Officiële mededelingen 27 juli 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 30 2023

BESLUIT WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET REALISEREN VAN EEN WONING AAN DE CACTUSLAAN 19 IN KUDELSTAART

HZ_WABO-2022-294, voorheen Z22- 054120
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend dat zij een aanvraag om omgevingsvergunning heeft geweigerd, met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Het realiseren van een burgerwoning aan de Cactuslaan 19 in Kudelstaart is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’. Vanuit de ruimtelijke visie Greenport 2015-2025 zijn burgerwoningen in glastuinbouw gebieden niet gewenst. Ook is het verzoek in strijd met bepalingen van de provinciale Omgevingsverordening NH2020. Aan het realiseren van een bedrijfswoning wordt ook geen medewerking verleend vanwege strijd met het bestemmingsplan en de Omgevingsverordening NH2020. De noodzaak voor het bouwen van een bedrijfswoning kan niet worden aangetoond.

Door een systeemconversie bij de gemeente is het nummer van het dossier veranderd. Dit dossier is nu geregistreerd onder dossiernummer HZ_WABO-2022-2942. Het oude nummer was: Z22-054120 (voortzetting van Z18-007528).

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is op de onderhavige procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Dit wil zeggen dat het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken zes weken ter inzage hebben gelegen. De ontvangen zienswijzen zijn in het besluit meegenomen.

INZAGE
Met ingang van 21 juli 2023 ligt het weigeringsbesluit met de daarbij behorende stukken gedurende 6 weken, op de volgende wijze ter inzage:

 • bij de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor het inzien van de stukken kunt u met een afspraak terecht tijdens de openingstijden van de receptie. U kunt een afspraak maken via 0297–387575;
 • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (enkel op afspraak). U kunt een afspraak maken via 020-5404911. Informatie over de Balie Bouwen en Vergunningen vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

BEROEPSMOGELIJKHEID
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 22 juli 2023 tot en met 1 september 2023, onder vermelding van dossiernummer HZ_WABO-2022-2942. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN ‘UITERWEG PLASOEVERS 2021’ VOOR HET MAKEN VAN BESCHOEIING EN HET REALISEREN VAN EEN WATERLICHAAM AAN DE UITERWEG 311

Z22-075521
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan voor het maken van beschoeiing en het realiseren van een waterlichaam aan de Uiterweg 311. Het plan kan alleen mogelijk gemaakt worden met een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Namelijk, het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2021’ laat deze ontwikkeling niet toe, omdat de gronden in hoofdzaak zijn bestemd voor ‘Wonen – Lintbebouwing’.

TER INZAGE
Met ingang van 28 juli 2023 ligt de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken, met de daarbij behorende stukken, op de volgende wijzen ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:IMRO.0358.OIAVHB19xD-OW01, en
 • via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

ZIENSWIJZE
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning  (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Dorpsstraat 133, HZ_WABO-2022-3935”.

Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Andorraweg 2, AMR03 A 6239, 1432 DB, (Z2023-00001397), het plaatsen van magazijnstellingen hoger dan 8,5m

– Andorraweg 2, AMR03 A 6239, 1432 DB, (Z2023-00001369), het wijzigen van 150m2 industrie- naar kantoorfunctie in nieuw te bouwen pand

– Legmeerdijk 313, AMR03 C 4013, (Z2023-00001356), het herinrichten van bedrijfsruimten tot gekoelde bedrijfsruimten

– Uiterweg 415, 1431 AM, (Z2023-00001320), het uitbreiden en verbouwen van de woning

– Madame Curiestraat 26, 1433 AB, (Z2023-00001310), het plaatsen van een stalling voor een driewieler in de voortuin

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Stommeerkade 85, 1431 EL, (Z2023-00000815), het bouwen van een woning Verzonden: 19 juli 2023

– Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z2023-00000278), het aanpassen van het gebruik van de hal  in het kader van brandveiligheid  Verzonden: 18 juli 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. De beslissing op de volgende aanvragen zijn  met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

– Jac. P. Thijsselaan 57, 1431 KD, (Z2023-00000473), tijdelijke ontheffing voor de huidige kantoorfunctie naar wonen t.b.v. kamerverhuur voor daklozen en het verbouwen tot tot 6 onzelfstandige woonruimtes voor een periode van 5 jaar met de optie tot verlenging met 5 jaar   Verzonden: 24 juli 2023

– Bilderdammerweg 16, 32, 64 en 70, 1433 KH, (Z2023-00000966), het kappen van 5 waardevolle bomen t.b.v. de aanleg van een nieuw fietspad   Verzonden: 20 juli 2023

– Geerland 2, 1433 JR, (Z2023-00000878), het vervangen van kozijnen en plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde   Verzonden: 19 juli 2023

– Helling 3, 1431 BR, (Z2023-00000356), het koppelen van twee bestaande (halve) dakkapellen aan de voorgevel   Verzonden: 19 juli 2023

– Berkenlaan 19, 1431 JD, (Z23-023080), het bouwen van een bijgebouw (atelier/berging).  Toelichting: als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningenssysteem heeft dit dossier een ander kenmerk gekregen, te weten HZ_WABO-2023-0809. Verzonden: 19 juli 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina:

– Apollostraat 30, 1431 WS, (Z2023-00000206), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde  van de woning   Verzonden: 24 juli 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u elders op deze pagina:

– Legmeerdijk 161, 1432 KA, (Z22-074509), het plaatsen van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen voor een periode van 5 jaar.  Toelichting: Als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te weten HZ_WABO-2022-3886. Verzonden: 20 juli 2023

– Vlasakkerlaan 3, 1431 DJ, (Z2023-00000247), het wijzigen van het toegangskozijn en plaatsen van een dakkapel aan voorzijde   Verzonden: 21 juli 2023

– Manillehof, AMR03 G 6050, (Z2023-00000147), het verplaatsen van bestaande brug   Verzonden: 19 juli 2023

– Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z2023-00000629), het bouwen van een zwembad   Verzonden: 20 juli 2023

– Linnaeuslaan, AMR03C7536, (Z2023-00000500), het inrichten van een bouwplaats t.b.v. vervanging poldergemaal Horn- en Stommeer  Verzonden: 20 juli 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE PROCEDURE*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Legmeerdijk 161, 1432 KA, (Z23-005924), brandveilig gebruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsbare groepen. Toelichting: Als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te weten HZ_WABO-2023-0212. Verzonden: 20 juli 2023 

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Scarlattilaantje 8, 1431 XV, (Z2023-00000378), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Poldermeesterplein (Z2023-00000293) Het verkopen van groente en fruit van 2 oktober 2023 t/m 1 oktober 2028, verzonden 21 juli 2023
 • Poldermeesterplein (Z2023-00000380) Verkoop (gegrilde) Kipspecialiteiten van 1 januari 2024 t/m 31 december 2028, verzonden 21 juli 2023

GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

Openingstijden raadhuis           
ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
Woensdag                08.30 – 19.30 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

Telefonische bereikbaarheid
ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

Calamiteitentelefoon
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

Plan uw afspraak
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

 

AFVAL

Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd.

U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout

maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur

zaterdag:                            09.00-16.00 uur

Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE

Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE

Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.

U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

 • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
 • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
 • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
 • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
 • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin