Officiële mededelingen 27 mei 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 21 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Bisko P. 27-02-1995 18-05-2021
  Borysiewicz N. 30-06-1999 18-05-2021
  Crăciunescu G.R. 22-06-2000 18-05-2021
  Lourens G.A.T. 28-12-1958 18-05-2021
  Poppr J. 10-05-1966 18-05-2021
  Rizea C.G. 14-03-2001 18-05-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten.

Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  van Veen K. 04-07-1986 19-05-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur

Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT/ RECTIFICATIE

– 1e J.C. Mensinglaan hoek Cyclamenstraat (kad.perc. C1805) (Z21-029987), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het
inrichten van een bouwplaats met een tijdelijke in- en uitrit t.b.v. nieuwbouwproject Zuydveste voor een periode van ca.
13 maanden. Toelichting: Bij het in behandeling nemen van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving en de locatie van het
project niet volledig (juist) waren.

– Hadleystraat 46, 1431 SN, (Z21-007163), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het legaliseren van het reeds
aangelegde dakterras en de splitsing van de woning en een kapperszaak. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is
gebleken dat de omschrijving, zoals eerder gepubliceerd, niet juist was. Verzonden: 18 mei 2021 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Archimedeslaan 15, 1433 ME, (Z21-039235), het plaatsen van een schuurtje naast de hoekwoning

– Uiterweg 370, 1431 AZ, (Z21-038799), het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping

– Duikerstraat 47, 1432 JW, (Z21-037800), het plaatsen van een puincontainer t.b.v. verbouwing van de woning van 21 mei tot en met 18 juni 2021

– Kompasplein, (Z21-037790), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de woningen op 3 parkeerplaatsen van 17 tot en met 28 mei 2021

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Marktstraat 19, 1431 BD, (Z21-026492), het plaatsen van terrasschermen. Verzonden: 19 mei 2021

– Oosteinderweg 89, 1432 AE, (Z21-025454), het realiseren van een onderheide betonvloer ten behoeve van het verruimen van de parkeergelegenheid. Verzonden: 19 mei 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Uiterweg 214B, 1431 AT, (Z21-019781), het plaatsen van twee bergingen (blokhut) op de kavels 596 en 599 van Recreatiepark Aalsmeer. Verzonden: 20 mei 2021

– Oosteinderweg 51a, 1432 AD, (Z21-014922), het verbreden van de bestaande in- en uitrit. Verzonden: 18 mei 2021

– Oosteinderweg tussen 311 en 313/313a, 1432 AW, (Z21-022783), het gedeeltelijk dempen van de kopsloot t.b.v. tuinaanleg en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 14 mei 2021

– IJsvogelstraat 29, 1431 VR, (Z21-023605), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18 mei 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Baanvak 38, 1431 LK, (Z21-009879), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 21 mei 2021

– F.A. Wentstraat 4, 1431 KZ, (Z21-013633), het wijzigen en uitbreiden van het bestaande bedrijfsgebouw. Verzonden: 20 mei 2021

– Westeinderplassen, perceel H 2550, (Z21-017322), het plaatsen van een opbergschuur/schuilhut op een recreatie-eiland. Verzonden: 19 mei 2021

– Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z21-011676), het aanleggen van een in- en uitrit en dam met duiker. Verzonden: 18 mei 2021

– 1e J.C. Mensinglaan 35, 1431 RV, (Z21-011905), het plaatsen van een nokverhoging en dakkapel aan de straatzijde van de woning. Verzonden: 19 mei 2021

– Baanvak 10, 1431 LK, (Z21-001860), het plaatsen van een houten schutting met gaaswerk van maximaal 2 meter hoog op de erfgrens aan de zijkant van de woning. Verzonden: 20 mei 2021

– Hornweg 205, 1432 GJ, (Z21-031791), het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 19 mei 2021

– Zijdstraat 82b, 1431 EE, (Z21-004045), het plaatsen van een dakopbouw. Verzonden: 18 mei 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-9695233), een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning (zgn.
revisievergunning) verleend aan Stal Wennekers voor haar aan de Mr. Jac. Takkade 21 te Aalsmeer gelegen inrichting. De
inrichting betreft een paardenhouderij met pensionstalling en veehouderij. Toelichting: deze aanvraag is behandeld door de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (zaaknummer: 9695233). Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op
loket.odnzkg.nl. onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het
contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Verzonden: 14 mei 2021

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen – Sconedorp, zuidelijk deel
 • Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen – Albrechtstraat, zuidwestelijk deel
 • Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen – Spoorlaan, ten noorden van de kruising met de Ophelialaan
 • Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen – Kamerlingh Onnesweg, ten zuiden van de kruising met het Lorentzhof
 • Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen – Kudelstaartseweg, op het parkeerterrein surfeiland Vrouwentroost

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd. In het kader van werkzaamheden van 31 mei t/m 5 juni 2021, op het perceel van Cleeffkade/Burgemeester Kasteleinweg. Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:

 • t/m 4 juni 2021:
  de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Dorpsstraat 111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen van een omgevingsvergunning (aspect milieu) voor het veranderen van de inrichting.
 • t/m 17 juni 2021:

ontwerp paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer (Z21-020283)

 • t/m 2 juli 2021:

ontwerp-omgevingsvergunning Samoaweg 1 Aalsmeer (Z20-057293), met de daarbij behorende stukke

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Werken in Aalsmeer aantrekkelijk voor jongeren

Lees volgend bericht

Protest verwacht bij bezoek Dick Benschop aan raad 


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *