‘Ambities realiseren we met elkaar’

“Uitgangspunt van het college is een duurzaam en toekomstbestendig financieel beleid. Het meerjarenbeeld is structureel sluitend waarmee Aalsmeer financieel gezond is. Richting de toekomst bestaan er ook uitdagingen die keuzes vragen die van invloed zijn op het meerjarenbeeld. De gezamenlijke ambities van college en raad realiseren we met elkaar, dus samen met de raad en inwoners. Dit is de rode draad in de manier van werken van het college.” 
 
Dat waren de woorden van burgemeester Gido Oude Kotte, portefeuillehouder financiën bij de presentatie van programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, vorige week dinsdag. Samen met wethouders Alink, Van Rijn en Van Duijn werden de belangrijkste punten aangestipt.
 
Ambitie van dit college is het versterken en toekomstbestendig maken van de kernkwaliteiten van Aalsmeer: het wonen, werken en recreëren. In de begroting is het collegeprogramma 2018-2022 ‘Vol vertrouwen vooruit!’ verwerkt.
 
Iedereen doet mee
Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. Een gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers  en mantelzorgers. Het college zoekt meer aansluiting bij deze kracht. Waar nodig biedt zij zorg aan mensen die dat nodig hebben, dicht bij huis en op maat. Om de zorg nu en in de toekomst nog beter te maken ontwikkelt het college een meer integrale, efficiëntere aanpak met een strategie voor het hele sociale domein. De aanpak wordt het komende jaar verder uitgewerkt in een Maatschappelijke Agenda.
 
Naast goede zorg wil het college goed onderwijs, zoveel mogelijk mensen aan het werk en ontplooiingskansen voor iedereen.
 
Betaalbaar wonen
Door de enorme behoefte aan woningen in de regio staat de woningmarkt onder druk. Het college wil dat wonen betaalbaar blijft voor mensen met lagere en middeninkomens. Op korte termijn wordt een nieuwe Woonagenda voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Er worden plannen voorbereid voor woningbouw op de locaties Oosteindedriehoek, Studio’s, Westeinderhagen en Hoofdweg-zuid in Kudelstaart. Vier grote bouwlocaties met ruimte voor zo’n 2300 woningen.
 
Aantrekkelijke leefomgeving
De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. Het college heeft de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting wordt ook gelet op toegankelijkheid voor alle inwoners.
 
Bij de reeks discussieavonden van ‘Aalsmeer in Zicht’ van drie jaar geleden kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving  en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en Het groene lint) krijgt de gemeente een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).
 
Nieuw afvalplan
Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. Het huidige (lineaire) systeem, waarbij we grondstoffen kopen, gebruiken, weggooien en vernietigen, is niet langer houdbaar. De bevolking groeit en grondstoffen worden schaarser. Daarom is het belangrijk om slimmer met grondstoffen om te gaan en deze zoveel als mogelijk te hergebruiken met behoud of verbetering van de waarde.
 
Komend jaar gaat de gemeente aan de slag met een nieuw afvalplan en zal de raad en inwoners daar actief bij betrekken. 
 
Bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid in de regio is belangrijk voor onze economie en onze inwoners. Komende jaren heeft de gemeente een aantal grote projecten op de agenda staan om de infrastructuur toekomstbestendig te maken, zoals bijvoorbeeld de Burgemeester Kasteleinweg. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met groot onderhoud van wegen, rioleringen en bruggen.
 
Een van de grootste eigen projecten uit het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte is de reconstructie van de Machineweg. Naast groot onderhoud wordt onderzocht hoe de fietsinfrastructuur en de kruisingen met de Middenweg, de Catharina-Amalialaan en de Aalsmeerderweg kunnen worden verbeterd. Eind 2020 hoopt de gemeente te beginnen.
 
Economie
Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- en tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat de economie blijft floreren en Aalsmeer de onderscheidende positie in de Greenport en in de metropool vasthoudt en versterkt.  
 
Het college wil snel met bedrijven en de raad de Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme evalueren, actualiseren en samenvoegen.
 
Schiphol
In het position paper van Aalsmeer ‘De mensen achter de cijfers’ (2018) staat beschreven wat de inzet is van de gemeente Aalsmeer op het Schipholdossier. Kernboodschap is dat door de groei van het vliegverkeer de leefbaarheid in Aalsmeer zwaar onder druk staat. Verdere groei van het luchtverkeer zal de leefbaarheid in delen van Aalsmeer nog verder onder druk zetten, ook als vliegtuigen stiller en schoner worden.
 
Samenvattend
Op de infographic van de begroting 2020 is in één oogopslag te zien waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat, ook geeft het een samenvatting van wat het college wil:
 
'Samen met inwoners en de gemeenteraad investeren in een toekomstbestendige gemeente waar het prettig wonen en werken is. Samen maken we Aalsmeer mooier, groener, veiliger, schoner, duurzamer en bereikbaar. Iedereen telt mee in Aalsmeer. Samen met maatschappelijke organisaties en inwoners zorgen we voor kwetsbare mensen in de samenleving. We voeren een duurzaam en solide  nancieel beleid waarbijde lasten voor de inwoners zo laag mogelijk blijven.'
 
De gemeenteraad behandelt de begroting op 7 november.
 
Tekst Joop Kok
 
Foto's vanaf boven: het college tijdens de presentatie, burgemeester Gido Oude Kotte aan het woord, Robert van Rijn, Wilma Alink, Robbert-Jan van Duijn. Foto's Arjen Vos
 
(advertentie)
 
 

 

2 reacties

  1. Het is jammer dat op de iconographic achter het item ‘Begraaf- en grafrecht’ de naam Zorgvlied staat en niet begraafplaats Aalsmeer. Of gaat Amstelveen er vanuit dat de ’Dode Zielen’ haar toebehoren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin