Officiële mededelingen 17 december 2020

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van 17 december 2020

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19 Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet de gemeente Aalsmeer een beroep op u:

 • Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
 • Leg geen zakken naast een overvolle container;
 • Gooi geen textiel bij het restafval.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden: Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur Woensdag 13.00 uur – 16.30 uur

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Bogdan A.V. 25-02-1988 11-12-2020
  Liu S. 29-07-1990 09-12-2020
  Yin Z. 17-04-1990 09-12-2020

 

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN
LET op: door de feestdagen kan de levertijd van reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.
Klant Contact Center: 8.30-16.00 uur
Receptie: 8.30 – 14.00 uur
Balies: 8.30-14.00 uur (alleen op afspraak)

1e en 2e kerstdag
Het gemeentehuis is op vrijdag 25 december 2020 gesloten. Op 24 en 31 december zijn wij telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.

1 januari 2021
Op vrijdag 1 januari is het raadhuis gesloten. 

Gemeente Aalsmeer – Vastgestelde Structuurvisie ‘Tussen de Linten’
Op 4 december 2020  heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de structuurvisie ‘Tussen de Linten’ vastgesteld.  Met ingang van 17 december 2020 zal de vastgestelde structuurvisie voor een ieder raadpleegbaar zijn.

Plangebied
Het gebied van de structuurvisie wordt begrensd door de Hoge Dijk, de Aalsmeerderweg in het zuiden en het plangebied Schinkeldijkje in het oosten. Het Greenpark-deel van dit gebied (tussen N201 en Machineweg) valt niet binnen het gebied, omdat dit al onderdeel uitmaakt van een andere structuurvisie.

Wat is het doel van de Structuurvisie ‘Tussen de Linten’
Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet meer toekomstbestendig. Ook voor het gebied Tussen de Linten geldt, dat de toekomst van de hier aanwezige tuinbouw onder druk staat. Het gebied is door de ligging in het verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de overzijde van de Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de leefbaarheid onder druk. Dit is de reden dat een structuurvisie voor dit gebied is gemaakt in samenspraak met bewoners en bedrijven in dit gebied.

De structuurvisie vormt een toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in drie deelgebieden:

 1. het meest westelijk gebied waar tuinbouw, kleinschalige arbeidsextensieve bedrijvigheid en duurzame energievoorziening mogelijk is;
 2. het gebied begrens door Aalsmeerderweg, Hoge Dijk, Machineweg en Kerkweg. In dit gebied zijn behalve tuinbouw passende kleinschalige bedrijven mogelijk, duurzame energie en kleinschalige woningbouw onder voorwaarden van geluidsadaptief bouwen.
 3. Het gebied begrens door Aalsmeerderweg, Kerkweg, Hoge Dijk en plangebied Schinkeldijkje. In dit gebed is kleinschalige woningbouwontwikkeling mogelijk.

De visie wordt daarnaast gebruikt als basis om fondsen te werven voor de transformatiekosten die niet door initiatiefnemers en gemeente gedragen kunnen worden.

Waar vindt u informatie? De structuurvisie wordt vanaf 17 december beschikbaar gesteld. De visie vindt u op de volgende manieren:

De vastgestelde structuurvisie vindt u op de volgende manieren:

–             de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.SvTussenDeLinten-VG01

–             de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.ropubliceer.nl, identificatiecode:
NL.IMRO.0358.SvTussenDeLinten-VG01

of
via de website van Aalsmeer  https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/bestemmingsplannen-en-structuurvisies

Ter inzagelegging
Gedurende maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken niet ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Aalsmeer. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn de stukken online in te zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via (020) 540 4911.

Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.

Gemeente Aalsmeer – Vastgestelde Structuurvisie ‘Bovenlanden Oosteinderweg’ (Z-2017/017209)
Op 4 december 2020 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de structuurvisie ‘Bovenlanden Oosteinderweg’ vastgesteld. Vanaf 17 december 2020 is de vastgestelde structuurvisie voor eenieder raadpleegbaar.

Plangebied
Het gebied van de structuurvisie wordt begrensd door de oude Spoordijk in het zuidwesten, de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder in het noordwesten, de Meester Jac. Takkade in het noordoosten en de Hogedijk in het zuidoosten.

Wat is het doel van de Structuurvisie ‘Bovenlanden Oosteinderweg’
Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet meer toekomstbestendig. Ook voor het gebied de Bovenlanden Oosteinderweg geldt dat de toekomst van de hier aanwezige trekheestercultuur onder druk staat. Tegelijkertijd zijn transformaties in het gebied lastig door beperkingen vanuit Schiphol (LIB contouren). Het gebied is door de ligging in het verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de overzijde van de Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de leefbaarheid onder druk. Dit is de reden dat een structuurvisie voor dit gebied is opgesteld in samenspraak met bewoners en bedrijven in dit gebied.

De structuurvisie vormt een toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vier zones:

 1. het lint;
 2. een ontwikkelzone achter het lint, waar passende bedrijven zich kunnen ontwikkelen;
 3. een groen/recreatieve zone achter de ontwikkelzone;
 4. een groen-/recreatieve zone langs de Ringvaart.

De visie wordt ook gebruikt als basis om fondsen te werven voor de transformatiekosten die niet door initiatiefnemers en gemeente gedragen kunnen worden.

Waar vindt u informatie?
De vastgestelde structuurvisie vindt u vanaf 17 december op:

Ter inzagelegging
Vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken niet ter inzage gelegd in het raadhuis van Aalsmeer. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de stukken online in te zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via (020) – 540 4911.

Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.

Doe je mee aan de klankbordgroep ‘Aalsmeer aardgasvrij?’
Zoals alle gemeenten in Nederland, is gemeente Aalsmeer bezig met het maken van een plan om de gemeente aardgasvrij te krijgen. We kijken voor de Warmtevisie Aalsmeer naar buurten die tot 2030 van het aardgas af kunnen en naar buurten die pas later aan de beurt zijn. Ook onderzoekt een adviesbureau voor ons wat de meeste geschikte en betaalbare warmtetechniek is voor de verschillende buurten. Natuurlijk kan de gemeente dat niet alleen. Jouw mening, zorgen, vragen en ideeën zijn daarbij belangrijk. We willen daarom graag van je horen. Dat kan binnenkort via een enquête en we organiseren ook dorpsgesprekken. Daarnaast zijn we bezig met het oprichten van een klankbordgroep van Aalsmeerse bewoners en bedrijven.
We zoeken mensen die hier aan mee willen doen; liefst jong en oud, zodat we een goede afspiegeling hebben van onze gemeente. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via energietransitie@aalsmeer.nl.  De gemeente stelt je deelname erg op prijs!

lees verder onder de advertentie

ALS_Ansichtkaart_WensZorg_A6_v3

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Mercuriusstraat 48, 1431 XD, (Z20-087177), het aanbrengen van een stalen ligger aan de achterzijde van de woning

– Karperstraat 42, 1432 PA, (Z20-087175), het maken van een uitbouw aan de kapperszaak op de begane grond
waardoor erboven een dakterras ontstaat

– Vlinderweg 47, 1432 MZ, (Z20-087168), het bouwen van een tuinhuis in de achtertuin

– Giekstraat 1, 1433 SH, (Z20-087103), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

– Witteweg 32, 1431 GZ, (Z20-087097), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een sportschool

– Herenweg 47, 1433 GV, (Z20-087037), het slopen van een woning

– Waterhoenstraat sectie C nr. 7380, (Z20-086411), het bouwen van 24 smartwoningen

– Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z20-086370), het verwijderen van steigers en plaatsen van nieuwe steigers

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z20-086209), het bouwen van een bijgebouw en het verplaatsen en aanvullen van het
bestaande hekwerk

– Burgemeester Brouwerweg t.h.v. kad. perceel B nr 6071  en Oosteinderweg t.h.v. kad. perceel B nr. 4938,
(Z20-086101), het kappen van 3 bomen i.v.m. dijkverbetering Hogedijk

– Uiterweg 348, 1431 AX, (Z20-086089), het plaatsen van een puincontainer van 2 januari tot en met 2 april 2021

– Uiterweg 21, 1431 AA, (Z20-085462), het renoveren van de buitenzijde van de woning waarbij de kozijnen worden
vervangen/aangepast

– Midscheepsstraat 1, 1433 ST, (Z20-085411), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Aalsmeerderweg 154, 1432 CV, (Z20-065742), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het maken van
een terras. Verzonden: 14 december 2020

– Vlinderweg 224, 1432 MX, (Z20-071215), het vergroten van de bestaande dakopbouw. Verzonden: 08 december
2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 540, 542 en 544 (voorheen achter nrs. 552-556) , (Z20-061394), het bouwen van een agrarische
loods. Verzonden: 11 december 2020

– Uiterweg 32, 1431 AN, (Z20-064190), het plaatsen van een serre aan het Tuinhuis van de Historische Tuin.
Verzonden: 11 december 2020

– Kudelstaartseweg 148b (kad. perceel D nr. 4176), 1433 GN, (Z20-080370), het wijzigen van het perceel t.b.v. de
bouw van een woning. Verzonden: 11 december 2020

– Gloxiniastraat 12, 1431 VE, (Z20-072678), het kappen van twee zieke bomen ( Plataan) in de achtertuin.
Verzonden: 11 december 2020

– Spoorlaan naast Ophelialaan 155, (Z20-074109),  het plaatsen van een koelwagen naast de slagerij van 14 tot en
met 28 december 2020. Verzonden: 10 december 2020

– Uiterweg 265 en 180, 1431 AH, (Z20-037580), het dempen (nr. 265) en compenseren (nr. 180) van water.
Verzonden: 08 december 2020

MELDINGEN AKKOORD

 • Legmeerdijk 271a, 1431 GA (Z20-086362), het slopen van steigers. Toelichting: langs oever Kudelstaartseweg t.h.v. huisnummer 22
 • Herenweg 47, 1433 GV (Z20-086964), het slopen van een woonhuis
 • Kudelstaartseweg 92, 1433 GL (Z20-087489), het slopen van een woonhuis, bedrijfshal & loods

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ontheffing is aangevraagd.

 • In het kader van het vlinderen van een vloer in de periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oosteinderweg tegenover 545.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd.

 • In het kader van werkzaamheden Project Waterfront Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei 2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297 – 38 75 75. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:

 • t/m 17 december 2020:
  verlening omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken
 • t/m 18 december 2020:
  actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij behorende stukken
 • t/m 21 januari 2021:
  Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a – Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aanmeldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen)
 • t/m 28 januari 2021: aanvraag geluidhinderontheffting: in het kader van het vlinderen van een vloer in de periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oosteinderweg tegenover 545
  t/m 28 januari 2021: aanvraag geluidhinderontheffing: in het kader van werkzaamheden Project Waterfront Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei 2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg.

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

 

Lees vorig bericht

Tentoonstelling leidt tot vernoeming arrangeur Csizik

Lees volgend bericht

Brandweer blust brandende boom


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *