Kritiek burgemeester op houding Raad in kwestie Ophelialaan-West

“Omdat u het niet goed heeft georganiseerd volgt er nu geen besluit. En dat terwijl er mensen op de publieke tribune zitten die ook al bij de commissievergadering zijn geweest en die op een besluit wachten. Er is ook nog eens een ondernemer die gewoon door wil gaan met zijn werk. 
En andersom is het zo, dat als dingen hier te laat binnen komen we elkaar vragend aankijken waarom het zo lang heeft moeten duren.“
 
Aldus de reactie van Jeroen Nobel tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 14 februari op het verzoek van Erik Abbenhues van de VVD om het vergaderpunt over de ruimtelijke kaders van Ophelialaan Westzijde van de agenda te halen. 
 
Dat AA een amendement in zou dienen, zal niemand verbazen die weet wat zich tijdens de raadscommissie twee weken eerder had afgespeeld. AA voorman Dick Kuin pleitte toen voor een woonbebouwings-accent van vijf bouwlagen met een plat dak in plaats van het voorstel van het College dat voorzag in een schuine kap op de bovenste bouwlaag. Een dergelijke wat meer vriendelijke en traditionele oplossing vond Kuin ‘oubollig’. Ook pleitte hij er voor dat de rechte wand ter plaatse van de aan te leggen rotonde gebogen hier aan mee moest lopen.
 
Het CDA bij monde van Tom Verlaan had hem toen min of meer verweten dat hij op de stoel van de architect was gaan zitten en niet op die van een raadslid. AA had de kritiek in zoverre ter harte genomen dat de keuze voor al of niet een schuine kap op de bovenste verdieping werd overgelaten aan de initiatiefnemer. Wel was er aan toegevoegd dat als het een plat dak werd, het een daktuin moest zijn. Deze verviel door de opmerking en na een schorsing dat je dan geen zonnepanelen kan plaatsen. Om toch aan de wens van vergroening tegemoet te komen had AA deze toegevoegd bij de beschrijving over de opbouw van de gevels.
 
Amendement CDA en D66
De ontevredenheid van omwonenden en de kritiek van wijkraad Stommeer over de wijze waarop het College met participatie om was gegaan, leek portefeuillehouder Robbert-Jan van Duijn serieus te hebben genomen. Er was een gesprek geweest met wijkraadvoorzitter Rob Lutgerhorst en op initiatief van het CDA werd hierover een amendement ingediend. 
 
Wanneer bij een portefeuillehouder van eigen huize het CDA een amendement indient, dan weet je haast wel zeker dat hierover vooroverleg heeft plaats gevonden en dat dit bij het College geen weerstand zal opleveren. Opmerkelijk is wel de samenwerking met D66, alhoewel het hier gaat over participatie, een instrument behorend tot het DNA van de partij. 
 
Participatieplan
Bart Kabout van het CDA schetste het probleem dat aanleiding was tot het indienen van dit amendement. In het raadsvoorstel staat dat de initiatiefnemer in overleg met de omwonenden tot een gedragen plan moet komen, maar er staat niet hoe dat moet gebeuren. Met een aantal toevoegingen hoopte het CDA en D66 dat te ondervangen. Zo is de initiatiefnemer bij de start van de planvorming verplicht om in overleg met de gemeente een participatieplan te overleggen waarin staat hoe en wanneer inwoners bij de plannen worden betrokken. Dat participatie plaats vindt op in ieder geval trede drie van de participatieladder (adviseren) en dat voor de participatie omwonenden en wijkoverleg Stommeer worden uitgenodigd.
 
Motie CDA en D66
Als er één ding was duidelijk geworden, dan was het wel dat er voor projecten van derden geen standaardwerkwijze is ontwikkeld van hoe participatie moet plaats vinden. Die is er wel voor projecten van de gemeente. Willem Kikkert van D66 riep het College op om dit op te pakken en de Raad hierover voor het zomerreces te informeren.
 
In hetzelfde spoor
Jelle Buisma van de PvdA merkte op dat er al een proces is gestart over hoe met participatie om te gaan. Kabout wees hem nogmaals op het belang ervan en voor Willem Kikkert was dat geen probleem: “Dat bijt elkaar niet en kan in samenspel verlopen, niet parallel maar in hetzelfde spoor.” 
 
VVD intern verdeeld
VVD-woordvoerder Abbenhues, in de commissievergadering nog positief over het voorstel van Kuin, gaf aan dat men er binnen de VVD nog niet uit was. Men had meer tijd nodig. De amendementen en de motie waren pas op het allerlaatste moment ingediend en men had geen tijd gehad om deze in de fractie te behandelen.
 
In de spiegel kijken
Voor Nobel geen reden om enige consideratie te tonen. Aan het begin van de vergadering was gevraagd of het stuk zo behandeld kon worden De inhoud van de amendementen was tijdens de commissievergadering al duidelijk aan de orde geweest en bovendien van dien aard dat bij het nemen van een besluit er geen bloed zou vloeien. Hij gaf mee om in de spiegel te kijken of dit de manier is om je rol als bestuurder van deze gemeente, op te pakken. 
 
Fouten om van te leren.
Jelle Buisma van de PvdA hoorde Nobel aan en zei hem volkomen te begrijpen. Echter, met de  woorden “We zitten in een proces om dit met elkaar te leren, daar mogen dingen in fout gaan, laat dit nu het foutje zijn waar we met zijn allen van leren,” gaf hij aan meer begrip te tonen voor de wens van Abbenhues.
 
Nogmaals een schorsing
Nadat Nobel in plaats van in te gaan op de vraag van Dirk van Willegen of er bij uitstel dingen in gevaar zouden komen, nogmaals wees op de verantwoording van de Raad, werd door Abbenhues opnieuw een schorsing aangevraagd.

Inrichtingsvoorstel blijft gehandhaafd  
Na schorsing waren er niet langer meer bewaren om te gaan stemmen. Het amendement en de motie van CDA en D66 leverde geen enkel probleem op, dat werd met algemene stemmen aangenomen. Bewonersparticipatie krijgt meer aandacht. Het amendement van AA dat zoveel beroering teweeg had gebracht, redde het niet. Het CDA, zeven stemmen, was in zijn geheel tegen en de VVD  stemde verdeeld, vier tegen en twee voor. Aangezien Thirsa van der Meer van het CDA en Ronald Fransen van GroenLinks niet aanwezig waren, was de stemverhouding elf tegen en tien voor, zodat het amendement van AA was verworpen. Het inrichtingsvoorstel, de kaders daarvan, blijven gehandhaafd.

Tekst Joop Kok 
(advertentie)
 
 

Eén reactie

  1. Ik mis de discussie , dat de Doeswijk hoek en het pand van de Bildt een soort status van beschermd dorpsgezicht verdienen.
    De Doeswijk hoek om het zo te noemen zeker , Het is zeer passend bij de Hortensialaan en woningbouwhuizen in de Cyclamenstraat.
    En vijf hoog aan de rotonde is erg hoog, waarom gewoon niet dorps met drie bouwlagen en een kap maar dat schijnt een vies woord te zijn.
    Maar goed, er zit een voormalig architect in de raad en die heeft er verstand van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin