Parkeerzorgen rondom Waterfront

Aalsmeer, 29 januari 2020
Aan: Stichting Leefomgeving Schiphol

Geachte heer Schneiders,

Graag willen wij u als voorzitter van het bestuur van Stichting Leefomgeving Schiphol informeren over het op dit moment ontbreken van voldoende maatschappelijk draagvlak bij de direct aanwonenden voor het door de gemeente Aalsmeer bij uw organisatie ingediende plan voor het “Waterfront”.

Verzoek om nog niet in te stemmen met de beschikbaarstelling van de totale financiële bijdrage

De gemeenteraad heeft op 12 december jl. in meerderheid ingestemd met het collegevoorstel. De  collegepartijen PvdA, Groen Links en D66 hebben, naar aanleiding van bezwaren van ons als direct omwonende bewoners, tegengestemd. Op 24 mei 2019 heeft u een beschikking afgegeven van 3.243.726,- euro als belangrijke co-financier van het project. U geeft aan maatschappelijk draagvlak en leefbaarheid als uitgangspunten te hanteren voor de toekenning van financiële bijdrage, daarom brengen wij u graag op de hoogte van onze bezwaren. Wij hopen dat deze bezwaren u ertoe bewegen om de volledige financiële bijdrage vooralsnog niet beschikbaar te stellen in afwachting van nader onderzoek en aanpassing van het plan.

Als bewoners willen wij graag aangeven dat wij voor de plannen van  het Waterfront zijn om de Westeinderoever te verbeteren met een wandelroute en de oeverrand met steenbestorting met stilstaand water te wijzigen. Wel zijn wij tegen de uitwerking van de vastgestelde voorkeursvariant zolang er geen adequate invulling is gegeven aan de parkeer- en verkeersproblematiek. Wij zullen dan ook de procedure van de omgevingsvergunning van de gemeente aanwenden om onze bezwaren als direct belanghebbenden opnieuw kenbaar te maken. Als bewoners uit Aalsmeer hebben wij ons inmiddels georganiseerd, waardoor wij deze brief kunnen sturen namens een groot deel van de bewoners aan de Roerdomplaan, Stommeerweg, Marsstraat, Venusstraat, Kudelstaartseweg en een aantal bewoners van de Apollostraat. Daarnaast sturen wij u de lijst met 110 handtekeningen van bewoners die ondertekend hebben dat zij van mening zijn dat het parkeerprobleem tijdig geregeld moet zijn als integraal onderdeel van het Waterfront. 

Draagvlak
Wij maken ons grote zorgen dat als het strand qua oppervlak drie maal zo groot wordt er ook drie maal zoveel mensen uit de regio gaan komen met als gevolg parkeeroverlast, trailerstalling overlast en toename van verkeer. Kortom deze locatie is niet geschikt voor een regionale functie.

Parkeeroverlast
Het aantal parkeerplaatsen is nu beperkt. Met de plannen komen er o.m. langs de Zwarteweg wel 70 parkeerplaatsen bij maar er zijn geen aanwijzingen dat dit aantal voldoende is. Reeds eerder is het bestuur met een oplossing gekomen waar 250 (!) parkeerplaatsen  werden gecreëerd waar wel uit blijkt wat de verwachting is. Deze oplossing, welke nooit met de bewoners is besproken, werd ook schielijk weer ingetrokken. Kortom een zwalkend beleid ten aanzien van het toekomstig parkeren. Wij pleiten daarom voor een gedegen en betrouwbaar onderzoek vanuit de gemeente wat eerst goed met de bewoners wordt afgestemd. Zodat wij als bewoners te allen tijde onze auto’s kunnen parkeren, eventueel door aanvullend parkeerbeleid. Verder zijn wij voorstander van het uitbreiden van de fietsenstallingen, omdat daarmee juist de lokale bezoekers bediend worden.

Parkeren trailers
Met het huidige gebruik van de brandweerhelling worden er op zomers dagen al tientallen trailers geparkeerd langs de Zwarteweg. De gemeenteraad heeft inmiddels al besloten beide nieuwe trailerhellingen te laten vervallen vanuit de voorkeurvariant. Graag zouden wij zien dat bij de definitieve oplossing ook het stallen van de trailers wordt meegenomen, bij voorkeur op de ruime parkeerlocatie bij zwembad de Waterlelie om overlast in de wijk te voorkomen.

Verkeerstoename
Naar de gemeente is duidelijk aangeven dat de Stommeerweg nu al een drukke weg is, ondanks het regulerend stoplicht waardoor een wegstrook wisselend gebruikt moet worden. De organisatie van evenementen of de komst van voorzieningen zal nog meer ongewenst verkeer aantrekken.

Het op 12 december jl. door de gemeenteraad goedgekeurde collegevoorstel is niet samen met de direct omwonenden vormgegeven. Zij zijn nooit persoonlijk uitgenodigd daarvoor. Naast het ontbreken van draagvlak maken wij ons ook zorgen om de leefbaarheid door toenemend geluidsoverlast (evenementen en radio’s) en fijnstof (strandzand en as van de barbecue plekken).

Wij verwachten dat wij u met deze brief voldoende geïnformeerd hebben en wachten met belangstelling op uw antwoord.

Hoogachtend, Namens de bewoners (tevens correspondentie adres)

De heer ing. H.G. Rolleman

Eén reactie

  1. Zoals zo velen maak ook ik mij zorgen over de toekomstige parkeeroverlast ivm het toekomstige uitgebreide Waterfront-plan. Afgelopen periode was door Corona niet toonaangevend, maar zodra het weer het toelaat is het normaal gesproken al Wild-West qua parkeren. Dus als ons recreatiegebied nóg aanlokkelijker wordt gemaakt houd ik mijn hart vast. Ik reken op u , dat u heel zorgvuldig omgaat met de parkeerproblematiek, alvorens al te grote plannen te verwezenlijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel