Officiële mededelingen 20 mei 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente van week 20 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur

Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur

Maandag 24 mei
Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) is het raadhuis gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 27 MEI 2021, IN DE BURGERZAAL VAN HET RAADHUIS VAN AALSMEER. AANVANG: 20.00 UUR.
Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via tv uitzending van radio aalsmeer. De voorzitter van de raad, mr. G.E. Oude Kotte

RAAD
Burgerzaal
Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 R-1. 1.     Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

2.     Vaststelling van de agenda

3.     Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 8 april 2021

4.     Vaststelling van de lijst ingekomen stukken

5.     Bekrachtigen geheimhouding

6.     Mededelingen van het college

    BEHANDELSTUK
20.10 R-2 Van Afval naar grondstoffenbeleid
20.45 R-3 Strategie Werklocaties Aalsmeer                                                                                                     
21.15 R-4 Aanvraag krediet Fietspad Bilderdammerweg-Robend
21.45 R-5 Voorbereidingskrediet Herinrichting Raadhuisplein, van Cleeffkade en Stationsweg ten behoeve van de Centrumvisie.
22.00 R-6 Bekrachtiging noodverordeningen Oud & Nieuw en Koningsdag
22.15 R-7 Vragenkwartier
     
                                             SLUITING  

GEMEENTE AALSMEER – ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING SAMOAWEG 1 AALSMEER (Z20-057293)

In het bouwplan is een nieuw bedrijfsgebouw met aangrenzend parkeerterrein voorzien in de noordwesthoek van deelgebied 2 van Green Park Aalsmeer. De locatie bestaat nu nog uit een braakliggend terrein. Ten behoeve van de bereikbaarheid van het bedrijf en andere toekomstige bedrijven in deelgebied 2 zal er een nieuwe weg door deelgebied 2 worden aangelegd (de Samoaweg).

Het bouwplan past niet in de geldende beheersverordening ‘Green Park Aalsmeer 2017’. De beheersverordening maakt ter plaatse geen gebouw mogelijk. Om een bedrijfsgebouw op deze locatie alsnog mogelijk te maken is een planologische procedure nodig. Het bedrijfsgebouw kan worden toegestaan via een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

TER INZAGE
Met ingang van 21 mei 2021 ligt de ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVDB15xC-OW01,

en

 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader van
  corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met maatregelen in het
  kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020 – 540 49 11.

ZIENSWIJZE
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevings-vergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Samoaweg 1,
Z20-057293”.

Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297 – 38 75 75 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Bisschop Koenraadstraat 10, 1433 HS, (Z21-037455), het plaatsen van een container voor de woning t.b.v. afvoer van tuinafval

– Kudelstaartseweg achter nr. 150 (kad.perc. D 6088), (Z21-037441), het plaatsen van een zeecontainer op de kavel achter de te
bouwen woning t.b.v. opslag van o.a. tuin- en sportartikelen gedurende de bouw (1,5 tot 2 jaar)

– Linnaeuslaan 72, 1431 JW, (Z21-037430), het maken van een tweede verdieping op de schuur d.m.v. het bouwen van een schuin
dak

– Kerkweg 57, 1432 EH, (Z21-037412), het maken van een grotere overkapping voor de garage

– Oosteinderweg 89, 1432 AE, (Z21-036713), het maken van een onderheide betonvloer t.b.v. het verruimen van de parkeer-
gelegenheid

– Berkenlaan 7, 1431 JD, (Z21-036637), het bouwen van een kap op de bestaande entree

– Oosteinderweg 58, 1432 AM, (Z21-036195), het bouwen van twee recreatiewoningen

– Kudelstaartseweg 160, 1433 GN, (Z21-036401), het plaatsen van een golfbreker

– Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z21-036398), het verlengen van het tijdelijk plaatsen van een luchthal ten behoeve van het
overdekken van drie tennisbanen

– Apollostraat 30, 1431 WS, (Z21-035559), het aanleggen van een tuinpad door de berm t.b.v. toerit naar de woning met scooter en
fietsen

– Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z21-035554), het uitbreiden en splitsen van de woning in een dubbel woonhuis

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Rietwijkeroordweg achter nr. 64 (kad. perc. A. 3679), (Z21-011308), het bouwen van een opslagruimte. Verzonden: 10 mei 2021 

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Kudelstaartseweg 145, 1433 GC, (Z21-020979), het kappen van een zieke boom (Fagus sylvatica). Verzonden: 11 mei 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 540 (kad.perc. B 10209), 1432 BS, (Z21-008447), het plaatsen van een toegangsbrug en het aanleggen van een
inrit. Verzonden: 12 mei 2021

– Westeinderplassen, kad. perc. H 458, (Z21-019091), het plaatsen van een blokhut op een recreatie-eiland. Verzonden: 12 mei
2021

– Westeinderplassen kad. perc. H 457, (Z21-024926), het plaatsen van een blokhut op een recreatie-eiland. Verzonden: 12 mei
2021

– Hornweg 132, 1432 GP, (Z21-014294), het legaliseren van een reeds geplaatste extra dakkapel. Verzonden: 12 mei 2021

– Vrouwentroostpad 5, 1433 GW, (Z21-028224), het aanleggen van een nieuwe brug. Verzonden: 12 mei 2021

– Wissel 30, 1431 LP, (Z21-031667), het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel-dakvlak. Verzonden: 11 mei 2021

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Bilderdammerweg, noordoostelijk deel
 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Spilstraat, noordelijk deel

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:

 • t/m 20 mei 2021:

vastgestelde wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ en een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-069090) met de bijbehorende stukken

 • t/m 20 mei 2021:
  gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘oosteinderweg 2020’ (z-2017/052407) met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
 • t/m 4 juni 2021:
  de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken b.t. Dorpsstraat 111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen van een omgevingsvergunning (aspect milieu) voor het veranderen van de inrichting.
 • t/m 17 juni 2021:

ontwerp paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer (Z21-020283)

 • t/m 2 juli 2021:

ontwerp-omgevingsvergunning Samoaweg 1 Aalsmeer (Z20-057293), met de daarbij behorende stukke

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Commissie eens met PMD nascheiding, maar niet met invoering chip

Lees volgend bericht

Wie verdient koninklijke onderscheiding?


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *