Raad nu nog eensgezind, maar wat als er keuzes gemaakt moeten worden?

Robert van Rijn (VVD-wethouder)

Tijdens de behandeling van de kadernota in de commissievergadering had burgemeester Oude Kotte de Raad uitgenodigd om met principiële uitspraken te komen, 10 scherpe moties desnoods. Vanuit de rekenkameronderzoeken kwam de aanbeveling aan de raad om meer zijn kaderstellende en controlerende rol op te pakken. De Raad had de adviezen serieus genomen en kwam, met dank aan Ronald Fransen van GroenLinks en Dirk van der Zwaag van de VVD, tijdens de raadsvergadering vorige week donderdag met de motie ‘Richtinggevend Actiepakket van de Raad’ (RAP).

Het pakket verwoordt de wens van alle fracties om naar oplossingen te zoeken om de toekomstige financiële vraagstukken op te lossen zodat er meerjarig weer een structureel sluitende begroting ontstaat. Het doet een aantal verzoeken, formuleert opdrachten, noemt richtinggevende bedragen op onderwerpen waar men besparing ziet, vraagt om keuzescenario’s en roept het College op om voor de raadsvergadering van 17 september de gemeenteraad te informeren over het plan van aanpak voor de uitvoering van deze motie.

VVD fractie

Ook kwam de Raad, met als woordvoerder Nanda Hauet van de VVD, met een motie ‘Plan van aanpak Jeugdhulp’. Sinds de decentralisatie nemen de kosten alleen maar toe en worden begrotingen overschreden. Met deze motie hoopt de Raad meer grip en sturing te geven op zowel de kwaliteit als financiële kwantiteit van de middelen rondom jeugdhulp en de zorg.

Het is tegen deze gemeenschappelijk geformuleerde achtergrond, waarop de beschouwingen van de verschillende politieke partijen moet worden bezien. Er worden in deze fase nog geen politieke keuzes gemaakt, het gaat om een onderzoek naar mogelijkheden. Welke keuzes uiteindelijk gemaakt gaan worden komt pas aan de orde bij het opstellen van de begroting. Toch nemen de partijen in deze fase al stelling in.

CDA: voorzichtig met lastenverhoging
Met elkaar moet worden gekeken hoe de specialistische jeugdhulp betaalbaar blijft. De komende jaren zal veel geld naar projecten in de buitenruimte gaan, we zullen met elkaar moeten kijken naar wat echt moet en wat kan worden uitgesmeerd over een wat langere periode. We zullen voorzichtig moeten zijn met lastenverhoging voor inwoners en bedrijven. Het CDA dankt alle instanties en organisaties voor hun inzet tijdens de coronaperiode en sluit af met de woorden: God zij met ons.

VVD: slimmer omgaan met reserves
De VVD gaf onder meer het volgende huiswerk op aan het college: Kijk hoe we de grondexploitaties winstgevender kunnen maken. Kijk hoe we slimmer om kunnen gaan met alle reserves, onderhoudsplannen, geplande projecten, kostprijsberekeningen, subsidies en jaarlijkse activiteiten. Kijk hoe we onze bedrijfsvoeringskosten stevig kunnen verlagen nu we toch aan de slag zijn om de modernste gemeentelijke organisatie van Nederland te ontwerpen. Kijk naar het verhogen en invoeren van mogelijke belastingen, niet bij inwoners en bedrijven, maar bij bijvoorbeeld toeristen volgens het principe van ‘de gebruiker betaalt’. In de motie ‘RAP’ vraagt de VVD samen met de andere fracties aan het College om dit uit te zoeken, om daar later als Raad besluiten over te kunnen nemen.

Dick Kuin (AA)

AA: weg met reclame-uitingen
In een zo waterrijke omgeving als Aalsmeer, pleit AA voor investeringen voor het schoolzwemmen in plaats voor Jongeren op Gezond Gewicht, Samen gezond in Aalsmeer en de Rookvrije gemeente. Maar ook: weg met alle reclame uitingen in de openbare ruimte, niets dan overlast en milieuvervuiling. Woningen bouwen in wijken met veel groen en aansluiting zoeken bij het Groene Lint. In de zomermaanden vaker afval ophalen, veel afval blijft bij de containers liggen. De Centrumvisie mag gefaseerd worden uitgevoerd, te beginnen met de aanleg van de rotonde. Het Ondernemersfonds, Reclamebelasting, net als de Hondenbelasting, afschaffen! Er valt niet te twisten over de slechte staat van onderhoud van fiets- en voetpaden, direct aanpakken!

GroenLinks: minder vliegen
Zorg voor mensen: Iedereen die daadwerkelijk hulp nodig heeft, moet deze ook werkelijk krijgen. Projecten: Gezien de financiële situatie temporiseren of annuleren. Denk hierbij aan Waterfront en de renovatie van het dorp. Wat voor GroenLinks wel moet doorgaan, is de renovatie van de fietspaden. Schiphol: Leefbaarheid en gezondheid samen op de eerste plaats. Het enige dat daarvoor zorgt is minder vliegen. Terug naar een goed evenwicht tussen Schiphol en de omgeving in plaats van Schiphollen. Samenwerking Amstelveen: GroenLinks wil een kleine organisatie die Aalsmeer en de inwoners goed kent waar hooggekwalificeerde medewerkers slim opdrachten uitzetten aan verschillende partijen. Duurzaamheid: Wanneer gaat het college van B&W hier echt werk van maken? Politieke samenwerking: In Aalsmeer doen we een poging de tegenstellingen te overbruggen door wat langer door te praten, geen doel op zich maar GL streeft naar een saamhorige samenleving.

Willem Kikkert (D66)

D66: grip op zorgkosten
Economie en milieu: Onze schouders er onder zetten om die in en na de Coronatijd aan de praat te houden, op een duurzame manier met een groei die niet ten koste gaat van het milieu. Menselijke maat: Passend bij deze kernwaarde is het samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan het denken in mogelijkheden. Anders willen is ook anders doen. Samenwerking Amstelveen: Goed dat er richtinggevende bedragen in de actiemotie zijn aangegeven. D66 is voor een dienstverleningsmodel inclusief regie- en sturingsmogelijkheden voor Aalsmeer. Buitenruimte: Projecten in de buitenruimte niet alleen op de investeringslast, maar ook op het niveau van de structurele exploitatielasten tegen het licht houden. Net als bij het Waterfront. Sociaal domein: De benodigde zorg moet altijd geleverd worden. Er moet grip worden gekregen op de kosten van de zorg, dus preventief meer doen om de kosten te beheersen. Bouwgrondexploitaties: Deze mogen de gemeente geen geld kosten.

Jelle Buisma (PvdA)

PvdA: jeugd is belangrijk
Lokale regels: Deze mogen mensen niet extra in de problemen brengen. Het college heeft middelen van de raad gekregen voor noodoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de Historische Tuin. Besparingen: De kosten van de ambtelijke AA organisatie worden in de motie benoemd als besparingsrichting, ook jeugdzorg wordt benoemd als één van de oorzaken van de financiële problemen. Laten we hier duidelijk over zijn, zorg zijn kosten die we als PvdA moeten en overigens ook willen dragen. Onze jeugd is belangrijk, die verdienen een goede start voor de toekomst. Inhoud motie: De motie gaat in op gebieden van duurzaamheid, wonen, zorg, handhaving en ons bestuurlijk vermogen. Het zijn de speerpunten van de PvdA Aalsmeer voor de komende periode.

René Martijn

René Martijn: meer bloeiende heesters
Besparingen: Niet meebetalen aan incidentele kosten ICT gemeente Amstelveen. Projecten: Meer bloeiende heesters en bomen. Centrumvisie zonder concessie beeldkwaliteit. Herstel wegen, voet- en fietspaden. Oplossing viaduct Hornweg. Rotondes voor de Machineweg. Bouwen: Bouw veel driekamer woningen, die zijn voor veel doelgroepen geschikt. Duurzaamheid: Inzetten op meer zonnepanelen, geen windmolens en geen biomassacentrales. Schiphol: Krimpen in aantal vliegbewegingen en geen nachtvluchten meer. Zorg: Voorzieningenniveau dient op peil te blijven. Zorg voor ouderen in verband met eenzaamheid. Recreatie, kunst en cultuur: Bevorderen, overlast op de Westeinderplas tegengaan. Lokale belastingen: Hondenbelasting afschaffen, reclamebelasting in relatie tot grootte bedrijf.

Reactie College complimenteus
Burgemeester Gido Oude Kotte was zeer tevreden met de eensgezind opgestelde moties. Hij stelde voor om al op 27 augustus met elkaar het gesprek aan te gaan over dat wat men op dat moment heeft, dan heeft men wat meer tijd voordat de begroting in behandeling wordt genomen.

Wethouder Robert van Rijn vond het een stevige motie, maar gaf hij aan, het is goed om alles dat we kunnen onderzoeken dat we dat in beeld hebben zodat we daar ook goed beslissingen over kunnen nemen. De huidige relatie tussen Amstelveen en Aalsmeer vergeleek hij met een huwelijk in relatie-therapie, met alle vragen van dien, hoe werk je daar aan en wat zeg je tegen je buren en je vrienden?

Wethouder Bart Kabout vond de betogen positief van aard en hoorde veel saamhorigheid terug. Veel groen en veel woningen en een grondexploitatie die geld moet opleveren. Aan zijn glimlach kon je aflezen dat dat misschien te veel gevraagd is. Wat betreft Schiphol vond hij het heel bijzonder dat er vanuit Den Haag een rapport ligt dat in feite zegt dat onze hele gemeente onleefbaar is.

ICT geschil Amstelveen
Een onafhankelijke commissie heeft een uitspraak gedaan over het ICT geschil tussen Aalsmeer en Amstelveen. Vergeleken met de kosten die in 2019 in rekening werden gebracht, vallen de incidentele kosten 45 procent en de structurele kosten 30 procent lager uit. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de kosten van de jeugdzorg, in hoeverre is dat te wijten aan allerlei externe factoren of aan zaken die je als gemeente beter kunt doen. Voor de begroting wil hij een zo goed mogelijk beeld schetsen.

Wethouder Wilma Alink gaf aan dat de raadsleden, op verzoek van GroenLinks, op IBABS een overzicht hebben gekregen over wat er gedaan wordt en gedaan moet worden op het gebied van duurzaamheid. Met daar waar bekend de kosten en het tijdsplan. Er wordt hard gewerkt om veel groen en bloemen in Aalsmeer te krijgen, men wil zich als bloemendorp presenteren. Na de zomer komt een beleidsplan participatie, met als uitgangspunt: participeren, het liefst aan de voorkant.

Dirk van Willegen (CDA)

Het CDA, de pot en de ketel
Mocht u als lezer zijn afgehaakt, wat ik me levendig kan voorstellen, dan mist u wel net datgene wat die avond fleur gaf en dat doet uitzien naar de begrotingsdebat in november. Het begon met een verwijt van Dirk van Willegen van het CDA richting GroenLinks en D66. Die hadden tegengestemd bij het ontwikkelingsvoorstel voor een Waterfront. Hij ging er vanuit dat zij de noodzaak tot bezuinigen misbruikten om de realisatie van het Waterfront uit te stellen zo niet te stoppen. Zowel Ronald Fransen als Willem Kikkert reageerden heftig op deze insinuatie. Ze wilden geenszins een eenmaal genomen democratische beslissing op zo’n kinderachtige manier onderuit halen. Ze stelden zich alleen de vraag of het ambitieniveau niet moet worden bijgesteld waardoor het project gewoon gerealiseerd kan worden. Van Willegen hapte toe, er zijn misschien wel projecten die we kunnen stoppen, stelde hij. “Binnen het CDA hebben we lang gediscussieerd of de omlegging van de wegen in Kudelstaart wel voordelen oplevert, het kost wel 2,5 miljoen euro.”

Wat Van Willegen net daarvoor nog GroenLinks en D66 had verweten deed hij nu zelf, een democratische genomen beslissing afserveren vanwege de kosten. Volgens hem was voor de realisatie van Westeinderhage alleen de fietsstructuur van belang. Willem Kikkert dacht daar anders over, die stelde dat er straks een mooie discussie gaat plaatsvinden op basis van onderliggende onderzoeken. De mantel der liefde zal bij de behandeling van de begroting niet langer alle tegenstellingen kunnen afdekken.

Tekst Joop Kok, foto’s Arjen Vos

ALS_kadernota_partijen_v8

Lees vorig bericht

‘Ik hoop dat mensen blij worden van een plantje’

Lees volgend bericht

Kerken mogen weer, Oosterkerk helpt CAMA


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *