Officiële mededelingen 23 november 2023

(Foto archief AV)

Hieronder leest u de officiële mededelingen van de gemeente Aalsmeer van week 47 2023

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN OPHELIALAAN – JAC. P. THIJSSELAAN EN  BEELDKWALITEITSPLAN DE HOEKSTEEN (Z23-021697)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 november 2023 het bestemmingsplan ‘Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan’ gewijzigd en het beeldkwaliteitsplan ‘De Hoeksteen’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

PLANGEBIED
Het plangebied wordt globaal begrensd door:

 • in het noorden: de Ophelialaan;
 • in het oosten: Jac. P. Thijsselaan
 • in het zuiden en westen: Berkenlaan.

DOELSTELLING
Het betreffende bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op de herontwikkeling naar woningbouw (totaal 22 woningen) van de locaties Ophelialaan 230 (inclusief 228a) en de Jac. P. Thijsselaan 2 te Aalsmeer, gelegen in de wijk Stommeer. Het plangebied van deze locaties wordt ook wel de “De Hoeksteen” genoemd.

TER INZAGE
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende
6 weken voor een ieder ter inzage van 24 november tot en met 4 januari 2024. Voornoemde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op
  afspraak: 020-5404911).
 • digitaal raadplegen bestemmingsplan (met beeldkwaliteitsplan als bijlage) op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.07R-VG01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

BEROEP BESTEMMINGSPLAN
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 25 november 2023 tot en met 5 januari 2024. Belanghebbenden en belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, schriftelijk beroep instellen bij  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen het beeldkwaliteitsplan De Hoek is geen bezwaar en beroep mogelijk.

INWERKINGTREDING
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN PARAPLUBESTEMMINGSPLAN DATACENTER AALSMEER (Z23-055649)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 november 2023 het bestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

PLANGEBIED
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer’ omvat het gehele gemeentelijke grondgebied, met uitzondering van een tweetal percelen aan de Lakenblekerstraat. Daar is reeds een datacenter gevestigd.

DOELSTELLING
Om de vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Aalsmeer in overstemming te brengen met de Omgevingsverordening, is dit parapluplan opgesteld. Met dit plan wordt juridisch-planologisch gewaarborgd dat het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van een datacenter met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 en een elektrisch aansluitvermogen van meer dan 5 MVA als strijdig gebruik geldt.

BESTEMMINGSPLAN
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 24 november tot en met 4 januari 2024. Voornoemde bestemmingsplan ligt gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:

 • de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);
 • de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op afspraak:
  020-5404911).
 • digitaal raadplegen bestemmingsplan op de landelijke website
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.PP04-VG01;
 • via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true

BEROEP BESTEMMINGSPLAN
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 25 november 2023 tot en met 5 januari 2024. Belanghebbenden en belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan  bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, schriftelijk beroep instellen bij  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

INWERKINGTREDING
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WABO AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
– Mozartlaan nabij nr. 8 t/m 12, AMR03 C7880, (Z2023-00003221), het inrichten van een bouwplaats van ca. 100 m2 t.b.v.
opslag en afval tot 11/03/24
– Robend 32, 1433 JK, (Z2023-00003217), het vervangen van de kozijnen in de voorgevel door kunststof kozijnen
– Hortensialaan 82, 1431 VD, (Z2023-00003218), het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
– Helling 50, 1431 BT, (Z2023-00003179), het slopen van een woning in gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ingetrokken:

– Oosteinderweg achter nr. 243 (kad.perc. G 5836), (Z22-026363), het realiseren van een trailerhelling in Aalsmeer Oost
voor particulier gebruik en de brandweer. Toelichting: als gevolg van de overgang naar een nieuw vergunningensysteem
heeft dit dossier een nieuw kenmerk gekregen, te weten HZ_WABO-2022-1677. Verzonden: 16 november 2023
– Zoete Veenstraat 1, 1432 LG, (Z2023-00001998), het plaatsen van een bijgebouw (bijbehorend bouwwerk) met een
kantoorfunctie. Verzonden: 16 november 2023
– Koningsstraat 40, 1432 JR, (Z2023-00002897), het plaatsen van een tuinoverkapping met een deels afgesloten gedeelte.
Verzonden: 16 november 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN.DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAAG IS MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

– Stommeerweg 65, 1431 ET, (Z2023-00002321), het plaatsen van een overkapping op het voorerf (legalisatie).
Verzonden: 15 november 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

– Einsteinstraat 127, 1433 KH, (Z2023-00003002), het aanbrengen van gevelreclame   Verzonden: 16 november 2023
– Meervalstraat, AMR03 C 7890, (Z2023-00002663), het plaatsen van een bouwkeet t.b.v. bouw ‘De Tuinen van Hornmeer’ tot eind 2025   Verzonden: 15 november 2023

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn ingetrokken:

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLISSING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar www.visitaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

 • Bloemenveilng Royal FloraHolland (Z2023-00002987) Dag van de Coöperatie op 7 december 2023, verzonden
  21 november 2023

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ALCOHOLWET ONTHEFFING  (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:

 • t Molenplein, voor bij De Praam en voor bij Gentlemens Place (Z2023-00003230) Het plaatsen van drie tappunten t.b.v.
  Wintermarkt op 16 december 2023, ontvangen 20 november 2023

ONTHEFFING PLAATSEN EN GEBRUIK BOEIENLIJN/ SLALOMBAAN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:24 lid 2 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 7 Scheepvaartverkeerswet en het Beleid snelvaren Wetinderplassen 2013 de volgende ontheffing is aangevraagd.

 • Westeinderplassen (Z2023-00003173) Plaatsen en gebruik boeienlijn/ slalombaan, ontvangen 11 november 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met tekening(-en) te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straatnaam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.

Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertuigen:
– Einsteinstraat, ter hoogte van huisnummers 100 t/m 178
– Beatrixstraat, ter hoogte van huisnummers 62 t/m 74

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:
– Parklaan, ter hoogte van huisnummers 1 t/m 27

TER INZAGE:

 • t/m 24 november 2023: omgevingsvergunning voet- en fietspad Bilderdammerweg (met bijbehorende stukken) (HZ_WABO-2022-2408)
 • t/m 8 december 2023: ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ voor het vervangen van de bestaande kas door een loods voor opslag aan de Oosteinderweg 291A te Aalsmeer
 • t/m 28 december 2023: ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ met de bijbehorende stukken
 • t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan en beeldkwaliteitsplan De Hoeksteen (Z23-021697)
 • t/m 4 januari 2024: vastgesteld bestemmingsplan paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer met bijbehorende stukken (Z23-055649)

  GEMEENTE AALSMEER Raadhuisplein 1 – 1431 EH Aalsmeer Postbus 253 – 1430 AG  AalsmeerT 0297 – 387575 E info@aalsmeer.nl W www.aalsmeer.nl

  Contact en openingstijden van de gemeente Aalsmeer
  Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan online, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

  Openingstijden raadhuis           
  ma, di, do                 08.30 – 14.00 uur
  Woensdag                08.30 – 19.30 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur
  Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

  Telefonische bereikbaarheid
  ma t/m do                 08.30 – 17.00 uur
  vrijdag                      08.30 – 12.30 uur

  Calamiteitentelefoon
  Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 0297-387575

  Plan uw afspraak
  Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.  Voor het aanvragen van documenten kunt u online een afspraak maken via www.aalsmeer.nl/afspraak of telefonisch via 0297-387575.

  Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gerepareerd of opgeruimd moet worden? U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de Fixi-app

  AFVAL
  Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
  maandag t/m vrijdag:         08.00-16.30 uur
  zaterdag:                            09.00-16.00 uur
  Meer informatie: www.meerlanden.nl

  SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING PROVINCIE NOORD-HOLLAND
  Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

  WIJKINFORMATIE
  Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft  een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

  AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
  Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

  INSPREKEN IN DE COMMISSIE
  Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken kan alleen in de beeldvormende commissie.

  De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

  WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
  De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

  * Bezwaar
  Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

  ** Beroep
  De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.

  Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

  *** Zienswijze
  Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

  BEKENDMAKINGEN
  Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.

  • Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
  • Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
  • Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
  • De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
  • Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis Amstelveen alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

  VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
  In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
  Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

 • Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schorten
  De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

  GESLACHTSNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM DATUM BESCHIKKING
  Gamońska B. 09-07-1964 17-11-2023
  Illasewicz M.W. 06-07-1973 17-11-2023
  Illasewicz A.J. 30-09-2003 17-11-2023
  Illasewicz M. 19-03-1977 17-11-2023
  Kabak M. 26-01-1999 17-11-2023
  Kotkowski M.W. 08-01-1972 17-11-2023
  Ökrös F.R. 10-04-1993 17-11-2023
  Orakowski D.P. 03-11-1996 17-11-2023
  Orakowski D.Z. 23-07-2002 17-11-2023
  Shkinder A. 10-07-1979 17-11-2023
  Shkinder A.A. 28-06-2010 17-11-2023
  Shkinder A.A. 25-01-2015 17-11-2023

  Bezwaar indienen
  Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met ons besluit;
  • uw handtekening;
  • zo mogelijk uw e-mailadres;
  • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

  Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

 • INLOOPSPREEKUUR WERKPLEIN AA
  Werkplein AA is een ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en werkgevers. We geven advies over scholing en werk en organiseren (online) activiteiten, events, trainingen, workshops en banenmarkten. Op zoek naar nieuw of meer werk? Kom dan eens langs op ons inloopspreekuur: Iedere dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur; Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Iedere laatste dinsdag van de maand is het inloopspreekuur in de Bibliotheek Aalsmeer (Marktstraat 19)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin