Raad snakt naar structuurvisie Landelijk Gebied Oost

“Er moet nog heel veel gebeuren voor we er een ideale situatie hebben. Het is een lappendeken van veel niet-toekomstbestendige agrarische en andersoortige bedrijven.” Dat zei Teun Treur (VVD) op de raadsvergadering 4 december over het Landelijk Gebied Oost. Zijn collega-woordvoerders konden dat helemaal beamen, elk in zijn eigen bewoordingen.

Op de tegenstem van HAC na gaf de gemeenteraad zijn akkoord aan het bestemmingsplan van het gebied. Het ligt grofweg tussen Machineweg, Legmeerdijk, Hoge Dijk en Bosrandweg, om de wijk Nieuw Oosteinde heen.

Op 30 oktober debatteerde de raad er de eerste keer over. Ook toen nam de VVD-woordvoerder, Robert van Rijn ditmaal, het woord “lappendeken” in de mond. Hij had “graag meer visie” in het plan aangetroffen.

Verdraaid ingewikkeld
Voor wethouder Gertjan van der Hoeven (AB) was dat niks nieuws. Na 45 jaar eindelijk stukken van het gebied in elkaar schuiven en het geheel zo fatsoenlijk mogelijk ordenen – dat was “verdraaid ingewikkeld” volgens hem. “Nú moeten we aan de slag met een structuurvisie en burgerparticipatie,” stelde de wethouder zes weken terug.

Op 4 december was de discussie van hetzelfde laken een pak. Volgens Dick Kuin (AB) zijn er nog “veel onvolkomenheden” op te ruimen en hij hoopte dat de wethouder “de visie op de toekomst van Aalsmeer voortvarend oppakt”. Sunny Lakerveld (PACT) kon met hem meevoelen. “We kijken graag vooruit naar wat er stráks nodig is,” zei ze.

Menselijke maat
Feit is dat in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost diverse, vaak lang bestaande situaties zijn gelegaliseerd. Andere daarentegen niet. Een aantal illegale, levensgevaarlijke woonsituaties kwamen daar in de ogen van B&W niet voor in aanmerking.

Opnieuw drong de raad er bij de wethouder op aan die gevallen niet meedogenloos aan te pakken. “Pas maatwerk toe. Handhaaf met menselijke maat. Kom samen met bewoners tot sociaal aanvaardbare oplossing,” zei Jaap Overbeek (CDA). “We zullen proberen minder confronterend te zijn,” reageerde Van der Hoeven.

Overbeeks opmerking ervoor uit te kijken dat er “geen rechtsongelijkheid” ontstaat, nam hij eveneens ter harte. Een pittige opgave is het wel, aldus de wethouder. “We hebben namelijk nog niet alles in beeld. De gevallen groeien iedere dag. Maar u kunt ervan uitgaan dat we elk geval op dezelfde wijze behandelen.”

Mes in rug
Alleen eenmansfractie HAC lag dwars. Stevig dwars. Bram Heijsteks bijdrage aan de discussie werd geregeld onderbroken, wat hem tot de uitspraak “Zo schiet het geen reet op” verleidde.

De HAC'er gebruikte ook verder stevige termen, zoals “oneerlijk spel van de gemeente”, “het riekt naar willekeur van het college” en “een mes (van de gemeente) in de rug van een burger”. Het leidde tot ongenoegen bij de andere fracties. Helma Persoon (AB) vroeg zich hardop af wat Heijsteks betoog in vredesnaam met het onderwerp te maken had.

Foto's: de raadsvergadering op 4 december; (onder) de halve CDA-fractie met Jaap Overbeek, woordvoerder over Landelijk Gebied Oost. (foto's Arjen Vos)


 

4 reacties

  1. Voor een menselijke maat heb je menselijke bestuurders nodig en die hebben wij niet in Aalsmeer.

  2. Mij baart vooral het hanteren van de zogenaamde ‘menselijke maat’ bij handhaving grote zorgen. Wie zal uiteindelijk bepalen wat de omvang van deze maat is en op wie dit criterium zal worden losgelaten. Willekeur en (politieke) vriendjespolitiek liggen hier op de loer. Toch maar een door Hermen de Graaf aangekondigde verantwoordelijke robot aanstellen met een ingebouwde module ‘menselijke maat’? Als medische omstandigheden vanaf 1 januari a.s. hierbij ook een rol spelen laat ik het in ieder geval niet graag mede over aan de gemeentelijke ZorgKoning. De regelmatige lezer begrijpt wel waarom!

  3. Handhaving bij illegaal wonen: een regelrechte ramp tenzij de gemeenteraad… Welke juridische maatregelen kunnen in Aalsmeer volgen? Bij constatering van een overtreding van het bestemmingsplan wegens wonen in een illegale woning/woonruimte treft de gemeente juridische maatregelen. Indien er voor de gemeente voldoende bewijs is voor een vermoeden van onrechtmatige bewoning, ontvangt u een brief waarin de gemeente het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom kenbaar maakt. Tevens wordt in die brief vermeld dat u in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op dat voornemen. In het definitieve besluit gaat de gemeente in op uw reactie en wordt aangegeven waarom in uw geval wel of niet handhavend wordt opgetreden. Een andere bestuurlijke, juridische maatregel die de gemeente kan nemen, is het opleggen van een last onder bestuursdwang. Wat betekent een last onder dwangsom? Een last onder dwangsom houdt in dat indien u niet binnen een bij het dwangsombesluit vast te stellen termijn de overtreding beëindigt een bepaald geldbedrag bent verschuldigd. Het betalen van de dwangsom betekent niet dat de overtreding is beëindigd. Als de overtreding na het innen van de dwangsommen nog niet is beëindigd, kan er een hogere dwangsom of een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Wat is een begunstigingstermijn en hoe lang is die termijn? Een begunstigingstermijn is een termijn die de overtreder moet worden gegund om een opgelegde last (in dit geval het stoppen van de bewoning van de illegale woning/ woonruimte) uit te kunnen voeren, zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. Er bestaat geen vaste termijn voor de begunstigingstermijn. Een standaard begunstigingstermijn bestaat niet in Aalsmeer. Hoe zit het met de bewijslast? De gemeente moet voor haar vermoeden dat er sprake is van onrechtmatige bewoning van een woning/woonruimte de vereiste feiten vaststellen. De gemeente heeft dus de eerste bewijslast. Wanneer de gemeente er in slaagt voldoende bewijzen te verzamelen voor een redelijk vermoeden van overtreding van de regels van het bestemmingsplan, is het aan de betrokken bewoner om dit vermoeden te ontkrachten. De betrokken bewoner moet dit wel met concrete feiten onderbouwen. De rechter zal anders in beginsel uitgaan van de juistheid van de feiten zoals de gemeente die heeft vastgesteld. Wat zijn de bevoegdheden van de controlerende toezichthouders? De bevoegdheden van de toezichthouders staan vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. Zo is een toezichthouder op grond van die wet bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, zonder toestemming van de bewoner alle plaatsen (percelen) te betreden voor zover dat voor de vervulling van hun taak (bestrijding van bewoning van illegale woningen/woonruimte) nodig is. De toezichthouders mogen alleen niet zonder toestemming van een bewoner een woning/woonruimte binnentreden. Daarnaast zijn de toezichthouders bevoegd inlichtingen en inzage van een identiteitsbewijs te vorderen als dat nodig is voor de uitvoering van hun taak. Verder is een toezichthouder bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen. Een ieder is op grond van de Algemene wet bestuursrecht verplicht aan de toezichthouder alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Van de toezichthouders mag worden verwacht dat de controles zo discreet mogelijk worden uitgevoerd en dat zo goed mogelijk geprobeerd wordt rekening te houden met de privacy van alle betrokkenen. Tenzij de gemeenteraad… De geluidsopname van de raadsvergadering is duidelijk: de portefeuillehouder zal (moeten) handhaven met, op een gegeven moment, rücksichtsloze oplegging van dwangsommen. Met situaties die in alle voorgaande jaren – eigenlijk – gedoogd werden zal niet langer rekening worden gehouden. Daar komt het op neer. Een beschamende toestand voor alle burgers van de gemeente Aalsmeer, en voor alle gemeenteraden en colleges van B&W die Aalsmeer heeft gekend, als dit zijn beslag moet krijgen. Want wij hebben die situaties laten gebeuren. En nu zal het college onder aanvoering van de portefeuillehouder alle bewoners van illegale woningen/woonruimtes de wacht aanzeggen? En mogelijk financieel tot op het bot uitkleden met incassering van dwangsommen? Enige empathie met inwoners die gewoon niet toekwamen aan een legale woning? Nee, zoals het er nu bij B&W uitziet. Uit de geluidsopname hoort men dat er raadsfracties zijn die een vorm van clementie vragen bij de voorgenomen handhaving. Wat mij betreft is dat absoluut onvoldoende. De raad kan en behoort volgens mij in te grijpen in het onzalige voornemen van B&W om tot massale “schoning” over te gaan van deze grote groep inwoners. Het is dus de raad die met de meeste spoed de door het college beoogde handhaving kan en zou moeten stoppen. En eerst een ruime periode inlast van bijvoorbeeld twee jaar waarin gezamenlijk naar definitieve en voor inwoners haalbare woonoplossingen zal worden gezocht. Dus niet met het mes op de keel. Eerlijk gezegd lijkt mij hierin geen taak weggelegd voor een portefeuillehouder/wethouder die slechts koele, afstandelijke en a-empatische werkwijzen toont. De zet is aan de gemeenteraad. Mijn oproep is: doe dat bijtijds!

  4. Wat is nu het bestemmingsplan van dit gebied? Waarom heeft de gemeente jarenlang de versnipperde ontwikkeling van bedrijfsterreinen in dit gebied toegestaan? Typisch weer een voorbeeld van slecht beleid van de gemeente. Eerst een lappendeken laten creëren en dan achteraf gaan klagen dat het zo ingewikkeld is alles fatsoenlijk te ordenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin