Officiële mededelingen 7 maart 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 10 2024

INLOOPSPREEKUUR ENERGIE & KLIMAAT
Elke maandagmiddag van 11 maart 2024 t/m maandag 24 juni 2024 van 13.30 uur – 16.30 uur inloopspreekuur Energie & Klimaat in de Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19. Klimaatburgemeester en energiecoach Theo Bergonje geeft advies en beantwoordt vragen.

Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten.  Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer.Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

TAM VOORBEREIDINGSBESLUIT BODEM (Z23-085923
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.14 Omgevingswet bekend dat het college in zijn vergadering van 5 maart 2024 heeft besloten, op grond van het Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Aalsmeer, het TAM (Tijdelijke Alternatieve Maatregel) voorbereidingsbesluit bodem met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01 in te trekken en te bepalen dat een nieuw omgevingsplan wordt voorbereid waarbij het nieuwe TAM voorbereidingsbesluit bodem met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG02 beschikbaar wordt gesteld op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Doelstelling
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet treden bodemregels in werking. De bodemregels bestaan uit generieke regels uit het Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) die direct in werking treden. Andere regels volgen uit het Omgevingsplan, zoals die voor bouwen op verontreinigde grond. De gemeente heeft per 1-1-2024 nog geen Omgevingsplan vastgesteld. Dit is door het Rijk voorzien en het beleidstekort wordt tijdelijk ingevuld met de “Bruidsschat”, zoals opgenomen in het invoeringsbesluit Omgevingswet. De regels uit de Bruidsschat maken onderdeel uit van het tijdelijk omgevingsplan per 1-1-24. Maar de bodemregelgeving in de bruidsschat en het Bal, komt niet geheel overeen met de huidige regionale invulling/ toepassing van bodemregels in de regio. Om de bestaande praktijk bij inwerkingtreding van de Omgevingswet te kunnen voortzetten (zo beleidsneutraal mogelijk, maar wel passend binnen de verbeterdoelen van de Omgevingswet) moeten er zo snel mogelijk aanvullende bodemregels inwerking treden. De snelste manier is dan het nemen van een TAM voorbereidingsbesluit, waarmee vooruitlopend op een reguliere wijziging van het tijdelijke omgevingsplan alvast aanvullende eisen aan activiteiten kunnen worden gesteld. Het TAM voorbereidingsbesluit bodem zorgt er dus voor dat alle bodemregels zoals beschreven en nader ingevuld in het op 31 oktober 2023 vastgestelde beleidskader bodem ook daadwerkelijk van kracht worden in 2024.

Inwerkingtreding
Het intrekken van TAM voorbereidingsbesluit met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01 treedt in werking vanaf 8 maart 2024. Het voorbereidingsbesluit met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG02 treedt in werking vanaf 8 maart 2024 en heeft een werkingsduur van 1,5 jaar.

Gebied voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Aalsmeer, zoals aangeduid op de verbeelding met kenmerk NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG02. Deze verbeelding is met het voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.

Ter inzage
Het TAM voorbereidingsbesluit met de bijbehorende verbeelding liggen met ingang van 8 maart 2024 tot en met 18 april 2024 (6 weken) op de volgende wijzen ter inzage:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen TAM voorbereidingsbesluit op de landelijke website

  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG02;

 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Let op! Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. TAM voorbereidingsbesluiten zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het TAM voorbereidingsbesluit inzien

Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– Händelstraat 13, het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats van 11/3 t/m 31/5/24
– Westeinderplassen, kad.perc. AMR03H630 en AMR03H631, het vervangen van een damwand en plaatsen van een steiger
tussen twee eilanden
– Marktstraat hoek van Cleeffkade, het afwijken van het omgevingsplan t.b.v. de bouw van een appartementengebouw
– Wissel 7, het herbouwen van een schuur
– Lakenblekerstraat 13, het uitbreiden van het gebouw aan de zuidoostzijde

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Haydnstraat 6, het splitsen van de woning
– Wilhelminastraat 59, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Wilgenlaan 20a, het wijzigen van de gevels en de kap van de woning en plaatsen van een berging

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Kudelstaartseweg 158, het verplaatsen van de bestaande in- en uitrit
– Schweitzerstraat 55, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
– Charles Gabrijweg 1 t/m 31, het bouwen van 16 appartementen

VERGUNNING INGETROKKEN
– Koolwitjestraat 59, het verlengen van de woning t.b.v. mantelzorg (bekend onder kenmerk: Z22-021027  )

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:
Nobelhof, ter hoogte huisnummers 1 t/m 37
– Romeijnstraat, ter hoogte van het fietspad oversteekplaats aan de Van Hengelpad

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

 • Start Pontweg 1, over het water naar Praamplein (Z2024-00000640), Aalsmeerse Pramenrace op 14 september 2024,
  ontvangen 23 februari 2024
 • Westeinderplassen (Z2024-00000648), Vuur en Licht op het water op 7 september 2024, ontvangen 26 februari 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

COLLECTEVERGUNNING (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende collectevergunning is verleend:

 • Gehele gemeente Aalsmeer (Z202400000417) Textielinzameling 2025, Stichting Actie Calcutta, verzonden 28 februari 2024
 • Gehele gemeente Aalsmeer (Z202400000419) Kledinginzameling 2025, Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, verzonden 28 februari 2024
 • Gehele gemeente Aalsmeer (Z202400000422) Kledinginzameling 2025, Stichting Terre des Hommes Nederland,verzonden 29 februari 2024
 • Gehele gemeente Aalsmeer (Z202400000489) Kledinginzameling 2025, Trees for All Stichting, verzonden 29 februari 2024

TER INZAGE:
– t/m 7 maart 2024: vastgestelde herziening exploitatieplan Polderzoom Fase 2, 1e  herziening 2023 met bijbehorende stukken
– t/m 29 maart 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291a te Aalsmeer met de daarbij
behorende stukken (hz_wabo-2022-4672) (oude dossiernummer was: Z22-092807 )
– t/m 18 april 2024: (ter inzage via het Omgevingsloket) TAM VOORBEREIDINGSBESLUIT BODEM (Z23-085923) met de
bijbehorende verbeelding (met identificatienummer NL.IMRO.0358.TAMVB02-VG01)

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl 

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen. VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Arinin Y. 23-09-1988 29-02-2024
  Hayashi W. 03-07-2014 29-02-2024
  Hayashi K. 03-06-1981 29-02-2024
  Hayashi S. 23-05-2016 29-02-2024
  Hayashi R. 23-05-2016 29-02-2024
  Hayashi K. 16-11-1966 29-02-2024
  Kokociński A.R. 11-02-1974 29-02-2024
  Markowski A. 11-05-1993 29-02-2024
  Vaseiko R. 25-02-1981 29-02-2024
  Zujkiewicz W. 01-07-1993 29-02-2024

BEZWAAR INDIENEN
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.  Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Szostak A.A. 04-01-1994 29-02-2024
  Valenti C.F. 22-05-1997 29-02-2024
  Vasileva I.H. 26-01-1969 29-02-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel