Officiële mededelingen 29 juli 2021

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 30 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19

Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75.
Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout. Maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur;
zaterdag: 09.00-16.00 uur. Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.
Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
  onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur; woensdag 13.00 uur – 16.30 uur.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
Konkiel                        M.E.                       18-10-1983                  23-07-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder ‘Bezwaarschrift indienen’;. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
Amerek K. 30-05-2018 23-07-2021
Amerek N. 29-08-2020 23-07-2021
Szychowska M.A. 31-07-1993 23-07-2021
Szychowska B.I. 23-06-1968 23-07-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het
aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Corona testbus
Tot en met zondag 1 augustus 2021 staat de corona testbus van de GGD op het parkeerterrein aan de Dreef in Hornmeer. Mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met lichte klachten kunnen zich hier zonder afspraak gratis laten testen op corona.

NIEUWE NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART
Op 2 augustus 2021 wordt er een nieuw model Nederlandse identiteitskaart (NIK) geïntroduceerd. Dit nieuwe model voldoet aan de Europese Verordening met diverse eisen aan de identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart krijgt o.a. een nieuw uiterlijk. Vanaf 2 augustus 2021 worden er ook vingerafdrukken opgenomen in de Nederlandse identiteitskaart. Door de introductie van de nieuwe Nederlandse identiteitskaart moeten de systemen worden aangepast. Hierdoor kan er vanaf 29 juli 2021 11:30 uur tot 1 augustus 2021 GEEN reisdocument worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt ook als je reisdocument is vermist. Bij urgentie kan een nooddocument worden aangevraagd bij de Koninklijke Marechaussee.

REISDOCUMENT AANVRAGEN? LET OP!
Wegens landelijk onderhoud is het niet mogelijk om tussen 29 juli 11:30 en 1 augustus een reisdocument aan te vragen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Dreef nabij skatebaan en fitnesspark (kad.perc. C 7504), (Z21-054808), het plaatsen van een keet bedoeld als JOP
(JongerenOntmoetingsPlek)
– Kudelstaartseweg tussen nrs. 181 en 189 (kad.percelen D5973, 3251, 3252, 5972 en 6751), (Z21-054692), het bouwen van drie woningen en het aanleggen van vier in- en uitritten
– Geijlwijckerweg nabij nr.10, (Z21-054339), het aanleggen van een voetgangersbrug over de Molenvliet
– Meervalstraat 27 en 27A, 1431 WE, (Z21-054320), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verbouwen van een kinderdagverblijf naar appartement met carport en het wijzigen van de gevel/kozijnen
– Vlasakkerlaan 1, 1431 DJ, (Z21-054213), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Brazilielaan nabij nr. 187 (kad. perc. B10225), (Z21-054073), het tijdelijk plaatsen van een zendmast voor het bereik van Vodafone, T-Mobile en KPN tot vermoedelijk derde kwartaal 2022
– Braziliëlaan 4, 1432 DG, (Z21-053973), het uitbreiden van het kantoor door middel van het plaatsen van een dakopbouw
– Aalsmeerderweg 491, 1432 ED, (Z21-053617), het verbreden van de doorgang tussen de keuken en de woonkamer door het
verwijderen van een draagmuur
– Sierteeltstraat (kad. percelen B9662, B10174, B7715 en B7717), (Z21-053483), het uitbreiden van de Productstraat Oost

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-025714), het gedeeltelijk slopen en vernieuwen van een toiletgroep (gemeentelijk monument). Verzonden: 23 juli 2021
– Citroenvlinderstraat 32, 1432 ME, (Z21-026206), het maken van een opbouw op de garage. Verzonden: 22 juli 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Oosteinderweg 51a, 1432 AD, (Z21-014922), het verbreden van de bestaande in- en uitrit. De omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 23 juli 2021
– Stommeerweg 127, 1431 EV, (Z21-020974), het uitbreiden van de woning op de begane grond en eerste verdieping d.m.v. een uitbouw. Verzonden: 23 juli 2021
– Gloxiniastraat 13, 1431 VG, (Z21-041117), het verplaatsen van de toegangsdeur en het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel. Verzonden: 21 juli 2021
– Uiterweg 24, 1431 AN, (Z21-024921), het plaatsen van een dakkapel, het vervangen van de topgevel-kozijnen en het wijzigen van het metselwerk in stucwerk en rabathout. De omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 21 juli 2021
– Sierteeltstraat 29 (kad.perc. B 9662 en B 3933), (Z21-015149), het bouwen van een bedrijfshal met kantoorgedeelte. Verzonden: 14 juli 2021

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Vlinderweg 10, 1432 MH, (Z21-028770), het legaliseren van een reeds geplaatste rookgasafvoer op de dakkapel aan de
achterzijde van de woning. Verzonden: 23 juli 2021
– Aalsmeerderweg achter nr. 348 (kad. perc. B3818 en B7409), (Z21-045890), het aanleggen van een weilanddepot t.b.v. het tijdelijk opslaan van (vrij) verspreidbare baggerspecie. Verzonden: 22 juli 2021

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

• Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Bilderdammerweg, noordoostelijk deel westzijde

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
• Toerit naar parkeerterrein Dorpshuis Kudelstaart (Z21-053441) BeachBorrel 2021 op 20 augustus 2021, ontvangen op
15 juli 2021
• Winkelgebied Zijdstraat/gedeelte Dorpstraat/Schoolstraat/gedeelte Weteringstraat/Punterstraat (Z21-054353) Braderie Aalsmeer Centrum op 4 september 2021, ontvangen 23 juli 2021

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (TAPONTHEFFING) (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning (tapontheffing) is aangevraagd:
• Surfeiland en Westeinderplassen (Z21-053524) Het plaatsen van één tappunt t.b.v. Grote Prijs van Aalsmeer op 3 oktober 2021, ontvangen 20 juli 2021

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend.
In het kader van het storten van vloeren en gebruikmaken van vlindermachine in week 31 en 36, op het perceel Zwitserlandstraat 1 en 3.

TER INZAGE:
– t/m 2 september 2021: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘uiterweg 223-225’ en besluit hogere grenswaarde (z21- 0019796)
– t/m 2 september 2021: verleende omgevingsvergunning Samoaweg 1, Aalsmeer (Z20-057293) met de daarbij behorende stukken

Lees vorig bericht

‘Wij zijn Hornmeer’ verbindt buurt

Lees volgend bericht

Plaatsgenote schreef fleurig boekje


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *