‘Raads’programma vol algemeenheden en ontsnappingsmogelijkheden

Door: Joop Kok. (Beschouwing) Sinds vorige week donderdag is het concept-raadsprogramma gereed. Een belletje met Ronald Fransen van GroenLinks en Jelle Buisma van de PvdA maakte mij duidelijk dat zij het woord raadsprogramma niet ondersteunen. Zij spreken liever van een collegeprogramma. Dat zij door deze stellingname zichzelf in de oppositiebankjes plaatsen, vinden ze geenszins bezwaarlijk.

Met een foto van een vol in de zeilen hangend schip dat al wateropspattend de Watertoren achter zich laat om vol vertrouwen het ruime sop te kiezen, gaf in 2018 het toenmalige College aan wat haar ambitie was: Vol vertrouwen Vooruit! Het huidig College heeft voor het beeld gekozen van een stilistisch getekende leeuw die als de held van een RTL7 mannenfilm, vol machtsvertoon een paling uit elkaar lijkt te trekken. Geen enkele relatie met het motto: Aan de slag voor Aalsmeer.

Woord geschiedenis ontbreekt
Zou de leeuw misschien iets te maken hebben met de identiteit en geschiedenis van Aalsmeer? AA levert nu een wethouder en als er één partij was die daar in haar verkiezingsprogramma over sprak, dan was dat wel AA. Als ik de zoekmachine aanzet kom ik het woord identiteit net zo min tegen als het woord geschiedenis. Ook woorden als monument, erfgoed en zelfs kunst ontbreken. Jammer, dat waren toch echt van die items die bij AB hoorden, maar ja AA is geen AB.

Inwoner
Het woord dat het vooral goed doet (zestien keer) is het woord inwoner, daar kun je van alles mee: belang van, inbreng van, wensen van, luisteren naar, betrekken bij, welbevinden van, een gelukkig leven van en niet te vergeten het werkwoord deelnemen aan. Het woord ondernemer scoort ook goed, elf maal. Het is duidelijk, na een periode waar veel inwoners aangaven zich niet gezien of gehoord te hebben gevoeld, bijvoorbeeld bij de aanleg van het Waterfront, de herinrichting van de N196 en Kudelstaart Zuid, lijkt het College hier mee aan te willen geven dat men er wel degelijk voor de inwoners en ondernemers wil zijn. De menselijke maat wordt zelfs de kernwaarde van het programma genoemd.

De menselijke maat
Maar wat is dat ‘De menselijke Maat’? Als ik op internet zoek wordt het een containerbegrip ja zelfs een jeukbegrip genoemd. Het is een begrip dat niet eenduidig kan worden gedefinieerd. Maar dat is juist haar kracht, lees ik elders, voor elke aanvraag is maatwerk noodzakelijk, want elke aanvrager met diens specifieke omstandigheden is uniek. Het college definieert het als volgt: ‘aansluiten bij de belevingswereld en initiatieven van inwoners en ondernemers. Regels moeten vooral naar doel en inhoud worden toegepast in plaats van strikt juridisch’, aldus het college. Dat klinkt sympathiek, maar hoe het college wil voorkomen dat door het wegvallen van strikte regels willekeur ontstaat, wordt niet uit de doeken gedaan. Wel dat men in deze raadsperiode wil starten met vrije, creatieve en vernieuwende meewerkvormen voor inwoners in de hoop enthousiasme te kweken voor het gemeentelijk functioneren. Een uitspraak met hoog gespannen verwachtingen.

Volkshuisvesting
Huisvesting is een grondrecht en gezien de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt, voelt het college zich gedwongen om in te grijpen en actie te ondernemen. Voor alle nieuwe koopwoningen in het goedkope en middeldure segment gaat, tijdelijk, een zelfbewoningsplicht gelden, uitzonderingen daar gelaten! Daarnaast wil men een voorrangsregel voor woningzoekers met een economische of maatschappelijke binding. Door middel van kettingbedingen of terugkoopverplichting wil men het aanbod goedkope woningen op peil houden. Gezien de prijsstijgingen op de woningmarkt wil men, meer dan wat de huidige woonagenda aangeeft, woningen realiseren in de goedkope sector. Echter, bij de in ontwikkeling zijnde locaties, als bijvoorbeeld Westeinderhage, zal onderzocht worden wat de consequenties zijn indien men meer betaalbare woningen gaat bouwen. Op de gevolgen van de uitkomst wordt, waarschijnlijk om de lieve vrede te bewaren, niet vooruit gelopen. Toch lijkt het me logisch dat het wijzigen van ‘goedgekeurde’ plannen naar plannen waar een ontwikkelaar minder aan verdient, bij voorbaat geld zal kosten. Steekt het college dan de hand in eigen zak, of gaat de wens dan gewoon niet door en blijft alles zoals het was?

Tiny Houses worden genoemd maar het onderwerp biedt weinig nieuws. Wat wel nieuws is, is dat men meer appartementen wil bouwen met een mix van woningen voor jongeren, alleenstaanden en ouderen. Bouwhoogtes flexibel en afhankelijk van de omgeving.

Mobiliteit
Het thema mobiliteit is zo algemeen opgesteld dat niemand er een buil aan kan vallen. Over een verkeerscirculatieplan voor Kudelstaart en de afwikkeling van het verkeer van Westeinderhage, geen woord. Wel dat in de komende vier jaar de Mobiliteitsagenda wordt uitgewerkt.

Welzijn en Zorg
Ook welzijn en zorg zijn vrij algemeen opgesteld. Zo van naast een goede gezondheid is ook een goed gevoel van welzijn belangrijk. Jeugdzorg blijft nog steeds zorgelijk. Nieuw is wel de wens dat in iedere wijk een gezondheidscentrum/ wijksteunpunt/wijkcentrum aanwezig dient te zijn. Er wordt onderzocht of en hoe de gemeente kan bijdragen aan de betaalbaarheid van de vestigingsplek. Waarschijnlijk een wens aangedragen door één van de betrokken partijen maar zodanig met een regel aangevuld, dat het tevens alle ruimte biedt om er onderuit te komen.

Schiphol
Onder het kopje Schiphol wordt gesteld dat de raad schouder aan schouder staat als het gaat om de discussie rond wonen en vliegen. Bij het noemen van de acties die het college verzocht wordt om in overleg met de raad uit te voeren valt vooral op hoe voor- en omzichtig de zaak benaderd wordt. Bij de acht actiepunten die genoemd worden valt driemaal het woord onderzoeken, eenmaal het woord verkennen en moet opnieuw worden beoordeeld. Ik kan me niet voorstellen dat Ronald Fransen van GroenLinks zich in deze wat slappe opstelling kan vinden. Het is maar goed dat er inmiddels andere ontwikkelingen zijn die er voor zorgen dat op landelijk niveau inmiddels over krimp wordt gesproken.

Samenleving en Voorzieningen
Onder Samenleving en Voorzieningen wordt opnieuw de wens uitgesproken dat alle inwoners op verschillende wijzen deel moeten kunnen nemen aan de samenleving. Ook arbeidsmigranten en mensen met een laag inkomen. Voor de laatste groep wil men een impuls geven aan de Aalsmeerpas.

Buitenruimte
Het thema Buitenruimte is vrij concreet. Extra aandacht voor winkelcentra en parken, uitbreiden bomenbestand, oog voor biodiversiteit, stimuleren groene inrichting, goed aanbod van speelruimtes die tevens als ontmoetingsplek dienen, klimaatadaptie en inwoners en ondernemers betrekken bij inrichting en onderhoud. De laatste zin: Aandacht voor betaalbaarheid en realisatie, roept vragen op. Dat is iets wat voor alle thema’s geldt, maar waarom wordt dat juist hier genoemd?

Economie en toerisme
Thema’s met wat algemene opmerkingen. Dat men het lokaal en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap wil stimuleren en dat men het huidig aanbod aan verblijven toereikend acht en vooral kwalitatief wil versterken. Verdere uitleg ontbreekt.

2040 of 2050
Duurzaamheid was zo’n thema dat in de vorige raadsperiode maar niet van de grond kwam. Net voor de verkiezingen wilde een aantal partijen toch liever in 2050 (landelijke eis) klimaatneutraal zijn dan in 2040 zoals bij de start van de raadsperiode was afgesproken.

Groene daken
Ook aan de energietransitie worden niet al te veel woorden besteed. Windmolens worden als onwenselijk gezien en de vele m2 platte daken op Greenpark bieden kansen voor plaatsing van zonnepanelen. Een nogal vrijblijvende opmerking. Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan Frankrijk waar commerciële gebouwen deels moeten worden bedekt met planten of zonne-panelen. In Canada, Denemarken, België, Duitsland, Spanje, Italië en Australië zijn groene daken zelfs deels verplicht. Een groen dak levert immers niet alleen zonne-energie, maar heeft ook een isolerend effect, hetgeen energie bespaart bij het opwarmen of afkoelen van de gebouwen.

Gezonde gemeente
De raad van Aalsmeer staat voor een financieel gezonde gemeente.

Er is altijd wat
Burgemeester Gido Oude Kotte zal in het nieuwe college de portefeuille financiën overdragen aan wethouder Robert van Rijn van de VVD. In combinatie met de overige portefeuilles, waaronder economie, wordt van Rijn hierdoor wel de meest belangrijke wethouder. Wethouder Dick Kuin van AA kan zijn borst nat maken met de portefeuilles Schiphol en verkeer en vervoer. Schiphol omdat je dan toch echt wel over specifieke kennis moet beschikken, een stevig debat op rijksniveau aan moet kunnen gaan en als vertegenwoordiger van een lokale partij niet direct de handen op elkaar krijgt van de partijen die wat betreft Schiphol de dienst uit maken. De portefeuille verkeer en vervoer is er één waarbij je het zelden goed doet, er is altijd wel wat. Willem Kikkert van D66 neemt min of meer de portefeuilles over van Wilma Alink. Ben benieuwd wat hij gaat doen om de bewoners meer invloed te geven en hoe hij de portefeuilles verduurzaming en transitie eindelijk op de kaart weet te zetten. Bart Kabout blijft zo’n beetje zijn vorige portefeuilles trouw. Zijn ervaring is toegenomen en hij komt wat zekerder over.

In een radio-uitzending over raadsbrede akkoorden vroeg Thijs van den Brink aan een wethouder die daar zelfs een studie over had gemaakt, wat de oorzaken van mislukken zijn. Haar antwoord was dat men wel oog had voor de overeenkomsten, dat wat partijen binden, maar niet voor de verschillen. En juist dat brak op, daar werd men door overvallen. Hopelijk geldt dit niet voor Aalsmeer, ik wens een ieder veel sterkte en wijsheid.

5 reacties

 1. Joop, ook voelen de bewoners zich niet gehoord bij de plannen inzake Fort Kudelstaart… waterfront, raad van state, fort kudelstaart, raad van state….

 2. Het staat allemaal mooie beschreven in het concept raadsprogramma, laten we hopen dat het uitkomt. De eigen ervaring in de afgelopen 5 jaar leert mij dat de gemeente Aalsmeer nog een enorme stap te maken heeft als het gaat om wat men omschrijft als ‘de menselijke maat’. Ik ben erg benieuwd hoe hier invulling aan gegeven gaat worden.

  “Alles draait om mensen. De raad neemt daarom de menselijke maat als kernwaarde. De gemeente is er immers voor inwoners en ondernemers en niet andersom. Aansluiten bij de belevingswereld en
  initiatieven van inwoners en ondernemers. Denken in mogelijkheden en oplossingen in plaats
  van beperkingen”.

  Vooral deze laatste zin, beschrijft alles wat de gemeente Aalsmeer (en iedere andere overheidsinstantie) wel zou moeten doen, maar vooral nog niet doet. Nu is mijn referentiekader contact over verkeersveiligheid en het N201 project… grijze haren.

  Ik moedig enige verbetering in ieder geval aan. Sterker nog, ik stel voor een gemeentelijk NPS (Net Promotor Score) op te tuigen, allicht dat dit enige zichtbaarheid gaat geven aan tevredenheid over ons bestuur. Een college met lef zou daar voor gaan. Maak het maar inzichtelijk en transparant. Mooie woorden opschrijven is een, process en resultaat is waar het om draait.

 3. Ik had al een reactie geplaats onder het bericht van de gemeente Aalsmeer, maar hier nog een keer een kopie:

  – Ik zie onder mobiliteit een hele hoop mooie punten staan, maar ik mis de voltallige ontsluiting van Kudelstaart in dit verhaal, de Mijnsherenweg en Hoofdweg plus de aansluiting op de Legmeerdijk richting N201 worden er niet beter op. Zeker niet met het het extra verkeer wat de komende jaren gecreëerd word door de nieuwbouw projecten. Misschien dat ze op het raadhuis ook eens verder kunnen kijken, Kudelstaart behoort namelijk ook tot de gemeente.
  – ook blijft de gemeente aan alle kanten groeien, zijn er steeds meer jonge gezinnen en kinderen, maar zie je nergens een visie voor een school op HAVO/VWO niveau. De scholen in de regio kunne de aanstroom al niet aan en de problemen die dit met zich meebrengt worden steeds groter. HAVO/VWO scholieren zullen later dan misschien ver buiten regio naar school moeten omdat er binnen de regio geen plek is.

 4. Mooi geschreven Joop ! Het lijkt mij dat je als grootste partij van Aalsmeer stevige portefeuilles gaat beheren. AA komt er karig van af. Ik begrijp ook niet dat je wethouder wordt omdat je nooit een echte voorstander is geweest aan coalitie deelname.
  De politieke wereld zit soms vreemd in elkaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin