‘Clash’ VVD en D66 over verkeersveiligheid

Door: Joop Kok. “De ervaringen van de inwoners met de (voormalige) N196 worden door de VVD afgedaan als nattevingerwerk.” Dat was de conclusie van Willem Kikkert van D66 na een heftig debat met de VVD fractievoorzitter Dirk van der Zwaag tijdens de raadsvergadering vorige week donderdag. Een vergadering die geheel in het teken van de begroting voor volgend jaar stond. Het is een jaarlijks terugkerend ritueel dat door alle partijen wordt aangegrepen om beschouwingen los te laten over de afgelopen periode, over dat wat speelt en over hoe men de toekomst ziet.

Over de begroting werden, op AA na, nauwelijks vragen gesteld. De gemeente staat er goed voor (CDA), een solide basis voor de volgende raadsperiode (VVD), goed leesbaar (AA) en garant voor de toekomst (D66). De PvdA vond de begroting 2022 een bijzondere. “In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en alle partijen haasten zich om hun speerpunten nog zeggingskracht bij te zetten door moties of amendementen,” aldus Jelle Buisma.

Dirk van Willegen (CDA)

CDA altijd dichtbij.
Nou, dat viel wat betreft het CDA wel mee, de beschouwingen gingen met name over problemen in de buurt en dat wat bij mensen speelt en hen raakt. De jeugdhulp, de vereenzaming van ouderen, de toestand van het groen, het fietspad langs de Hornweg, versnelling woningbouw, drukte op de wegen, extra kosten onderhoud Fort Kudelstaart en het overleg met de provincie over de N231. Kortom zoals het CDA zelf zegt: ‘CDA altijd dichtbij’.

Paul van Soelen (CDA)

Namens het CDA diende raadslid Paul van Soelen ter ere en ter waardering van de veteranen de motie ‘Witte Anjerperkje’ in. Uiterlijk voorjaar 2022 te realiseren zodat het op 25 juni, Nationale Veteranendag, in bloei staat.

Dirk vd Zwaag (VVD)

Compensatie ongemakken
De VVD gaf aan blij te zijn dat de dienstverlening weer dicht bij de Aalsmeerders komt te staan. Samen met GL en D66 had de partij bij de jaarrekening 2020 de motie ‘éénmalige belastingkorting’ ingediend. Men besloot hem toen aan te houden tot er een betrouwbaar financieel meerjarenperspectief zou liggen. Nu was dat zover en het zag er goed uit. Voor de VVD alle reden om samen met D66 de betreffende motie in te dienen. Concreet een korting van 96 euro voor ieder huishouden. “Mocht u zich niet in de overwegingen kunnen vinden, zie het dan als een compensatie voor de infrastructurele ongemakken van het afgelopen jaar,” aldus Van der Zwaag. Een opmerking die later nog een staartje zou krijgen. De berichten dat de VVD op het terrein van het voormalige proefstation 400 kleine starterswoningen wil bouwen moge bekend zijn en door middel van een motie wil de VVD daar de mogelijkheden voor onderzoeken.

Dick Kuin (AA)

Controle
AA is de partij die ieder jaar de begroting napluist op onduidelijkheden als planning en opgenomen bedragen. In dit geval wat betreft economische promotie, de ESA, huisvesting arbeidsmigranten, Fort Kudelstaart, arbitragecommissie Jeugdzorg, beheer Kasteleinweg en het negatief vermogen van BV Greenpark. AA neemt haar taak als controleur serieus.

Nu of nooit
Ronald Fransen van GL sprak de hoop uit dat in 2030 de Aalsmeerders tegen elkaar zeggen: ‘goed dat we in 2022 de moed hadden te kiezen voor verandering. Niets doen is geen optie, de wooncrisis hakt erin, Schiphol blijft een vervelend dossier en de klimaatcrisis dendert door.’ Om het tij te keren diende GL een aantal moties in.

Ronald Fransen (GroenLinks)

Samen met D66 de motie ‘Klimaatcrisis’. Een oproep om in februari uitgangspunten en een visie te presenteren hoe de opwarming van de aarde te verminderen.

Motie ‘Geen fossiele reclame’. Een oproep om bij een contract voor de exploitatie van reclame-uitingen, reclame voor fossiele producten te verbieden.

Met D66 het amendement ‘Schiphol in evenwicht met zijn omgeving’. Een schenking aan de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder van 30.000 euro als bijdrage aan de afdracht van BTW over de rechtszaakkosten.

Met D66 de motie ‘Volkshuisvesting’. Een oproep om in kaart te brengen welke instrumenten de gemeente Aalsmeer heeft om speculatie met woningen tegen te gaan, wat de voor- en nadelen zijn en de raad hierover in begin 2022 te informeren.

Met D66 en AA de motie ‘Dempen put’. Een oproep om per direct de verschillende rotondes in Aalsmeer gelijk in te richten met betrekking tot verkeersregels.

Willem Kikkert (D66)

Oproep tot solidariteit
Willem Kikkert zag een toekomst met grote opgaven: “Ik hoef alleen maar de crisissen op de woningmarkt en het klimaat te noemen. Uiteindelijk zijn dat opgaven die eraan bijdragen dat de wereld in het groot en Aalsmeer/Kudelstaart in het klein leefbaar blijft voor de komende generaties. Om in confessionele termen te spreken: laten wij ons gedragen als een goed rentmeester.” Hij riep op tot solidariteit, hield een pleidooi voor aanpassing van de woonagenda in verband met de steeds duurder wordende woningen, brak een lans voor het aanleggen van een parallel netwerk voor gelijkstroom, sprak over verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en over andere vormen van participatie. Net als GL en AA maakte hij zich zorgen over de huidige verkeerssituatie als gevolg van de aanpassingen van de voormalige N196. Gezamenlijk dienden zij de motie ‘Verkeersveiligheid N196’ in. Het verzoekt het college een verbod op doorgaand vrachtverkeer, een maximum snelheid van 30 kilometer op doorgaande wegen langs de ‘knip’, het voorkomen van doorgaand rijverkeer via aanpassing van routeplanners en het zo snel mogelijk door onafhankelijke verkeersdeskundigen laten evalueren van de verkeerssituatie, waarbij het wegnemen van de ‘knip’ een reële optie is.

Jelle Buisma (PvdA)

Voor elkaar zorgen
Jelle Buisma van de PvdA zag grote uitdagingen op het gebied van wonen, duurzaamheid en het sociaal domein (zorg). Hij riep op om starters en senioren extra aandacht te geven en pleitte voor zelfbewoningsplicht en realisatieplicht voor woningbouwprojecten van drie jaar. Duurzaamheid is voor hem het nemen van beslissingen die de mogelijkheden van toekomstige generaties niet beperken. Op het gebied van zorg vindt hij voorlichting en preventie net zo belangrijk en wil hij dit integreren in een totaalpakket. Hij sloot af met de woorden: “Laten we een beetje voor elkaar zorgen.”

Debattechniek    
In de hierop volgende ronde waar het college mocht reageren op de reacties en moties van de fracties, was eigenlijk al duidelijk waar het met name over zou gaan. Dirk van der Zwaag had namelijk zijn beschouwing tevens gebruikt om vol op de motie ‘Verkeersveiligheid N196’ in te gaan. Dat was hem van tevoren toegestuurd en hij probeerde de daarin gestelde constateringen en overwegingen met opmerkingen als: ‘waarop is dat gebaseerd’, ‘uit welk onderzoek blijkt dat’, ‘waar is dat precies aan getoetst’, ‘graag wat uitleg’ en de opmerking ‘dit wilden wij toch zelf’ onderuit te halen. Aan de aandacht die portefeuillehouder Van Rijn besteedde aan deze motie kon je afleiden dat er een gezamenlijke afspraak was gemaakt hoe met deze motie om te gaan. Van Rijn hanteerde niet die wat doorzichtige debattechniek van Van der Zwaag. Hij durfde het wel aan om inhoudelijk in te gaan op de motie. Hij beaamde zelfs alle problemen en toch wilde hij de motie niet aannemen.

Nattevingerwerk
In de daaropvolgende discussie tussen de raadsleden kwam het op verschillende onderdelen tot een confrontatie tussen Dirk van der Zwaag en Willem Kikkert. Van der Zwaag die wat betreft de motie ‘Verkeersveiligheid N196’ over nattevingerwerk sprak daar waar Kikkert het over zijn ervaringen en die van vele anderen had. Kikkert die zich als mede-indiener van de motie ‘Eénmalige belastingkorting’ had geërgerd aan de opmerking van Van der Zwaag om het als een afkoopsom te zien voor het geleden verkeersongemak. “Mensen hebben dat zelf opgebracht en deze korting verdiend, van compensatie is geen sprake,” aldus Kikkert. Ook het zich door middel van de motie ‘Onderzoek mogelijkheden starterswoningen op voormalig terrein Proefstation’ toe-eigenen van een gezamenlijk genomen initiatief, namelijk de motie ‘Versnelling woningbouw’ kon weinig waardering bij hem opbrengen. Ook Dick Kuin van fractie AA had zich hieraan geërgerd.

De stemming viel als volgt uit:
-Amendement Schiphol – afgewezen
-Programmabegroting 2022 – met algemene stemmen aangenomen
-Motie Witte anjerperkje – m.u.v. GL en PvdA aangenomen
-Motie éénmalige belastingkorting – m.u.v. de PvdA aangenomen
-Motie onderzoek mogelijkheden starterswoningen op voormalig terrein proefstation – voor: CDA – VVD – René Martijn – D66 tegen: GL – PvdA – AA aangenomen
-Motie fossiele reclame – voor: GL – PvdA – AA – afgewezen
-Motie klimaatcrisis – voor: GL – D66 – PvdA – afgewezen
-Motie volkshuisvesting – met algemene stemmen aangenomen
-Motie dempen van de put voordat het kalf verdronken is – voor: AA – GL – D66 en PvdA – afgewezen
-Motie verkeersveiligheid N196 – voor: René Martijn – AA – D66 – PvdA – GL afgewezen

Foto’s Arjen Vos

5 reacties

 1. We moeten eens contact opnemen met Hoofddorp over de rontonde bij dat kerkje bij de Hoofdvaart. Daar mochten de fietsers ook 2 kanten op fietsen. Er gebeurden veel ongelukken heb ik begrepen en daarom hebben ze dat teruggedraaid. Allemaal 1 kant op fietsen, dat is voor de autobestuurders ook veel overzichtelijker!

 2. En wat te denken van de lichtmastjes op de hoeken van de Oosteinderweg…. veel te dicht aan de weg gezet!!! Je moet een grote bocht nemen met risico: of de mast raken ,of de tegenliggers raken!!!

 3. Om er even een hot topic uit te pikken: de enige die op dit moment in hun nopjes lijken te zijn met de nieuwe verkeerssituatie zijn provincie, gemeente, enkele verkeersambtenaren in Amstelveen en een deel van de raad die schijnbaar niet met twee benen in de Aalsmeerse samenleving staan. Het gros niet woonachtig in de wijken die nu de vervelende en gevaarlijke effecten ervaren van ‘de knip’.

  Men verwijdert een provinciale weg, verlegt een deel van de overgebleven verkeersstromen door de Aalsmeerse woonwijken, langs huizen, scholen, alle recreatie, en verkoopt het als ‘geweldige ontwikkeling’ — verhoging van leefbaarheid en veiligheid. In plaats van direct bij te sturen op de negatieve effecten gaan we eerst langdurig onderzoek doen: Je vraagt je af, wat is er de afgelopen jaren gebeurd dan? Een blind paard had kunnen zien aankomen dat verkeersstromen de weg van de minste weerstand nemen: Hortensialaan/Ophelialaan/Stommeerweg. En anders wel diegene die vroeger in de brugklas hebben opgelet bij proefjes tijdens natuur- of aardrijkskunde.

  Er zijn momenteel veel klachten; fietsen voor kinderen en andere Aalsmeerders in de aangrenzende wijken is gevaarlijker geworden door toename van sluipverkeer, doorgaand verkeer, zwaar vrachtverkeer en ander lokaalverkeer op de binnenwegen. Voor schoolgaande kinderen, langs scholen is het door een toename van sluipverkeer sowieso gevaarlijker geworden (en het was op sommige plekken al niet best met de verkeersveiligheid voor ‘zwakke verkeersdeelnemers’).

  Uitgangspunten vanuit de oorspronkelijke besluitvorming (en dan vooral dat verkeer verder dan Zwarteweg de N201 moet nemen) worden niet waargemaakt. Er zijn ook ‘0’ maatregelen getroffen in het huidige N196 ontwerp om dit af te dwingen. Winkelend publiek naar Aalsmeer dorp (Lidl/Action etc.) rijdt lekker door woonwijken in de Stommeer, langs onze huizen omdat dit nu eenmaal ‘ontsluitingswegen zijn’. Super bedacht: een gratis en ongevraagde upgrade naar ‘doorgaande weg’ van onze woonwijken.

  Twee partijen in de raad verraden hun eigen partijpunten en komen niet op voor de Aalsmeerders die ze als ‘volksvertegenwoordiging’ vertegenwoordigen. Nul kritische of onderzoekende vragen, laat staan enig empathisch betrokkenheid bij alle rumoer en onrust die er speelt. Ik heb hier nog maar weinig raadsleden in de buurt gezien. Gelukkig is de oppositie wel wakker. Op dit moment nul commitment naar de bewoners dat alle negatieve effecten zullen worden opgelost; ‘what ever it takes’.

  Dan de VVD: Aangaande de motie N196 heeft Dhr. van der Zwaag van de VVD voornamelijk getoond dat hijzelf en zijn fractie niet weten wat er in Aalsmeer leeft, dat de VVD-fractie een slecht ontwikkeld empathisch vermogen heeft, dat men bij de VVD-fractie niet de moeite wil nemen zich te verdiepen in de zorgen van een hele wijk in Aalsmeer (6600 inwoners in de Stommeer) en wat mij betreft daarmee de titel ‘volksvertegenwoordiger van Aalsmeer’ niet waardig zijn.

  Over de inhoud van een motie kan altijd gedebatteerd worden, maar dit was wel niveau kleuterschool vanuit de heer van der Zwaag. Ik stel voor dat hij en zijn fractie wat vaker de deur uitkomen en zelf op onderzoek uitgaan voordat men vragen formuleert. Of gewoon even aan de ambtenaren vragen; daar is op dit moment voldoende bewijs te verkrijgen t.a.v. alle knelpunten en overlast. Tenzij de 1000+ telefoontjes, emails, Fixi meldingen met klachten, de gehouden verkeersmetingen, etc. onder het tapijt zijn geveegd op het gemeentehuis…? Wie het weet.
  De wethouder deed het wat dat betreft een stuk beter, daar kwamen nog zinnige dingen uit waar je wat mee kunt.

  Als je als VVD-fractie zo weinig gevoel hebt met Aalsmeerders op onderwerpen die belangrijker zijn dan welke budgeteringsronde dan ook (nlm. de veiligheid van onze kinderen en inwoners) denk dan eens goed na of je na maart nog wel in de raad wilt en hoort te zitten. Een schandalig en slecht optreden van de VVD-fractie. Koopt voor die 96,- euro a.u.b. zelf een beetje verstand en empathie bij en los de verkeersveiligheid ellende op. Snel graag. Dank.

 4. We hebben helemaal geen deskundigen nodig om de rotonde problematiek op te lossen, alle fietsers en bromfietsers gaan 1 kant op over de rotonde! Niks de een van links en de ander van rechts, hou toch op, krijgen we nu ook nog vanaf De Zwarte Ruiter de bromfietsen op de rijbaan erbij, stap eens in een bestelwagen met een aanhangwagen erachter en kijk dan eens even waar je allemaal op moet letten met die voorrangsregels. Eerst krijg je een drempel dan voetpad dan fietspad dan vliegen ze je van 2 kanten op fietsen voorbij en ja ook die gasten die zo nodig op een ebike met een geel plaatje moeten rijden en dan toch van het fietspad gebruik maken omdat het te druk is op de weg. Nu vraag ik mijzelf ook af: Wie heeft het bedacht dat we in de bocht bij de zwarteweg een bushalte krijgen!!!!! De bocht is al onoverzichtelijk of gaan we hier ook gewoon lekker 30km/h tuffen en nemen we over een paar maanden allemaal maar de bus omdat heel aalsmeer stilstaat!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin