Optreden Absoluut Aalsmeer weinig verheffend

Dick Kuin tijdens de Commissievergadering van afgelopen dinsdag (Foto Arjen Vos)

Door: Joop Kok. Om als woordvoerster van AA een voor jouw partij zeer gevoelig en precair onderwerp op te starten met de stelling dat een voorstel van B&W onvolledige en aantoonbare onjuistheden bevat, getuigt van lef of van gemis aan politiek inzicht. Afgelopen dinsdagavond werd in een R&E commissievergadering een door AA ingediende oplegnotitie behandeld. Dat is een stuk, dat doorgaans door ambtenaren wordt geschreven waarin zaken op een rij worden gezet en waarin keuzemogelijkheden voor de Raad duidelijk worden gemaakt. Aanleiding om dat te doen was een Collegebesluit betreffende het bestemmingsplan Fort Kudelstaart.

Een gevoelig onderwerp voor AA; de fractieleider (Dick Kuin) en een fractie-assistent (Christa Vogelaar) zijn direct betrokkenen, ze wonen tegenover het fort. Tevens een precair puntje: de fractievoorzitter was als architect betrokken bij het indienen van een plan toen de gemeente voor de invulling van fort een Europese aanbesteding uitschreef.

Eigen belang
Op zich hoeven dit geen belemmeringen te zijn om de gang van zaken kritisch te volgen, het zou zelfs een voordeel kunnen zijn, je bent van alles op de hoogte. De grote vraag is alleen hoe je kunt voorkomen dat door deze verwevenheid van functies de buitenstaander niet het gevoel krijgt dat er sprake is van eigen belang. Dat eist balanceerkunst, dat eist helderheid en een afstandelijke benadering van dat waar het om gaat. Je zal de buitenwereld duidelijk moeten maken hoe je in de afweging van de voor en tegens tot je beslissingen bent gekomen. En juist dat ontbrak.

Greta Holtrop en Dick Kuin tijdens een recente raadsvergadering (Foto archief AV)

Suggestieve vragen
Bij de stukken van het door het College genomen besluit was een nota van inspraak toegevoegd. Een stuk waarin gereageerd werd op de inspraakreacties. Natuurlijk kun je daar alles van vinden en kunnen er in de interpretatie van regels verschillen zijn. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als je dat maar duidelijk maakt. Om bij voorbaat te stellen, zoals AA woordvoerster Greta Holtrop dat dinsdag deed, dat het College in feite de zaak bedonderde, roep je alleen maar verweer op. Willem Kikkert van D66 vond het maar mistig, een notitie met vragen vol interpretaties en aannames. Ronald Fransen van GL zag het als een motie van wantrouwen richting College. Tom Verlaan van het CDA vond dat als AA vindt dat dingen niet kloppen, ze verder moet gaan dan het stellen van suggestieve vragen. René Martijn kon weinig met de vragen en had vertrouwen in de overheidsinstanties die over de schouders van het College meekijken. Jan Bouwmeester van de VVD vond dat AA uiterst suggestieve vragen stelde en zag geen reden daar op in te gaan. Jelle Buisma van de PvdA ging de problemen uit de weg en legde de vraag terug bij het College, volgens hem moet wethouder Van Rijn maar aantonen dat wat betreft de uitvoering de zaak klopt. Op zo’n moment kun je als toehoorder het spoor bijster zijn want wie controleert nu wie? Is dat nu niet juist de taak van de Raad?  De enige die mee ging in de door AA opgestelde notitie was Judith Keessen, zij was het in alles met AA eens.

Onafhankelijk onderzoek
Wethouder Bart Kabout, gaf, namens het College aan dat men een onafhankelijk onderzoek wil laten verrichten naar de wijze waarop in het verleden de door de Raad vastgestelde kaders door het College waren geïnterpreteerd en uitgevoerd.

Buiten de wereld van aannames
Ondanks de reacties van de fracties bleef Holtrop ervan overtuigd dat het College niet goed had gehandeld. Ze haalde woorden van René Martijn en Jelle Buisma aan om haar gelijk te halen maar werd door beiden gecorrigeerd. Toen ze het artikel ‘Milieu toetsen? Welnee liever wegpoetsen’ uit het blad Binnenlands Bestuur aanhaalde om aan te dringen op een m.e.r. (milieueffectrapportage), werd het Willem Kikkert te veel: “We gaan gewoon door met aannames en suggestief zijn, laten we daar gewoon mee stoppen. We moeten het hebben over het proces, wat zijn de kaders geweest, hoe is dat vertaald in de tender (de aanbesteding) en het ontwerp bestemmingsplan zoals dat ter inzage ligt. Dan krijgen we de feiten boven water. Het is fijn om een second opinion onderzoek te doen, want dan blijven we buiten de wereld van aannames.”

Helderheid en duidelijkheid
Voor Holtrop was dat antwoord nog steeds niet bevredigend, ze bleef maar aandringen op een m.e.r. Ronald Fransen legde nog eens uit dat ook dat een onderdeel is van het onafhankelijk onderzoek. Holtrop gaf aan blij te zijn met de toezegging van het College, ook zij is voor helderheid en duidelijkheid. Voor de toehoorders was het jammer dat juist dat in haar betoog ontbrak.

 

6 reacties

 1. Toch blij voor alle betrokkenen, dat het Ford K’staart niet in stelling wordt gebracht.

 2. Logisch dat Dick Kuin de ontwikkelingen van het Fort nauwlettend volgt en daarover in de gemeenteraad zijn mening heeft gegeven. Hij woont en werkt immers pal tegenover het Fort Kudelstaart.
  Daarom kan geen enkele andere Aalsmeerse burger en geen enkel ander Aalsmeers raadslid zó betrokken zijn bij de Fort-ontwikkelingen. Voor het behoud van ‘de schoonheid der proporties’ in onze gemeente moeten wij blij zijn dat Dick’s partijgenoot Greta Holtrop duidelijk haar mening heeft geven in de gemeenteraad en die blijft geven. Zij wil behoeden dat het Fort – gelet op de ligging – buitenproportionele eigenschappen gaat krijgen. Daarin heeft zij en Absoluut Aalsmeer volkomen gelijk want de infrastructuur is voor die ontwikkelingen volstrekt ongeschikt.

 3. Beste Joop,

  Dank voor de heldere politieke beschouwingen van de afgelopen tijd. Goede, onafhankelijke journalistiek is belangrijk. Dat geldt voor de landelijke, maar ook zeker voor de gemeentelijke politiek. Keep up the good work!

 4. Grappig dat gemeenteraadsleden het verwijt krijgen persoonlijk betrokken te zijn bij een onderwerp…. juist gemeenteraadsleden moeten persoonlijk betrokken zijn bij de zaken die er toe doen bij de gemeente. Juist door die betrokkenheid zitten ze in de raad. Dat is een, twee is dat het raar is dat een raadslid zich overal mee mag bemoeien, behalve als het zijn of haar eigen straat betreft. Dan moet je je er vooral niet mee bemoeien. Dus je moet je mond houden als het gaat over een hangplek voor pubers als je zelf een puber hebt, je moet je mond houden als je buurman bouw plannen heeft. Je moet ook je mond houden over schiphol als je in de raad van aalsmeer zit… want je zou wel eens persoonlijke belangen kunnen hebben……

 5. beste Joop,
  In de eerste plaats mijn excuses voor het dreigement van gisterenavond. Het is niet goed wat ik deed, maar jij weet, als geen ander, het donkerste in de mens omhoog te halen. Wanneer je de moeite had genomen om, voor publicatie, contact met mij te zoeken, had ik je kunnen vertellen dat ik, in overleg met de burgemeester en de griffier, besloten heb om op het dossier Fort Kudelstaart, geen woordvoerder te zijn.Het had je gesierd wanneer je dat even had gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel