Aftrap raadscommissie Ruimte & Economie

Vanavond is de eerste vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie. Het is tevens de vuurdoop van de nieuwe vergaderpraktijk van de raad. Die behelst een voorbereidende commissievergadering over een aantal onderwerpen en twee weken later debatten en besluiten daarover op de raadsvergadering.

Nieuw is dat niet de voorzitter van de raad, de burgemeester, de overleggen voorzit, maar bij toerbeurt van elke fractie een raadslid. Vanavond is dat Dirk van Willegen van het CDA, die die functie ook vervulde in de rondetafelgesprekken van de raad en eerder bij de beraadsvergaderingen. Per fractie zitten er twee raadsleden (of fractieasssistenten) aan de raadstafel. Inspreken, voor burgers, organisaties en bedrijven, is mogelijk.

Gemeentelijk vastgoed
De onderwerpen in deze commissie komen uit de hoek van economie, duurzaamheid, openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen. Belangrijkste agendapunt, in beschikbare tijd gemeten (een halfuur), is de rapportage over de quickscan van het gemeentelijk vastgoed, inclusief twee door oppositiepartijen op 19 februari ingediende moties.

Ook op de agenda een wijziging in het bestemmingsplan Schinkelpolder en uniformering van regels voor werkzaamheden rond de aanleg van kabels en leidingen op openbaar terrein. De aanpassing in het Schinkelpolderplan is een direct gevolg van een uitspraak van de Raad van State, die het constructiebedrijf Bosman aan de Mr. Jac. Takkade gedeeltelijk in het gelijk stelde in zijn bezwaar tegen de formulering van de bestemmingsplantekst.

De raadscommissie vergadert in de raadzaal en start om 20.00 uur. Iedereen is welkom.

● Klik hier voor agenda raadscommissie Ruimte & Economie

Foto: entree van constructiebedrijf Bosman. (foto Google Earth)

2 reacties

  1. Tenenkrommend was het afgelopen dinsdag. De zeer gewaardeerde Dirk van Willegen opende nauwelijks de commissievergadering of Heijstek begon weer te blèren. De randdebiel had extra tijd nodig bij een stompzinnig onderwerp.

    Vervolgens heeft hij ruim ander half uur over dat onderwerp zitten tieren. De wethouder was achterbaks, laf en onbetrouwbaar. Hij vond het van der zotte dat de wethouder weigerde een gesprek aan te gaan met een burger. Als luisteraar van Radio Aalsmeer vroeg ik mij af waarom er niemand ingreep. Na ruim driekwartier greep mijn geliefde de heer Overbeek in. Onbehoorlijk wat u hier doet, meneer Heijstek.

    Ik kan het wel begrijpen dat Rene Martijn Heijstek en zijn gezin wil laten ophangen. Ik vermoed dat Heijstek een jood is, dus als Hitler beter zijn werk had gedaan, dan hadden we nu niet met de gebakken peren gezeten.

    Onlangs sprak ik de burgemeester. Zij heeft gelijk. De politieke wanorde komt maar door één persoon en dat is Bram Heijstek. Wanneer grijpt er is iemand in? Als die man vanavond ook maar een woord zegt, sleep ik hem Aalsmeer uit en nagel ik hem aan een boom ver buiten Aalsmeer.

    Dick Piet tel: 321745

  2. In de raadscommissie kwam opnieuw de vraag naar voren hoe inzicht te krijgen in de omvang van de zogenaamde ‘stille reserves’ van het maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is bij de gemeente Aalsmeer. Het zou iets zijn over de boekwaarde van het vastgoed en een eventueel hogere waarde. Wat nu als er, zoals in Aalsmeer, geen boekwaarde bekend is? Men wil graag weten hoe rijk (arm?) de gemeente is op vastgoedgebied. Wat levert een gedoseerde verkoop op van ons vastgoed? Er werd geworsteld met begrippen als ‘waarde voor de verzekering’ en ‘WOZ-waarde’. Over berekeningsmethodes die toegepast worden om deze waardes te berekenen, kan men veel zeggen. Eén ding is zeker: zij geven geen inzicht in de (markt)waarde, een te verwachten prijs die realiter bij verkoop tot stand komt. De waarde voor de verzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde van een pand. De waarde van de onder-/omliggende grond wordt buiten deze manier van waardebepaling gelaten. Tenzij men in een hoogveengebied woont, kan de ondergrond immers niet afbranden. In theorie kan een pand een herbouwaarde hebben van een miljoen euro en een markwaarde van één euro. Maatschappelijk vastgoed is per definitie incourant. Om die reden zal een WOZ-taxateur deze fictieve waarde niet anders kunnen vaststellen dan door middel van de zogenaamde ‘Gecorrigeerde Vervangingswaarde’, die er, eenvoudig gesteld, op neerkomt dat de waarde van de grond wordt vermeerderd met een inschatting van de waarde van de opstal, rekening houdend met een afschrijving op de herbouwwaarde en een eventuele schatting van de restwaarde van het pand. Ook deze waarde staat voor maatschappelijk vastgoed in geen realistische verhouding tot de marktwaarde. Dieper duiken in de materie van het gemeentelijk vastgoed zou wel eens tot een grote teleurstelling kunnen leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel