Een raad die (nog) moeite heeft met menselijke maat als kernwaarde

De (bijna) voltallige Gemeenteraad

Door: Joop Kok (beschouwing) “Alles draait om mensen, de raad neemt daarom de menselijke maat als kernwaarde.” Dat was de  opdracht die de raad aan het college gaf. In de uitwerking van die opdracht geeft het college aan er extra werk van te maken om inwoners in een vroeg stadium bij de besluitvorming te betrekken. Daarbij wil ze samen met de raad op zoek gaan naar betere vormen van inspraak en betrokkenheid. Het gekozen motto voor het collegeprogramma ‘Samenwerken aan Aalsmeer’,  onderstreept de bedoelingen en het opstellen van een participatievisie ziet het college als één van haar taken. Ze wil een nieuw beleid en heeft daar geld voor vrijgemaakt, zo’n 7 miljoen euro.

Tijdens de raadsvergadering, afgelopen donderdagavond, gaven de fractievoorzitters een beschouwing over de voorgelegde plannen. Benieuwd naar hoe de fracties met name op het voor Aalsmeer nieuwe uitgangspunt ‘de menselijke maat’ zouden reageren, nam ik ze door en sluit ik af met een  conclusie.

Judith Keessen (AA)

Wat levert het onze inwoners op?
Judith Keessen van AA reageerde positief, ze herkende in de beleidsambities van het college de kernwaarde van AA. Ze gaf aan dat de vraag ‘Wat levert het onze inwoners op’ de meetlat zal zijn waar de fractie de voorstellen op zal beoordelen. Toch waren er ook zorgen, bijvoorbeeld over de jeugdzorg, blijft die wel betaalbaar? En de grote vraag naar sociale woningen? Het aanbod aan toekomstige woningen sluit daar niet op aan en ze ziet uit naar een herziening van de woonagenda. En dan de neveneffecten van het groeiend aantal bedrijven, de al veel genoemde verdozing van Aalsmeer en de toenemende druk van het verkeer op de al overbelaste wegen. En wat als het toerisme en de recreatie nog eens voor extra druk gaan zorgen? Stop toch met de verdozing, was haar advies, het tast het dorpse karakter aan en frustreert toekomstige woonmogelijkheden. Kies, voor een toekomstgericht beleid voor alle mobiliteitsvormen. Verder hoopte AA op meer inzet van handhaving, op een krimp van Schiphol naar 350.000 vluchten en ziet ze zonnepanelen liever op daken dan op het spaarzame groen en is ze zeer benieuwd naar het College Uitvoeringsprogramma. Ze sloot af met de woorden: “Ik wens ons als raad een vruchtbare raadsperiode toe, met een goede samenwerking, mooie vergaderingen en verstandige besluiten.”

Dirk van Willegen (CDA)

Weinig inspirerende woorden voor het college
De beschouwing van Dirk van Willegen van het CDA was geheel anders van karakter en toon. Geen woord over hoe het CDA erover dacht om de menselijke maat als kernwaarde te nemen. Woorden als participatie en inspraak werden niet in de mond genomen. Het ging vooral over geld, over het, volgens van Willegen, ontbreken van een reële inflatieberekening. “Het zou zomaar kunnen dat wij in één jaar tijd van een ruime begroting in een groot tekort belanden,” sprak hij, “en mocht het inderdaad een negatief scenario worden, dan gaat het CDA er vanuit dat dit niet bij de inwoners terecht komt maar dat dit ten koste zal gaan van nieuw beleid.” Niet bepaald inspirerende woorden voor het college dat vol goede moed aan de slag wil gaan.

Knorrig
De toon bleef knorrig, van de toezegging dat het college en de raad samen zouden optrekken bij personele ontwikkelingen was volgens hem weinig terecht gekomen. Het onderhoud van het openbare groen liet te wensen over en van de beantwoording van de daarover gestelde vragen was het CDA niet bepaald gecharmeerd. Toch zag het CDA ook nog een lichtpuntje, de komst van een inclusieagenda, iedereen moet mee kunnen doen. Al snel weer gevolgd door een opsomming van wensen. Bij het vaststellen van tarieven voor de (voetbal) accommodaties rekening houden met de (financiële) problemen van de verenigingen, graag een uitbreiding van Mijnsheerlyckheid op bijvoorbeeld de plaats van de voormalige bibliotheek, terughoudendheid bij het inrichten van bedrijventerreinen, vol inzetten op het stimuleren van isoleren van woningen en gebouwen, snelheid maken met de Oost-Dorp (Hoffscholteweg) verbinding en de aanleg van het Spoorlijnpad. Ondanks al deze opsommingen, geen moties of amendementen. Alvorens Gods zegen toe te wensen, sloot van Willegen af met de woorden: ”Dus laten wij Samen werken aan Aalsmeer.”

Dirk van der Zwaag (VVD)

Meer vertrouwen in lokale politiek
Dirk van der Zwaag van de VVD was in zijn beschouwing aanzienlijk zakelijker, tegen het klinische aan. In de begroting zag hij veel terug van de diverse verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Het aanpakken van het onderhoud van de leefruimte, de extra inzet op woningbouw, de positieve impulsen op het gebied van kunst en cultuur, het stimuleren van ondernemerschap in onze Aalsmeerse economie en het beheersbaar krijgen van de activiteiten op het gebied van het sociaal domein. Het wordt, aldus de VVD, allemaal met een menselijke maat aangepakt en passend binnen de financiële mogelijkheden van Aalsmeer. “Dit laatste is ongetwijfeld het resultaat van een vruchtbare samenwerking binnen het college met een nieuwe portefeuillehouder financiën,” sprak hij glunderend. Vleiend voor de VVD portefeuillehouder Van Rijn, maar minder voor zijn voorganger burgemeester Gido OudeKotte. De VVD diende geen amendementen en moties in en wenste ook niet op die van anderen te reageren om zo het college alle rust en vertrouwen te geven. Hij sloot af met de woorden: “Ik wens ons als gemeenteraad veel plezier en wijsheid toe in onze kaderstellende en controlerende rol en hoop dat we onze rol efficiënt en effectief invullen zodat onze inwoners en ondernemers weer meer vertrouwen in de lokale politiek krijgen.”

Sybrand de Vries (D66)

Effectieve inwonersparticipatie
Volgens Sybrand de Vries van D66 bestaat er een groot vertrouwen in de komende samenwerking tussen raad, college, de ambtelijke ondersteuning en de inwoners en ondernemers. Hij vond dat er belangrijke stappen gezet dienden te worden op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit, woningbouw en de, veelal met dat laatste samenhangende, verkeersafwikkeling. “Tezamen met het normaliseren van een effectieve inwonersparticipatie zijn dit de onderwerpen die belangrijk zijn voor D66,” aldus de Vries. Toch besteedde hij ook nog aandacht aan Schiphol, van hoe daar in overleg met het college mee om te gaan, het niet zo maar verlengen van een concessie voor het openbaar vervoer, dat moet echt beter functioneren, en het op zoek gaan naar verbinding.

“Om tot het beste resultaat te komen voor Aalsmeer hebben we iedereen nodig. Wanneer mensen betrokken worden, hebben ze niet alleen medeverantwoordelijkheid voor het eindresultaat, maar, belangrijker; zij zullen zich meer verbonden en verantwoordelijk voelen. En juist dàt kan bijdragen aan het veelgenoemde verkleinen van de kloof tussen de burger en de politiek, tussen kiezers en gekozenen,” aldus de Vries.

D66 diende wel moties in. De motie ‘verkeersveiligheid’ voor een jaarlijkse evaluatie van de veiligheid van alle gemeentelijke openbare wegen en de motie ‘biodiversiteit’ voor het opstellen van een richtinggevend beleidsplan. Hij sloot af met: “D66 ziet – met zonnige verwachtingen – uit naar de komende vier jaar.”

Ronald Fransen (GroenLinks)

Kom op Fransen
Voor dat soort woorden was Ronald Fransen van GroenLinks niet in. “De wereld staat in brand en Aalsmeer doet net alsof er niets aan de hand is: de klimaatcrisis, stikstofcrisis, Schipholcrisis, inflatiecrisis armoedecrisis, milieucrisis enzovoorts,” waren de openingswoorden van zijn beschouwing. Niks mis mee als hij vervolgens had ingezet op wat dan wel. Maar nee, AA en D66 verwijten dat ze met de VVD en het CDA in zee waren gegaan en hun ambitieus en duurzaam programma hadden verkwanseld. “Waar zijn de klimaat-, de milieu- en de Schipholplannen? Hoe wordt de armoede aangepakt? AA en D66 hadden de mogelijkheid maar kozen voor het gemak van coalitiepartij,” aldus Fransen. Hij ging door op de ingeslagen weg van wat allemaal niet deugde: een laffe houding richting Schiphol, er is nog geen klimaatplan, geen integraal duurzaamheidsplan en de warmtevisie is nog steeds niet ingediend – niet noemend dat hij die in de vorige raadsperiode had afgewezen. Er is een wooncrisis en mensen willen wonen, ergens in de vier jaar wordt de woonagenda geactualiseerd. Het enig onderdeel waar GL zich redelijk in kon vinden was het thema samenleven en solidariteit. Fransen sloot af met: “Kom op AA en D66, breng de noodzakelijke veranderingen aan en laat je niet inpakken door VVD en CDA.” Kom op Fransen, zou ik hem toe willen roepen, stap over je teleurstellingen heen, ga uit van eigen kracht en draag je visie op de nieuwe toekomst uit en geef hem mede vorm.

Ook GL diende moties in. De motie ‘biodiversiteit’ samen met D66, ‘klimaatbeleid’, ‘maaibeleid’, ‘fietspaden’ en ‘straatverlichting’.

Jelle Buisma (PvdA)

Een beetje warmte en empathie
Net als Ronald Fransen begon Jelle Buisma van de PvdA zijn beschouwing in mineur. ­­­Over de inflatie die de pan uitrijst, energierekeningen die niet langer op te brengen zijn en de vraag waar de Aalsmeerders die hier mee te maken hebben, geholpen kunnen worden. “Geen woord of letter in de begroting van hoe het college te hulp wil schieten. Aalsmeer sluit enkel aan bij landelijke regelingen, eigen visie en beleid ontbreekt. De PvdA mist empathie in de begroting, vindt hem zelfs beleidsarm,” aldus Buisma. En dan de woningnood, op de 24 starterswoningen op het oude voetbalterrein in de Hornmeer, schreven 700 Aalsmeerders in, 676 visten achter het net. In Kudelstaart – Westeinderhage worden op een totaal van 276 woningen maar 36 starters/sociale woningen gebouwd. “Wat doet het college met de nog resterende vraag naar 640 woningen?”

Toch had de PvdA maar één verzoek: “Help de inwoners van Aalsmeer, nú en niet in 2024, reserveer een budget onvoorzien van 4 miljoen en realiseer een verlaging van de OZB woningen. De afgelopen twee jaar hebben we de bedrijven in Aalsmeer geholpen, laten zij nu de Aalsmeerders bijstaan.”

“Zorg deze winter voor een beetje warmte en empathie in Aalsmeer,” was de oproep van Buisma. Hij sloot af met het gedicht ‘Blinde Leiders’ van Willem Wilmink, dat eindigt met: ‘God hoor ons aan, laat onze ogen opengaan’.

Raadsleden meenemen
Wat opvalt is dat maar twee partijen, AA en D66, de noodzaak voor deze aanpak ondersteunen. In de beschouwing van het CDA ontbreken woorden als participatie en inspraak. Wanneer er mogelijke tekorten dreigen, dan wil het CDA zelfs dat het nieuwe beleid wordt geschrapt. De VVD hoopt wel dat de inwoners en ondernemers meer vertrouwen in de lokale politiek krijgen, maar hangen dat op aan een efficiënt en effectief functioneren van de raad. Er wordt niet gesproken over het betrekken van de burger bij het maken van plannen. GroenLinks en de PvdA bestegen hun stokpaarden en trokken ten strijde. Geen woord over de menselijke maat. Concluderend kun je stellen dat er nog een schone taak voor het college ligt om de raadsleden mee te nemen naar een bestuursmodel van onderop. Met de ‘denktank verkeer’ hoopt het college ervaring op te doen van hoe dat uitpakt en wat er van te leren valt voor de aanpak van andere projecten. De eerste reacties van aanmelders die zijn afgewezen, hoor je al: ik ben zeker te kritisch, te oud, niet gestudeerd, het lijkt hier wel Noord Korea, één iemand die alles bepaalt. Dat soort reacties hadden voorkomen kunnen worden, er is al veel ervaring opgedaan met participatie en er is al veel over geschreven. Ik hoop dan ook dat bij het opstellen van het uitvoerend beleid ook daar gebruik van wordt gemaakt.

Foto’s archief AV/Arjen Vos

3 reacties

  1. Daar heb je Fransen weer met zijn Schiphol frustratie. Ooit was hij wethouder met Schiphol in zijn portefeuille. Zelf liet hij de gesprekken over aan Amstelveen of Uithoorn. Ik sprak hem hierover tijdens een raadsvergadering en kreeg een niets betekende antwoord van dat het beter was om het hun over te laten doen. Bij een bezoek van de minister verliet hij uit protest de vergadering. Beetje slap.

  2. De menselijke maat!
    Misschien kan de raad beginnen met het openstellen van het raadhuis zonder voor ieder dingetje een afspraak te moeten maken. Al is het maar een of twee keer in de week.
    Betrokken zijn bij de inwoners is ook een deur wijd open zetten, i.p.v. het blijven verschuilen achter COVID19. Moet toch in de begroting kunnen worden opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin