Officiële mededelingen 29 februari 2024

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 9 2024

TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIE
Heeft u een laag inkomen en een hoge energierekening? Dan kunt u misschien steun van het Noodfonds Energie krijgen. Dit fonds van het rijk en de energieleveranciers helpt mensen met het betalen van hun energierekening. Op www.noodfondsenergie.nl vindt u meer informatie. U kunt hier ook kijken of u in aanmerking komt voor deze hulp en hoe u een aanvraag kunt doen.

INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten. Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE OP DINSDAG 5 MAART 2023, 20.00 UUR

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen. 

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Vaststellen bestemmingsplan Waterfront en wijziging begrenzing Beschermd Dorpsgezicht
20.35 6. Vaststellen bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 Oost
21.05 7. Drechtdoorsteek
21.35 8. Regionale samenwerking
21.45 9. Vragenkwartier
22.00 10. Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR OP DONDERDAG 7 MAART 2024, 20.00 UUR

OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agendapunt Onderwerp
20.00 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur,
mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
3. Actieve informatie uit het college
4. Mededelingen uit de fracties
20.05 5. Gedragscode raads- en commissieleden 2024 en Convenant omgangsvormen Aalsmeer 2024
20.35 6. Regionale samenwerking
20.45 7. Vragenkwartier
21.00 8. Sluiting

GEMEENTE VERVANGT ONVEILIGE BOMEN
Dit voorjaar gaat de gemeente ongeveer 130 onveilige bomen verwijderen. Deze bomen zijn in dusdanig slechte conditie dat ze om veiligheidsreden gekapt moeten worden. De werkzaamheden gaan in februari van start en eindigen begin april. Daarnaast vindt voor ongeveer 1.500 bomen snoeimaatregelen plaats; dode takken en zogenaamde probleemtakken (dit zijn takken die in de toekomst voor risico’s kunnen zorgen) worden weggenomen.

Gelijktijdig met de kap vindt een inventarisatie plaats om de vervanging/nieuwe aanplant van deze bomen voor te bereiden. Het streven is al deze bomen op dezelfde of een alternatieve locatie te herplanten. Dit vindt plaats in de jaarlijkse plantronde in het najaar/winter 2024/2025.

Dit voorjaar 2024 nog worden er circa 130 nieuwe bomen geplant. Deze bomen zijn weer de vervangende bomen voor de bomen die in het voorgaande jaar werden gekapt in het kader van de Boomveiligheid.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANVRAGEN ONTVANGEN
– Lisdoddestraat 39, het uitbreiden van de woning d.m.v. een dakopbouw op de bestaande uitbouw

– Grundelweg t.h.v. nr. 33, het plaatsen van een puincontainer van 1/3 t/m 5/4/2024 i.v.m. gevelrenovatie

– Westeinderplassen, AMR03 H 453, het bouwen van een blokhut op een recreatie-eiland

– Kudelstaartseweg, naast nr. 92, het maken van een extra in- en uitrit

AANVRAGEN INGETROKKEN
– Helling 46, het snoeien en inkorten van een boom aan de voorzijde van de woning

BESLISTERMIJN VERLENGD, DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN
– Kudelstaartseweg naast nr. 158, AMR03 D 2059, het bouwen van een woning

– Kudelstaartseweg achter 150a (Sectie D, nr. 6088), het bouwen van een woning

– Uiterweg 136, het uitbreiden van de woning op beide verdiepingen

– Aalsmeerderweg 115, het verleggen van de nok middels een prefab hsb systeem

– Aalsmeerderweg 113, het verleggen van de nok middels een prefab hsb systeem

VERGUNNING VERLEEND (REGULIERE PROCEDURE)
– Helling 50, het vervangen van de bestaande woning

– Thailandlaan 13, het uitbreiden van het bedrijfspand met een magazijn

– Kudelstaartseweg 150F en 150G (AMR03 D 6081, 6082 en 7883 (ged.)), het bouwen van een twee-onder-een-kap woning
en aanleggen van een in- en uitrit

VERGUNNING GEWEIGERD (REGULIERE PROCEDURE)
– Mendelstraat 21, het aanbouwen van een erker aan de voorzijde van de woning

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

  • Rietwijkeroordweg 28A (Z2024-00000576) Rose event op 4 november tot 9 november 2024, ontvangen 20 februari 2024

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
-Herenweg/Hoofdweg (Z2024-00000374 ) VKO-ALS minitriatlon op 12 mei 2024, verzonden 21 februari 2024

  De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Kaag & Braassem neemt
een eindbesluit over de vergunningaanvraag.

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE:
– t/m 7 maart 2024: vastgestelde herziening exploitatieplan Polderzoom Fase 2, 1e  herziening 2023 met bijbehorende stukken

– t/m 29 maart 2024: besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het
vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291a te Aalsmeer met de daarbij
behorende stukken (hz_wabo-2022-4672) (oude dossiernummer was: Z22-092807 )

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  AalsmeerT 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl Wwww.aalsmeer.nl

 Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
zaterdag:                            09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

DE BOUWAPP
Op de hoogte zijn van de actuele informatie over de projecten ‘reconstructie Machineweg’ en ‘Uiterweg Aalsmeer’? Kijk dan in de BouwApp. In deze app vindt u informatie over veel landelijk lopende projecten, actuele wegafzettingen en de nood-en hulpdiensten. Download gratis de BouwApp in de App Store of in de Google Playstore en volg zo de projecten die de BouwApp gebruiken bij u in de buurt.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN
De gemeente Aalsmeer publiceert haar officiële bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl via overheid.nl. Bekendmakingen en kennisgevingen van bijvoorbeeld formele besluiten die direct invloed kunnen hebben op uw buurt, zoals vergunningen, ontwerpbestemmingsplannen en verkeersbesluiten, kunt u raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. U kunt u daar ook voor de e-mailservice aanmelden. U krijgt dan een e-mail als er een besluit is gepubliceerd.

Of installeer de Omgevingsalert app en ontvang bekendmakingen op uw mobiel. Op deze pagina vindt u een attendering van een aantal recente publicaties van onder andere verkeersbesluiten en aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Kantorska A. 08-07-1997 23-02-2024
  Sażała M.S. 05-03-1988 23-02-2024
  Volkov A. 16-03-1980 23-02-2024

BEZWAAR INDIENEN
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
  • uw handtekening;
  • zo mogelijk uw e-mailadres;
  • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift.
Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”.
De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
  Bochenek T.P. 21-02-2003 23-02-2024
  Cebulski T.J. 06-03-1980 23-02-2024
  Pacocha Z. 02-05-1962 23-02-2024
  Thompson N. 24-06-1948 23-02-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Eén reactie

  1. voor een verguning moeten naar amstelveen het moet toch mogelijk kunnen zijn om digitaal thuis de kijken alles is tegenwoordig mogelij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel