Burgerzaal omgebouwd tot raadzaal

Er vindt momenteel een ingrijpende aanpassing van de Burgerzaal plaats. Na een aantal raad- en commissievergaderingen online te hebben gehouden, wordt er vanaf komende donderdag vergaderd in de Burgerzaal.

Het is een opmerkelijke setting waarin de dames en heren raadsleden zich donderdag moeten schikken. Alsof het een schoolexamen betreft staan er gehuurde tafeltjes op de veilige anderhalve meter afstand van elkaar. Dat resulteert in een vergaderruimte die vrijwel de gehele Burgerzaal in beslag neemt. En hoewel de techniek veel mogelijk maakt, is het realiseren van aparte microfoons voor ieder raadslid teveel van het goede. Om het woord te voeren dienen de raadsleden naar een van de twee katheders te komen. Daar zijn ook de camera’s op gericht want de tv uitzending via radio Aalsmeer kan wel gewoon doorgaan. De voorzitter heeft een plekje op het podium vanwaar hij alles goed kan overzien. Helaas vertoont het zonnescherm achter het podium kuren waardoor het niet naar beneden kan. Er wordt nog nagedacht over een oplossing om de burgemeester niet helemaal als een silhouet in tegenlicht te moeten aanschouwen.

Volgens de afdeling voorlichting was het vooral op aandringen van de Raad dat dit mogelijk wordt gemaakt. Het is ingewikkeld vergaderen met Zoom en omdat Aalsmeer de luxe van een grote Burgerzaal heeft, kan deze daarvoor ook benut worden. De gemeenteraad maakt in ieder geval de komende drie raadsvergaderingen tot aan het zomerreces gebruik van deze nieuwe vergadersetting. Deze zijn niet toegankelijk voor publiek. Donderdag wordt over de volgende onderwerpen vergaderd:

Jaarstukken 2019
Met de Jaarrekening 2019 legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de beleidsvoornemens die de gemeenteraad in de begroting van vorig jaar heeft vastgelegd.

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019
De gemeenteraad dient jaarlijks de grondexploitaties te actualiseren, waarin budgetten van projecten voor ontwikkeling van woningbouw worden herzien en vastgesteld. De stemming over dit voorstel vindt plaats op 25 juni na vaststelling van de Kadernota 2021.

Lintenbeleid en overige deregulerende maatregelen
De gemeenteraad bespreekt het voorstel om het Lintenbeleid aan te scherpen en te actualiseren. Het doel is onder meer om de regelgeving te vereenvoudigen, zodat procedures versneld kunnen worden en administratieve lasten en regeldruk worden verminderd.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023 is opgesteld om de buitenruimte planmatig op orde te houden en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeer, verkeersregelinstallaties, groen, water, spelen en riolering. Met de vaststelling van dit plan stelt de gemeenteraad het benodigde geld beschikbaar voor diverse werkzaamheden. De stemming over dit voorstel vindt plaats op 25 juni na vaststelling van de Kadernota 2021.

Concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid
De Regionale Energiestrategie draagt bij aan de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord. De gemeenteraad wordt gevraagd wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de Concept-RES. Het college zal die verwerken in de Reactienota zodat deze worden meegenomen in de RES 1.0.

Herziening Nota bodembeheer 2013
De gemeenteraad bespreekt het voorstel om de Nota bodembeheer 2019 inclusief de bodemkaarten vast te stellen.

De volledige agenda met vergaderstukken kunt u inzien via de volgende link: live vergadering en vergaderstukken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of achteraf terugkijken.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Tekstbewerking en foto Arjen Vos

3 reacties

 1. Geachte heer J. Maars,

  Het was bedoelt als bemoediging in deze duistere tijd.
  De visionaire blik laat ik graag over aan een ander.

  Maar toch mooi dat het u raakt.

 2. Silhouet van de democratie wordt zichtbaar.
  Waar men in deze tijd moeite heeft met afstand, laat de gemeente politiek in Aalsmeer zien waar de echte ruimte nog te vinden is richting zijn burgers.
  Nederig daalt men van het politieke podium vanuit de Raadzaal naar de op gelijkvoetstaande Burgerzaal. Vrees niet dat onze burgemeester op zijn nieuwe podium in het tegenlicht van de fracties nu alleen zal wegvallen als politiek silhouet. Gelukkig zijn de contouren en de geluiden van deze burgervader al te duidelijk aangegeven.
  Wellicht zal de democratie nu ook doorklinken in de leeg staande raadzaal voor de burger, als ze daar als gast worden ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel