Geldverdeel-motie doet liefde tussen 4 fracties opflakkeren

Het droop ervan af donderdag op de raadsvergadering. De fractievoorzitters waren poeslief voor elkaar. Zeker in het eerste uur, toen ze de Programmabegroting 2016 vol positiviteit becommentarieerden. Er was een uur voor bescheiden betogen gepland, maar de fractievoorzitters waren al na 35 minuten klaar – én blij. Op Bram Heijstek van HAC na, die op een zijspoor zijn partijtje probeerde mee te blazen.

De jubelstemming was terug te voeren op een motie waar vier fracties hun handtekening onder zetten, de VVD als initiatiefnemer, het CDA, AB en PACT. Ondanks het feit dat HAC in het rijtje ontbrak, moest de motie worden gezien als een toost op nieuw elan in Aalsmeer. Een motie als symbool voor verbeterende bestuurlijke verhoudingen. De fractievoorzitters Robbert-Jan van Duijn (CDA), Helma Persoon (AB), Robert van Rijn (VVD) en Ronald Fransen (PACT) zetten stuk voor stuk hun beste beentje voor.

Bruggen slaan
Als eerste spreker vatte Van Duijn samen wat er in de aanloop naar de raadsvergadering gebeurd was. Er was enkele keren overleg geweest tussen CDA, VVD, AB en PACT “om te kijken of er hier en daar wat bruggen te slaan zijn”. “En die bruggen hébben we geslagen,” zei de CDA'er met nadruk. Hij sprak van “goede gesprekken die in een prima sfeer zijn verlopen”.

Resultaat was een motie waarin elke van de vier fracties eigen ambities kon herkennen. Daarin worden voorstellen gedaan voor verdeling van de één tot anderhalf miljoen euro die invoering van de precariobelasting op leidingen en kabels in 2016 moet gaan opleveren.

Samen geschreven
VVD'er Dirk van der Zwaag, de man achter de motie, zei “buitengewoon gelukkig met de buitengewoon positieve samenwerking” te zijn. “We hebben de motie sámen geschreven,” beklemtoonde hij.

“Een prachtige motie,” liet waarnemend burgemeester Jeroen Nobel zich ontvallen, alvorens hij Van der Zwaag deze liet voorlezen.

Positieve energie
In haar spreekbeurt maakte Persoon melding van “constructieve gesprekken”, geïnitieerd door de VVD. “De motie heeft een brede steun in de gemeenteraad en dat geeft positieve energie. Ik hoop dat anderen dat ook zo ervaren,” aldus de AB-fractievoorzitter.

Als voorlaatste spreker stelde Ronald Fransen van PACT dat de motie met “genoeg lof” overladen was. Volgens hem viel er weinig meer aan toe te voegen. Wel wilde hij kwijt er als PACT'er “trots” op te zijn dat hij “bij de drie grote fracties” had mogen aanschuiven.

Geld verdelen
Wat er in de motie staat? De fracties roepen daarin B&W op bij de Lentenota 2016 te komen met voorstellen om onder meer de woonlasten voor huishoudens te verlagen (inbreng VVD) en een reserve te vormen voor risico's in de zorg (inbreng CDA). Voor elk zou 30% van de opbrengst van de precariobelasting moeten worden gebruikt.

Ook 30% daarvan gaat naar verhoging van het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de openbare ruimte én een reservering voor latere investeringen in het gebied Raadhuisplein-Driekolommenplein (inbreng AB).

Verder wordt er aandacht gevraagd voor extra maatregelen voor verduurzaming van woningen (inbreng PACT). Expliciet vraagt de motie “de raadsfracties actief te betrekken bij de voorbereiding van de voorstellen”.

Ambitieus en toch voorzichtig
De opflakkerende liefde tussen vier van de vijf fracties was de rode draad in de spreekbeurten over de programmabegroting waarin de gemeentelijke plannen voor volgend jaar staan ontvouwd. De beide coalitiepartners CDA en AB toonden zich ingenomen met het totaal aan plannen.

“We zijn bijzonder tevreden,” meldde CDA'er Van Duijn, die het fractievoorzitterschap weer had overgenomen van zijn tijdelijke vervanger Dirk van Willegen. Hij was “blij met de manier waarop onze gemeente bestuurd wordt: ambitieus, maar wel vanuit een financieel voorzichtigheidsprincipe.”

Niet gelijk verjubelen
Op die weg wil het CDA graag doorgaan. De Aalsmeerse toekomst ziet er “rooskleurig” uit, maar “we moeten niet gelijk alles verjubelen en de poet even snel verdelen”. Van Duijn wees erop dat “met name in de zorg geld hard nodig” zal zijn. Verder sprak hij van een “aanzienlijke lastenverlichting” voor de burger, die jaarlijks € 65 minder rioolheffing gaat betalen.

De fractievoorzitter stipte ook alternatieve woonvormen aan, waarover “we al zo lang zeuren”. Hij kondigde een initiatief-voorstel, samen met AB, aan over waterwoningen voor starters.

Zeer goed geluisterd
AB-fractievoorzitter Persoon zag in de begroting veel zaken terugkomen waar “alle fracties aandacht” voor gevraagd hadden. “Er is zeer goed geluisterd door B&W,” vond ze. Niettemin blijft haar fractie de ontwikkelingen “kritisch volgen”. “We zullen ook aangeven als er een tandje bij of af moet.”

Persoon was bezorgd over de uitstraling van het winkelcentrum in het dorp, maar in haar woorden klonk door dat ze brood zag in het plan van aanpak om het gebied op te kalefateren. AB-stokpaardje Raadhuisplein-Driekolommenplein blijft voor de fractie “hoge prioriteit” houden.

Voortdurende prikkels
Ook oppositiefractie VVD was “positief” over de begroting, die volgens Van Rijn “financieel gezond” is. Dat de burgers er op vooruitgaan, is zijns inziens aan de “voortdurende prikkels” van de liberalen te danken. “We blijven B&W bevragen,” beloofde hij. Als kritische noot zei hij nog “niet gerust op de financiële risico's bij de jeugdzorg” te zijn.

De PACT-fractie had de afgelopen tijd selectief burgers gevraagd wat ze van de Aalsmeerse politiek vinden en Fransen kwam in zijn beschouwing met de bevindingen. Er is sprake van “redelijk wat” ongeïnteresseerdheid, “geen mens begrijpt het gedoe” en alle politieke schakels worden “over één kam geschoren”, raad, fractie en B&W.

Geen borstklopperij
Wensen van burgers? “In harmonie regeren”, met visie en leiderschap. Ze willen een “mooi dorp” waar het “fijn wonen” is en waarop ze “trots” zijn.

“We moeten stoppen met achteruitkijken, elkaar de maat nemen en borstklopperij,” was Fransens conclusie. “Wat we wél moeten doen? Blijven communiceren. Reflecteren op het eigen gedrag. Ons beperken tot de inhoud en niet op de man spelen.”

Op één A4'tje
Heijstek van eenpersoonsfractie HAC vond 151 pagina's begroting een te forse kluif. Hij miste een lijst met de belangrijke punten “op één A4'tje”. Hij hekelde vooral het beleid rond socialehuurwoningen, maar had ook verder geen goed woord over voor de plannen voor 2016.

Zijn kijk op Aalsmeer stond diametraal tegenover die van Persoon, die vaststelde dat “we het goed hebben” hier. De verbeterende verhoudingen maken volgens haar Aalsmeer alleen nog maar “sterker”. “Positiviteit is het belangrijkste,” vond de AB'er.

Komende donderdag deel twee van de begrotingsvergaderingen, het sluitstuk. Dan stemt de raad over de programmabegroting en onder meer de geldverdeel-motie. Aanvang 20.00 uur.

HC

Foto's: beelden van de raadsvergadering donderdag. Van boven naar beneden: centraal de 'man van de geldverdeel-motie' Dirk van der Zwaag (VVD); Robbert-Jan van Duijn (CDA) spreekt weer als fractievoorzitter; Helma Persoon (AB) aan het woord; Bram Heijstek (HAC, links) en Ronald Fransen (PACT, rechts). (foto's Arjen Vos)
 

3 reacties

  1. Toen Jaap Overbeek in het recente verleden afzonderlijk met VVD en PACT in Centennial bruggen probeerde te slaan, heeft het CDA hem daarvoor nog meedogenloos afgestraft. Ook in de politiek blijkt maar weer dat vreemde ogen dwingen.

  2. Die 1,5 miljoen precariorechten op kabels en leidingen, die worden vast niet doorbelast op ons burgers? Wellicht maakt dat die lastenverlichting van 65 euro weer ongedaan?

  3. Eigenaardige beschouwing want hier maakt één zwaluw nog geen zomer. Want de door CvK Remkes gegeven basis-opdracht aan de gemeenteraad om bij zichzelf te rade te gaan heeft nog steeds niets uitgehaald: men volhardt – onder andere – in het overtreden van de Gemeentewet (artikelen 15, derde lid, 41c, tweede lid en 69, tweede lid) door geen gedragscode voor raadsleden, wethouders en burgemeester vast te stellen. Een duidelijker tonen van arrogantie en minachting van burgers bestaat niet. De afgelegde belofte/ambtseed om de wet na te volgen is dus in Aalsmeer absoluut niets waard. Het (nog) niet willen openbaren van het Eenhoorn-rapport is niet democratisch en niet acceptabel. En het om raad en burgers gelegde “cordon-sanitaire” is het zoveelste verachtelijke noodverband om het roemloos einde van dit zwakke ongeneeslijk zieke gemeentebestuur te rekken. Terecht wil Remkes daarom instrumenten krijgen om gemeenten als Aalsmeer te kunnen aanpakken, zie http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/10/2/remkes-hard-ingrijpen-als-lokale-politiek-faalt-1539828

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel