Officiële mededelingen 17 juni 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van week 24 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag:   08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 75 85 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur Woensdag  13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Didouh Z. 07-05-1996 09-06-2021
  Miller B.M. 06-09-1978 08-06-2021
  Noya E.I.A. 16-06-1952 07-06-2021
  Verhoeven M.H.G. 08-12-1984 08-06-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.  U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Balińska U.A. 16-03-1970 09-06-2021
  Broda K.J. 06-02-1995 10-06-2021
  Chrzanowski R.D. 26-11-2001 07-06-2021
  Correia Cardoso Gomes J.W. 19-12-1996 09-06-2021
  Dyla D.P. 27-02-1987 09-06-2021
  Froelich J.M. 01-11-1992 09-06-2021
  Jabłońska-Szczanowicz E. 28-08-1985 09-06-2021
  Jakubowski D. 10-05-1987 09-06-2021
  Kalitka N. 27-09-1992 09-06-2021
  Krzykanowski R.M. 05-08-1974 07-06-2021
  Stępień E.J. 17-12-1969 09-06-2021
  Szczanowicz A.M. 04-09-2019 09-06-2021
  Szczanowicz M. 03-07-1981 09-06-2021
  Teper J.U. 18-05-1997 10-06-2021
  Titow F.S. 25-08-1999 07-06-2021
  Wilkoszewska P.A. 17-08-1981 07-06-2021
  Winkler M.W. 09-07-1993 10-06-2021
  van der Zwaard T.V. 20-02-1995 09-06-2021

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Gemeente Aalsmeerconcept startnotitie Oosteindedriehoek, deelgebied 1 Aalsmeer (D21-183786)
Het project Oosteindedriehoek, deelgebied 1 voorziet in het mogelijk maken van woningbouw op deze voormalige glastuinbouwlocatie. Ook is sprake van het realiseren van een basisschool met aanvullende maatschappelijke voorzieningen. Het plan voorziet in zowel eengezinswoningen als appartementen. En is bedoeld voor een breed publiek. Het woonprogramma biedt een ruime keuze voor jongeren, starters, ouderen en gezinnen. En sluit aan bij de Woonagenda 2020 zoals die op 12 december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Met een consortium van private partijen heeft het gemeentebestuur afgesproken dat voor de eerste fase van Oosteindedriehoek een concept startnotitie wordt opgesteld en in procedure gebracht. Een stedenbouwkundige visie vormt de bouwsteen voor deze startnotitie. Deze visie wordt later uitgewerkt tot een stedenbouwkundig verkavelingsplan.

Ter inzage
Met ingang van 18 juni 2021 ligt de concept startnotitie gedurende 4 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
– via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/bouwprojecten
– ook op https://participatie.aalsmeer.nl zijn de stukken in te zien

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via telefoon: 0297-387575.; De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. In verband met maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via telefoon: 020-5404911.

Inspraakreactie
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie geven op de concept startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding van “inspraakreactie concept startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1,
D21-183786”. U kunt uw inspraakreactie ook mailen naar projecten.aalsmeer@amstelveen.nl

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z21-043772), het wijzigen en intact brengen van de brandcompartimentering
– Aalsmeerderweg 44, 1432 CR, (Z21-042038), het maken van een uitbouw op de begane grond en etage aan de achterzijde van
de woning
– Uiterweg 27 ws14, 1431 AA, (Z21-043432), het plaatsen van een woonark

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:
 – Kudelstaartseweg, project Women’s Eye (kad. percelen D 7674, 7679 en 7680), (Z21-031872), het maken van een kelder onder
de woning type D, E en F. Verzonden: 14 juni 2021
– Wilgenlaan 12, 1431 HT, (Z21-029040), het plaatsen van een zorg-containerwoning die bestaat uit gekoppelde zeecontainers.
Verzonden: 08 juni 2021
– Aalsmeerderweg 329a, 1432 CP, (Z21-020509), het uitbreiden van de woning aan de achtergevel op de begane grond en eerste
verdieping. Verzonden: 08 juni 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
– Uiterweg 134 ws8, 1431 AS, (Z21-031482), het plaatsen van een bestaande woonark afkomstig uit een andere gemeente op de
ligplaatslocatie Uiterweg 134 ws10. Verzonden: 11 juni 2021
– Uiterweg 36, 1431 AN, (Z21-034427), het plaatsen van een prefab kunststof zwembad achter in de tuin. Verzonden: 08 juni 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Dorpsstraat 111, 1431 CC, (OD-9585402), het verlenen van een omgevingsvergunning (aspect milieu) voor het veranderen van
de inrichting. De verandering betreft het stralen van metalen oppervlakken, gedurende een korte periode na het gereedkomen van
een aluminium scheepscasco. Toelichting: deze aanvraag is behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(zaaknummer: 9585402). Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl. onder bekendmakingen. Heeft
u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact
met u opgenomen. Verzonden: 10 juni 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:

 • t/m 17 juni 2021: ontwerp paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer (Z21-020283)
 • t/m 2 juli 2021: ontwerp-omgevingsvergunning Samoaweg 1 Aalsmeer (Z20-057293), met de daarbij behorende stukken
 • t/m 16 juli 2021: concept startnotitie Oosteindedriehoek, deelgebied 1 Aalsmeer (D21-183786) met de bijbehorende stukkeGEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Honderden nieuwe woningen en basisschool in Oosteindedriehoek

Lees volgend bericht

Dorpswandelingen beginnen weer


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *