Parkeerdruk rondom Waterfront heet hangijzer

Het te realiseren Waterfront kan Aalsmeer nog meer de 'Parel aan de poel' maken dan die al is. Toch lijkt het draagvlak voor dit ambiteuze plan af te brokkkelen nu de Hornmeerbewoners steeds luider hun zorgen uiten over toename van parkeerdruk. De politiek is er nog niet unaniem van overtuigd dat het wel los zal lopen met de te verwachten toestroom van strandgangers.  

Gezien het niet doorgaan van een parkeerplaats voor 250 auto’s achter de bebouwing in Vrouwentroost en de reactie daarop van wethouder Van Duijn dat daar wel een oplossing voor zou zijn te vinden, stelde Jelle Buisma (PvdA) in de Raadscommissie van 26 november de wat ongemakkelijke vraag: “Tot hoe ver ga je met te denken dat het zich in de toekomst wel oplost?” In de raadsvergadering van 12 december gaf Judith Keessen namens D66, GroenLinks en de PvdA het antwoord: “Ondanks het mooie plan dient D66 een amendement in ten behoeve van aantoonbaar voldoende parkeerplaatsen in het plangebied.”

Hangijzer
Als Raad was men het er unaniem over eens dat het Waterfront een verrijking betekent voor de gebruiksmogelijkheden en strandbeleving van de Westeinderplassen. Als heet hangijzer bleef echter de vraag overeind waar je de extra auto’s laat als gevolg van een strandtoename van 2000 naar 6000 vierkante meter? Levert dat nu wel of geen extra parkeerdruk op in de aanliggende wijken? De Raad heeft vastgesteld dat dat niet mag gebeuren, maar is dat ook zo? 

Bewoners geteisterd
De Stichting leefomgeving Schiphol heeft aan de subsidiebeschikking de voorwaarde gesteld dat er een blijvend draagvlak moet zijn voor het project, maar is dat er ook als de bewoners in de Hornmeer geteisterd worden door een gemis aan parkeerplekken, fout geparkeerde en rondrijdende auto’s? Ronald Fransen van GroenLinks vergeleek het met het gedrag van Schiphol: alles opofferen voor het genot van de massa. 

Quickscan
Wat evenmin voor de indieners van het amendement overtuigend was overgekomen, was het plotseling toegestuurd krijgen van een quickscan, een dag voor de Raadsvergadering. Een rapport waarin is gekeken naar vergelijkbare gebieden om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen per 100 vierkante meter strand nodig zijn. Het strand dat volgens de onderzoekers de meeste overeenkomsten vertoont met het Waterfront is het Strand van Luna in Heerhugowaard. Tien hectare groot en max 360 parkeerplaatsen. Voor Aalsmeer gaat men uit van overeenkomstige getallen en komt voor zes hectare uit op 191 parkeerplaatsen. Men verifieert die waarde door te kijken naar de verplaatsingscijfers per auto per activiteit. Voor Noord Holland stelt men dat voor recreatief gebruik 46 procent van de bezoekers de auto zal nemen. Uitgaande van een gezinsgrootte voor dit gebied van 2,4 personen en een bezettingsgraad van één persoon per zes vierkante meter, komt men eveneens op het getal 191. 

In het begeleidend schrijven stelt wethouder Van Duijn dat gebruik is gemaakt van objectieve waarden. Bij gebruikmaking van zoveel aannames als in deze quickscan, zou enige bescheidenheid meer op zijn plaats zijn. Zeker als we er een meer betrouwbare berekening op los laten. Gewoon nagaan welke parkeerbehoefte er was in 2018 en dit getal met een factor drie vermenigvuldigen

Parkeerplaatsen tekort
Uit het parkeeronderzoek van 2018, op een warme dag in mei gemeten, kwam naar voren dat er ongeveer 103 voertuigen een plek zochten in de aanliggende woonbuurt. Uitgaande van een bezet restaurant (67 parkeerplaatsen) betekende dat een parkeerbehoefte voor 136 auto’s. Met een driemaal zo groot strand houdt dat een behoefte in van 408 parkeerplaatsen. Op het Surfeiland en de Zwarteweg is slechts ruimte voor 103 auto’s en gezien de gestelde kaders voor het parkeren in de Hornmeer, maximaal 103. Kortom: een tekort van 202 parkeerplaatsen. 

Trouwe ogen
Natuurlijk kent wethouder Van Duijn de hierboven gemaakte rekensom, hij ligt zo voor de hand en het is niet voor niets dat hij met een plan kwam voor een parkeerplaats in Vrouwentroost voor 250 auto’s. Het is ook niet voor niets dat toen dat niet doorging hij gretig inging op de suggestie van Onno Verbeek (GL) om een auto-ontmoedigingsbeleid te voeren. Het is eveneens niet voor niets dat pas een dag voor de raadsvergadering er als een duveltje uit een doosje een quickscan verschijnt met getallen die hem goed gezind waren. Toevallig die week op zijn bureau beland in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning. Woorden geuit met eenzelfde stelligheid en ondersteunende trouwe ogen als dat 26 mei 2018 de mooiste zaterdag van 2018 was. Het jaaroverzicht van 2018 laat iets anders zien: twee hittegolven, van 15 tot 28 juli en van 29 juli tot 8 augustus. Waren dat, ook vanwege vakantietijd, geen zinvoller momenten om de parkeerdruk in de omgeving te onderzoeken? 

Amendement VVD en AA Voor de VVD, het CDA en AA was het parkeren geen probleem, er waren toch alternatieven, de Bachlaan, parkeerterreinen bij de Waterlelie en FC Aalsmeer. Best beloopbaar volgens Buskermolen van het CDA. Of er onderweg, het is altijd nog een kilometer, een toilet moet worden geplaatst vroeg hij zich in dit geval niet af, wel bij het Waterfront. “Als een kind wil plassen moet dat kunnen en moet het niet nog eens ver hoeven te lopen.” Voor de VVD en AA was de plaats van de trailerhelling van meer belang, men was het niet eens met de voorgestelde locaties en diende daartoe een amendement in.

Gevolgen
Als bewoner van de Hornmeer zul je maar te maken krijgen met al deze onzekerheden, een wethouder die zegt dat het wel goed komt en anderen die daar aan twijfelen en om meer zekerheid vragen. Rapporten die de woorden van de wethouder ondersteunen maar tegelijkertijd onderuit zijn te halen. Jouw ja-woord is nodig, jij kan beslissen of er wel of geen blijvend draagvlak is voor de plannen en of SLS wel of geen geld beschikbaar stelt.

Tekst Joop Kok

Foto's: plattegrond van de plannen (Imoss Stedenbouw), parkeerdrukte bij het Flower Art Museum, daaronder: de Marsstraat waar extra parkeeroverlast gevreesd wordt, het strand in de huidige situatie en kinderen die vanaf de watertoren neerkijken op de Stommeerweg (archief AV).

(advertentie)

7 reacties

 1. Ooit een aanvraag gedaan bij SLS voor een vergoeding voor de jaarlijkse financiële schade die we hebben ten gevolge van de vliegtuigen pal onder de Aalsmeerbaan. Niet om er beter van te worden maar het kost ons elk jaar geld. Reactie: de statuten staan het niet toe. Wel geld voor dergelijke projecten. Schande dat de gemeente daar geld voor aanpakt. Gelukkig woon ik niet in de Hornmeer.

 2. Inmiddels heeft de gemeente namens bewoners uit de Hornmeer een brief ontvangen, die ze niet naast zich neer kunnen leggen. Immers het geld van SLS kan alleen besteed worden als er draagvlak is voor de plannen. Als bewoner op deze prachtige plek in Aalsmeer dicht bij het surfeiland, ben ik tegen de grootse exploitatie van dit kleine stukje natuur. Exploitatie in de vorm van onder andere evenementen, groter strand aanleggen, bbq plekken brengen alleen maar ongewenste effecten mee als parkeeroverlast, geluidsoverlast (lawaai), verkeersoverlast en niet te vergeten de enorme impact die dit heeft op dit kleine stukje natuur. En dat om geld waarmee we worden ‘afgekocht’ door SLS te besteden. Wij hebben veel hinder van de luchthaven, wat alleen maar meer lijkt te worden. Hinder van het vele vliegverkeer en de uitstoot hiervan en dan wordt ons ook nog het Waterfront ‘door de strot geduwd’? Nee dus.

 3. Waterfront project is bedoeld voor alle Aalsmeerders

  Het surfeiland is samen met de loswal een van de weinige plekken, waar je als niet boot bezitter, van de Westeinder plassen kan genieten.

  Juist partijen die zeggen op te komen voor de inwoners met een kleine beurs en de jeugd zouden achter dit mooie plan van het waterfront moeten staan.
  Dit soort publieke plaatsen waar de Aalsmeerse burgers kunnen recreëren is iets waar je je hard voor zou moeten maken.

  Dan niet kijken waarom het niet kan, maar wat kunnen we doen om te zorgen dat het wel door kan gaan.

  Bijvoorbeeld door te zorgen dat je er makkelijk en veilig met de fiets kan komen en probeer nu juist auto’s te weren, misschien door de trailerhelling op een andere plaats aan te leggen en auto gebruik naar het surfeiland te ontmoedigen.

  Als dit mooie plan dan aangelegd is, zou ik gelijk doorgaan om voor Kudelstaart bij de loswal ook zo een recreatie plek te realiseren.

 4. “Als je op een zomerse dag gaat kijken dan zou je tot de conclusie kunnen komen, dat uitbreiding van het strandje niet zo gek is. Maar is er ook iemand die op het idee komt dat zeker 330 dagen per jaar het een zandbak is?”

  Dat geldt dan natuurlijk ook voor de parkeerplaatsen: 5 a 6 dagen per jaar parkeeroverlast en in ruil daarvoor het hele jaar een prachtig wandelstrand voor de deur. Ik zou het wel weten! 😉

 5. Als je op een zomerse dag gaat kijken dan zou je tot de conclusie kunnen komen, dat uitbreiding van het strandje niet zo gek is. Maar is er ook iemand die op het idee komt dat zeker 330 dagen per jaar het een zandbak is? En genoeg parkeerplaatsen? Dat moet dan wel aantoonbaar zijn! Het idee dat het wel goed komt is een politieke oplossing die nergens op gestoeld is! En dus voor omwonenden voor veel heel veel overlast kan zorgen! En de klok terugdraaien wordt onmogelijk. Uitbreiding van de huidige situatie lijkt me naar de pier nog het meest logische, maar verder geen grote zandbak. Want dat wordt het 90% van het jaar!

 6. Het lijkt mij dat een trailerhelling op een plaats wordt aangelegd waar verkeer makkelijk kan manoeuvreren. Dus niet op, in en tussen de recreanten door en ook nog eens aan lager wal. Er zijn zoveel plaatsen waar je een trailerhelling kunt aanleggen zonder de omwonenden en de recreanten in de weg te zitten. En….. hoezo boten te water laten vlak bij het surfeiland: veel zwemmende mensen/kinderen/zeilschool etc. Soms vraag ik mij wel eens af……..

 7. Niet alleen parkeerdruk.

  Als omwonende, houd ik me sinds 2018 actief bezig met het vraagstuk Waterfront Project.
  Voorop gesteld, ik ben niet tegen de e.v.t. komst van het Waterfront, mits dat alle hieruit voortkomende problemen structureel zijn opgelost.

  En die zijn o.a. verkeerstoename, overlast, veiligheid, aantasting leefomgeving, woongenot en handhaving.

  Maar een van de belangrijkste voorwaarde die het SLS bij het toekennen van het subsidiegeld heeft vastgelegd:
  Er moet een breed blijvend draagvlak zijn voor dit Waterfront Project.

  Het brede draagvlak meten in Aalsmeer Oost, met alle respect, heeft geen zin.

  GroenLinks, D66 en PVDA begrijpen waar de pijn ligt.

  Nu wij als direct omwonende van de Marsstraat tot de Roerdomplaan nog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel