben wordt gevoed, het besef dat jouw gemeente ook voor jou en je geliefden een mooi plekje aan de Westeinder heeft gereserveerd wordt de kop ingedrukt, hoe wil de Werkgroep dat gemis aan gevoel dat de overheid er echt voor jou is ooit compenseren?

In de raadsvergadering van 17 september wordt het definitief ontwerp voor het waterfront opnieuw besproken.

 

 

Eén reactie

  1. Keurig geschreven Joop!
    Met heel veel inspraak en heel lang wachten ligt er een prachtig plan.
    Oppakken en uitvoeren, een droom voor Aalsmeer als waterdorp.
    Zo ook het fort en de Drecht doorsteek.
    Laat Aalsmeer bloeien met water.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel