Officiële mededelingen 26 april 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 17 2023

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op woensdag 26 april 2023 is raadhuis Aalsmeer slechts geopend tot 09.30 uur i.v.m. jaarlijkse “Lintjesregen”.
Op donderdag 27 april 2023 is raadhuis Aalsmeer gehele dag gesloten i.v.m. Koningsdag.
Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) en 19 mei is het raadhuis gesloten.
Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) is Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘SCHINKELPOLDER – OOSTEINDERWEG 397’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER (Z23-007375)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 27 april 2023 tot en met 7 juni 2023 het ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’ met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor de woning aan de Oosteinderweg naast 519.

DOELSTELLING EN PLANGEBIED
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een perceel aan de Oosteinderweg tussen nr. 397 in Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in artikel 11.7 lid 1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’.

TER INZAGE
Het ontwerpwijzigingsplan en ontwerp besluit hogere grenswaarden ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 27 april 2023 tot en met 7 juni 2023 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

 • in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01H-OW01 en
 • via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
 • de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575).;
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).

INDIENEN ZIENSWIJZE
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze betreffende dit ontwerp wijzigingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN
Geluidsonderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting voor de te realiseren woning die is geprojecteerd aan de Oosteinderweg de voorkeurswaarde wordt overschreden. Als gevolg hiervan dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Hierdoor is het mogelijk een procedure hogere grenswaarde te doorlopen. In samenhang met het ontwerpwijzigingsbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid.

Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage.

Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden en via de website van Aalsmeer en via www.ruimtelijkeplannen.nl (als bijlage bij het wijzigingsplan). Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Oosteinderweg 397’. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

– Manillehof, AMR03 G 6050, (Z2023-00000147), het verplaatsen van bestaande brug

– Hornweg 327, 1432 GL, (Z2023-00000144), het vergroten van bestaande erker aan de zijkant van de woning over twee lagen

– Primulastraat 48a, 1431 TJ, (Z2023-00000140), het verhogen van kap het uitbreiden aan achterzijde, aanleggen van in- en uitrit

– Kudelstaartseweg nabij nr. 92 AMR03 D 7777, (Z2023-00000139), het kappen van 2 bomen t.b.v. het aanleggen van een in- en uitrit

– Beethovenlaan 84, 1431 WZ, (Z2023-00000134), het aanbrengen van een constructieve wijziging tussen de keuken en woonkamer

– Uiterweg 21a, 1431 AA, (Z2023-00000133), het bouwen van een woning

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

– Hoofdweg 192, 1433 JX, (Z22-021661),  het bouwen van een opslag voor agrarische producten. Verzonden: 18 april 2023

– Hoofdweg 192, 1433 JX, (Z22-084219), het maken van een aanbouw aan de bestaande loods. Verzonden: 18 april 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Pieter van Lisselaan 16, 1431 MM, (Z23-017500), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 18 april 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Zeemanhof 7, 1433 LM, (Z23-021647), het aanleggen van een in – en uitrit.  Toelichting: Een aanvraag is een verzoek van een
belanghebbende om een besluit te nemen. Dit volgt uit artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Degene die verzoekt
om een omgevingsvergunning is doorgaans belanghebbende bij een beslissing op dat verzoek. Dit kan anders zijn als het verzoek
(mede) betrekking heeft op gronden die bij een ander in eigendom zijn. De projectlocatie is gelegen op gronden in eigendom van
de gemeente Aalsmeer. Vanuit de hoedanigheid van grondeigenaar wenst de gemeente geen toestemming te verlenen. Dit
betekent dat de voorgenomen activiteit niet kan worden verwezenlijkt. Om die reden kan de aanvrager niet als belanghebbende
worden aangemerkt en is er dus ook geen sprake van een aanvraag in de zin van de Awb. De gemeente ziet daarom af van een
inhoudelijke behandeling. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt. Verzonden: 27 april 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-053082), het bouwen van een bedrijfsloods van twee verdiepingen ten behoeve van een
caravanstalling. Verzonden: 19 april 2023

– Aalsmeerderweg 152-154 (sectie B, nr. 9320), 1432 CV, (Z23-008270), het verbreden van de bestaande in- en  uitrit en het
toepassen van een duiker. Verzonden: 19 april 2023

– Herenweg 21, 1433 GT, (Z22-049218), het maken van een aanbouw met kelder aan de achterzijde van de woning. Verzonden:
18 april 2023

– Clusiusstraat t.h.v. nr. 17 en nr. 1 t/m 3  (Sectie C, nr. 7536), (Z2023-00000011), het inrichten van een bouwplaats tot en met
november 2023. Verzonden: 17 april 2023

– Rozenstraat t.h.v. nrs. 19 t/m 45, (Z2023-00000027), het inrichten van een bouwplaats van 3 april t/m 9 juli 2023. Verzonden:
17 april 2023

– Middencirkelstraat 2, 1433 DB, (Z2023-00000013), het inrichten van een bouwplaats op 3 parkeervakken tot en met mei 2023.
Verzonden: 17 april 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • Einsteinstraat 79 B/Taplocatie voor het pand (Z23-036035) Het plaatsen van een tappunt t.b.v. Jaarmarkt Kudelstaart op 21 juni
  2023, ontvangen 18 april 2023

ONTHEFFING SLUITINGSTIJD (AANGEVRAAGD)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2:29 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is verleend.

 • Zijdstraat 60 (Z23-035904) feestavond voor de nacht van 17 op 18 mei 2023, ontvangen 18 april 2023

TER INZAGE:

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
   t/m 7 juni 2023: ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan ‘Schinkelpolder – Oosteinderweg 397’ en ontwerpbesluit hogere
   grenswaarden wet geluidhinder (z23-007375)”met bijbehorende stukken.GEMEENTE AALSMEERRaadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  Aalsmeer T 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

   Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
   Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

    Openingstijden raadhuis           
   ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
   Woensdag                08.30 – 19.30 uur
   vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
   Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

   Telefonische bereikbaarheid
   ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
   vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

   Calamiteitentelefoon
   Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

   Plan uw afspraak
   Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

   Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

   AFVAL
   Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur zaterdag: 09.00-16.00 uur Meer informatie: www.meerlanden.nl

   SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
   Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

   WIJKINFORMATIE
   Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

   AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
   Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

   INSPREKEN IN DE COMMISSIE
   Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

   WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
   De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

   * Bezwaar
   Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

   ** Beroep
   De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

   Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

   *** Zienswijze
   Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

   BEKENDMAKINGEN
   Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

  VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
  Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

  GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM VOORNEMEN
    Fritschij M.C. 15-04-1987 20-04-2023
    Krystkowiak K.T. 02-01-1994 19-04-2023

  Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel