Officiële mededelingen 2 september 2021

(Foto archief AV)

Hieronder vindt u de officiële mededelingen week 35 2021

AANGEPASTE DIENSTVERLENING I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19 Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. Dit doen wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend  via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt  in commissievergaderingen  gesproken over onderwerpen die inwoners  persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen.

U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) – 38 75 75. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur
Woensdag                          13.00 uur – 16.30 uur

COLLECTIEVE AANKOOP ZONNEPANELEN
Namens de gemeente biedt Regionaal Energieloket gratis ondersteuning bij het verduurzamen van uw woning. Op dinsdag 7 september (19.30 tot 20.30 uur) organiseren wij daarom een online informatiebijeenkomst over de collectieve zonnepanelenactie Aalsmeer. Kijk voor meer informatie en om in te schrijven voor de informatiebijeenkomst op regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/acties (Zonnepanelenactie Aalsmeer).

 EXTRA KARTON EN PAPIERINZAMELING KUDELSTAART
Vanaf 11 september kunnen inwoners van Kudelstaart iedere zaterdag hun oud-papier wegbrengen bij de volgende punten:

 • Van 9:00 tot +/- 11:00 uur bij de sportvelden aan de Wim Kan Dreef
 • Van +/- 11:00 tot +/- 13:00 uur bij Dorpshuis ’t Podium (Kudelstaartseweg 239)
 • Van +/- 13:00 tot 15:00 uur bij het winkelcentrum aan het Ad Verschuerenplein.
  WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
  AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
  – Wilgenlaan 20b, 1431 HT, (Z21-063316), het plaatsen van een geluidsscherm in de achtertuin

– Johan Frisostraat 16, 1432 HH, (Z21-063315), het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats voor de woning tot en

met 30 september 2021

– Vlinderweg 64, 1432 MK, (Z21-063065), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

– Mendelstraat 7, 1431 KK, (Z21-062413), het plaatsen van een bouwcontainer op een parkeerplaats voor de woning tot 15 oktober
2021

– van Cleeffkade 2 en 2a t/m 2c, 1431 BA, (Z21-062485), het verbouwen en uitbreiden van de bestaande winkelruimte tot zeven
appartementen

– Japanlaan 15, 1432 DK, (Z21-062272), het aanleggen van twee  in- en uitritten

– Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS, (Z21-062210), het herbouwen van de tuinbouwkas

– Oosteinderweg 109 ws2, 1432 AG, (Z21-062114), het vervangen van een bestaande woonark door een nieuwe waterwoning

– Linnaeuslaan 2, 1431 JV, (Z21-061809), het plaatsen van een stretchtent zonder zijwanden

– Witteweg 53, 1431 GZ, (Z21-061803), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een personal training
studio/sportzaal

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Stommeerkade kavel 1, bouwplan Parkmeer (kad. perceel C7571), (Z21-044934), het bouwen van een vrijstaande woning.
Verzonden: 26 augustus 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Aalsmeerderweg 329a, 1432 CP, (Z21-020509), het uitbreiden van de woning aan de achtergevel op de begane grond en eerste
verdieping. Verzonden: 26 augustus 2021

– Brazilielaan nabij nr. 187 (kad. perc. B10225), (Z21-054073), het tijdelijk plaatsen van een zendmast voor het bereik van
Vodafone, T-Mobile en KPN voor een periode van 2 jaar. Verzonden: 23 augustus 2021

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.

 • Aanwijzing parkeerplaatsen voor personenauto’s – Bachlaan, zuidkant
  WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Ad Verschuerenplein (Z21-059487) Officiele opening ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid op 15 september 2021, verleend op 30 augustus 2021
 • Westeinderplassen ( Z21-055857) Vuur en Licht op het Water op 4 september 2021, verleend op 31 augustus 2021COLLECTES
  Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

 • Praamplein (Z21-033743) Feestweek Aalsmeer van 5 t/m 12 september 2021, ingetrokken op 19 augustus 2021
 • Openbaar plein gesitueerd tussen het appartementencomplex Boerhaavehof en Nobelhof (Z21-061032) het plaatsen van een tappunt ten behoeve van Feestelijke opening ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid op 15 september 2021, ingetrokken op 25 augustus 2021GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

 • Begoniastraat van nummer 1 t/m 44 (Z21-058664) Burendag op 25 september 2021, melding akkoord 26 augustus 2021 Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:
–    t/m 2 september 2021:
gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Uiterweg 223-225’ en besluit hogere grenswaarde (Z21- 0019796)

–           t/m 2 september 2021:
verleende omgevingsvergunning Samoaweg 1, Aalsmeer (Z20-057293) met de daarbij behorende stukken

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer Tel. 0297 – 387575 – fax 0297 – 387676 De gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297 Email: info@aalsmeer.nl Website: www.aalsmeer.nl

 

Lees vorig bericht

Anderhalf miljoenste woning met zonnepanelen in Aalsmeer

Lees volgend bericht

KCA swingt in Bacchus


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *