Officiële mededelingen 15 april 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 15 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur
Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Bon J. 02-12-1988 06-04-2021
  Evripidou C. 06-09-1963 06-04-2021
  Gîrnu V. 03-07-1995 06-04-2021
  Stratulat P. 22-10-1978 06-04-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Dinsdag 27 april 2021
Op dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.

Woensdag 5 mei
Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het raadhuis gesloten.

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei
Op donderdag 13 mei (Hemelvaart) en 14 mei is het raadhuis gesloten.

Maandag 24 mei
Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) is het raadhuis gesloten.
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

Gemeente Aalsmeer –Verlening omgevingsvergunning Andorraweg 1 Aalsmeer (Z20-029478)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij besloten heeft een omgevingsvergunning in afwijking van de beheersverordening ‘Green Park Aalsmeer 2017’ te verlenen ten behoeve van de realisatie een nieuw distributiecentrum voor tuincentra van Intratuin, met bijbehorende voorzieningen.
Het huidige distributiecentrum bevindt zich op het perceel Middenweg 23 maar moet worden verplaatst in verband met de aanleg van een weg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z20-029478. De beheersverordening maakt ter plaatse geen gebouw mogelijk. Om deze reden is een planologische procedure nodig.

Ter inzage
Met ingang van vrijdag 16 april 2021 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
  NL.IMRO.0358.OIAVDB15xB-VG01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader
  van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 16 april 2021 tot en met 27 mei 2021. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Oosteinderweg 55 ws4 (kad.percelen G 4326 en 4327), 1432 AD, (Z21-028801), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van een mobiele houten mantelzorgwoning in de voortuin

– Vlinderweg 10, 1432 MH, (Z21-028770), het legaliseren van een reeds geplaatste rookgasafvoer op de dakkapel aan de achterzijde van de woning

– Vrouwentroostpad 5, 1433 GW, (Z21-028224), het aanleggen van een nieuwe brug

– Hogedijk, kad.perceel B10000 t/m B5914, (Z21-028170), het ophogen en versterken van de dijk met klei en het plaatsen van drie damwanden en een zware beschoeiing bij het gemaal (dijkverbetering Hogedijk fase II)

– Fonteinkruidhof 12, 1433 WD, (Z21-028115), het plaatsen van een zeecontainer op een parkeerplaats naast de woning voor opslag van huisraad tot en met 28 mei 2021

– Aalsmeerderweg tussen nrs. 41 en 47, (Z21-027776), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het dempen van een greppel gelegen op de erfgrens tussen beide percelen

– Clusiusstraat 26, 1431 KS, (Z21-027607), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

– Legmeerdijk, nabij nr. 313 (kad. perceel B 4978) in Aalsmeer, (Z21-027387), het graven van proefsleuven om bestaande kabels en leidingen te onderzoeken

– Galvanistraat 16, 1433 MA, (Z21-026960), het maken van een uitbouw met plat dak en lichtkoepel aan de achterzijde van de woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z21-009947), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 april 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Stationsweg 3, 1431 EG, (Z21-013115), het vernieuwen van een winkelpui. Verzonden: 12 april 2021

– Witteweg 32, 1431 GZ, (Z20-087097), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een sportschool. Verzonden:
29 januari 2021

– 1e J.C. Mensinglaan 35, 1431 RV, (Z21-011905), het plaatsen van een nokverhoging en dakkapel aan de straatzijde van de
woning. Verzonden: 07 april 2021

– Aalsmeerderweg 177, 1432 CL, (Z21-011676), het aanleggen van een in- en uitrit en dam met duiker. Verzonden: 06 april 2021

– Oosteinderweg 279 ws3, 1432 AV, (Z21-003318), het kappen van een (dode) beukenboom. Verzonden: 03 april 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z20-086370), het plaatsen van nieuwe steigers (Waterfront). Verzonden: 09 april 2021

– Helling 27, 1431 BR, (Z21-018800), het plaatsen van een bouwcontainer nabij de woning tot en met 30 mei 2021. Verzonden:
09 april 2021

– Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z20-084714), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De omgevings-
vergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 09 april 2021

– Kudelstaartseweg 63, 1433 GB, (Z21-013639), het vergroten van de bestaande dakkapel. Verzonden: 08 april 2021

– Helling 24, 1431 BS, (Z21-018801), het legaliseren van een reeds geplaatst hekwerk als erfafscheiding. Verzonden: 08 april 2021

– Dreef 7A, 1431 WC, (Z20-086209), het bouwen van een bijgebouw en het verplaatsen en aanvullen van het bestaande hekwerk.
Verzonden: 06 april 2021

– Zuid-Afrikaweg 1A t/m 1E, 3A t/m 3N en 5A t/m 5N (voorheen Greenpark deelgebied 3, kad. perc. B6729), (Z21-008845), het
bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen, het aanleggen van 3 in- en uitritten en handelsreclame. Verzonden: 02 april 2021

VERGUNNING INGETROKKEN

 • Helling 19, 1431 BR (Z21-012288), het koppelen van 2 dakkapellen op het achterdakvlak van de bedrijfswoning. Verzonden:
  1 april 2021
 • Seinpost 13, 1431 LG (Z21-004970), plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning. Verzonden: 1 april 2021

TER INZAGE:

 • t/m 22 april 2021:
  Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 223-225 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde met bij behorende stukken
  (Z21- 0019796)
 • t/m 30 april 2021:
  ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken m.bt. Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (OD-9695233), (Stal Wennekers) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
 • t/m 30 april 2021:
  verzoek tot ontheffing met daarop betrekking hebbende stukken in het kader van het aanleggen van een persleiding op
  1 en 6 april 2021, op het perceel Burg. Kasteleinweg – 2e Mensinglaan, terrein tussen Baanvak en Spoorlaan en Parkeerterrein A. Godinweg
 • t/m 6 mei 2021:
  het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen alsmede het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder
 • t/m 20 mei 2021:

vastgestelde wijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg naast 519’ en een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z20-069090) met de bijbehorende stukken

 • t/m 20 mei 2021:
  gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘oosteinderweg 2020’ (z-2017/052407) met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichtinGEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

Lees vorig bericht

1000 Bomen niet voldoende voor aangedragen locaties

Lees volgend bericht

Groen licht voor Feestweek ‘als van ouds’


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *