Officiële mededelingen 7 december

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 49 2023

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten. Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Deelgebied 4’ (Z21-086392)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 8 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2024 het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Deelgebied 4’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

 • Het plangebied wordt globaal begrensd door;
  in het noorden: de gronden achter het zuidelijke woonlint van de Aalsmeerderweg;
 • in het oosten: de toekomstige Green Squarestrook ten westen van de Burgemeester Brouwersweg (N201);
 • in het zuiden: het toekomstige tracé van de Middenweg;
 • in het westen: de watergang ten oosten van de huidige verbindingsweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg

 Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is om de beoogde herontwikkeling van deelgebied 4 planologisch mogelijk te maken en, daar waar nodig, flexibiliteit toe te passen. Voor delen van het aangrenzende lint langs de Aalsmeerderweg gaat het in dit bestemmingsplan om het conserveren en beheren van de bestaande situatie en eventueel consolideren van het bestaande juridisch-planologisch kader. Het gemeentelijk beleid is erop gericht toe te werken naar grotere uniformiteit en daardoor meer rechtsgelijkheid van de bestemmingsplannen. De oostelijke strook van deelgebied 4 maakt onderdeel uit van het centrumgebied ‘Green Square’. Deze strook krijgt een andere thematische invulling dan het ontwerpbestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 4. Er is daarom besloten om deze strook geen onderdeel te laten zijn van het ontwerpbestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 4.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 4 ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 8 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2024.

Ontwerpbestemmingsplan
Voornoemde ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG4’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene telefoonnummer 0297-387575.

Beoordeling milieueffect
Op grond van de aanmeldnotitie m.e.r. is door burgemeester en wethouders beoordeeld of, voorafgaand aan de besluitvorming het plan, een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Omdat uit de aanmeldnotitie blijkt dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden is op 4 december 2023 besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Dit M.e.r. – beoordelingsbesluit ligt ter inzage bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer DG4’.

Gemeente Aalsmeer – verlening omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarde  Aalsmeerderweg 237 en 239 Aalsmeer (HZ_WABO-2022-1979)
Op de percelen Aalsmeerderweg 237 en 239 heeft de eigenaar een bouwplan ingediend voor 2 woningen. De nieuwe woningen worden rechtstreeks op de Aalsmeerderweg ontsloten. Het bouwplan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Besluit hogere grenswaarden
Op 2 woningen aan de Aalsmeerderweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden op de voor- en zijgevels. De achtergevel is voor wat betreft wegverkeerslawaai een geluidluwe gevel. De maximale hogere grenswaarde van Lden = 63 dB (na aftrek ex. artikel 110g van de Wet geluidhinder) wordt niet overschreden. Er is daarom een besluit hogere grenswaarden noodzakelijk.

Ter inzage
Met ingang van 8 december 2023 ligt de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:IMRO.0358.OVIAVHB02W-VG01 (besluit hogere grenswaarde is als bijlage toegevoegd), en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u de omgevingsvergunning inzien.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 9 december 2023 tot en met 19 januari 2024. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gemeente Aalsmeer – ontwerpbestemmingsplan Oosteinderweg 49 WS-2, ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z23-100787)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Oosteinderweg 49WS-2 in procedure wordt gebracht. Het ontwerp bestemmingsplan (IDN: NL.IMRO.0358.14B-OW01) wordt, met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken, vanaf 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024, ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken eveneens bekend dat het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid in procedure wordt gebracht, in verband met voornoemd ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerpbesluit wordt gedurende zes weken, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan, ter inzage gelegd.

Ontwerp bestemmingsplan
Aan de Oosteinderweg 49 WS-2 ligt momenteel een woonark bestemd voor permanente bewoning. Er is een verzoek ingediend voor het verplaatsen van deze ark naar een nieuwe ligplaats dichter bij de Oosteinderweg ten behoeve van de realisatie een parkeerterrein met bijbehorende voorzieningen op de huidige locatie. De vergunning voor dit parkeerterrein is intussen onherroepelijk en conserverend in dit bestemmingsplan opgenomen. Om te voorkomen dat de bestaande ligplaats aan de Oosteinderweg 49 WS-2 opnieuw kan worden benut en hierdoor feitelijk een uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor permanente bewoning voor woonarken plaatsvindt, wordt de huidige ligplaats in het bestemmingsplan verwijderd.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
Voor de nieuwe ligplaats is vanwege de geluidsbelasting van industrieterrein Schiphol-Oost een hogere (grens)waarde nodig. Op grond van de Wet geluidhinder kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen. Alvorens de hogere grenswaarden worden vastgesteld wordt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage gelegd met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Terinzagelegging
Het ontwerp bestemmingsplan Oosteinderweg 49 WS-2 en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid liggen, met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage met ingang van 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024.

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

 • in digitale vorm via de website ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode NL.IMRO.0358.14B-OW01 of op plannaam Oosteinderweg 49 WS-2;
 • in papieren vorm, de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • in papieren vorm, de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak: 020-5404911).

Let op! Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen zijn vanaf die datum in te zien via het Omgevingsloket. Via de site van ruimtelijkeplannen.nl wordt u automatisch doorgestuurd naar het Omgevingsloket. Via ‘Regels op de kaart’ kunt u het bestemmingsplan inzien.

Zienswijzen
Gedurende voornoemde termijn van zes weken kan eenieder een zienswijze, betreffende het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunnen enkel belanghebbenden een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen digitaal worden gericht aan Burgemeester en wethouders via zienswijzen-ro@amstelveen.nl of schriftelijk worden verzonden naar postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. De zienswijze dient ten minste te zijn voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Eventueel kan een zienswijze mondeling naar voren worden gebracht, waarvoor via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak kan worden gemaakt

WABO AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Uiterweg 246ws, 1431 AV, (Z2023-00003408), het herontwikkelen van het terrein door het slopen/vervangen van opstallen, aanleggen van 4 insteekhavens voor pleziervaart en het verplaatsen van bestaande woonboot
– Kudelstaartseweg 150c, 1433 GN, (Z2023-00003393), het bouwen van een woning
– Aalsmeerderweg 5, 1432 CG, (Z2023-00003340), het bouwen van 2 tiny houses t.b.v. wonen voor ouderen/jongeren op het perceel
– Andorraweg 2, 1432 DB, (Z2023-00003339), het plaatsen van twee verlichte gevelreclames aan de  buitengevel van het pand
– Hoofdweg 130, 1433 JX, (Z2023-00003328), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur max. 8 personen

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Geerland 28, 1433 JR, (Z2023-00003128), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning   Verzonden: 30 november 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Oosteinderweg 547a, 1432 BL, (Z2023-00002594), het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het vestigen van een hondenopvang (legalisatie)   Verzonden: 01 december 2023
– Giekstraat 9, 1433 SH, (Z2023-00002890), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde   Verzonden: 30 november 2023
– Zijdstraat 55, 1431 EB, (Z2023-00002556), het plaatsen van 140 zonnepanelen op een dakvlak van de kerk (rijksmonument)   Verzonden: 28 november 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina.

– Hortensialaan 34, 1431 VC, (Z2023-00003256), het plaatsen van een container i.v.m. het ontruimen van de woning tot 29/12/2023   Verzonden: 29 november 2023
– Vlinderweg 318, 1432 MX, (Z2023-00002910), het plaatsen van een dakopbouw op de 2e verdieping   Verzonden: 29 november 2023
– Wilgenlaan 14, AMR03 C 5049, 1431 HT, (Z2023-00002527), het (her)bouwen en verplaatsen van bijbehorende bouwwerken   Verzonden: 29 november 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Mendelstraat, ter hoogte van huisnummers 21 t/m 24

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is aangevraagd.

 • Driekolommenplein voor het Gezondheidscentrum (Z2023-00003046) screeningsunit t.b.v. het bevolkingsonderzoek borstkanker van 30 januari t/m 31 mei 2024, verzonden 29 november 2023

ONTHEFFING PLAATSEN EN GEBRUIK CORRIDOR/ SLALOMBAAN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:24 lid 2 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 7 Scheepvaartverkeerswet en het Beleid snelvaren Wetinderplassen 2013 de volgende ontheffing is verleend.

 • Westeinderplassen, Aalsmeer (Z2023-00003173) Plaatsen en gebruik boeienlijn/ slalombaan van 1 april t/m 30 september 2024, 2025 en 2026, verzonden 1 december 2023

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575  E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.n

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het raadhuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
  Gajdzicka A.J. 12-10-1974 01-12-2023
  Kubiak R. 13-07-1979 01-12-2023
  Romaniuk S. 08-01-1992 01-12-2023
  Siryk T. 20-03-1974 01-12-2023
  Stogniew A.K. 06-01-1991 01-12-2023
  Wróbel A.K. 23-07-1993 01-12-2023
van Tol M. 21-12-1971 01-12-2023

Bezwaar indienenBent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 • uw handtekening;
 • zo mogelijk uw e-mailadres;
 • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het raadhuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen
  Żak S.A. 04-06-1966 01-12-2023
  Wieczorkiewicz K.J. 28-11-1996 01-12-2023
  Wolak N.K. 26-03-2022 01-12-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Eén reactie

 1. Aalsmeer oost wordt echt een touristische trekpleister, Greenpark is zo mooi. Vanaf de Aalsmeerderweg gezien staat er een megahoge rechthoekige sarcofaag in de vriendelijke kleur zwart.
  In de huizen achter de sarcofaag is het duister geworden, de vloek van de sarcofaag heeft reeds zijn werking. Wat een gaaf land hadden we toch!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin